Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-09-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sessió ordinària setembre (E 00606 2013 20)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. nº 24 al 976, 572-X al 663-X, 4105-W al 4934-W, 35-V i 36-V, 488-U al 541-U, 470-T al 490-T, 318-S al 333-S, 162-R al 177-R, 313-Q al 345-Q, 813-P al 875-P, 367-O al 429-O, 196-N al 226-N, 39-M al 45-M, 712-L al 825-L, 78-K al 86-K, 195-J al 196-J, 952-I al 1073-I, 6116-H al 7042-H, 1008-G al 1221-G, 16-F al 18-F, 128-E al 134-E, 84-D al 96-D, 615-C al 685-C, 116-B al 137-B, 108-A al 189-A i 2535-Ñ al 2928-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 5, 12, 19 i 26 de juliol de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-ALCALDIA.- Proposa designar representants en la Junta d'Explotació del Sistema Túria.
  Aprovat
 • 0005.-ALCALDIA.- Proposa designar representants en el Comité Permanent d'Acció Humanitària de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 00401 2013 000018 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de l'estudi de mesuraments d'espais sensibles sobre estacions base de telefonia mòbil, emés per l'Institut Itaca per a la campanya 2012. (23/09/2013)
  Expediente .- E 03501 2012 000547 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la rectificació de l'error material detectat en el plànol d'ordenació núm. 6 Règim Urbanístic del PEPRI del barri del Carme, en el sentit de considerar tota la parcel·la del carrer de la Beneficència, 18, com a xarxa viària (RV-4). (23/09/2013)
  Expediente .- E 03502 2013 000010 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la rectificació de l'error material detectat en el plànol d'ordenació núm. 5 Règim Urbanístic del PEPRI del barri Universitat-Sant Francesc, en el sentit de considerar com alineacions correctes per a la parcel·la que es troba en el carrer de Colón, 1 aquelles que ja arreplegava el planejament anterior de l'any 1984. (23/9/2013)
  Expediente .- E 03502 2013 000015 00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de 9 de novembre de 2012, per la qual s'aprova definitivament la Modificació del PEPRI del barri dels Velluters en l'àmbit de la Unitat d'Execució núm. 4 de València. (23/09/2013)
  Expediente .- E 03502 2005 000091 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual núm. 2 del Pla Especial Hospital Universitari la Fe. (23/09/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000060 00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació Zona Sud Port i sol·licitar informe a l'APV. (23/09/2013)
  Expediente .- E 03001 2013 000113 00 - Aprovat
 • 0012.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre la sol·licitud de retaxació de càrregues formulada per l'Agrupació d'Interés Urbanístic Camí Fondo del Grau, urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Camí Fondo del Grau. (23/09/2013)
  Expediente .- E 03001 2012 000142 00 - Aprovat
 • 0013.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Excm. Ajuntament de València i l'Orde de les Escoles Pies per a l'execució de mutu acord de la Sentència del TSJCV núm. 211, de 18 de març de 2011. (23/09/213)
  Expediente .- E 03A01 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el compte de la corporació corresponent a l'exercici 2012 i dóna compte dels informes d'auditoria de l'Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponent a l'exercici 2012. (24/09/2013 y 23/07/2013) (núm. exp. E 04301 2012 4 i E 00407 2013 17)
  Expediente .- E 00407 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació quede assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de València, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 1/79/2009 interposat per la Comunitat de Propietaris c/ Alfauir núm. 42-44, contra aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de València, en les parcel·les situades en els carrers del Cercle de Belles Arts, de la Reina Violant i d'Evaristo Crespo Azorín. (24/09/2013)
  Expediente .- E 00501 2009 000463 00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4ª modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2013. (24/09/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 4ª relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2013. (24/09/2013)
  Expediente .- E 05501 2013 000050 00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2014. (24/09/2013)
  Expediente .- E H4969 2013 500004 00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica per a l'exercici 2014.
  Expediente .- E H4969 2013 500005 00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit.
  Expediente .- E H4969 2013 500006 00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i la seua subsegüent custòdia.
  Expediente .- E H4969 2013 500007 00 - Aprovat
 • 0022.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs.
  Expediente .- E H4969 2013 500008 00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.
  Expediente .- E H4969 2013 500009 00 - Aprovat
 • 0024.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació de servicis de sanitat.
  Expediente .- E H4969 2013 500010 00 - Aprovat
 • 0025.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal.
  Expediente .- E H4969 2013 500011 00 - Aprovat
 • 0026.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa pel depòsit de mobles i altres objectes als magatzems municipals.
  Expediente .- E H4969 2013 500012 00 - Aprovat
 • 0027.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici d'estadística municipal.
  Expediente .- E H4969 2013 500013 00 - Aprovat
 • 0028.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa pels ensenyaments oficials impartits en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Expediente .- E H4969 2013 500014 00 - Aprovat
 • 0029.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa pels servicis motivats per espectacles pirotècnics.
  Expediente .- E H4969 2013 500015 00 - Aprovat
 • 0030.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de celebració de bodes civils.
  Expediente .- E H4969 2013 500016 00 - Aprovat
 • 0031.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E H4969 2013 500017 00 - Aprovat
 • 0032.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de mercats.
  Expediente .- E H4969 2013 500018 00 - Aprovat
 • 0033.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E H4969 2013 500019 00 - Aprovat
 • 0034.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques.
  Expediente .- E H4969 2013 500020 00 - Aprovat
 • 0035.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat Intel·lectual.
  Expediente .- E H4969 2013 500021 00 - Aprovat
 • 0036.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'expedició de documents administratius.
  Expediente .- E H4969 2013 500022 00 - Aprovat
 • 0037.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'estacionament de vehicles en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2013 500023 00 - Aprovat
 • 0038.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, llocs, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
  Expediente .- E H4969 2013 500024 00 - Aprovat
 • 0039.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E H4969 2013 500025 00 - Aprovat
 • 0040.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la instal·lació de quioscos en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2013 500026 00 - Aprovat
 • 0041.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants i de vell, i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València.
  Expediente .- E H4969 2013 500027 00 - Aprovat
 • 0042.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
  Expediente .- E H4969 2013 500028 00 - Aprovat
 • 0043.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per l'obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2013 500029 00 - Aprovat
 • 0044.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxes per la utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
  Expediente .- E H4969 2013 500030 00 - Aprovat
 • 0045.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
  Expediente .- E H4969 2013 500031 00 - Aprovat
 • 0046.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances reguladores de les següents taxes per a l'exercici 2014: (24/09/2013) Taxa per la instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
  Expediente .- E H4969 2013 500032 00 - Aprovat
 • 0047.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local per mitjà de caixers automàtics d'entitats financeres instal·lats en la façana d'establiments i manipulables des de la via pública, així com aprovar provisionalment l'Ordenança Fiscal corresponent. (24/09/2013).
  Expediente .- E H4969 2013 500042 00 - Aprovat
 • 0048.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Estrela, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre la situació de l'ensenyament a la ciutat de València a l'inici del curs 2013/2014.
  Rebutjat
 • 0049.-MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, Srs. Calabuig, Ribó i Sanchis, respectivament, sobre l'avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
  Rebutjat
 • 0050.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sarrià, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre el Projecte Cabanyal.
  Rebutjat
 • 0051.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre l'ordenació de la dàrsena del port.
  Rebutjat
 • 0052.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre valoració de l'inici del curs escolar.
  Rebutjat
 • 0053.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el tancament dels centres d'internament d'estrangers (CIE).
  Rebutjat
 • 0054.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre Pressupostos participatius a la ciutat de València.
  Rebutjat
 • 0055.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre la Sentència del TSJCV sobre la Tabaquera.
  Retirat
 • 0056.-MOCIONS.- Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor del Grup Socialista respectivament, sobre recuperació del búnquer del Saler.
  Expediente .- E 00606 2013 000022 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre ajudes al patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la Fundació València Crea.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre grua instal·lada al carrer de la Florista, 121.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vehicle abandonat en la planta baixa del consistori.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre funcionament deficient en l'Almoina.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre deficiències en el Centre Integral de Seguretat i Emergències.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre pèrdua de la subvenció per a l'adquisició de fons bibliogràfics.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre consulta de la pàgina web corresponent a Poble Nou.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre enderrocament d'un edifici situat a l'av. de Burjassot, 159.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el cobriment dels escocells.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre el cotxe d'un xeic dels Emirats Àrabs.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre personal treballador al front de les Bibliomar.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la recuperació de la platja del Saler.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre conservació del Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre nova plantació d'espècies al cordó dunar del Parc Natural de l'Albufera.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre situació d'abandó de la plaça del Músic Antoni Eiximeno.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre les obres en el col·legi municipal Fernando de los Ríos i l'aulari del carrer de Ciril Amorós.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre obtenció de terrenys destinats a la construcció del centre de salut de Malilla.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre informació sobre exempcions i bonificacions fiscals.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre deute en concepte d'IBI d'entitats bancàries.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de llicències de funcionament del centre administratiu 9 d'Octubre.
  Contestada
 • 0079.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
  Contestada
 • 0080.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
  Contestada
 • 0081.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte del tancament i manteniment de solars.
  Contestada
 • 0082.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències de funcionament de l'aparcament del centre cultural de la Rambleta.
  Contestada
 • 0083.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre centre integrat de telecomunicacions al carrer del Mont Carmel, 25.
  Contestada
 • 0084.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre rendibilitat social de les instal·lacions de la Fórmula 1.
  Contestada
 • 0085.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació de la prestació del servici de transport públic a les pedanies del Saler, el Palmar i el Perellonet.
  Contestada
 • 0086.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el conveni firmat en 1986 amb l'Autoritat Portuària.
  Contestada
 • 0087.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre recursos materials de la Policia Local.
  Contestada
 • 0088.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre habitatges del Cabanyal.
  Contestada
 • 0089.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita por la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre personal del servei de retirada de vehicles de la via pública.
  Contestada
 • 0090.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
  Contestada
 • 0091.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, el Grup Socialista, sobre la Fe de Malilla.
  Contestada
 • 0092.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la Fe de Campanar.
  Contestada
 • 0093.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre gasto per subministrament d'energia elèctrica.
  Contestada
 • 0094.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre gastos per consum d'energia d'exercicis anteriors.
  Contestada
 • 0095.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre impostos liquidats i no abonats per CACSA.
  Contestada
 • 0096.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre denúncia de l'autorització concedida a la Cooperativa de les Llosetes.
  Contestada
 • 0097.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre els autònoms valencians.
  Contestada
 • 0098.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Palau de les Arts.
  Contestada
 • 0099.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la Xarxa Innpuls.
  Contestada
 • 0100.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Emprén en 3.
  Contestada
 • 0101.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre turisme cultural.
  Contestada
 • 0102.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la web www. museosymonumentosvalencia.com.
  Contestada
 • 0103.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre concessió dels docks del port.
  Contestada
 • 0104.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre vehicles abandonats.
  Contestada
 • 0105.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el col·lector de Natzaret.
  Contestada
 • 0106.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la central d'emergències.
  Contestada
 • 0107.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el conveni de col·laboració subscrit amb la Diputació de València per a l'adquisició de bombetes LED.
  Contestada
 • 0108.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les comissions de serveis a la Policia Local.
  Contestada
 • 0109.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre les emissores de la Policia Local.
  Contestada
 • 0110.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre cancel·lació del conveni amb l'Hogar Social Juvenil.
  Contestada
 • 0111.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre demanda de la gratuïtat de les famílies valencianes en l'ús de les instal·lacions esportives municipals.
  Contestada
 • 0112.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la gratuïtat dels autobusos de l'EMT per a les persones usuàries dels centres municipals de serveis socials.
  Contestada
 • 0113.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre els permisos concedits anualment per a taules i cadires.
  Contestada
 • 0114.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre l'Agència Municipal de la Bici.
  Contestada
 • 0115.-DECLARACIONS INSTITUCIONALS.- Declaració Institucional en commemoració del bicentenari de l'Ajuntament de València com a institució constitucional (1813-2013)
  Aprovat
 • 0116.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre convocatòria de l'Observatori del Comerç de la Ciutat de València.
  Contestada
 • 0117.-PRECS I PREGUNTES.- Pregunta formulada in voce per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el pavelló d'esports Font de Sant Lluís.
  Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI