22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
07-02-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de gener de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que declara la no admissió del Recurs núm. 3/1226/05, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una finca del projecte de 'Construcció de la connexió de Gaspar Aguilar, variant de la Torre (Part II)'.
  Expediente .- E 00501 2006 000337 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 519/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va resoldre una reclamació contra liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2010.
  Expediente .- E 00501 2011 000521 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 381/12, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000333 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 13, pel qual, en virtut de desistiment, es declara acabat el procediment en Actes núm. 1016/10, sobre Seguretat Social.
  Expediente .- E 00501 2011 000610 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial de l'apel·lació interposada contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Recurs PO núm. 768/09, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000523 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 203/13, interposat contra desestimació de reclamació de pagament en concepte d'interessos de demora corresponents als servicis prestats en els centres gerontològics de dia de València.
  Expediente .- E 00501 2013 000193 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa Canon España, SA, de l'empresa Océ España, SA.
  Expediente .- E 04101 2013 000134 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el valor de l'immoble 'Mercat Central'.
  Expediente .- E 05303 2013 000202 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles situats en els següents emplaçaments: Carrers del Pintor Manolo Gil i d'Ismael Merlo (actor).
  Expediente .- E 05303 2013 000188 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles situats en els següents emplaçaments: Carrers de Guillem de Castro i d'Espartero.
  Expediente .- E 05303 2013 000083 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies i adjudicar vivendes vacants a integrants de la llista d'espera general, en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar l'ajuda concedida per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (MEC), per a cofinançar el 'Programa consciència-t, difusió de la ciència en centres escolars de la ciutat de València'.
  Expediente .- E 00202 2013 000025 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de subministrament de material fungible.
  Expediente .- E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
 • 0015.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 44039.
  Expediente .- E 01305 2013 000162 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5697-W, de 31 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2013 002389 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6023-W, de 19 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2013 003245 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6196-W, de 28 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2013 003242 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 7110-W, de 13 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 01306 2012 005001 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 837-W, de 7 de febrer de 2013.
  Expediente .- E 01306 2012 004999 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions juvenils l'any 2014 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2014 000017 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de monitors d'absentisme escolar en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02101 2013 001375 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases del XIII Certamen de narrativa breu 'La salut i el benestar de les dones', any 2014.
  Expediente .- E 02201 2014 000457 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les prestacions econòmiques individualitzades.
  Expediente .- E 02201 2013 009507 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de servici de gestió i execució de festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2011 001360 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PLATGES.- Dóna compte de la Resolució núm. 10847-H, de reconeixement de drets, i proposa acceptar la subvenció concedida per la Diputació per l'obtenció de guardons en les nostres platges.
  Expediente .- E 02410 2013 000082 00 - Quedar assabentat
 • 0027.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 568-U, d'1 d'octubre de 2013, sobre imposició d'una quota d'urbanització variable del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució núm. 1 del sector de sòl urbanitzable programat núm. 6 'Malilla Nord'.
  Expediente .- E 03102 2011 000025 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar i abonar una transferència a favor d'Aumsa destinada als gastos de funcionament d'Ocoval, AIE, corresponent als mesos de gener a abril de 2014.
  Expediente .- E 03701 2014 000082 00 - Aprovat
 • 0029(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a tres agents de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000028 00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de l'activitat 'XXII Fòrum Universitari Joan Lluís Vives' i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2014 000007 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases del XVI Concurs de Falles Innovadores i Experimentals 2014 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2014 000180 00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta Central Fallera, en concepte d'aportació municipal anual.
  Expediente .- E 01904 2014 000208 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto del contracte d'atenció a les urgències socials i col·laboració en emergències.
  Expediente .- E 02201 2013 001391 00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E 02501 2014 000005 00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 12-O, de 7 de gener de 2013, per la qual es denega la devolució de fiança per obertura de sondatges en terreny d'ús públic.
  Expediente .- E 03701 2012 001964 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rectificar els errors continguts en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2011, pel qual s'aprova el projecte de reparcel·lació forçosa en la unitat d'execució única en sòl urbà 'Carpesa 1'.
  Expediente .- E 03107 2008 000018 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la partida de les Carolines.
  Expediente .- E 03103 2006 000092 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació de part d'un aprofitament urbanístic.
  Expediente .- E 03103 2010 000032 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir l'acord del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació de part d'un immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
  Expediente .- E 03103 2010 000014 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'uns immobles situats en els emplaçaments següents: Carrer d'Olba.
  Expediente .- E 03103 2008 000085 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'uns immobles situats en els emplaçaments següents: Carrer de Ricardo Micó.
  Expediente .- E 03103 2010 000035 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar les al·legacions presentades per la UTE Gestión Rambleta, determinar la resolució del contracte i la suspensió del procediment i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 04101 2013 000153 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 808.
  Expediente .- E 01002 2013 000435 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs interposat contra la Resolució núm. 689-P, de 17 de juny de 2013.
  Expediente .- E 01101 2012 001482 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7415.
  Expediente .- E 01101 2013 001001 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1086.
  Expediente .- E 01101 2014 000103 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5931.
  Expediente .- E 01101 2014 000104 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de l'adscripció orgànica dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6976.
  Expediente .- E 01101 2014 000113 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la moció del quart tinent d'alcalde coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
  Expediente .- E 01101 2014 000198 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació dels horaris especials a la legislació.
  Expediente .- E 01001 2014 000027 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'atribució de funcions en els Servicis següents: Cicle Integral de l'Aigua.
  Expediente .- E 01101 2014 000203 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'atribució de funcions en els Servicis següents: Educació.
  Expediente .- E 01101 2014 000208 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa designar als components de la Comissió de Valoració per a la provisió de llocs de treball.
  Expediente .- E 01101 2013 001529 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI