Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
22-11-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria noviembre (E 00606 2013 26)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions extraordinària de 23 d'octubre i ordinària de 25 d'octubre de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 720-X al 812-X, 5415-W al 5964-W, 659-U al 710-U, 615-T al 670-T, 376-S al 427-S, 224-R al 262-R, 402-Q al 438-Q, 997-P al 1120-P, 498-O al 544-O, 261-N al 295-N, 47-M al 60-M, 947-L al 1023-L, 100-K al 118-K, 205-J al 231-J, 1193-I al 1339-I, 8231-H al 8919-H, 1322-G al 1457-G, 22-F al 29-F, 150-E al 179-E, 111-D al 118-D, 793-C al 904-C, 160-B al 173-B, 212-A al 238-A i 3285-Ñ al 3697-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 4, 11 i 18 d'octubre, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa designar nou membre en la Junta Rectora de la Universitat Popular, en representació del Grup Municipal Compromís.
  Expediente .- E 00401 2013 000028 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU en c/ Russafa, 16, promogut per AZA Valencia Inmuebles, SLP. (18/11/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000155 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació del PRI Alqueria la Ponsa. (18/11/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000058 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa informar a la Secció 2a de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la concurrència de causa d'impossibilitat material per a l'execució de la Sentència núm. 1014/2008, de 21 d'octubre, pel que fa a la irreversibilitat de l'obra urbanitzadora executada. (18/11/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000122 00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de Compliment del Principi d'Estabilitat Pressupostària en l'exercici 2012 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques. (19/11/2013)
  Expediente .- E 05201 2013 000022 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el marc pressupostari 2014-2016, límit de despesa no financera i fons de contingència. (19/11/2013)
  Expediente .- E 04302 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposen aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2014. (19/11/2013 i pendent dictamen 21/11/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000058 00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de Compliment dels Principis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos inicials consolidats 2014 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents. (19/11/2013)
  Expediente .- E 05201 2013 000027 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-PHISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5ª relació de expedients de reconeiximent extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (19/11/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000059 00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del Pla d'inversions en Plantes Potabilitzadores per a l'exercici 2013. (19/11/2013)
  Expediente .- E 02701 2012 000572 00 - Aprovat
 • 0014.-COMISSIÓ D'HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa ratificar l'acord del Consell d'Administració d'Emivasa i aprovar la Tarifa d'Aigua Potable en la ciutat de València per a l'exercici 2014, així com actualitzar la Tarifa d'Inversions de l'Ajuntament del 2014. (19/11/2013)
  Expediente .- E 02701 2013 000541 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el Pla d'Inversions a la Xarxa de Distribució i en les Plantes Potabilitzadores per a l'exercici 2014. (19/11/2013)
  Expediente .- E 02701 2013 000542 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la Tarifa d'Aportació, la Quota de Conservació i de Manteniment Integral de Comptadors i la Quota d'Enganxall per Altes en el Servici, exercici 2014. (19/11/2013)
  Expediente .- E 02701 2013 000543 00 - Aprovat
 • 0017.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (pendent dictamen 21/11/2013)
  Expediente .- E 01002 2013 000279 00 - Aprovat
 • 0018.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada. (pendent dictamen 21/11/2013)
  Expediente .- E 01002 2013 000410 00 - Aprovat
 • 0019.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (pendent dictamen 21/11/2013)
  Expediente .- E 01002 2013 000293 00 - Aprovat
 • 0020.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial. (pendent dictamen 21/11/2013)
  Expediente .- E 01002 2013 000362 00 - Aprovat
 • 0021.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de nomenament de candidats i nova denominació d'una de les institucions representades en el Consell Social de la Ciutat. (pendent dictamen 21/11/2013)
  Expediente .- E 02301 2012 000097 00 - Aprovat
 • 0022.-MEDI AMBIENT I DESENROTLLAMENT SOSTENIBLE.- Proposa deixar sense efecte l'acord plenari de 29 de desembre de 2005 i, en conseqüència, acordar la separació de la Comunitat d'Usuaris d'Abocaments de Quart - Benàger. (18/11/2013)
  Expediente .- E 02701 2013 000471 00 - Aprovat
 • 0023.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre adaptació del PEPRI del Cabanyal en compliment de l'Orde CUL/3631/2009 del Ministeri de Cultura de 29 de desembre del 2009.
  Rebutjat
 • 0024.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre el tancament de RTVV.
  Rebutjat
 • 0025.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre defensa de RTVV davant del tancament anunciat pel govern de la Generalitat i de suport als seus/es treballadors i treballadores.
  Rebutjat
 • 0026.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre manteniment de la Ràdio i Televisió Valencianes (RTVV).
  Rebutjat
 • 0027.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre censura de la gestió del ex president de Fira València.
  Rebutjat
 • 0028.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig, la Sra. Castillo i el Sr. Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, sobre la commemoració del 30 aniversari de la Llei d'ús i ensenyament del valencià a la ciutat de València.
  Expediente .- E 00606 2013 000027 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Pla Especial de Protecció de l'Entorn BIC Cabanyal.
  Rebutjat
 • 0030.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre el Pacte per la Mobilitat.
  Rebutjat
 • 0031.-MOCIONS.- Moció subscrita pel Sr. Calabuig i el Sr. Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre el Pla de Seguretat Viària.
  Expediente .- E 00606 2013 000028 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0032.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre modificació de la política urbanística del barri del Cabanyal.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre cànon per aparcaments públics i gastos repercutits a residents.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cursos de formació.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre mesures per a controlar la publicitat de serveis sexuals al municipi de València.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre servei d'EMT en la Patacona, en el municipi d'Alboraia.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre instal·lació del cablejat d'alta tensió en l'av. del Cid.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de la llicència del nou centre hospitalari la Fe (Malilla).
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre manteniment del jardí i zona de jocs infantils del Mercat d'Abastos.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de llicències en el Centre Administratiu 9 d'Octubre.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el mur de Sant Miquel dels Reis.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Pla Estratègic de Sequera.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sol·licituds presentades a la Conselleria de Benestar Social.
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre deteriorament en la plaça dels Furs i el carrer dels Serrans.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre beques de menjador.
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre valoració de l'Ordenança de prostitució al carrer.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el conveni de l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària respecte al barri de Natzaret.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre organització d'activitats per a les festes de Nadal.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Museu de la Policia Local.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre cursos de perfeccionament per als treballadors de les contractes de jardineria.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la vicepresidència de la Fundació V Trobada Mundial de la Família.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la quantitat ingressada per l'Ajuntament a la Fundació V Trobada Mundial de la Família.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la devolució dels locals cedits a la Fundació V Trobada Mundial de la Família.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre un cànon per la cessió de locals a la Fundació V Trobada Mundial de la Família.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidacions de l'ICIO.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre neteja de solars.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre contenidors il·legals de roba usada i calçat.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre seguretat de ciclistes.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Fundació Turisme València Convention Bureau.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Pla Estratègic de l'Aeroport de València.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la prolongació de la línia 26 de l'EMT a Montcada i Alfara.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre vehicles aparcats a la plaça de Viriat.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre situació del xalet protegit d'Aben al-Abbar, 7, a Algirós.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre fanals ineficients i lumínicament contaminants al barri de Russafa.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre llicència d'activitat del restaurant del Centre Cultural la Rambleta.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre retirada de vehicles abandonats en la via publica.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre queixa d'una ciutadana.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre classificació de l'IDC en l'estudi Smart Cities.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Premis 2013 Fundetec.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el projecte Ciutat 2020.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el concurs iCapital.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre cartells anunciadors de la Fira Stockcity , del 15 al 17 de novembre.
  Contestada
 • 0076.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre les respostes a les preguntes formulades pel seu Grup.
  Contestada
 • 0077.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre subscripció d'un conveni amb la FVMP en relació amb l'exoneració de l'IBI en casos de desnonament.
  Contestada
 • 0078.-MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita conjuntament pels portaveus de tots els grups polítics municipals sobre la presentació de la candidatura de l'Ajuntament de València com a Capital Europea de la Innovació, iCapital.
  Expediente .- E 00606 2013 000029 00 - Aprovat
 • 0079.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional sobre el Dia internacional per a combatre la violència contra les dones.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI