Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
30-06-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de maig i de la sessió extraordinària de 31 de maig de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de maig i de 3, 10 i 17 de juny 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2.e) de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa actualitzar la composició, règim de funcionament i periodicitat de les sessions de la Comissió Municipal de Patrimoni.
  Expediente .- E-00406-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sometre a informació pública la modificació puntual del Pla Especial de Protecció i Reforma Interior PS-2 del Palmar.
  Expediente .- E-03001-2015-000235-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'estudi de detall en l'illa de cases 16 del Sector PRR-3 Orriols, delimitada per l'avinguda dels Germans Machado i el carrer de Santa Genoveva de Torres.
  Expediente .- E-03001-2015-000183-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Única del Sector de Sòl Urbanitzable no Programat Font de Sant Lluis, formulada per la mercantil Analyst Invierte 21, SL.
  Expediente .- E-03001-2003-000564-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció dels Entorns dels BIC Porta dels Serrans, Església i Convent de Sant Doménec, Museu de Belles Arts (exconvent de Sant Pius V), Monestir del Temple, Palau de Justícia, exconvent del Carme i Església de la Santa Creu (PEP.EBIC 08).
  Expediente .- E-03502-2012-000021-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic l'autorització per a substituir projectes en el marc del Pla Confiança.
  Expediente .- E-00601-2016-000021-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el procediment del recurs PO 1/92/2015, interposat contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, per la qual es va aprovar definitivament el Catàleg de Béns i Espais Protegits del Municipi de València.
  Expediente .- E-00501-2016-000123-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000038-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern de l'EMSHI, de 6 de maig de 2016, que aprova la modificació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2016.
  Expediente .- E-02701-2015-000703-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria municipal anual de gestió de l'Ajuntament de València de 2015.
  Expediente .- E-00401-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0015.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'activitat de professor associat en el Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01002-2015-000386-00 - Aprovat
 • 0016.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Espacial Valencià Val Space Consortium (VSC).
  Expediente .- E-00202-2016-000030-00 - Aprovat
 • 0017.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació en les Activitats en la Universitat Popular.
  Expediente .- E-70008-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Municipis d'Acollida de Refugiats.
  Expediente .- E-02201-2016-000287-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Regidor Honorari a títol pòstum al Sr. Alberto García Esteve.
  Expediente .- E-02000-2016-000068-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat al Col·lectiu Lambda.
  Expediente .- E-02000-2016-000069-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat al Col·legi de Farmacèutics.
  Expediente .- E-02000-2016-000070-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a la Reial Arxiconfraria de la Mare de Déu dels Innocents Màrtirs i Desemparats.
  Expediente .- E-02000-2016-000071-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a l'Associació Víctimes del Metro 3 de Juliol.
  Expediente .- E-02000-2016-000076-00 - Aprovat
 • 0024.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades al nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Nacho Duato Barcia.
  Expediente .- E-02000-2016-000074-00 - Aprovat
 • 0025.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Adoptiva de la Ciutat a la Sra. Anna María Lluch i Hernàndez.
  Expediente .- E-02000-2016-000075-00 - Aprovat
 • 0026.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Antonio Casanova Safont.
  Expediente .- E-02000-2016-000073-00 - Aprovat
 • 0027.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat a la Sra. Sol Romeu Alfaro.
  Expediente .- E-02000-2016-000077-00 - Aprovat
 • 0028.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions per a la concessió de Medalla d'Or de la Ciutat a la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E-02000-2016-000078-00 - Aprovat
 • 0029.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa Iniciar actuacions per al nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat al Sr. Francesc Jarque.
  Expediente .- E-02000-2016-000079-00 - Aprovat
 • 0030.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions per al nomenament de Fill Adoptiu al Sr. Emili J. Marín Soriano.
  Expediente .- E-02000-2016-000083-00 - Aprovat
 • 0031.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa modificar el Reglament dels Centres Municipals d'Activitats a Persones Majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000028-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0032.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre declaració de 'València ciutat lliure de barracons'.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000123-00 - Rebutjat
 • 0033.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre atenció a persones sense llar en període estival.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000118-00 - Rebutjat
 • 0034.-Moció subscrita per l'alcalde, en nom de l'equip de Govern, relativa a la sol·licitud al Ministeri d'Hisenda per a impulsar les accions legals perquè en els municipis que complixen les condicions establides en l'art. 3 del RDL 8/2014 queden sense vigència els plans d'ajust corresponents.
  Expediente .- O-00201-2016-000022-00 - Aprovat
 • 0035.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre retalls en les línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0036.-Moció subscrita pels Srs. Monzó i Crespo, del Grup Popular, sobre llibertat per als festejos de "Bou embolat" y "Bou en corda" a València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Rebutjat
 • 0037.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre transparència en els contractes menors amb omissió de fiscalització prèvia.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000124-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0038.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre prevenció i lluita contra el mosquit tigre.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000125-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions laborals de la Policia Local destinada a les platges de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, en matèria sobre els recursos humans del Cos de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els recursos materials de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació amb què compta el servici d'ambulàncies del Cos de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'habilitació de cursos de policia per a inspectors.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Cavalcada de l'Orgull LGTB.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de CCTV en la Comissaria Central de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equips de seguretat per als accessos a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la formació de bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment d'equips i parcs de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000108-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la inscripció de viaris i propietats municipals en el Registre de la Propietat.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cementeri municipal del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els cartells en relació amb la col·locació de cadires en la processó del Corpus.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Permanent de Qualitat de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les infraccions de procediment i omissió de fiscalització.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000116-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les activitats d'estiu de la FEM per a menors en situació de risc o exclusió social.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el programa Xarxa Llibres.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la participació de l'EMT en el Día de l'Orgull LGTB.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les activitats de l'EMT els diumenges a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la urbanització de parcel·les escolars.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els controls del trànsit.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els resultats de l'escolarització del curs 2016/2017 a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les activitats extraescolars en els col·legis de la ciutat amb jornada contínua.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el trinquet de Pelai.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les subvencions que atorga la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació del Projecte Transforma, Noves Cultures Urbanes i Autoorganizació.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ús de solars per a horts urbans en Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una parcel·la situada al carrer del Salvador.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre millores al barri de la Malva-rosa
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la conservació del patrimoni de l'horta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment de la reversió de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'obertura per a ús públic de les instal·lacions del circuit de F1.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les Naus de Cros.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre fons necessaris per a expropiacions de solars i immobles.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació de les obres del Parc Lineal i retard en el començament de les obres.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'eliminació de les passarel·les de l'avinguda del Cid.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els horts urbans a la ciutat de València i les seues pedanies.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000119-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica en els mesos de novembre i desembre de 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estació metropolitana de bicicletes.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla adscrita al Servei d'Acció Cultural.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les inspeccions de la Policia Local a les terrasses que ocupen la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les concessions d'una hora diària sense reducció d'havers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per telefonia del mes de desembre de 2015 i del primer trimestre de 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el mes de desembre de 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en els mesos de novembre i desembre de 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes de manutenció per als menors durant els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministraments postals en el mes de desembre de 2015.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou Centre Municipal de Servicis Socials del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la vivenda precària i les persones sense sostre a la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la borsa de treball de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les plagues de mosquits i panderoles.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la creació de juntes de districte a les pedanies.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació en la constitució dels consells de districte de les juntes municipals.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un projecte d'estalvi d'aigua.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un projecte d'arreplegada de excrements de gos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació Veïns de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre accions al Saler.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia al barri d'Aiora.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació d'Amics i Veïns de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns del Centre Històric.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la interpretació de l'himne nacional durant les festivitats de les pedanies.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la iniciativa Climate Launchpad.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els servicis realitzats per la Policia Local en matèria de seguretat ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda amb el Centre d'Estudis Ambientals (CEAM),
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la pirotècnia de la Fira de Juliol 2016.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'equip de busseig de bombers.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions a la Torre.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la celebració del Dia de l'Orgull LGTB.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns de Montolivet .
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els pressupostos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Programa Germanor.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ocupació de l'espai públic de les parades de flors a la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre la delegada de Medi Ambient i Canvi Climàtic i l'Associació de Veïns Llamosí-Remunta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contractació en el procés de consulta ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de femtes de excrements.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les noves experiències agràries.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre actuacions pel futur de l'horta.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els veïns de Patraix i la revisió del nucli històric.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous horts urbans.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les inversions de la Conselleria d'Agricultura en el terme municipal de València.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, en relació amb les accions sobre canvi climàtic.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la informació estadística d'estudiants en centres públics.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el jardí de les escultures de l'IVAM.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el local de temps lliure de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fira de Juliol.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el centre Fet de Vidre.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la desfilada del Dia de l'Orgull Gai.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres de l'escultor valencià Salvador Furió.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la nova societat mixta de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la campanya per a conéixer la traçabilitat dels cítrics.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies en la venda de fruita.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciudadanos, sobre la formació específica per a detectar fruita furtada.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000120-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els costos del Teatre El Musical.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ruta de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu a Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el V Pacte per a l'Ocupació.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els coloms del complex d'Abastos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contracta de plagues.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el protocol per a evitar caiguda d'arbres i palmeres.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les contractes de publicitat i campanyes en Sanitat.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la zona de jocs infantils en el complex d'Abastos.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les contractes de publicitat i campanyes en Jardins.
  Expediente .- O-89POP-2016-000039-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Popular, sobre el concert amb el CERMI-CV.
  Expediente .- O-89CIU-2016-000117-00 - Contestada
 • 0147.-Resposta a la pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la seguretat en l'accés a les unitats administratives en la PIAE.
  Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0148.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Jurat del Certamen de Bandes de Música de València.
  Contestada
 • 0149.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la contracta de l'ORA.
  Contestada
 • 0150.-Prec formulat in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre votació d'esmenes, sobre votació separada dels punts d'una mateixa proposta o moció i sobre el torn d'alusions.
  Quedar assabentat
 • 0151.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el Besamà a la Mare de Déu.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0152.-Declaració Institucional sobre el Dia Nacional de les Llengües de Signes.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI