Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
29-09-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 28 de juliol i extraordinàries i urgents de 5 d'agost i 5 de setembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de juliol i de 16 de setembre, extraordinàries de 8 i 21 de setembre i extraordinàries i urgents de 8 i 21 de setembre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2016.
  Expediente .- E-00401-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0005.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de les Comissions Permanents del Ple.
  Expediente .- E-00401-2016-000028-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitva del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC de la Zona Central de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-03502-2013-000030-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la modificació del Conveni amb l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Camí Fondo del Grau.
  Expediente .- E-03003-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la ineficàcia de l'acord d'aprovació i adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Mestre Aguilar.
  Expediente .- E-03001-2002-000613-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual núm. 1 del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior PS-2 del Palmar.
  Expediente .- E-03001-2015-000235-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació del Catàleg Estructural de Béns i Espais protegits, relativa a la descatalogació del fumeral situat en carrer de Xeraco.
  Expediente .- E-03001-2016-000123-00 - Aprovat
 • 0011.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme relatiu a la aprovació definitiva de la modificació puntual del Catàleg de Béns i Espais Protegits 'Antiga Fàbrica Bombes Gens'.
  Expediente .- E-03001-2015-000123-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la modificació del PGOU al carrer del Pare Barranco, 34.
  Expediente .- E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
 • 0013.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivamente l'Estudi de Detall de la parcel·la Din. 6 en la Zona TER-3B del Pla Parcial PRR-14 Beniferri, delimitada per l'av. de les Corts Valencianes i carrers del Camp de Túria, Còrdova i Xiprers.
  Expediente .- E-03001-2015-000221-00 - Aprovat
 • 0014.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a la unitat urbana M-12.3 del Pla Parcial del Sector R-6 Malilla Nord.
  Expediente .- E-03001-2012-000110-00 - Aprovat
 • 0015.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PEPRI del barri del Carme Qualificació Dotacional de la plaça Tavernes de la Valldigna, número 4.
  Expediente .- E-03502-2016-000023-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del recurs interposat contra Acord Plenari que va resoldre l'adjudicació del PAI de la UE núm. 2 del Sector NPR-7 Quatre Carreres, amb imposició de costes a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2016-000220-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes d'auditories corresponents a l'exercici 2015, gastos i ingressos de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00407-2016-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2015 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector administracions públiques.
  Expediente .- E-05201-2016-000030-00 - Quedar assabentat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe del compliment final en l'any 2015 del Pla de reducció del deute 2014-2015, i del compliment a l'exercici 2015 del Pla de reducció del deute 2015-2019.
  Expediente .- E-05201-2016-000029-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-04301-2016-000173-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000049-00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000052-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000054-00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000015-00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials en sòl, vol i subsòl per empreses de telefonia mòbil per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000014-00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000012-00 - Aprovat
 • 0029.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0030.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0031.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000009-00 - Aprovat
 • 0032.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels servicis funeraris municipals de cementeris per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0033.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0034.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-H4969-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0035.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar definitivament el Reglament Regulador del Consell Municipal de Cooperació de València.
  Expediente .- E-02201-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0036.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la modificació de consellers i conselleres del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-02301-2016-000113-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa autoritzar la instal·lació d'un monument commemoratiu de l'accident del metro en l'illeta existent en el carrer de Sant Vicent Màrtir, entre els carrers del Mestre Sosa i de Roís de Corella. (Ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 82.2 ROF)
  Expediente .- E-04001-2016-000900-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0038.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, per a incloure el nom de "Valencia" com a topònim oficial de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000145-00 - Rebutjat
 • 0039.-Moció subscrita pel Sr. Monzó i el Sr. Grau, del Grup Popular, sobre alteració del nom del municipi de València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Rebutjat
 • 0040.-Moció subscrita pel Sr. Monzó i la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre manteniment de jardins de la ciutat.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Rebutjat
 • 0041.-Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre modificació de l'Ordenança de l'Impost de Béns Immobles.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0042.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforç de Policia Local en el Centre Històric.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Rebutjat
 • 0043.-Moció subscrita pel Sr. Sarrià, delegat de Planificació i Gestió Urbana, en relació amb l'aprovació dels criteris d'ordenació que han de guiar l'elaboració del planejament general de la ciutat.
  Expediente .- O-C1509-2016-000256-00 - Aprovat
 • 0044.-Moció subscrita pel Sr. Grezzi, delegat de Mobilitat Sostenible, per a iniciar la redacció i tramitació d'una Llei de Finançament de Transport Públic.
  Expediente .- E-01801-2016-004333-00 - Aprovat
 • 0045.-Moció conjunta que presenten els portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, per a instar la Sra. Barberá a renunciar a l'acta de senadora.
  Expediente .- E-C1502-2016-000003-00 - Aprovat
 • 0046.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre modificació de la vigent Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000169-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0047.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, perquè la unitat Gama assumisca en exclusivitat i de forma especialitzada les funcions per la qual s'ha creat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000171-00 - Retirat
 • 0048.-Moció subscrita pel Sr. Fuset, portaveu del Grup Compromís, que proposa exigir al Partit Popular l'abandonament de l'acta de regidor als seus 9 regidors imputats.
  Expediente .- O-C1513-2016-000148-00 - Aprovat
 • 0049.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, per a sol·licitar la declaració de Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana a la Batalla de Flors.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000172-00 - Aprovada proposta alternativa
 • PREGUNTES
 • 0050.-Pregunta subscrita en la sessió plenària de 28 de juliol de 2016, per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de contractes menors en el Portal de Transparència.
  Expediente .- O-89POP-2016-000042-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al col·lectiu faller des de turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre trobades en les obres de la Roqueta.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre situació de servicis sanitaris en el Servici de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000163-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre situació de l'adjudicació de la gestió i rehabilitació de la zona esportiva Piscina València.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre Conveni amb la Universitat de València sobre Avaluació i III Pla Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Hòmens.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre pagament de la segona part de l'ajuda del Programa Xarxa Llibres curs 2015/2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de manteniment d'edificis del segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministraments postals del segon trimeste de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gasto en energia elèctrica del segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministrament de combustible del segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de telefonia del segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos del servici alié de prevenció de riscos laborals durant el segon trimestre de 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre incompliment d'obertura del carrer d'Agustín Lara.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre llicències concedides en 2016.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre termini de sol·licitud de subvencions per a la rehabilitació del Cabanyal- Canyamelar.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projectes de rehabilitació i reconstrucció dels edificis de la plaça del Dr. Collado, 2 i 3.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Ceramo.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre llicències en l'immoble de l'antic magatzem de creïlles.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre procés de participació sobre la remodelació de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre redacció del PEPRI del Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre evolució del nombre de turistes en els mesos d'estiu.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre estat d'execució de les inversions en barris.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre subhasta de motos de la Policia Local.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies en les Cases de Bàrcena.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, en relació amb el barri del Cabanyal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, en relació amb el barri de Velluters.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per robatoris de taronges.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre plans d'actuació contra els robatoris de taronges.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre formació per a evitar robatoris de taronges.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000164-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre anvantprojecte del Reglament de les Juntes Municipals de Districte.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre sol·licituds de subvencions destinades a entitats ciutadanes.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Batel.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Ricardo Micó.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de l'arbrat en el carrer de Burgos.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de l'arbrat en el carrer de l'Emigrant Valencià.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tala d'arbres en la mitjana de l'avinguda del Cid.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre rates en el carrer de Burgos i el carrer de l'Art Major de la Seda.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre situació del Nucli Zoològic Municipal de Benimàmet.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre campanyes de publicitat institucional.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre neteja d'embornals i albellons.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000165-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre negativa d'accés a expedients.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accés a la pedania del Palmar.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre estacionament a Mestalla.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre inici de les obres del carril bici de la ronda interior.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a Mostra Viva del Mediterrani.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a immigrants.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a persones sense llar.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000162-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres per a conversió en zones de vianants en l'Eixample.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre canvis en el projecte de Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de les "places dures" de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés participatiu del Pla Especial de Protecció del nucli històric de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000166-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'empresa adjudicatària de la grua municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Balneari Alameda.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre execució de les obres de la segona i tercera planta en la Casa Consistorial.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre expedients disciplinaris tramitats.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre activitats del Palau de la Música.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Nau 1 de Demetrio Ribes.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la edició de "Bonic/a Fest".
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre abocadors incontrolats en les Moreres.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'abocador existent vora l'Alqueria del Pi en la Ronda Nord.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja de solars.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre retirada d'algues en el Saler.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre problemes en el Mirador del Pujol.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre productes d'horta en menús escolars.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre acord amb la FAO (Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura).
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Alimentari Municipal.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre col·laboració amb la Generalitat en temes mediambientals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre col·laboració amb la Universitat de València en temes mediambientals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya informativa pel canvi climàtic.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta suscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre actuacions davant les pluges.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre instal·lació de dispositius antiolor en els embornals.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja de contenidors.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre xarxes socials en la Regidoria de Comerç.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre robatoris en el camp.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre campanya en mercats.
  Expediente .- E-89POP-2016-000021-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la zona esportiva de la Piscina València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000168-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0132.-Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, en relació amb el manteniment dels parcs i jardins de la ciutat.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI