Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
25-07-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
Sesión ordinaria Julio (Exp 22/2014)

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juny de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 20 al 23, 553-X al 668-X, 3018-W al 3520-W, 34-V al 37-V, 464-U al 577-U, 378-T al 460-T, 238-S al 269-S, 178-R al 209-R, 785-Q al 813-Q, 692-P al 794-P, 401-O al 451-O, 175-N al 194-N, 34-M al 53-M, 714-L al 924-L, 48-K al 52-K, 183-J al 214-J, 694-I al 844-I, 4443-H al 6034-H, 715-G al 937-G, 21-F al 26-F, 87-E al 105-E, 71-D al 86-D, 532-C al 653-C, 88-B al 116-B, 121-A al 138-A i 2202-Ñ al 2625-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 20 y 27 de juny, i 4 de juliol de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per l'Associació Acció Ecologista Agró contra l'Acord del Ple de l'Ajuntament de 27 de desembre de 2013 pel qual es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la ciutat de València, 2a fase. (22/07/2014)
  Expediente .- E 01801 2012 003785 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial Malilla Nord i el Pla de Reforma Interior de Millora Camí de Montcada, i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (22/07/2014)
  Expediente .- E 03001 2014 000063 00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la modificació-adaptació del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar i el seu Estudi d'Integració Paisatgística. (22/07/2014)
  Expediente .- E 03001 2014 000066 00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa corregir l'error material detectat en el punt sèptim de l'Acord Plenari de 25 de febrer de 2011, pel que s'aprova el Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Drassanes-el Grau. (22/07/2014)
  Expediente .- E 03001 2007 000326 00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'inici del procediment de concurs per al desenrotllament del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució 2 del Pla Parcial Malilla Nord. (22/07/2014)
  Expediente .- E 03001 2010 000114 00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del TSJCV desestimatòria del recurs contenciós - administratiu núm. 1/393/07, contra Decrets del Consell 42 i 43/07 pels quals, respectivament, es va aprovar el Pla d'Ordenació del Recursos Naturals del Túria i es va declarar el Parc Natural del Túria, confirmada pel Tribunal Suprem. (21/07/0214)
  Expediente .- E 00501 2007 000526 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la Sentència de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del TSJCV desestimatòria del recurs núm. 1/395/07 i acumulats, contra Decret del Consell 43/07, de Declaració del Parc Natural del Túria; i igualment dóna compte de la Sentència del Suprem que anul·la la Sentència de instància. (21/07/2014)
  Expediente .- E 00501 2007 000653 00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa que la corporació consenta i complisca en els seus termes la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del PO 775/08, interposat pel Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de València contra aprovació del segon expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2008, confirmada per Sentència de la Sala de València. (21/07/2014)
  Expediente .- E 00501 2009 000029 00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2014. (21/07/2014)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'Informe corresponent al segon trimestre de 2014 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals previst en l'art. 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (21/07/2014)
  Expediente .- E 04906 2014 000013 00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a. Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2014. (21/07/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000024 00 - Aprovat amb esmenes
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 5a. relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit 2014. (21/07/2014)
  Expediente .- E 05501 2014 000026 00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de les Contribucions Especials pel Servici d'Extinció d'Incendis per a l'exercici 2014. (21/07/2014)
  Expediente .- E H4969 2014 500007 00 - Aprovat
 • 0017.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada. (PENDENT DE DICTAMEN 24/07/2014)
  Expediente .- E 01002 2014 000318 00 - Aprovat
 • 0018.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada. (PENDENT DE DICTAMEN 24/07/2014)
  Expediente .- E 01002 2014 000412 00 - Aprovat
 • 0019.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprovar la Memòria de la Gestió Municipal de 2013. (PENDENT DE DICTAMEN 24/07/2014)
  Expediente .- E 00401 2014 000004 00 - Aprovat
 • 0020.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Col·legi Oficial de Graduats Socials de València. (21/07/2014)
  Expediente .- E 01905 2012 000056 00 - Aprovat
 • 0021.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat a favor de l'Associació de Cronistes Oficials del Regne de València. (21/07/2014)
  Expediente .- E 01905 2014 000078 00 - Aprovat
 • 0022.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del pianista Sr. Joaquín Soriano Villanueva. (21/07/2014)
  Expediente .- E 01905 2014 000034 00 - Aprovat
 • 0023.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor de l'empresari Sr. Juan Roig Alfonso. (21/07/2014)
  Expediente .- E 01905 2014 000095 00 - Aprovat
 • 0024.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Hortensia Mª Herrero Chacón. (21/07/2014)
  Expediente .- E 01905 2014 000096 00 - Aprovat
 • 0025.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del dibuixant Sr. Francisco Martínez Roca (Paco Roca). (21/07/2014)
  Expediente .- E 01905 2014 000104 00 - Aprovat
 • 0026.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la composició del nou Consell Escolar Municipal de València. (21/07/2014)
  Expediente .- E 02101 2014 000854 00 - Aprovat
 • MOCIONS.-
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre reivindicació a la Generalitat i al Govern d'Espanya del que legítimament correspon als valencians i a les valencianes.
  Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre mètode d'elecció d'alcaldes i alcaldesses.
  Expediente .- E 00606 2014 000023 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0029.-Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre els centres comercials.
  Retirat
 • 0030.-Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Sánchez, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre les Ordenances Fiscals de 2015.
  Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre assumir el cost de l'exhumació de Teófilo Alcorisa.
  Retirat
 • 0032.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre adhesió a la Xarxa Europea Civitas.
  Rebutjat
 • 0033.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre aprovació de l'Ordenança de Transparència de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 00606 2014 000024 00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0034.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la Generalitat Valenciana per al manteniment dels centres docents municipals.
  Rebutjat
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS.-
 • 0035.-Declaració Institucional de suport als treballadors, reconeixement a la labor sindical, defensa de la llibertat d'expressió i dret de vaga.
  Aprovat
 • PREGUNTES.-
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre immobles ocupats en el Cabanyal-el Canyameral.
  Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre Oficina Apunt de l'Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre parcel·la municipal en carrer del Ninot de la Ciutat Fallera.
  Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre situació de la UE-122 del PEPRI Seu-Xerea.
  Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre multes per ocupació de la via pública al Perellonet.
  Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre diverses qüestions en relació amb la resposta rebuda a la pregunta formulada al ple de juny sobre cases ocupades en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre energia geotèrmica en edificis de nova planta.
  Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre instal·lació de banys públics.
  Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre circulació perillosa al carrer de Maximilià Thous.
  Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre faroles trencades al carrer del riu Eresma.
  Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre interessos de demora.
  Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per contaminació acústica.
  Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
  Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
  Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana.
  Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de llicències de funcionament del Centre Administratiu 9 d'Octubre.
  Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de llicències de funcionament de l'Hospital Universitari la Fe.
  Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Polivalent Castellar-l'Oliverar.
  Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el pla de mitjans de campanyes publicitàries municipals.
  Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre informe anual del comerç minorista.
  Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nova dotació assistencial en el barri de Benicalap.
  Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre estat del pàrquing del nou Hospital la Fe.
  Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre treballs comunitaris dels penats.
  Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre cessió de quadres en la visita del Papa en 2006.
  Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos per les concessions.
  Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el Sistema de Gestió Ambiental (SGA) a l'Ajuntament de València.
  Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre gespa sense tallar al jardí dels Vivers.
  Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre instal·lació de balises a les platges de València.
  Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre el Museu Faller.
  Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre estat dels coberts del port.
  Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre delictes comesos a les platges.
  Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el tancament de pacs de Bombers.
  Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanya de la DGT de control d'alcoholèmia.
  Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre denúncies per infraccions de trànsit.
  Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre robatori de vehicles.
  Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre vehicles i contenidors incendiats.
  Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre el Parc Natural de l'Albufera.
  Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre descampat pròxim al Bioparc.
  Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre mal estat de la barana del pont d'Ademús.
  Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre abandonament d'un solar al carrer del Dr. Pérez Feliu.
  Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre degradació d'un solar al carrer de la Bosseria.
  Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'edifici de la Casa de la Caritat a Benicalap.
  Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nomenament de l'òrgan directiu de l'Organisme Autònom Universitat Popular.
  Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre nomenament d'una direcció general.
  Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre un incendi a la pineda del Saler.
  Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació d'una nau il·legal en l'entorn del Parc Natural de l'Albufera.
  Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre promoció de servicis sexuals en suports publicitaris.
  Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre denúncies per oferiment de servicis sexuals segons l'ordenança municipal.
  Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre els plans d'autoprotecció d'edificis municipals.
  Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació del Teatre el Musical.
  Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre la seguretat dels contenidors de roba usada.
  Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la piscina València.
  Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la situació de l'edició del llibre en valencià.
  Contestada
 • PRECS I PREGUNTES.-
 • 0090.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre si els immobles propietat de la Sareb estan pagant l'IBI.
  A contestar en pròxima sessió


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI