18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-10-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 23 DE OCTUBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 d'octubre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una subvenció al Gremi de Llibrers de València.
  Expediente .- E-00201-2015-000005-00 - Aprovat
 • 0003.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa delegar en l'alcalde la facultat de resoldre les sol·licituds d'autorització de l'ús temporal del Palau de l'Exposició.
  Expediente .- E-00400-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 514/14, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2015-000100-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PO núm. 121/13, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable 'Font de Sant Lluís'.
  Expediente .- E-00501-2013-000146-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que estima el Recurs PA núm. 428/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
  Expediente .- E-00501-2014-000088-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, que estima el Recurs PA núm. 430/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
  Expediente .- E-00501-2014-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que estima el Recurs PA núm. 434/13 i reconeix el dret a continuar disfrutant de permís de reducció de jornada laboral sense deducció de retribucions pel temps d'una hora.
  Expediente .- E-00501-2013-000392-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de setembre de 2015.
  Expediente .- E-04302-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici d'Educació, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del passat dia 24 de maig.
  Expediente .- E-01002-2015-000209-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal destinat a la Policia Local, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del passat dia 24 de maig.
  Expediente .- E-01002-2015-000251-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal destinat a distints Servicis municipals, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del passat dia 24 de maig.
  Expediente .- E-01002-2015-000284-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc de treball referència núm. 542.
  Expediente .- E-01002-2015-000353-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'esta corporació.
  Expediente .- E-01002-2015-000363-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de suboficial de bombers en esta corporació.
  Expediente .- E-01002-2015-000374-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposta relativa a la sol·licitud d'abonament de quantitats retardades per compensació de guàrdies de diversos anys (Servici Policia Local).
  Expediente .- E-01101-2015-001205-00 - Aprovat
 • 0017.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte d'obres d'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora de l'espai enjardinat a la plaça de Benimarfull', finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000159-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar l'acord marc per al subministrament d'energia elèctrica en baixa i alta tensió de l'Ajuntament de València, Fundació Esportiva Municipal i Universitat Popular (lots 2 i 3).
  Expediente .- E-04101-2014-000056-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al passeig de Neptú.
  Expediente .- E-05301-1993-000310-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació de Circulació i Transports i Infraestructures del Transport de l'immoble municipal denominat Torre de l'Albereda (dreta) 'Sant Felip'.
  Expediente .- E-05304-2010-000094-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'adscripció de la 'Casa forestal del Saler' a la Delegació de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera.
  Expediente .- E-05304-2015-000095-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar diversos immobles adquirits per Aumsa en nom de l'Ajuntament en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E-05305-2015-000025-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la quota anual per a l'exercici 2015 de l'Ajuntament com a patró de la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica.
  Expediente .- E-00202-2015-000009-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE COORDINACIÓ JURÍDICA I PROCESSOS ELECTORALS.- Proposa aprovar el Protocol de Col·laboració en matèria de gestió electoral.
  Expediente .- E-00901-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 44216.
  Expediente .- E-01305-2014-000176-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Adesal Telecom, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-006272-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat de l'edifici 'Torres Proval V-VI', situat a l'avinguda de la Gola del Pujol, i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01501-2006-000229-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, el subministrament d'un camió tipus autobomba urbana pesada.
  Expediente .- E-01501-2015-000302-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació final de juliol de 2015 del contracte de 'Coordinador de seguretat i salut per a les obres de remodelació de l'avinguda de Navarro Reverter'.
  Expediente .- E-01801-2015-001951-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de l'ONG Jarit Associació Civil, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2014-000168-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Transvía, SL.
  Expediente .- E-01902-2015-000263-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la justificació de l'addenda 2013 al conveni de col·laboració firmat amb la Societat Coral el Micalet.
  Expediente .- E-01905-2013-000018-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-01905-2015-000092-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-02001-2015-000715-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València per a prestar servicis d'intermediació hipotecària.
  Expediente .- E-02201-2013-006892-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a una entitat pertanyent a les Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal al conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Ciutat de l'Esperança per al desenvolupament del programa d'inserció social dirigit a persones sense llar.
  Expediente .- E-02201-2014-007929-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'Associació Natania per a la posada en funcionament d'un centre nocturn de baixa exigència per a persones sense llar.
  Expediente .- E-02201-2015-000227-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre i no domiciliades.
  Expediente .- E-02201-2015-000374-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de les pedanies Sud.
  Expediente .- E-02310-2015-000156-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública l'emissió d'informe en què s'acredite la inexistència de duplicitats, de conformitat amb allò que s'ha preceptuat en l'article 7.4 de la LBRL.
  Expediente .- E-02401-2015-000723-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el preu contradictori d'una nova unitat d'obra del projecte 'Equipament de l'obra de presa d'aigua bruta de la planta potabilitzadora de la Presa'.
  Expediente .- E-02701-2013-000094-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament total d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013, tercer procediment.
  Expediente .- E-02902-2014-000467-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar les bases reguladores per a la selecció dels projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses 2015'.
  Expediente .- E-02902-2015-000492-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa no admetre el full d'estimació de la propietat a l'haver-se desestimat la sol·licitud d'expropiació de la planta baixa d'un immoble situat al carrer de Palomino.
  Expediente .- E-03103-2013-000023-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC.- Proposa abonar les indemnitzacions corresponents al projecte de reparcel·lació econòmica per a l'execució del programa d'actuació aïllada per a la rehabilitació dels edificis situats a la plaça del Doctor Collado, núm. 2 i 3.
  Expediente .- E-03502-2010-000142-00 - Aprovat
 • 0047.-MOCIÓ de l'octau tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre revisió de l'ordenació en l'àmbit del nucli històric de Patraix.
  Expediente .- E-C1509-2015-000012-00 - Aprovat
 • 0047.-PRECS I PREGUNTES
 • 0048(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dos Rodes Rent, SL, corresponent al lloguer de vehicles C-15 durant el passat mes de juliol.
  Expediente .- E-01401-2015-006922-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA, per la compra de vint vehicles.
  Expediente .- E-01401-2015-007436-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dos Rodes Rent, SL, per la compra de vint-i-una motocicletes.
  Expediente .- E-01401-2015-007474-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir subvencions als clubs esportius d'alt nivell per a la temporada 2014/2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a la Falla Grups Mare de Déu del Carme.
  Expediente .- E-01904-2015-000540-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Gesmer Logistics, SL, corresponent al servici d'arreplegada i incineració d'un dofí encallat en la platja del Cabanyal.
  Expediente .- E-02410-2015-000068-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la renúncia i declarar la pèrdua del dret al cobrament d'una ajuda municipal a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2015-000103-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció i aprovar la memòria per a desenvolupar el 'Pla d'ocupació conjunt de les Administracions Públiques Valencianes 2015 Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-02902-2015-000483-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar la memòria tècnica adaptada i les bases de selecció del projecte formatiu 'FPE 2015 Operacions bàsiques de cuina'.
  Expediente .- E-02902-2015-000495-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa aprovar la memòria tècnica adaptada i les bases de selecció del projecte formatiu 'FPE 2015 Operacions bàsiques de restaurant i bar'.
  Expediente .- E-02902-2015-000496-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball una subvenció per a la pròrroga dels contractes laborals de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E-02902-2015-000519-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar els convenis urbanístics de gestió i execució del planejament a subscriure amb Parque Central Alta Velocidad 2003, SA, i els propietaris de sòl de les parcel·les ubicades en l'àmbit de la unitat d'execució A4-1 'Parc Central'.
  Expediente .- E-03102-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de revisió d'ofici per a declarar la nul·litat parcial de la llicència concedida per Resolució núm. 171-U, de 29 de gener de 2009, a favor de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, per a la realització de diverses obres en l'edifici del Temple.
  Expediente .- E-03601-2007-000072-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Uniprex, SA.
  Expediente .- E-04103-2015-000057-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa atribuir l'exercici temporal en comissió de servicis del lloc de cap de servici (TD) en el Servici d'Innovació.
  Expediente .- E-01101-2015-001210-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents als servicis d'informació telefònica 010, prevenció de riscos laborals i telefonia mòbil.
  Expediente .- E-01201-2015-000249-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa anul·lar part de la reserva de crèdit del contracte del servici de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat de València.
  Expediente .- E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la sèptima modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0066(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Servicis Centrals relativa a 'Comissió d'anàlisi dels diversos aspectes socials, laborals, mediambientals i de comerç just'.
  Expediente .- O-C1505-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament de director general d'Innovació Organitzativa i Gestió de Personal.
  Expediente .- E-01101-2015-001167-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar la participació de l'ajuntament en la 'Segona convocatòria de ciutats intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya'.
  Expediente .- E-00801-2015-000130-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI