Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-04-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 ABRIL 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 28 de març de 2019 i extraordinària de 2 d'abril de 2019.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 de març i 5 i 12 d'abril de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar els nous models de declaració de béns i drets patrimonials, declaració d'activitats i causes de possible incompatibilitat i document de publicació de les declaracions de béns i activitats formulades.
  Expediente .- E-00401-2019-000036-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall al carrer de la Reina Violant, presentat per la mercantil Reina Violante Development, SL.
  Expediente .- E-03001-2018-000144-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del PGOU al carrer de Lleida, 20.
  Expediente .- E-03001-2019-000097-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació del PGOU en la parcel·la que dóna als carrers d'Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis (València Arena).
  Expediente .- E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'av. de Blasco Ibáñez-pl. del Xúquer.
  Expediente .- E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de València i la mercantil Repsol per al desmuntatge dels assortidors de combustible situats en la plaça d'Alfons el Magnànim s/n i carrer de Xàtiva, 5.
  Expediente .- E-03A01-2018-000036-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE Agustín Lara en règim de gestió pels propietaris, designant urbanitzador a l'Agrupació d'Interés Urbanístic Agustín Lara.
  Expediente .- E-03003-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial 158 Polígon Vara de Quart.
  Expediente .- E-03001-2018-000246-00 - Aprovat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança de mobilitat.
  Expediente .- E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2018.
  Expediente .- E-00407-2019-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2019.
  Expediente .- E-04302-2019-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre 2019 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2019-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000012-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000015-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació amb conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2019.
  Expediente .- E-05501-2019-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PO 402/2014 interposat contra l'aprovació del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.4-1 Parc Central.
  Expediente .- E-00501-2019-000129-00 - Quedar assabentat
 • 0021.-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el projecte VALENCIA CLEAN URBAN TRANSPORT FLEET RENEWAL, la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament (PAIF) de l'EMT 2019 i en els futurs PAIF dels anys 2020-2022 i autoritzar a l'Empresa Municipal de Transports per a la concertació d'un préstec. (Ratificar la seua inclusió, art. 58 ROP).
  Expediente .- E-05201-2019-000012-00 - Aprovat
 • 0022.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar una compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professora universitària a temps parcial.
  Expediente .- E-01101-2019-000264-00 - Aprovat
 • 0023.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir compatibilitat per a l'exercici d'activitat marginal privada.
  Expediente .- E-01101-2018-000949-00 - Aprovat
 • 0024.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposar autorizar una compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2019-000274-00 - Aprovat
 • 0025.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de 31 de gener de 2019, en virtut del qual es declara una incompatibilitat.
  Expediente .- E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
 • 0026.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Modificació de Plantilla 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-001956-00 - Aprovat
 • 0027.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte d'una compareixença de compatibilitat realitzada per personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-001967-00 - Quedar assabentat
 • 0028.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa ratificar la Resolució d'Alcaldia Z-91, de 16 d'abril de 2019, per la qual s'acorda no accedir a la sol·licitud de suspensió de l'acte administratiu adoptat per acord plenari de 31 de gener de 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
 • 0029.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Empar Puchades Giner.
  Expediente .- E-02000-2019-000066-00 - Aprovat
 • 0030.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Manuel Casanova Safont.
  Expediente .- E-02000-2019-000032-00 - Aprovat
 • 0031.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a títol póstum, a favor de Sra. Carmen Alborch Bataller.
  Expediente .- E-02000-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0032.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del València CF, SAE.
  Expediente .- E-02000-2019-000063-00 - Aprovat
 • 0033.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'associació València Acull.
  Expediente .- E-02000-2019-000065-00 - Aprovat
 • 0034.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
  Expediente .- E-02000-2019-000012-00 - Aprovat
 • 0035.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències per a la rehabilitació del CEIP Sant Josep de Calassanç (Pla Edificant).
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0036.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar un canvi de representant del Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
 • 0037.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposta relativa a la declaració de Benimàmet com a Entitat Local Menor.
  Expediente .- O-00606-2019-000005-00 - Aprovat
 • 0038.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'estratègia municipal del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-08001-2018-000008-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0039.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el CEIP Raquel Payà.
  Expediente .- E-89CIU-2019-000010-00 - Rebutjat
 • 0040.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Grezzi i la Sra. Oliver, del Grup Compromís i València en Comú respectivament, de rebuig al projecte Intu Mediterrani.
  Expediente .- O-C1507-2019-000164-00 - Retirat
 • 0041.-Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la implantació de nous punts nets fixos en zones enjardinades de València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0042.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb TEA.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0043.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el nomenament de nou secretari general del Ple.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000099-00 - Retirat
 • 0044.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Fuset, sobre la limitació dels preus dels habitatges de lloguer.
  Expediente .- O-C1513-2019-000047-00 - Retirat
 • 0045.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzós, sobre noves inversions per al 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Retirat
 • 0046.-Moció subscrita per la portaveu del Grup València en Comú, Sra. Oliver, per tal de sol·licitar a l'Autoritat Portuària que demane una nova Avaluació d'Impacte Ambiental prèviament a l'adjudicació del concurs per a la construcció i explotació de la nova terminal de contenidors de l'ampliació nord del port de València, a tenor de les modificacions de les obres de les fases I i II de la citada ampliació.
  Expediente .- O-C1508-2017-000354-00 - Retirat
 • PREGUNTES
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reforma de la pescateria del mercat de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grupo Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasc.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la convocatòria de les ajudes per a projectes singulars de modernització comercial 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Fira de Comerç Associat de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre entrades i eixides d'animals en el nucli zoològic de Benimàmet en gener, febrer i març de 2019.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000089-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciudatans, sobre la declaració de ZAS del Carme.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000089-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus per part de l'EMTRE.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000089-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al passeig de la Ciutadella.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de Pedro Juan Núñez.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de la República Argentina.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Menéndez Pidal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Peris i Valero amb el carrer de Salamanca.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Jacinto Benavente.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reposició d'arbratge al carrer de Joan Senent Anaya.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una palmera morta a l'av. de les Balears.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministrament de combustible, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de telefonia, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de manteniment d'edificis, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats, primer trimetre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el gasto en energia elèctrica, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la participación en la vaga del 8 de març.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministraments i servicis.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les direccions ocupades en la plantilla municipal a 15 d'abril de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la relació de regidors i assessors que han demanat roaming.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministraments postals, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos del servei alié de prevenció de riscos laborals, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat en el Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, primer trimestre 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal funcionari i laboral que està actualment de baixa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre art urbà en Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres al CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la tramitació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de Sollana.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí dels Germans Maristes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre balanç de les praderies en el mandat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre balanç de bardisses en el mandat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria del Xec Escolar, curs 2019/2020.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les males olors que desprén l'emissari de Vera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el gasto de l'operatiu de neteja en Falles 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la modificació del Decret de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la nova cobertura del servei d'ecoparcs mòbils.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte pilot Reciplàstic.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la publicació Bolets i líquens de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació dels veïns afectats per la depuradora de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la solta de tortuga mediterrània.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de peretes en diferents barris.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la paralització de la compra de la trilladora del Tocaio, al Palmar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la rebentada d'una canonada de reg al Jardí del Túria, davall del Pont de Fusta.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre de Difusió de l'Horta en l'alqueria dels Moros.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desbordament dels contenidors de fem al carrer del Mestre Palau, 8.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'adopció urgent de mesures contra el risc d'incendi a la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la 15 Conferència Internacional Living Lakes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot a la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els nínxols disponibles.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de les campanyes de conscienciació animal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el personal de l'alqueria del Dr. Llombart.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la cessió d'un local a la Plataforma d'Afectats d'iDental.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el programa per a majors de revisió de la pell.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conveni per a la construcció d'un refugi d'animals nou.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Estany de Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment de queixes veïnals per falta de neteja viària.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja en Falles a Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanyes de conscienciació contra l'ús de tovalletes higièniques o d'ún sol ús.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els usos dels dos immobles del conjunt de l'alqueria de Coca.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció a projecte cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Secció d'Investigació d'Arqueologia Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Patrimoni i Recursos Culturals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea d'Acció Cultural.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Benestar Social.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un edifici en deficient estat de conservació al costat de la la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Mobilitat veïnal sostenible. Àrees d'aparcament perifèric.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Pla de Foment i Millora de la Mobilitat de Vianants.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Plaça Hòmens de la Mar - Entorn edifici de la Llotja, Casa dels Bous i Bloc Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Recorreguts de preferència de vianants est-oest.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització del carrer de Vicent Brull, entre Justo Vilar i l'av. del Mediterrani.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització del bord oest del barri: la Serradora i Lluís Peixó.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització de l'entorn del mercat.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització i millora paisatgística dels carrers entre la Serradora i Lluís Despuig i entre Martí Grajales i Sánchez Coello.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Ministeri de Foment de les modificacions del projecte d'ampliació V-21.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la investigació d'Antifrau sobre canvis en els plecs del projecte plaça de la Reina ordenats des de l'Alcaldia.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els terminis administratius per al pavelló multiusos Arena.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reunió amb Expo Grupo.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament al Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les despeses imputables al Pressupost.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions en EMT València i les condicions de treball del personal del pàrquing de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de queixes i reclamacions en l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Deute de la Marina.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte MatchUp.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Grow Green.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les estacions i punts de càrrega dels vehicles elèctrics.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sharing.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les comissions obertes a la ciutadania i als mitjans de comunicació.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les mesures preses després de la declaració institucional de suport al sector automobilístic valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la viabilitat de la factoria de Ford i els seus milers de treballadors.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb Ford.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb els proveïdors de Ford.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el full de ruta de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els canvis en el full de ruta de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'elecció de celebrar en la Punta les paelles universitàries.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el futur de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les pròximes reunions del Patronat de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre medicions realitzades en els llocs de treball.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un pavelló tipus Arena.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre avaluació de riscos dels llocs de treball.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'avanç de diversos projectes/expedients.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el lliurament de les claus del solar d'Aragó.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre personal especialment detectat després de l'avaluació de riscos laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nou pavelló Arena.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'avaluació de riscos laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics al Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificación de l'acció preventiva del servei de prevenció de riscos laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subhasta del Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal destinat en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la prevenció de riscos laborals en la línia jeràrquica de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els accidents greus i molt greus del personal de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la investigació d'accidents i incidents.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria de gestió del Servei de Prevenció.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la protecció a la maternitat que ha d'oferir-se a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura del Servei de Prevenció.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el projecte L'Ull de València.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2019 en relació amb diversos projectes turístics.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'import líquid de tresoreria a 15 d'abril de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del pressupost d'inversions en 2019 per districtes.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'Impost de Béns Immobles.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació d'activitats empresarials recollida en l'art. 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre activitats incloses en l'annex 1 del RD 39/1997, de 17 de gener.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la informació al personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta suscrita por el Sr. Camarasa, del Grupo Ciudadanos, sobre l'actuació portada a terme respecte als equips de treball de personal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància de la salut del personal.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els equips de protecció individual.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. de Joan XXIII.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del carrer dels Sants Just i Pastor.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes als barris DecidimVLC 2018.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament al Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Casa de les Roques-Museu del Corpus.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies a comissions falleres estes Falles 2019.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de documentació que ha de dispoosar el Servei de Prevenció.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la documentació generada pel Servei de Prevenció.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del General Avilés.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del carrer de Jesús.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del Cardenal Benlloch.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. Constitució.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de General Avilés/Mestre Rodrigo.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ofertes d'ús de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del passeig Marítim.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de Jesús/Gaspar Aguilar.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de la ronda nord.
  Expediente .- O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'emergència i evacuació establides en l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de març per la regidora no adscrita Sra. Jiménez, sobre l'ocupació il·legal de vivendes municipals per famílies amb menors.
  Expediente .- O-00606-2019-000003-00 - Contestada
 • 0204.-Declaració Institucional de suport a la creació d'un àrea de control d'emissions al mar Mediterrani.
  Aprovat
 • 0205.-Declaració Institucional sobre la Marató de València.
  Aprovat
 • 0206.-Declaració Institucional sobre el 50 Aniversari de la Universitat Politècnica de València.
  Aprovat
(Informació publicada: 04/30/2019 10:28:01 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI