Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-03-2015
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de les sessions ordinària de 27 de febrer de 2015 i extraordinària i urgent de 16 de març de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-Presa de possesió del càrrec de regidor d'este Ajuntament del Sr. Carlos Mundina Gómez, com a conseqüència de la renúncia efectuada pel Sr. Alfonso Grau Alonso.
  Aprovat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 20 i 27 de febrer de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0005.-ALCALDIA.- Dóna compte de la designació de portaveu del Grup Popular i de la nova adscripció a este.
  Expediente .- E-00401-2015-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució núm. 12, de 16 de març de 2015, sobre nomenament de tinents d'alcalde.
  Expediente .- E-00601-2015-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ALCALDIA.- Dóna compte de la seua resolució per mitjà de la qual delega la Presidència de la Junta General i del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA).
  Quedar assabentat
 • 0008.-ALCALDIA.- Proposa elevar a les Juntes Generals de l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (EMIVASA) i València Parc Central Alta Velocitat 2003 el nomenament de nou membre del Consell d'Administració en representació de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00601-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0009.-ALCALDIA.- Proposa la la designació de representants en distints organismes i entitats.
  Expediente .- E-00601-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0010.-ALCALDIA.- Dóna compte de la Resolució núm. 11, de 27 de febrer de 2015, sobre liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2014.
  Expediente .- E-04301-2015-000074-00 - Quedar assabentat
 • 0011.- URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'aprovació definitiva de la Modificació Puntual núm. 2 del Pla Especial del Nou Hospital Universitari la Fe de València. (23/03/2015)
  Expediente .- E-03001-2013-000060-00 - Quedar assabentat
 • 0012.- URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva de la Modificació del Pla Especial Zona Sud Port de València. (23/03/2015)
  Expediente .- E-03001-2013-000113-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient d'aprovació definitiva del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits del municipi de València. (23/03/2015)
  Expediente .- E-03001-2004-000342-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa consentir i complir la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs PO 67/2012 interposat per Valencia Natura Park SL, contra acord plenari sobre correcció d'errors materials de la modificació del PGOU Aparcaments Privats en subsòl públic d'Espai Lliure (EL) Xarxa Viària (RV) en distints àmbits del terme de València. (24/03/2015)
  Expediente .- E-00501-2012-000195-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la consolidació de les liquidacions dels pressupostos de l'Ajuntament de València, organismes autònoms i comptes anuals de les entitats dependents. (24/03/2015)
  Expediente .- E-05201-2015-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe sobre el resultat de l'aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible recaptació, a 31 de desembre de 2014. (24/03/2015)
  Expediente .- E-00407-2015-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2014. (24/03/2015)
  Expediente .- E-00407-2015-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost Municipal 2015. (24/03/2015)
  Expediente .- E-05501-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa declarar com a no disponibles alguns crèdits del Pressupost Municipal 2015. (24/03/2015)
  Expediente .- E-05501-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement de crèdits/obligacions 2015. (24/03/2015)
  Expediente .- E-05501-2015-000019-00 - Aprovat amb esmenes
 • MOCIONS.-
 • 0021.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la Ceramo.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000055-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el finançament del túnel d'entrada i de l'estació de l'AVE.
  Expediente .- O-89COM-2015-000071-00 - Rebutjat
 • 0023.-Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor del Grup Socialista, sobre elaboració d'un pla estratègic municipal de cultura.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000110-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0024.-Moció subscrita conjuntament pel Sr. Broseta, la Sra. Soriano i el Sr. Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, en relació amb el fet de deixar sense efecte la concessió de la Medalla d'Or de l'Ajuntament de València a Francisco Franco Bahamonde.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000109-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre comissió d'investigació del cas Nóos.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000057-00 - Rebutjat
 • 0026.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, relativa a la implementació del cinqué contenidor de residus orgànics en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89COM-2015-000075-00 - Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, relativa a la modificació dels Estatuts de la Fundació València Convention Bureau.
  Expediente .- O-89COM-2015-000076-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS.-
 • 0028.-Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre exigència d'explicacions i responsabilitats en relació a l'organització de la Fórmula 1 i altres asumptes.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000107-00 - Contestada
 • PREGUNTES.-
 • 0029.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre les patrulles de la Policia Nacional i la Local al barri dels Orriols.
  Expediente .- O-89COM-2015-000049-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre l'estat en què es troba l'Estació d'Autobusos de la ciutat.
  Expediente .- O-89COM-2015-000052-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el personal treballador en els Centres Municipals de Serveis Socials.
  Expediente .- O-89COM-2015-000055-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre petició d'instal·lació de bancs al carrer de Sagunt i a l'av. de la Constitució.
  Expediente .- O-89COM-2015-000047-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la substitució del professorat d'anglés en els CEIP municipals.
  Expediente .- O-89COM-2015-000053-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la crema de contenidors i cotxes al barri dels Orriols.
  Expediente .- O-89COM-2015-000054-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'activitat del Museu de l'Almoina durant l'execució de les obres de manteniment.
  Expediente .- O-89COM-2015-000051-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la utilització de samarretes o elements reivindicatius en el balcó de l'Ajuntament en Falles.
  Expediente .- O-89COM-2015-000050-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre determinades queixes rebudes en relació amb la plaça Redona.
  Expediente .- O-89COM-2015-000057-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el conveni del solar de Jesuïtes.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000085-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre un solar públic al costat del Centre de Salut i el CP Giner de los Ríos, al barri de Sant Pau.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000088-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el BIC Alqueria de Gaspar Bono.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000038-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les preinscripcions en els CEIP municipals.
  Expediente .- O-89COM-2015-000058-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la possible dimissió de l'equip directiu del CEIP Benimaclet.
  Expediente .- O-89COM-2015-000059-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra Castillo, del Grup Compromís, sobre les beques de menjador escolar en els CEIP municipals.
  Expediente .- O-89COM-2015-000060-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les obres de rehabilitació que s'estan executant en l'Alqueria de Gaspar Bono.
  Expediente .- O-89COM-2015-000061-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'escola infantil la Senyera.
  Expediente .- O-89COM-2015-000062-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les infraestructures museístiques de la ciutat.
  Expediente .- O-89COM-2015-000063-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre pagaments pendents no reconeguts per la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000093-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre l'Estació de Servici de l'avinguda d'Antonio Ferrandis.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000095-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre sol·licitud d'informació sobre el personal docent dels centres educatius de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000101-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre les campanyes 'Ven a dar la lata' i 'El vidre a banda', durant les Falles 2015.
  Expediente .- O-89COM-2015-000068-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la recollida de residus durant les Falles 2015.
  Expediente .- O-89COM-2015-000069-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la temperatura en el hall de la Llotja
  Expediente .- O-89SOC-2015-000096-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Teatre el Musical
  Expediente .- O-89SOC-2015-000097-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000098-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la gratüitat en els museus.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000099-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el criteri de les retribucions dels comissaris d'exposicions municipals.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000100-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'homenatge a l'escriptor José Ricardo Morales i d'altres.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000102-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'Exposició del Sant Calze.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000103-00 - Contestada
 • 0059.-Pegunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el programa europeu Garantia Jovenil.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000104-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el compliment de la normativa durant una mascletà.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000105-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el nombre de visitants i la recaptació de la Llotja.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000106-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'Escala Reial del port de València.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000036-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el BIC Alqueria del Moro
  Expediente .- O-89EUV-2015-000039-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el control de plagues de mosquits.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000040-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Pati de les Sitges.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000041-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la plaça de la Reina.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000042-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre l'oferiment de la UVEG per a realitzar una anàlisi de la situació actual de l'horta.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000043-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el carril bici de la ronda Interior.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000044-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre el Conveni Ajuntament-APV per a la reordenació de la zona sud, al costat de Natzaret.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000045-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament de l'IBI de l'empresa Hotel Alameda, SLU.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000046-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el pagament del cànon per part de les empreses que gestionen els aparcaments municipals.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000047-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre els deutes tributaris de les entitats bancàries
  Expediente .- O-89EUV-2015-000048-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les obres del poliesportiu de la Fontsanta.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000049-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les providències de constrenyiment.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000050-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les obres del poliesportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000051-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les llicències exprés.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000052-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els danys produïts al mobiliari urbà durant les festes falleres.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000086-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el consum d'alcohol durant les festes falleres.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000089-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subcrita per la Sra. Calabuig, del Grupo Socialista, sobre la campanya de control de motocicletes durant les festes falleres.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000090-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la sinistralitat que es produïx en la rotonda de l'avinguda de Catalunya.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000091-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre els controls d'alcoholèmia durant les festes falleres.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000092-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la dotació de material a la Policia Local.
  Expediente .- O-89SOC-2015-000094-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre l'ús de 'drones' en el terme municipal.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000053-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el manteniment del parc Marazul, de Natzaret.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000054-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre la gratuïtat dels museus municipals durant les Falles 2015.
  Expediente .- O-89EUV-2015-000056-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la retirada de la placa explicativa en llenguatge braille de la plaça de la Companyia.
  Expediente .- O-89COM-2015-000073-00 - Contestada
 • 0086.-PRECS I PREGUNTES.-
 • 0087.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre sentència del TSJCV en relació amb la subestació de Patraix.
  Contestada
 • 0088.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre si hi ha prevista alguna actuació en Setmana Santa en relació amb l'alumnat que s'acull a les ajudes de menjador escolar.
  Contestada
 • (E)DESPATX EXTRAORDINARI
 • 0089(E).-SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.- Proposa aprovar l'adhesió a la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
  Expediente .- E-00910-2015-000055-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI