18/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
18-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 18 DE DICIEMBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 4 de desembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal destinat a la Policia Local, en concepte de gratificacions pels servicis extraordinaris prestats amb motiu de les eleccions municipals i autonòmiques del passat dia 24 de maig.
  Expediente .- E-01002-2015-000251-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'auxiliar administrativa en esta corporació.
  Expediente .- E-01002-2015-000472-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una sol·licitud d'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'administrativa en esta corporació.
  Expediente .- E-01002-2015-000473-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació d'un arquitecte tècnic, referència núm. 6584, al Servici de Servicis Centrals Tècnics, Secció Arquitectura i Supervisió de Projectes.
  Expediente .- E-01101-2015-000236-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització de retribucions dels directors de col·legi.
  Expediente .- E-01101-2015-001281-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació “Treball ciutat de València II 2015”.
  Expediente .- E-01101-2015-001302-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí com a mestra d'educació física.
  Expediente .- E-01101-2015-001350-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament de major productivitat a personal de Policia i Bombers.
  Expediente .- E-01101-2015-001375-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1537, en el Servici d'Acció Cultural, Secció Biblioteques I.
  Expediente .- E-01101-2015-001378-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 6486, en el Servici de Persones Majors.
  Expediente .- E-01101-2015-001414-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 6984, en el Servici de Persones Majors.
  Expediente .- E-01101-2015-001415-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la renúncia al nomenament interí en el lloc de treball referència núm. 5597.
  Expediente .- E-01101-2015-001432-00 - Aprovat
 • 0014.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar el servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0015.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres d'habilitació del Palau d'Aiora, local situat al carrer dels Sants Just i Pastor, núm. 96, com a nova seu de la Universitat Popular de l'Ajuntament de València al barri d'Algirós, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000043-00 - Aprovat
 • 0016.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en la ciutat de València, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000150-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Emprenedoria un immoble situat al passeig de la Petxina.
  Expediente .- E-05304-2008-000023-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa promoure terceria de domini davant del Jutjat de Primera Instància núm. 12 de València per a cancel·lar l'embargament sobre una finca de propietat municipal.
  Expediente .- E-05303-2013-000054-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31 de desembre de 2014 i la comprovació d'este a data 13 de juny de 2015.
  Expediente .- E-05303-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Aumsa corresponent al lloguer del local situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, núm. 8.
  Expediente .- E-05302-2015-000599-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gestión Tributaria Territorial, SAU, per servicis informàtics prestats per al manteniment de l'aplicatiu SIGT.
  Expediente .- E-00801-2015-000151-00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2014 32818.
  Expediente .- E-01305-2014-000162-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 27 de març de 2015, sobre pagament d'interessos de demora a la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
  Expediente .- E-01401-2014-000020-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració firmat amb el Consell de la Joventut de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01902-2014-000004-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació de Triatló i Esport Combinat de la Comunitat Valenciana corresponent al conveni firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01903-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la realització i organització de la XXXIV edició d'Expojove (Expojove'15).
  Expediente .- E-01904-2015-000609-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos de la gala inaugural del Teatre el Musical.
  Expediente .- E-01905-2015-000151-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2016 del Centre Cultural La Rambleta.
  Expediente .- E-01905-2015-000158-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE TURISME. Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Agència Valenciana del Turisme per a la compensació financera de l'esforç addicional realitzat durant l'exercici 2014.
  Expediente .- E-01909-2015-000007-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici d'animació sociocultural, programa de tallers i cursos per a persones majors de València.
  Expediente .- E-02201-2010-009538-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar les factures de setembre i octubre de 2015 del contracte de prestació del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2011-002277-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'encàrrec a Rais Fundació de la prestació del servici d'atenció a les urgències socials i col·laboració en emergències des de l'1 de gener de 2016 fins a l'entrada en vigor del contracte actualment en tràmit.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2013-008636-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació de projectes d'intervenció en l'àmbit de l'acció social. Convocatòria 2013.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa entendre prorrogat el conveni de col·laboració firmat amb l'associació Banc Solidari d'Aliments i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02201-2014-002996-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2014, sol·licitada per la Fundació per a la Recomposició de la Ciutat (Fundació RECI).
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa convalidar la resolució mitjançant un acord de 25 de setembre de 2015 de la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2015-2016.
  Expediente .- E-02201-2015-000206-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-02310-2015-000033-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Grupo Bertolín, SAU.
  Expediente .- E-02310-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer una obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Castellar-l'Oliverar
  Expediente .- E-02310-2015-000194-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA.
  Expediente .- E-02401-2015-002700-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Gesmer Logistics, SL, corresponent al servici d'arreplegada i incineració d'un dofí encallat a la platja del Saler.
  Expediente .- E-02410-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures presentades pels servicis prestats en el XIX Torneig Municipal d'Escacs “Juga net”.
  Expediente .- E-02501-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el conveni regulador per al pagament del servici de subministrament d'aigua potable a personal en situació o risc d'exclusió social.
  Expediente .- E-02701-2015-000710-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0045.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per a l'abonament del deute a favor de l'Associació de Venedors del Mercat Central després de la subhasta de parades.
  Expediente .- E-02901-2015-001377-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració referit a un solar situat al carrer de Sant Miquel (hui plaça del Músic López Chavarri).
  Expediente .- E-03103-2010-000045-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar nous preus del contracte d'obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000095-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar nous preus del contracte d'obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000096-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de reurbanització al carrer de Sant Vicent Màrtir, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000165-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Editora de Medios de Valencia, Castellón y Alicante, SA.
  Expediente .- E-04103-2015-000047-00 - Aprovat
 • 0051.-MOCIÓ de la coordinadora general de l'Àrea d'Educació, Joventut i Esports. Proposa aprovar la programació del Teatre el Musical corresponent al primer trimestre de 2016.
  Expediente .- E-01905-2015-000131-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0051.-PRECS I PREGUNTES
 • 0052(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que no admet el Recurs PA núm. 330/15, interposat contra liquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2015-000134-00 - Quedar assabentat
 • 0053(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 853/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E-00501-2011-000007-00 - Quedar assabentat
 • 0054(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 165/14, sobre sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
  Expediente .- E-00501-2015-000132-00 - Quedar assabentat
 • 0055(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 400/14, interposat contra la desestimació presumpta d'una sol·licitud de revisió d'ofici d'un embargament.
  Expediente .- E-00501-2015-000138-00 - Quedar assabentat
 • 0056(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 488/14, interposat contra denegació de llicència per a la instal·lació d'una estació de telefonia.
  Expediente .- E-00501-2015-000144-00 - Quedar assabentat
 • 0057(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 110/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra la denegació de la devolució d'una taxa per retirada de vehicles.
  Expediente .- E-00501-2015-000136-00 - Quedar assabentat
 • 0058(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 368/15, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra providència d'apremi per impagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2015-000135-00 - Quedar assabentat
 • 0059(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 9, desestimatòria de la demanda seguida en Interlocutòries núm. 1254/13, relativa a sol·licitud de declaració d'incapacitat permanent total.
  Expediente .- E-00501-2013-000393-00 - Quedar assabentat
 • 0060(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació, revoca parcialment la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 i desestima el recurs PO núm. 655/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra denegació de la bonificació en la quota de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-00501-2010-000582-00 - Quedar assabentat
 • 0061(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 480/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2014-000032-00 - Quedar assabentat
 • 0062(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació i revoca la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 desestimatòria del Recurs PO núm. 400/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2009.
  Expediente .- E-00501-2010-000468-00 - Quedar assabentat
 • 0063(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el Recurs PO núm. 208/15, interposat contra llicència d'obres per a la implantació d'una estació de servici.
  Expediente .- E-00501-2015-000139-00 - Quedar assabentat
 • 0064(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2015.
  Expediente .- E-04302-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa reconéixer la subrogació de Dimension Data Communications España, SLU, a favor de Dimensión Data España, SLU.
  Expediente .- E-00801-2015-000112-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar el reajustament d'anualitats del projecte d'obres de construcció d'una escola als carrers de la Diputada Clara Campoamor i d'Alfauir, finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02101-2011-000316-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa modificar les bases reguladores de la concessió d'ajudes per a material escolar, curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000522-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases per a tramitar el programa de gratuïtat dels llibres de text i de material curricular denominat “Xarxa de llibres de text de la Comunitat Valenciana” per al curs 2015-2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000574-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0069(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de Creu Roja, ACCEM i CEAR per al desenvolupament del projecte “La nostra ciutat, el teu refugi”.
  Expediente .- E-02201-2015-000530-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció destinada al projecte d'aliments i material de neteja d'hospitals per a la població refugiada sahrauí a Algèria.
  Expediente .- E-02201-2015-000535-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa concedir un bestreta de Tresoreria a favor del Consorci València 2007.
  Expediente .- E-04906-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0072(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 670/12 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2012-000251-00 - Aprovat
 • 0073(E).-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Ordinari núm. 345/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2010-000676-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA.
  Expediente .- E-01401-2015-008996-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2015-000171-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del propassat mes de novembre corresponent a la prestació del servici de monitors del programa “A l'eixida de classe”.
  Expediente .- E-02501-2015-000010-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació a favor de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
  Expediente .- E-02501-2015-000013-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2016 del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2015-000029-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2016 del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
  Expediente .- E-02501-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2016 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 1.
  Expediente .- E-02801-2015-001131-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2016 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 2.
  Expediente .- E-02801-2015-001041-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió provisional de preus per a l'any 2016 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3.
  Expediente .- E-02801-2015-000961-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000095-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de renovació d'infraestructures del carrer d'Hernán Cortés, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000096-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar assistència de la Intervenció de la Generalitat Valenciana en la recepció de les obres de renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03301-2014-000137-00 - Aprovat
 • 0087(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres d'urbanització de l'avinguda de l'Estació i carrer del Miniaturista Messeguer a Benimàmet, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del capítol I.
  Expediente .- E-01101-2015-001435-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aportació al Pla de Pensions 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-000508-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball d'auxiliar administrativa en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres Edificació, Secció Administrativa Llicències Urbanístiques.
  Expediente .- E-01101-2015-001105-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adaptació de lloc de treball de personal subaltern (JP1) en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2015-001093-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de personal de centres docents.
  Expediente .- E-01101-2015-001448-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 7415, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
  Expediente .- E-01101-2015-001406-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
  Expediente .- E-02303-2015-001142-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
  Expediente .- E-02307-2015-001535-00 - Aprovat
 • 0096(E).-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar el compte justificatiu de la subvenció atorgada a la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01601-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0097(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació. Proposa prestar el suport municipal en la realització del projecte #PrimaveraEducativa.
  Expediente .- E-02101-2015-000611-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de les retribucions d'alts càrrecs.
  Expediente .- E-01101-2015-001452-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE TRÀNSITS). Proposa donar la conformitat a la concessió de diverses subvencions.
  Expediente .- E-02305-2015-001858-00 - Aprovat
 • 0100(E).-MOCIÓ impulsora de la tinenta d'alcalde delegada d'Acció Cultural sobre el projecte de la futura Biblioteca Central de Xarxa Urbana.
  Expediente .- O-01905-2015-000092-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI