Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
27-09-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de setembre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009, 2010 i 2011: Recurs PO núm. 847/10.
  Expediente .- E 00501 2011 000069 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009, 2010 i 2011: Recurs PA núm. 530/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000657 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra resolucions del Jurat Tributari relatives a diverses liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercicis 2009, 2010 i 2011: Recurs PO núm. 339/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000306 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 438/12, interposat contra inclusió de l'IVA en el cànon a pagar per la concessió administrativa per a la gestió indirecta del servici públic municipal de les escoles infantils Benicalap i Minipoli.
  Expediente .- E 00501 2012 000361 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa adaptar el lloc de treball referència núm. 6629, sense canvi de categoria.
  Expediente .- E 01101 2013 000550 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local sobre reserva en lloc de treball referència núm. 7335.
  Expediente .- E 01101 2005 004010 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Micalet.
  Expediente .- E 05302 2013 000438 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar l'acord transaccional aconseguit per a solucionar la situació d'impagament relativa a una vivenda situada al carrer dels Corredors i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 05302 2011 000361 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.11.098-'Parcel·la a Natzaret ZMT', amb la minorització de la superfície d'esta.
  Expediente .- E 05303 2013 000082 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa desestimar la petició de compra per contigüitat d'una parcel·la municipal situada al carrer de Fontilles.
  Expediente .- E 05305 2010 000062 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 3 de maig de 2013, d'acceptació d'immobles adquirits per Aumsa en desplegament de l'encàrrec de gestió del Pla especial i de reforma interior del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- E 05305 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Capgemini España, SL.
  Expediente .- E 00801 2013 000084 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables els relacionats en l'expedient 01201 2013 44.
  Expediente .- E 01201 2013 000044 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa admetre la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de les obres de 'Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial', finançades amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01201 2010 000201 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de subministrament de combustibles.
  Expediente .- E 04101 2012 000116 00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2013 14197.
  Expediente .- E 01305 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de juny de 2013.
  Expediente .- E 01306 2011 005883 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1447-W, de 8 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 000433 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2682-W, de 13 de maig.
  Expediente .- E 01306 2013 002370 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3997-W, de 9 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2012 008731 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4068-W, de 11 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2013 001089 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4142-W, de 16 de juliol.
  Expediente .- E 01306 2013 003746 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 6988-W, de 5 de desembre de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 004380 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sanció: Resolució núm. 3850-W, de 27 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 002292 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2012 i 2013 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sanció: Resolució núm. 2024-W, de 12 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2012 008732 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA, pels conceptes relacionats en els següents expedients: Expedient núm. 197/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000197 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA, pels conceptes relacionats en els següents expedients: Expedient núm. 163/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000163 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2012, sobre imposició de penalitat.
  Expediente .- E 01801 2012 002747 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar les al·legacions formulades i imposar penalitat pel contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01801 2013 002362 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de prestació del servici d'educació ambiental en els casals d'esplai del Saler i de l'Horta de Rocafort i en l'Aula d'Interpretació Ambiental de l'Alqueria de Fèlix.
  Expediente .- E 01902 2009 000022 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'abonar unes factures presentades per Prosegur España, SL.
  Expediente .- E 02001 2013 000231 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa declarar nous beneficiaris del xec escolar, curs 2013/2014.
  Expediente .- E 02101 2013 000243 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social per al desenvolupament del programa 'Menjar a casa'.
  Expediente .- E 02201 2013 007460 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb Esclaves de Maria Immaculada.
  Expediente .- E 02201 2011 004140 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per Creu Roja Espanyola del conveni de col·laboració per a la intervenció social en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2009 001992 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'orientació jurídica durant el mes de desembre de 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 003328 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per factures de subministrament d'equipament del programa d'ajuda al bany del discapacitat en la platja.
  Expediente .- E 02410 2013 000066 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la memòria adaptada del projecte 'Gener@empleo VLC 2013', en el marc de la convocatòria de subvencions del programa Emcorp 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000244 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Xequeway, SL.
  Expediente .- E 00203 2013 000018 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de la Sentència núm. 168/13, recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 537/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001018 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la declaració de l'excepcionalitat i urgent necessitat d'un nomenament interí.
  Expediente .- E 01101 2013 001215 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la determinació dels efectes de l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de maig de 2013.
  Expediente .- E 01101 2013 000729 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar renúncia i incorporació en el lloc de treball referència núm. 8141.
  Expediente .- E 01101 2013 001219 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la rehabilitació d'un funcionari amb adscripció al lloc de treball referència núm. 6041.
  Expediente .- E 01002 2013 000159 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000216 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E 01902 2013 000201 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir als clubs esportius d'alt nivell una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2012-2013.
  Expediente .- E 01903 2013 000351 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a diversos proveïdors amb motiu de la Fira de Juliol 2013.
  Expediente .- E 01904 2013 000550 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible en part una retenció de crèdit destinat a diversos gastos.
  Expediente .- E 01904 2013 000319 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació CV FSU Programes Internacionals, en l'àmbit d'assistència mútua entre ambdós institucions.
  Expediente .- E 02001 2013 000241 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02301 2013 000567 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a justificar corresponent a les beques a abonar als/a les estudiants del programa de pràctiques formatives 'La Dipu et beca' 2013.
  Expediente .- E 02902 2013 000076 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al camí de Montcada.
  Expediente .- E 03103 2013 000017 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal per un vehicle.
  Expediente .- E 04001 2012 000930 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa revocar parcialment l'acord adoptat per la Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2013, quant a la cessió a precari de la tercera planta de l'edifici denominat 'Punt de Ganxo'.
  Expediente .- E 08001 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0057(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre l'Exposició de la Senyera el dia 8 d'octubre en l'Ajuntament, dins dels actes commemoratius del Nou d'Octubre.
  Expediente .- E 04103 2013 000093 00 - Aprovat
 • 0058(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació, Societat de la Informació, Innovació i Tecnologia de la Innovació, Formació per a la Innovació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el congrés EMTECH Espanya, en qualitat d'espònsor regional.
  Expediente .- E 00202 2013 000975 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar tècnicament el projecte modificat de construcció de la 'Quinta Unitat de Districte de la Policia Local', finançat a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01401 2013 000231 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI