Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
21-09-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de juliol de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les resolucions de reclamacions economicoadministratives adoptades en el segon trimestre de 2012.
  Expediente .- E 00408 2012 000495 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 546/08, interposat contra la desestimació per silenci del recurs seguit contra la Resolució per la qual es va concedir llicència per a la instal·lació d'un ascensor.
  Expediente .- E 00501 2008 000438 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 59/11, sobre composició del Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E 00501 2011 000086 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs núm. 341/11, sobre diferències retributives.
  Expediente .- E 00501 2011 000472 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 472/11, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000466 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, en el recurs núm. 178/09, sobre productivitat.
  Expediente .- E 00501 2009 000196 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del recurs PO núm. 925/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000179 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del recurs PO núm. 843/10, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2011 000021 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar el desistiment a la sol·licitud de reingrés formulada per un funcionari.
  Expediente .- E 01101 2012 001225 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 20 d'abril de 2012.
  Expediente .- E 01101 2011 001914 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat per Umivale com a incentiu per contribuir a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral, corresponent a l'any 2010.
  Expediente .- E 01101 2011 001306 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar l'ingrés efectuat pel Ministeri de Defensa en concepte de compensació de costos de Seguretat Social, corresponent a empleats municipals, reservistes voluntaris.
  Expediente .- E 01101 2012 001131 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 617-P, de 6 de juny de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 001253 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa interposar reclamació economicoadministrativa contra la liquidació provisional amb referència 2009 19001931309R.
  Expediente .- E 01101 2012 001173 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal exercite l'acció de resolució del contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Marí Albesa.
  Expediente .- E 05302 2010 000105 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació dels servicis informàtics per a la creació i posada en marxa del Sistema de Gestió de Notes Interiors (SGNI) i les adaptacions necessàries per a la seua inclusió en l'arquitectura SOA de l'Ajuntament.
  Expediente .- E 00801 2012 000061 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la recepció i cessió de l'obra 'Equipament turístic 1 Marina Reial Joan Carles I València PIP'.
  Expediente .- E 01201 2010 000219 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adaptar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Prevenció de riscos laborals.
  Expediente .- E 01201 2008 000160 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adaptar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Subministrament d'impresos (Lot 1).
  Expediente .- E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adaptar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Subministrament de material fungible d'informàtica.
  Expediente .- E 01201 2010 000029 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adaptar el gasto dels contractes que s'indiquen a continuació: Subministrament de sobres impresos.
  Expediente .- E 01201 2010 000178 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures de subministraments i servicis prestats en el present exercici.
  Expediente .- E 01201 2012 000131 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 94629.
  Expediente .- E 01305 2010 000342 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació, així com aprovar el gasto: Procediment Ordinari núm. 228/11.
  Expediente .- E 01305 2007 000050 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació, així com aprovar el gasto: Procediment Abreviat núm. 96/10.
  Expediente .- E 01305 2007 000410 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació, així com aprovar el gasto: Procediment Abreviat núm. 202/11.
  Expediente .- E 01305 2007 000578 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació, així com aprovar el gasto: Procediment Ordinari núm. 388/09.
  Expediente .- E 01305 2008 000667 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en els procediments que s'indiquen a continuació, així com aprovar el gasto: Procediment Abreviat núm. 490/11.
  Expediente .- E 01305 2010 000612 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3218-W, de 30 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 001720 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3449-W, de 8 de juny.
  Expediente .- E 01307 2012 000176 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2193-W, de 18 d'abril de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01307 2011 001772 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar el gasto corresponent a l'arrendament d'un local situat a l'avinguda de l'Equador.
  Expediente .- E 01401 2010 000231 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació dels subministraments següents: Una ambulància mòbil.
  Expediente .- E 01501 2012 000286 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació dels subministraments següents: Material de hardware per a la virtualització del sistema informàtic.
  Expediente .- E 01501 2012 000326 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació dels subministraments següents: Material informàtic.
  Expediente .- E 01501 2012 000329 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la quinta revisió de preus del contracte de gestió del trànsit.
  Expediente .- E 01801 2012 003056 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01903 2012 000342 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en distints concursos i campanyes dirigides als centres educatius de València, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 1398/12.
  Expediente .- E 02101 2012 001398 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en distints concursos i campanyes dirigides als centres educatius de València, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 1399/12.
  Expediente .- E 02101 2012 001399 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases de participació en distints concursos i campanyes dirigides als centres educatius de València, relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 1400/12.
  Expediente .- E 02101 2012 001400 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Valenciana d'Ajuda a la Paràlisi Cerebral (AVAPACE).
  Expediente .- E 02101 2012 001247 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 466-C, de 19 de juny de 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 006688 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar l'execució de la garantia definitiva corresponent al contracte d'obres de 'Millora, condicionament i instal·lacions per a centre de dia per a persones majors en l'Alqueria de la Puríssima'.
  Expediente .- E 02201 2012 005282 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del local situat entre els carrers del Comandant Franco i de l'Escultor Federico Siurana, per a albergar l'Alcaldia Pedània de Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- E 02310 2012 000165 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de l'Institut per a la Qualitat Turística Espanyola corresponent als drets d'ús de la marca 'Q' a les platges de la Malva-rosa, del Cabanyal i de Pinedo.
  Expediente .- E 02410 2012 000052 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa modificar la Resolució núm. 814, de 10 d'agost de 2012, per la qual es va aprovar la campanya de promoció comercial dels mercats municipals en Nadal.
  Expediente .- E 02901 2012 000915 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000144 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de gestió de l'enllumenat públic de la ciutat.
  Expediente .- E 03303 2012 000129 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, a favor de les comunitats de propietaris de diversos edificis situats als emplaçaments següents: Carrer del Músic Peydró.
  Expediente .- E 03910 2011 000102 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, a favor de les comunitats de propietaris de diversos edificis situats als emplaçaments següents: Plaça del Doctor Collado.
  Expediente .- E 03910 2011 000139 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, a favor de les comunitats de propietaris de diversos edificis situats als emplaçaments següents: Carrer d'en Bou.
  Expediente .- E 03910 2011 000142 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, a favor de les comunitats de propietaris de diversos edificis situats als emplaçaments següents: Carrer d'Escalante.
  Expediente .- E 03910 2011 000145 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, a favor de les comunitats de propietaris de diversos edificis situats als emplaçaments següents: Carrer de Sant Vicent.
  Expediente .- E 03910 2011 000149 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir les subvencions sol·licitades a càrrec de la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes televisives en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, a favor de les comunitats de propietaris de diversos edificis situats als emplaçaments següents: Carrer de Puerto Rico.
  Expediente .- E 03910 2011 000152 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la gestió del cobrament per tarifa d'inversions del 4t trimestre de 2011.
  Expediente .- E 04301 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5592-H, de 19 de juliol de 2012.
  Expediente .- E 04301 2011 000018 00 - Aprovat
 • 0058.-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en una pòlissa de crèdit a subscriure amb Ibercaja.
  Expediente .- E 05201 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dervec Gestió Integral de l'Hàbitat, SL.
  Expediente .- E 01902 2012 000156 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la concessió d'una subvenció a favor de l'Institut Mèdic Valencià.
  Expediente .- E 01905 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2012 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Universitat Internacional Menéndez Pelayo.
  Expediente .- E 01905 2012 000085 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les addendes per a l'any 2012 als convenis de col·laboració firmats amb les entitats següents: Fundació General de la Universitat de València.
  Expediente .- E 01905 2012 000116 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la proposta de gastos relativa al conveni firmat amb Modepran per a la gestió del Nucli Zoològic Municipal per a la resta de l'any 2012.
  Expediente .- E 02401 2011 001816 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Justícia i Benestar Social per a l'adquisició d'equipament.
  Expediente .- E 02410 2011 000070 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 1 corresponent als treballs de trasllat de la refrigeradora en el Mercat Central.
  Expediente .- E 02901 2012 001041 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer ´'obligació de pagament i abonar una factura emesa per la Fundació Bancaixa.
  Expediente .- E 02902 2012 000068 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2012.
  Expediente .- E 02902 2011 000071 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer una obligació corresponent a diversos gastos.
  Expediente .- E 08001 2012 000010 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica a continuació: Referència núm. 7398.
  Expediente .- E 01101 2012 001510 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar la comissió de servicis en els llocs de treball amb els números de referència que s'indica a continuació: Referència núm. 6297.
  Expediente .- E 01101 2012 001511 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 770-P, de 18 de juliol de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 000584 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
  Expediente .- E 01101 2012 001487 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la provisió de llocs de treball per convocatòria pública.
  Expediente .- E 01101 2012 001015 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'organisme autònom municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, en concepte d'aportació municipal anual.
  Expediente .- E 04001 2012 000738 00 - Aprovat
 • 0075(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de l'Oficina.
  Expediente .- E 04103 2012 000070 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la gestió i explotació del 'Teatre Musical'.
  Expediente .- E 04101 2012 000064 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la sexta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000061 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar la 4a incorporació de romanents de crèdits del Pressupost 2012.
  Expediente .- E 05501 2012 000063 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General, per a l'exercici 2013.
  Expediente .- E H4969 2012 500005 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores dels següents impostos, per a l'exercici 2013: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E H4969 2012 500006 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores dels següents impostos, per a l'exercici 2013: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E H4969 2012 500008 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, per a l'exercici 2012, així com aprovar el concert sol·licitat per UNESPA per a l'abonament d'estes.
  Expediente .- E H4969 2012 500044 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit.
  Expediente .- E H4969 2012 500009 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos.
  Expediente .- E H4969 2012 500010 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs.
  Expediente .- E H4969 2012 500011 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.
  Expediente .- E H4969 2012 500012 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació de servicis de sanitat.
  Expediente .- E H4969 2012 500013 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal.
  Expediente .- E H4969 2012 500014 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals.
  Expediente .- E H4969 2012 500015 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació del servici d'estadística municipal.
  Expediente .- E H4969 2012 500016 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E H4969 2012 500017 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Servicis motivats per espectacles pirotècnics.
  Expediente .- E H4969 2012 500018 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació del servici de celebració de bodes civils.
  Expediente .- E H4969 2012 500019 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E H4969 2012 500020 00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació del servici de mercats.
  Expediente .- E H4969 2012 500021 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E H4969 2012 500022 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques.
  Expediente .- E H4969 2012 500023 00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Prestació de servicis en el centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
  Expediente .- E H4969 2012 500024 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Estacionament de vehicles a la via pública.
  Expediente .- E H4969 2012 500025 00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
  Expediente .- E H4969 2012 500026 00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E H4969 2012 500027 00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Instal·lació de quioscos a la via pública.
  Expediente .- E H4969 2012 500028 00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València.
  Expediente .- E H4969 2012 500029 00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
  Expediente .- E H4969 2012 500030 00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2012 500031 00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
  Expediente .- E H4969 2012 500032 00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
  Expediente .- E H4969 2012 500033 00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
  Expediente .- E H4969 2012 500034 00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte de nova Ordenança reguladora de les taxes per expedició de documents administratius.
  Expediente .- E H4969 2011 500041 00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Servicis comunitaris per a la joventut.
  Expediente .- E H4969 2012 500035 00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Servicis del centre ocupacional municipal de discapacitats.
  Expediente .- E H4969 2012 500036 00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Servicis dels centres gerontològics comunitaris municipals.
  Expediente .- E H4969 2012 500037 00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Centre de dia per a discapacitats psíquics de la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E H4969 2012 500038 00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Entrada per a visitar museus i monuments municipals.
  Expediente .- E H4969 2012 500039 00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Assistència a cursos de prevenció, tècniques d'extinció d'incendis i evacuació de persones.
  Expediente .- E H4969 2012 500040 00 - Aprovat
 • 0116(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Servici d'educació infantil escoles de Pinedo.
  Expediente .- E H4969 2012 500041 00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Servici municipal d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E H4969 2012 500043 00 - Aprovat
 • 0118(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici d'Ocupació.
  Expediente .- E 02902 2012 000001 00 - Aprovat
 • 0119(E).-MOCIÓ del primer tinent d'alcalde.- Proposa adherir-se a la Central de Compres de la Diputació Provincial de València.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI