Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
10-05-2019
Hora:
11:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 10 DE MAYO DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de maig de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 420/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2019-000139-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 251/18, interposat contra la Resolució que va fixar els interessos de demora a abonar per l'expropiació d'una parcel·la.
  Expediente .- E-00501-2019-000143-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar les bases de la convocatòria per a proveir en propietat cinquanta places d'agent Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-001104-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinat personal de les quantitats corresponents a gratificacions per servicis extròrdinaris.
  Expediente .- E-01101-2019-001316-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa declarar la disponibilitat de crèdits d'economies de llocs de treball vacants de març de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002196-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a professor de banda-clarinet.
  Expediente .- E-01101-2019-002351-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2019-002357-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte un nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2019-002390-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra l'acte de la Mesa de Contractació d'entendre retirada l'oferta d'una mercantil i de requeriment a la següent empresa licitadora en el procediment obert simplificat per a contractar la prestació dels servicis de direcció facultativa i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres del projecte bàsic i d'execució d'obra completa a la Universitat Popular de Benicalap.
  Expediente .- E-04101-2018-000075-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la suspensió del procediment obert simplificat per a contractar l'execució de les obres del 'Projecte de reurbanització del carrer de Sant Pere (inclou carrer del Llavador)'.
  Expediente .- E-04101-2018-000155-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de construcció d'un equipament sociocultural en una parcel·la del barri de Torrefiel, situada al carrer de Cambrils, confluència amb la plaça del Bisbe Laguarda, en la qual es desenvoluparà un programa complex que inclourà una seu de la Universitat Popular, un centre infantil i juvenil, una societat musical, un local d'assajos i sales polivalents per a ús compartit per associacions municipals i/o veïnals, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2018-000205-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a atorgar en règim de concurrència les autoritzacions municipals per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar l'atorgament de la concessió demanial per a l'explotació del servici de bar cafeteria de l'edifici de Joventut, de propietat municipal, situat al carrer de Campoamor.
  Expediente .- E-04101-2019-000069-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'apartat P de l'annex I del plec de clàusules administratives particulars relatiu a la classificació de les obres de rehabilitació de l'edifici situat al carrer de la Reina, número 121 per a usos culturals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  Expediente .- E-04101-2019-000014-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres de rehabilitació del Cobert número 2 de la Marina del Port de València (Fase 2), cofinançades per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000059-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre a tràmit la sol·licitud de suspensió del procediment per a contractar en règim de concurrència l'atorgament de les autoritzacions municipals (ús comú especial) per a l'explotació dels servicis de temporada de les platges del terme municipal de València.
  Expediente .- E-04101-2019-000033-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adjudicar directament la concessió administrativa de subsòl públic per a aparcament privat annex a una construcció privada situada al carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E-05304-2017-000050-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de José Ballester Gozalvo (antic carrer de Pavia).
  Expediente .- E-05307-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte per a la prestació dels servicis de manteniment correctiu del software Adabas-Natural.
  Expediente .- E-00801-2018-000042-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de primes de l'assegurança de responsabilitat civil/patrimonial, danys materials i de responsabilitat civil i d'accidents pels actes festius organitzats per l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01201-2019-000226-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses per subministraments efectuats en 2018.
  Expediente .- E-01201-2019-000258-00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 88775.
  Expediente .- E-01305-2015-000369-00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 106799.
  Expediente .- E-01305-2015-000485-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2018.
  Expediente .- E-01902-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a la prestació del servici de redacció del projecte d'execució de l'espai públic d'ús lúdic esportiu Marítim (EDUSI).
  Expediente .- E-01903-2017-000347-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs realitzats amb motiu de la fira d'Expojove.
  Expediente .- E-01904-2017-000576-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar les bases reguladores del règim jurídic per a la concessió de subvencions directes a entitats sense ànim de lucre de 2019.
  Expediente .- E-02000-2019-000029-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda 2019 al conveni de col·laboració amb el Palau de les Arts Reina Sofia, Fundació de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02000-2019-000034-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de material escolar per al segon cicle d'educació infantil, curs 2018/2019.
  Expediente .- E-02101-2018-000333-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement de drets i la liquidació d'interessos pel reintegrament parcial de la subvenció concedida en virtut del conveni de col·laboració amb Sant Joan de Déu Serveis Socials València per al desenvolupament d'un programa d'atenció social a persones sense sostre.
  Expediente .- E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per la Fundación Secretariado Gitano dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reajustament del gasto plurianual del contracte de teleassistència domiciliària.
  Expediente .- E-02201-2017-000367-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de novembre de 2008, pel qual es va aprovar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de la Mare de Déu de Campanar, i autoritzar i disposar el gasto per a 2019.
  Expediente .- E-02201-2018-000187-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Coinfer, Milar-Comelsa, Comerç Moble i Grecotex per a l'equipament de tres viviendes municipals.
  Expediente .- E-02201-2019-000092-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció a favor de Cultural Proted.
  Expediente .- E-02224-2019-000231-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de l'anualitat 2018 corresponent a la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius.
  Expediente .- E-02201-2016-000423-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació per la Coeducació.
  Expediente .- E-02230-2018-000068-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2018, de concessió d'ajudes per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global.
  Expediente .- E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció directa concedida a la Residencia Religiosa Esclavas de María Inmaculada.
  Expediente .- E-02250-2018-000326-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa d'una subvenció a favor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR-PV, per al desenvolupament del 'Programa de protecció integral i d'acolliment de defensors i defensores de drets humans'.
  Expediente .- E-02250-2019-000073-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió dels premis del concurs de Relat Curt organitzat per la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02301-2018-000142-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Abastos per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000217-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Exposició per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Comerciantes y Profesionales de Benimaclet (ASCOBE) per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000219-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Marítim per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de dos entitats de la Junta Municipal de Marítim per al desenvolupament en comú d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer drets pel reintegrament parcial de la subvenció concedida a una entitat ciutadana per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Relat Curt 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000129-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Curts 2019 de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02301-2019-000157-00 - Aprovat
 • 0055.-CENTRE MUNDIAL DE VALÈNCIA PER A L'ALIMENTACIÓ URBANA SOSTENIBLE. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural amb motiu de la creació del Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible.
  Expediente .- E-02350-2019-000001-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Rehabilitació dels filtres de la planta potabilitzadora del Realó. 3a fase'.
  Expediente .- E-02701-2017-000203-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar l'actualització dels preus tarifes del tanatori-crematori municipal 'Ciutat de València' per a l'anualitat 2019.
  Expediente .- E-02802-2018-000440-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les condicions per a participar en els patrocinis privats de la campanya de promoció comercial Bonic/a Fest 2019.
  Expediente .- E-02901-2019-000822-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació de servicis de docència.
  Expediente .- E-02902-2018-000377-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Sociedad Unipersonal.
  Expediente .- E-03201-2018-000021-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació de les obres de renovació d'infraestructura i obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra.
  Expediente .- E-03301-2018-000062-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de reedificació d'un edifici municipal situat al carrer del Progrés.
  Expediente .- E-03910-2018-000061-00 - Aprovat
 • 0062.-PRECS I PREGUNTES
 • 0063(E).-SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió, acabat i trasllat a Correus d'impresos relatius a cartes ordinàries i notificacions administratives dirigides a població d'estrangers (comunitaris i extracomunitaris).
  Expediente .- E-00910-2019-000007-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la contractació d'una avaluació dels condicionats i restriccions hidràuliques del nou llit del riu Túria.
  Expediente .- E-01201-2019-000311-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents al servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E-01401-2019-001847-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2018-000171-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als 'Balls al carrer'.
  Expediente .- E-01904-2018-001416-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la celebració del segon aniversari de les Falles com a patrimoni immaterial de la UNESCO.
  Expediente .- E-01904-2018-001456-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la primera pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Amics de la Gent Major de la Comunitat Valenciana (Fundació AGM).
  Expediente .- E-02224-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per ATELIER d'ampliació del termini de justificació del projecte subvencionat en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
  Expediente .- E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb Unió de Pobles Solidaris.
  Expediente .- E-02250-2019-000076-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa de subvencions dirigides a organitzacions no governamentals per a finançar actuacions en matèria d'acció humanitària.
  Expediente .- E-02250-2019-000101-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Russafa per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2018-000222-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció nominativa concedida a l'Instituto Médico Valenciano per a la dotació de la beca-ajuda 'Dr. Juan Peset Aleixandre de l'Excm. Ajuntament de València', exercicis 2016, 2017 i 2018.
  Expediente .- E-02401-2018-002357-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions del programa 'Intervenció en barris' 2019.
  Expediente .- E-02501-2019-000021-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació dels servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2012-000044-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-650, de 28 de gener de 2019, relativa a una relació de liquidació d'ingressos pel concepte de neteja de solars.
  Expediente .- E-02801-2017-001035-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de detall de l'àrea edificable núm. 12 del Campus de Vera (Universitat Politècnica de València).
  Expediente .- E-03001-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa concedir una ampliació del termini en l'execució de les obres del 'Projecte parcial de demolició, fitació i conservació de façana i estabilització parcial d'estructura dels edificis protegits Entorn Llotja de la Seda, plaça del Doctor Collado, 2 i 3, barri del Mercat', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-03201-2018-000035-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de febrer.
  Expediente .- E-04909-2019-000101-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el projecte d'execució modificat corresponent a la concessió administrativa de subsol públic per a aparcament d'ús privat situat al carrer del Canonge Tàrrega, cantó amb el carrer de la Borrasca.
  Expediente .- E-05304-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació dels servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals.
  Expediente .- E-04101-2018-000086-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa la suspensió del procediment obert per a contractar l'execució de les obres de construcció de carrils bici seleccionats en consultes ciutadanes d'inversions en barri 2017 i 2018, dividit en quatre lots.
  Expediente .- E-04101-2018-000113-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar les obres d'execució del projecte d'adequació a ús escènic de la nau 3 del Parc Central i execució d'instal·lacions addicionals, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000053-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 4 de la Marina del Port de València, Fase 1, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000070-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de rehabilitació del Cobert número 5 de la Marina del Port de València, Fase 1, actuació cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 26 d'abril de 2019.
  Expediente .- E-01101-2018-001898-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació per finalització de comissió de servicis al lloc de treball d'auxiliar administrativa, referència núm. 624.
  Expediente .- E-01101-2018-003820-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar la permuta entre un agent de la Policia Local d'este Ajuntament i una agent de la Policia Local de l'Ajuntament de Moncofa.
  Expediente .- E-01101-2019-000551-00 - Aprovat
 • 0093(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València. Proposa instar a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori en relació a la pacificació del trànsit i la connexió al Port del Saler.
  Expediente .- E-C1504-2019-000004-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-1469, de 20 de desembre de 2018.
  Expediente .- E-01904-2019-000505-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar les diferències retributives de personal subaltern delegat grup polític o habilitat, referència núm. 713, en la Delegació de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
  Expediente .- E-01101-2016-001779-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI FINANCER. Proposa aprovar l'adjudicació del procediment per a la contractació d'operacions de crèdit a llarg termini destinades a finançar gastos de capital en l'exercici 2019.
  Expediente .- E-05201-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0097(E).-MOCIÓ conjunta de l'Alcaldia Presidència i de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible. Proposen donar suport a la candidatura de València com a ciutat sede del Webit Festival Europe 2020-2022.
  Expediente .- E-01909-2019-000067-00 - Aprovat
(Informació publicada: 05/10/2019 02:09:10 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI