Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
21-12-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 30 de novembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Avinguda de José Roca Coll (pianista).
  Expediente .- E 01905 2012 000122 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar determinades vies públiques de la ciutat amb les llegendes següents: Carrer de Manuela Ballester (pintora). (19-12-2012).
  Expediente .- E 01905 2012 000156 00 - Aprovat
 • 0004.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Valenciana de la Caritat.
  Expediente .- E 00201 2012 000022 00 - Aprovat
 • 0005.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la concessió d'aportacions econòmiques a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Cotolengo del Pare Alegre.
  Expediente .- E 00201 2012 000023 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 213/10, sobre aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única en sòl urbà 'Guillem d'Anglesola'.
  Expediente .- E 00501 2010 000279 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 590/10, interposat en sol·licitud de retaxació d'una finca del projecte d'execució del Parc de Capçalera.
  Expediente .- E 00501 2010 000543 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 895/10, interposat contra una liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2011 000111 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 458/11, interposat contra una liquidació de l'impost sobre béns immobles corresponent al període impositiu 2010.
  Expediente .- E 00501 2011 000414 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 534/11, seguit contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2010.
  Expediente .- E 00501 2011 000651 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 564/11, interposat contra acord de la Junta de Govern Local que va desestimar una reclamació interposada a l'empara de l'art. 1.597 del Codi Civil, que sol·licitava el pagament d'una quantitat deguda.
  Expediente .- E 00501 2011 000673 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 594/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari per la qual es desestima una reclamació economicoadministrativa interposada contra providència d'apremi derivada de sanció tributària.
  Expediente .- E 00501 2011 000683 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 33/09.
  Expediente .- E 00501 2009 000307 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 446/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000505 00 - Quedar assabentat
 • 0015.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu núm. 4/290/09, interposat contra l'aprovació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament del domini públic local.
  Expediente .- E 00501 2009 000144 00 - Aprovat
 • 0016.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estima parcialment el Recurs Contenciós Administratiu núm. 3/1127/05, sobre expropiació d'una finca del Parc de Capçalera.
  Expediente .- E 00501 2005 000559 00 - Aprovat
 • 0017.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estima el recurs d'apel·lació seguit contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PO núm. 287/07, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2006 000484 00 - Aprovat
 • 0018.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que estima el recurs d'apel·lació interposat contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 906/10, deixa sense efecte la sentència apel·lada i anul·la la liquidació impugnada.
  Expediente .- E 00501 2011 000151 00 - Aprovat
 • 0019.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Renta-Grupo Editorial, SA.
  Expediente .- E 04302 2012 000009 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport per a activitats de promoció de l'ús del valencià.
  Expediente .- E 01002 2012 000009 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Agricultura conforme al conveni singularitzat d'1 de juny de 1992.
  Expediente .- E 01101 2011 000838 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la vinculació laboral de huit agents d'ocupació i desenvolupament local.
  Expediente .- E 01101 2012 001919 00 - Aprovat
 • 0023.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de les obres de 'Reurbanització i adequació de la plaça de l'Àngel i adjacents del barri del Carme', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2012 000053 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa alçar la suspensió del procediment acordada per la Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2012 i resoldre el contracte per a la prestació del servici de gestió del poliesportiu de la Rambleta.
  Expediente .- E 04101 2012 000092 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 9 de novembre de 2012, pel que fa a la mercantil que va formular el recurs en què se sol·licitava la suspensió del procediment obert per a l'adjudicació dels servicis d'assistència en la gestió i execució dels contractes d'assegurances de la corporació.
  Expediente .- E 04101 2011 000008 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial'.
  Expediente .- E 04101 2012 000038 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Millora del consum hídric al jardí de la Gran Via de Ramón y Cajal'.
  Expediente .- E 04101 2011 000148 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI.- Dóna compte de la subrogació en els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments següents: Travessera de Pinedo a la Mar.
  Expediente .- E 05302 2012 000559 00 - Quedar assabentat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI.- Dóna compte de la subrogació en els contractes d'arrendament dels locals situats en els emplaçaments següents: Carrer del Músic Penella.
  Expediente .- E 05302 2012 000627 00 - Quedar assabentat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte els acords d'adscripció de l'edifici situat al passeig de la Petxina i aprovar la seua adscripció a la Delegació d'Innovació, Societat de la Informació, Projectes Emprenedors i Joventut.
  Expediente .- E 05304 2008 000023 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament situat al subsòl de la plaça de José María Orense.
  Expediente .- E 05303 2010 000019 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament dels servicis d'ambulància prestats durant la realització de la Japan Week 2012.
  Expediente .- E 00203 2012 000028 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Universitat de València.
  Expediente .- E 00801 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Gestión Tributaria Territorial, SA.
  Expediente .- E 00801 2012 000112 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Capgemini España, SL.
  Expediente .- E 00801 2012 000113 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats del projecte d'execució 'Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial'.
  Expediente .- E 01201 2010 000201 01 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2009 8403.
  Expediente .- E 01305 2009 000235 00 - Aprovat
 • 0038.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 120034.
  Expediente .- E 01305 2009 000514 00 - Aprovat
 • 0039.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 105639.
  Expediente .- E 01305 2010 000379 00 - Aprovat
 • 0040.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 54800.
  Expediente .- E 01305 2011 000231 00 - Aprovat
 • 0041.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00114 2011 302.
  Expediente .- E 01305 2011 000298 00 - Aprovat
 • 0042.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 91505.
  Expediente .- E 01305 2011 000417 00 - Aprovat
 • 0043.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 117168.
  Expediente .- E 01305 2012 000025 00 - Aprovat
 • 0044.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 11305.
  Expediente .- E 01305 2012 000060 00 - Aprovat
 • 0045.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 84/12 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2008 000198 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 16 de gener de 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 135-W.
  Expediente .- E 01306 2011 005691 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de 16 de gener de 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 232-W.
  Expediente .- E 01306 2011 005716 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6246-W, de 6 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006696 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6536-W, de 16 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006631 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Agrupación Mediterránea de Ingeniería, SA.
  Expediente .- E 01801 2012 003560 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL.
  Expediente .- E 01801 2012 003619 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de falla Regne de València-Duc de Calàbria.
  Expediente .- E 01904 2012 000503 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa realitzar l'últim abonament del xec Univex 2011.
  Expediente .- E 02101 2011 000888 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació destinada a l'escolarització de l'alumnat en l'escola municipal infantil de Pinedo per al curs escolar 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 001122 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures corresponents a la realització del Dia Internacional per a combatre la Violència de Gènere.
  Expediente .- E 02201 2012 009133 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor d'entitats subvencionades en la convocatòria del 2011 de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.
  Expediente .- E 02201 2012 009330 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Justícia i Benestar Social amb destinació a servicis socials generals.
  Expediente .- E 02201 2012 000092 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de desembre del 2012, sobre acceptació de la subvenció concedida per al manteniment del centre ocupacional municipal Juan de Garay.
  Expediente .- E 02201 2012 002726 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Mibor Urbana, SL.
  Expediente .- E 02201 2012 009218 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
  Expediente .- E 02201 2012 009213 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar els projectes presentats per la Fundació Aixec a la convocatòria 2012 per a subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2011 009026 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1900-Ñ, de 28 d'octubre de 2011, de denegació de sol·licitud de comunicació ambiental per a activitat de pensió.
  Expediente .- E 02303 2011 000755 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1362-Ñ, de 23 de març de 2012, sobre denegació d'autorització d'ocupació de via pública amb taules i cadires.
  Expediente .- E 02303 2011 000793 00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç per al desenvolupament d'accions específiques en matèria de consum.
  Expediente .- E 02402 2012 000006 00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un increment lineal sobre les tarifes per ocupació i servicis per a l'exercici 2013, a cobrar per l'Associació de Venedors del Mercat Central.
  Expediente .- E 02901 2012 001510 00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E 02901 2012 001556 00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Martínez i Aleixandre Ingenieros, SL.
  Expediente .- E 02902 2011 000085 00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Martínez i Aleixandre Ingenieros, SL.
  Expediente .- E 02902 2011 000193 00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Gráficas Vernetta, SL.
  Expediente .- E 02902 2012 000440 00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE PROGRAMACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Proyectos Inmobiliarios Malvarrosa, SA.
  Expediente .- E 03001 2008 000457 00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats corresponents al projecte 'Consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03202 2010 000004 00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa concedir els premis del 'Tercer concurs per l'Albufera', dins el projecte Life Seducció Ambiental 'Campanya de conscienciació sobre els valors naturals de la Xarxa Natura 2000 en el Parc Natural de l'Albufera'.
  Expediente .- E 03602 2012 000262 00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 124/11.
  Expediente .- E 03602 2011 000124 00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 125/12.
  Expediente .- E 03602 2012 000125 00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 326/12.
  Expediente .- E 03602 2012 000326 00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 327/12.
  Expediente .- E 03602 2012 000327 00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
  Expediente .- E 03801 2012 000864 00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03801 2012 000940 00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats següents, per diversos conceptes: Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
  Expediente .- E 03801 2012 000956 00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats del projecte 'Millora del consum hídric en el jardí de la Gran Via de Ramón y Cajal', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04001 2012 000304 00 - Aprovat
 • 0081(E).-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar una via pública de la ciutat amb la llegenda següent: 'Plaça de Sant Pere Poveda (sacerdot i pedagog)'. (19-12-2012).
  Expediente .- E 01905 2012 000051 00 - Aprovat
 • 0082(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir una aportació econòmica a favor de l'Asil Germanetes dels Ancians Desemparats.
  Expediente .- E 00201 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E 00400 2012 000012 00 - Aprovat
 • 0084(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent als premis del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2012.
  Expediente .- E 01601 2012 000042 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació dels contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura esportiva pavelló de la Fontsanta'.
  Expediente .- E 01903 2010 000217 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació dels contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura esportiva camp de futbol de Pinedo'.
  Expediente .- E 01903 2011 000056 01 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació dels contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura esportiva de camp de beisbol i sofbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria, fase I'.
  Expediente .- E 01903 2011 000010 01 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa actualitzar l'import de l'IVA al legalment aplicable al pressupost d'adjudicació dels contractes per a l'execució de les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura esportiva de camp de beisbol i sofbol en el tram VI de l'antic llit del riu Túria, fase II'.
  Expediente .- E 01903 2011 000010 02 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Port-Mail, SL.
  Expediente .- E 01905 2012 000189 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material per a audiovisuals del Museu d'Història de València.
  Expediente .- E 02001 2012 000323 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, derivat dels gastos originats amb motiu de la realització de diverses activitats culturals.
  Expediente .- E 02305 2012 002052 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de la carrera popular de Sant Vicent de Paül.
  Expediente .- E 02307 2012 000940 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la certificació de novembre de 2012 de la contracta del servici de manteniment i llavat de papereres instal·lades a la via pública.
  Expediente .- E 02801 2012 001032 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient d'actualització per a obres i projectes de l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02701 2012 000578 00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar la programació anual per al 2013 del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament de la ciutat.
  Expediente .- E 02701 2012 000602 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Arquebisbat de València, en concepte de servicis religiosos prestats en el Cementeri General.
  Expediente .- E 02802 2012 000436 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure entre l'agència de col·locació A Punt de l'Ajuntament i les següents entitats, per a la intermediació i inserció laboral: Empreses o entitats públiques o privades.
  Expediente .- E 02902 2012 000447 00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure entre l'agència de col·locació A Punt de l'Ajuntament i les següents entitats, per a la intermediació i inserció laboral: Agències de col·locació públiques o privades.
  Expediente .- E 02902 2012 000448 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa alterar la qualificació jurídica de les naus prefabricades situades en la parcel·la de l'antic balneari Mar Blau.
  Expediente .- E 02902 2012 000059 00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa rectificar un error aritmètic existent en l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000428 00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa modificar el punt 6 de les bases reguladores de les ajudes municipals a la contractació i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 02902 2012 000439 00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats corresponents al projecte 'Intervenció per a la consolidació estructural del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03201 2012 000046 00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 5 d'octubre de 2012, sobre denegació de subvenció.
  Expediente .- E 03910 2011 000137 00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar el 'Acta de cessió a la Diputació Provincial de València de les obres executades per la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, d'ordenació dels espais exteriors del MUVIM (2a fase) i d'assumpció per l'Ajuntament de València de la competència de la gestió del servici públic de l'espai enjardinat resultant de les dites obres'.
  Expediente .- E 04001 2010 000821 00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del passeig de Neptú'.
  Expediente .- E 04001 2012 000218 00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de la plaça de Santiago Suárez 'Santi'.
  Expediente .- E 04001 2012 000220 00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructura per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí del carrer d'Oset-Beat Juan Grande'.
  Expediente .- E 04001 2012 000222 00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de la plaça de Miquel Adlert Noguerol'.
  Expediente .- E 04001 2012 000253 00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals al jardí de l'avinguda de la Constitució'.
  Expediente .- E 04001 2012 000254 00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 1 (Ciutat Vella)'.
  Expediente .- E 04001 2012 000255 00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 4-Campanar'.
  Expediente .- E 04001 2012 000256 00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 7 i DM 12'.
  Expediente .- E 04001 2012 000257 00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs infantils al DM 1, 2 i 9'.
  Expediente .- E 04001 2012 000258 00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública el reajustament d'anualitats dels següents projectes, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures per a la conservació, protecció i millora dels espais mediambientals de jocs biosaludables'.
  Expediente .- E 04001 2012 000259 00 - Aprovat
 • 0115(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa entendre amb Radio Difusión Torres, SL les actuacions aprovades a favor de Radio Difusión Torres, SA.
  Expediente .- E 04103 2012 000071 00 - Aprovat
 • 0116(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 79/12.
  Expediente .- E 04101 2012 000079 00 - Aprovat
 • 0117(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels proveïdors i pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 77/12.
  Expediente .- E 04103 2012 000077 00 - Aprovat
 • 0118(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1583/11.
  Expediente .- E 01101 2011 001583 00 - Aprovat
 • 0119(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1564/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001564 00 - Aprovat
 • 0120(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1868/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001868 00 - Aprovat
 • 0121(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1931/12.
  Expediente .- E 01101 2012 001931 00 - Aprovat
 • 0122(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'aplicació de l'article 9 del RDL 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
  Expediente .- E 01101 2012 001942 00 - Aprovat
 • 0123(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 4 de gener de 2013.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI