Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
18-01-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 21 de desembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa revocar i deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2009 i consentir i complir la sentència -i acte d'aclariment-, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació i revoca parcialment la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, dictada en el Recurs PO núm. 534/06 seguit contra el projecte de reparcel·lació 'Camí de les Moreres II'.
  Expediente .- E 00501 2006 000372 00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 619/11, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000669 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 646/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en liquidació girada en concepte d'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E 00501 2011 000639 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que acorda donar per acabat el procediment del Recurs PA núm. 239/02, interposat contra liquidacions de taxa per anuncis visibles des de la via pública.
  Expediente .- E 00501 2002 000363 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Un tècnic auxiliar de delineació.
  Expediente .- E 01101 2001 001126 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Tres auxiliars de Policia Local a temps parcial.
  Expediente .- E 01101 2003 000153 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Una tècnica superior i una auxiliar administrativa.
  Expediente .- E 01101 2003 002643 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'exercici 2013, derivat de la vinculació laboral del personal que s'indica a continuació: Un auxiliar de servicis.
  Expediente .- E 01101 2004 001178 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió obligatòria i gratuïta d'una parcel·la en benefici de la llicència d'obres atorgada a Inmobiliaria Facultades, SA.
  Expediente .- E 05301 1990 000170 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar la renúncia presentada a una ajuda a les iniciatives empresarials 'València Emprén' 2012.
  Expediente .- E 00202 2012 000128 00 - Aprovat
 • 0012.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 69638.
  Expediente .- E 01305 2011 000299 00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 85491.
  Expediente .- E 01305 2011 000400 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 6018-W, de 25 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2012 006303 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, d'imposició de sancions: Resolució núm. 6243-W, de 6 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006364 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3519-W, de 22 de desembre de 2011, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 005761 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar la sol·licitud de la Societat Centre Esportiu Marxalenes, SL, de reestabliment de l'equilibri econòmic de la concessió del Complex Esportiu i Cultural Marxalenes.
  Expediente .- E 01903 2011 000052 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el 'Programa d'accés a la vivenda municipal', per a la inserció social de famílies amb dificultats d'integració social.
  Expediente .- E 02201 2012 009458 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar la petició de BM3 Obres i Servicis, SA, relativa a la reclamació del pagament de la certificació final de l'obra del centre social de Nou Moles.
  Expediente .- E 02201 2011 003978 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar i adjudicar el programa per al desenvolupament de l'actuació aïllada corresponent a l'àrea de repartiment de la parcel·la situada a la confluència de l'avinguda dels Tarongers i el carrer del Doctor Álvaro López, presentat per AC Hotel Malvarrosa, SL.
  Expediente .- E 03105 2008 000021 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E 03602 2013 000001 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 2 de novembre de 2012, sobre concessió dels premis del 'Segon concurs per l'Albufera'.
  Expediente .- E 03602 2012 000062 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el reintegrament total d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000108 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000457 00 - Aprovat
 • 0025.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar la participació del Servici d'Ocupació en el projecte 'Europajove' del Programa Europeu d'Aprenentatge Permanent.
  Expediente .- E 02902 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0026(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 4/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0027(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 5/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000005 00 - Aprovat
 • 0028(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa estimar la petició d'una pròrroga per a l'execució del contracte de les obres de 'Construcció de la infraestructura esportiva de camp de rugbi en el tram V de l'antic llit del riu Túria', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01903 2013 000014 00 - Aprovat
 • 0029(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa prestar conformitat a la cessió per a la gestió i explotació de les instal·lacions 'Nova estació de bombament de Canta-ranes'.
  Expediente .- E 02701 2008 000111 00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València, en concepte d'aportació municipal.
  Expediente .- E 02902 2013 000008 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de la Misericòrdia.
  Expediente .- E 03103 2010 000047 00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar finalitzat l'expedient núm. 1481/08 i anàlogues actuacions.
  Expediente .- E 01101 2013 000040 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 3329.
  Expediente .- E 01101 2012 001986 00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica a continuació: Referència núm. 8661.
  Expediente .- E 01101 2013 000029 00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica a continuació: Referència núm. 7462.
  Expediente .- E 01101 2013 000030 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica a continuació: Referència núm. 8383.
  Expediente .- E 01101 2013 000031 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 372.
  Expediente .- E 01101 2012 001607 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 52.
  Expediente .- E 01101 2013 000047 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
  Expediente .- E 01101 2013 000045 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 01903 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2013.
  Expediente .- E 05501 2013 000006 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'ampliació del termini d'execució de les obres de 'Millora i ampliació de la Biblioteca Pública Municipal Martí i Gadea', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01905 2011 000013 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI