Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
28-10-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria octubre (Exp 31/2011)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de les sessions ordinària i extraordinària de 30 de setembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les Resolucions núm. 1142 al 1145, 135-G al 289-G, 62-S al 91-S, 992-H al 1618-H, 415-P al 503-P, 147-U al 238-U, 130-C al 232-C, 68-M al 113-M, 177-T al 238-T, 31-K al 34-K, 163-X al 209-X, 96-O al 171-O, 19-B al 33-B, 934-W al 1783-W, 9-R al 20-R, 40-A al 46-A, 20-J al 29-J, 13-D al 26-D, 11-F al 14-F, 193-L al 309-L, 10-E al 17-E, 34-Q al 71-Q, 799-Ñ al 1388-Ñ i 268-I al 373-I, corresponents al mes de setembre de 2011. Tot això, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 29 de juliol i 9, 16 i 23 de setembre de 2011, a l'efecte del que establix l'art. 46.2. apartat e) de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte de les seues Resolucions núm. 1147, 1148 i 1149, de 17 d'octubre de 2011, de nomenament de vocals en les Juntes Municipals d'Abastos, Trànsits i Marítim.
  Quedar assabentat
 • 0005.-VICEALCALDIA.- Proposa designar vocals titular i suplent de la Junta Rectora de la Fundació Esportiva Municipal i nomenar un nou membre del Consell d'Administració d'Emivasa.
  Expediente .- E 00401 2011 000029 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació del PGOU de València per a GSP-1 Av. de les Corts Valencianes i el Text Refós del PGOU Dotacions Esportives, en execució de la Sentència núm. 1226, de 9 de juny de 2011, de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del TSJCV. (24/10/2011)
  Expediente .- E 03001 2008 000030 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa rebutjar motivadament l'Alternativa Tècnica formulada per Hogarval, SL, per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Camí de Montcada, en execució de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 de juny de 2011 (recurs de cassació núm. 3288/2007). (24/10/2011)
  Expediente .- E 03001 2002 000329 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per PROARA Promotores Aragoneses, SA, contra l'acord plenari de 29 d'abril de 2011, pel qual s'imposa a la dita mercantil, urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada Guillem d'Anglesola, una penalitat. (24/10/2011)
  Expediente .- E 03001 2011 000040 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca en els seus mateixos termes la Sentència, dictada pel Tribunal Suprem, que declara que és procedent el recurs de cassació interposat per este Ajuntament contra la Sentència de la Sala de València i estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 2/276/06 interposat pel Sr. Juan Ramón Ferrer Mateo contra acord plenari que va aprovar el Pressupost Municipal per al 2006. (25/10/2011)
  Expediente .- E 00501 2006 000190 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de l'Acte, dictat per la Sala de València, pel qual s'estimen les al.legacions prèvies formulades per este Ajuntament i es declara la inadmissibilitat del recurs PO 2/996/2010 interposat per l'Advocacia de l'Estat contra acord plenari pel qual es va aprovar provisionalment el Pressupost General Municipal i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2010. (25/10/2011)
  Expediente .- E 00501 2010 000300 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al tercer trimestre de 2011 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els articles 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (25/10/2011)
  Expediente .- E 04906 2011 000017 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de setembre de 2011. (25/20/2011)
  Expediente .- E 04301 2011 000021 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4a Modificació de Crèdits Extraordinaris/Suplements de Crèdit de 2011. (25/10/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000062 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a Modificació de Crèdits Extraordinaris/Suplements de Crèdit de 2011. (25/10/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000064 00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 7a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit i obligacions de 2011. (25/10/2011)
  Expediente .- E 05501 2011 000065 00 - Aprovat
 • 0016.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol.licitud d'autorització de compatibilitat. (25/10/2011)
  Expediente .- E 01101 2011 001942 00 - Aprovat
 • 0017.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la dissolució del Patronat Municipal de Vivendes per a Funcionaris de l'Ajuntament de València. (25/10/2011)
  Aprovat
 • 0018.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la Memòria de la Gestió Municipal del 2010. (25/10/2011)
  Expediente .- E 00401 2011 000002 00 - Aprovat
 • 0019.-MEDI AMBIENT I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE. Proposa modificar els Estatuts de les Fundacions de Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge i refondre ambdós entitats. (24/10/2011)
  Expediente .- E 04001 2011 000583 00 - Aprovat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pel Sr. Ribó i les Sres. Castillo i Soriano, del Grup Compromís, pel que fa a les mesures per a evitar els desnonaments per motius econòmics i la implantació d'un parc públic de lloguer social.
  Expediente .- E 00606 2011 000033 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre recuperació del patrimoni arquitectònic del barri de Benicalap.
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el canvi de nom dels carrers amb referències a la dictadura franquista.
  Rebutjat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de la llicència i les instal.lacions de la fàbrica Moyresa-Bunge Ibérica.
  Expediente .- E 00606 2011 000034 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la rehabilitació del Reial Col.legi de l'Art Major de la Seda.
  Retirat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament per tots els grups polítics municipals sobre horts urbans en el sector de Benimaclet est.
  Expediente .- E 00606 2011 000035 00 - Aprovat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Grups Socialista, Compromís i EUPV a l'objecte d'instar el Consolat dels Estats Units perquè continue les actuacions que calga davant el seu govern per tal que facilite els tràmits burocràtics als familiars del col.lectiu de ciutadans cubans empresonats als EUA coneguts com Els Cinc.
  Expediente .- E 00606 2011 000036 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sánchez, del Grup Socialista, pel que fa a l'Impost sobre el Patrimoni.
  Rebutjat
 • 0028.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, que proposa incloure els equipaments necessaris per a la ciutat als Pressuposts de la Generalitat Valenciana.
  Rebutjat
 • 0029.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Sarrià, del Grup Socialista, sobre conclusió de la línia 2 de Metrovalència.
  Expediente .- E 00606 2011 000037 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, pel que fa al recinte monumental de les Sitges de Burjassot.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre goteres en l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, en relació amb el manteniment del pont de les Flors.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la neteja dels carrers.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre les excavacions arqueològiques del carrer de Ruaya.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les despeses de manteniment del Gran Premi de Fórmula 1 d'enguany.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre accessibilitat del barri de Malilla.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les alqueries de Voro, a Marxalenes, i camí de les Barraques de Lluna, a Benicalap.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV sobre els centres de servicis socials de Benicalap, Nou Moles i Patraix.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre nou ús partidista de la web municipal.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la Junta Arbitral Local de Consum.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el dictamen de l'Assessoria Jurídica pel que fa a la mercantil Bunge Ibérica, SA.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Monestir de Sant Miquel dels Reis.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el canvi de denominació de l'estació Joaquín Sorolla.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el pagament dels endarreriments pels servicis extraordinaris efectuats per la Policia Local i el Cos de Bombers.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el tancament de diverses bases de la grua municipal.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les rondes de circumval·lació de la ciutat.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'aparcament públic de la plaça de Viriat, a Velluters.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'alienació de places d'aparcament en subsòl públic.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre les ajudes d'emergència en els centres municipals de serveis socials.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Parc Lineal i el soterrament de les vies del Metro a Benimàmet.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal.lacions esportives al barri de Benimaclet.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'ampliació del Museu de Belles Arts Sant Pius V.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre informe tramés per l'Alcaldia a la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la línia financera de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) denominada Entitats Locals 2011.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos recaptats per via executiva.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre actuacions de la Regidoria d'Ocupació i Projectes Emprenedors 2011.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Centre d'Estratègies i Desenrotllament de València (CEiD).
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre estudi de suport als emprenedors.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el personal del Servici d'Ocupació i Projectes Emprenedors.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Centre de Formació i Ocupació situat al carrer dels Lleons.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre homologació al valencià de la guia de carrers de la ciutat.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, pel que fa a l'acord adoptat per la Comissió de Progrés Humà i Seguretat Ciutadana sobre la violència contra les dones.
  Quedar assabentat
 • 0063.-PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, per a que es done compte al Ple de l'informe sol.licitat per éste a l'Assesoria Jurídica el 26 de febrer de 2010, relatiu a Bunge Ibérica, SA.
  Quedar assabentat
 • 0064.-PREGUNTES.- Prec formulat in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, pel que fa a les preguntes formulades davant la Comissió de Progrés Humà i Seguretat Ciutadana, que no ha estat convocada.
  Quedar assabentat
 • 0065(E).-JUNTA DE PORTAVEUS.- Proposta de modificació organitzativa.
  Expediente .- E 00401 2011 000030 00 - Aprovat
 • 0066(E).-INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la constitució de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenrotllament i la Innovació Urbana i facultar a la regidora-delegada d'Innovació i Formació per a la Innovació, Sra. Beatriz Simón Castellets, per a realitzar totes les gestions necessàries per a la constitució de la Fundació.
  Expediente .- E 00202 2011 000016 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI