Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-10-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 11 DE OCTUBRE DE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 d'octubre de 2018.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL. Dóna compte del preavís d'eleccions sindicals a òrgans de representació del personal laboral i la designació de les treballadores i dels treballadors que han de constituir les Meses Electorals.
  Expediente .- E-01001-2018-000690-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les pòlisses de responsabilitat civil general per a centres de joventut i per a casals d'esplai.
  Expediente .- E-01902-2018-000101-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la liquidació del reintegrament de la subvenció concedida a la Asociación Deportiva Benimámet Club de Fútbol.
  Expediente .- E-01903-2017-000299-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el contracte privat de lloguer d'espais a la Ciutat de les Arts i de les Ciències per a la 38a edició de la Marató de València Trinidad Alfonso.
  Expediente .- E-01903-2018-000161-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa desestimar la sol·licitud presentada per Bulevar del Arte y la Cultura, SA, per la qual se sol·licita es dicte resolució expressa per al reconeixement de la procedència del reequilibre econòmic del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció i explotació del Centre Cultural La Rambleta.
  Expediente .- E-01905-2005-000194-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto a favor de la Fundación Turismo València en concepte d'ampliació de l'aportació econòmica 2018.
  Expediente .- E-01909-2018-000092-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura relativa al servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València el passat mes d'agost.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures relativas a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar el passat mes d'agost.
  Expediente .- E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2018-000325-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte d'ordenança per la qual es regula l'atorgament i ús de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02221-2016-000249-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la manutenció dels participants de la passantia Cartagena de Indias.
  Expediente .- E-02250-2017-000159-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte 'La nostra ciutat el teu refugi' sol·licitada per CEAR (Comissió espanyola d'ajuda al refugiat).
  Expediente .- E-02250-2018-000036-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar l'ampliació de l'import de la subvenció per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de setembre de 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000066-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar una ajuda humanitària d'emergència a favor de Farmacèutics Mundi per al desenvolupament del projecte 'Protecció i promoció del dret a la salut de la població refugiada de Eastliegh South, Nairob, amb èmfasi en els drets de dones i menors de cinc anys'.
  Expediente .- E-02250-2018-000257-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa modificar les bases que regiran les convocatòries de subvencions de les Juntes Municipals de Districte destinades a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000056-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-6190, de 23 d'agost de 2018, per la qual es va resoldre extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària en els mercats extraordinaris fixos de València.
  Expediente .- E-02901-2018-000146-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar i disposar el gasto per al pagament de les beques a les persones beneficiàries del programa 'La Dipu et beca 2018'.
  Expediente .- E-02902-2018-000467-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-000524-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament d'una quantitat percebuda en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-000525-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació al carrer de Joan Piñol.
  Expediente .- E-03103-2015-000081-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació a la plaça de Sant Sebastià.
  Expediente .- E-03103-2015-000084-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació a la plaça de Sant Sebastià.
  Expediente .- E-03103-2015-000085-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació a la senda de Sant Miquel de Soternes.
  Expediente .- E-03103-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació relatiu a una sol·licitud d'expropiació al carrer del Gravador Fabregat.
  Expediente .- E-03103-2016-000043-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de Ramon de Rocafull.
  Expediente .- E-03910-2018-005691-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer del Pintor Ferrandis.
  Expediente .- E-03910-2018-005693-00 - Aprovat
 • 0029.-PRECS I PREGUNTES
 • 0030(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució del contracte d'obra de construcció de l'aparcament a la plaça de Ciutat de Bruges-Mercat Central.
  Expediente .- E-01801-2017-003029-00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent al proppassat mes d'agost del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2018-000368-00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures de l'any 2018.
  Expediente .- E-01905-2018-000166-00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa encarregar les obres de restauració de les Sitges de Burjassot.
  Expediente .- E-02001-2018-001212-00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de més d'una subvenció a favor de l'Associació Natania.
  Expediente .- E-02201-2017-000211-00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València.
  Expediente .- E-02201-2018-000244-00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Hogares Compartidos.
  Expediente .- E-02224-2018-000300-00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a UNRWA-Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02250-2017-000146-00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor del Comité Español de la UNRWA.
  Expediente .- E-02250-2018-000280-00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Ocupa 2017'.
  Expediente .- E-02902-2018-002276-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un immoble situat al carrer de l'Alqueria dels Moros.
  Expediente .- E-03103-2016-000053-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa aprovar la suspensió de llicències en un edifici situat al carrer del Pintor Salvador Abril per inici del procediment de declaració d'incompliment del deure de rehabilitar per iniciativa privada.
  Expediente .- E-03A01-2018-000043-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar tècnicament el projecte de reurbanització del carrer de Sant Pere (inclou carrer del Llavador).
  Expediente .- E-03401-2018-000288-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Adequació provisional a la unitat d'actuació Natzaret Est-Parc de Desembocadura'.
  Expediente .- E-04001-2018-000543-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Zones de socialització de gossos als barris de Torrefiel, Malva-rosa i Magúncia'.
  Expediente .- E-04001-2018-000545-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Zones de socialització de gossos al barri de la Torre (Carrer del Castell de Cullera)'.
  Expediente .- E-04001-2018-000546-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes d'agost.
  Expediente .- E-04909-2018-000494-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc d'Inspecció Obres i Servicis, referència núm. 3464, al Servici de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2017-001928-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament interí en el lloc d'auxiliar administratiu/iva referència núm. 363.
  Expediente .- E-01101-2018-003625-00 - Aprovat
 • 0049(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres del projecte d'adaptació en matèria d'accessibilitat de l'itinerari històric de la Gola del Pujol a la Devesa de l'Albufera de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000155-00 - Aprovat
 • 0050(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de rehabilitació i condicionament del xalet situat al carrer d'Aben al-Abbar, núm 7.
  Expediente .- E-04101-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar errors i ratificar la Resolució núm. GL-897, de 25 de setembre de 2018, per la qual es va acordar contractar la prestació dels servicis de subministrament i implantació d'un sistema informàtic en modo 'on premise' que implemente una vertadera plataforma única de gestió per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-04101-2018-000055-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs d'alçada interposat contra l'acte de la Mesa de Contractació de proposta d'adjudicació en el procediment obert simplificat del contracte de servici per a assessorament, mediació i intermediació familiar.
  Expediente .- E-04101-2018-000054-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desistir d'un contracte de treball del programa EMPUJU 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-002417-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2314, de 31 de maig de 2016, per caducitat del procediment.
  Expediente .- E-03501-2004-000629-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la modificació puntual del PEP-EBIC núm. 8. Parcel·la Museu de Belles Arts San Pius V.
  Expediente .- E-03001-2017-000220-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Patraix.
  Expediente .- E-02301-2018-000221-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'onze arquitectes tècnics/tècniques.
  Expediente .- E-01101-2018-003626-00 - Aprovat
(Informació publicada: 10/11/2018 01:49:24 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI