Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
29-06-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de maig de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de maig i 2, 9 i 16 de juny de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte d'un dictamen de la Comissió d'Hisenda, Coordinació Jurídica, Inspecció General i Desenvolupament Econòmic Sostenible sobre la substitució d'un vocal suplent del Grup Municipal Ciutadans en la dita Comissió.
  Expediente .- E-00401-2017-000034-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució PRI-8 Forn d'Alcedo.
  Expediente .- E-03001-1999-000647-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar les mesures impulsores de les polítiques de foment de l'edificació i rehabilitació d'immobles en la ciutat de València a través del Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
  Expediente .- E-03A01-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa arxivar el procediment de modificació puntual de l'Ordenança municipal reguladora d'instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació.
  Expediente .- E-03501-2016-000772-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la modificació puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, Alvaro de Bazán i Alemanya.
  Expediente .- E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, confirmada per Sentència del TSJ, estimatòria del recurs PO 82/2012 interposat contra l'aprovació del PAI l'àmbit físic del qual és la Unitat Execució Única del Sector M-5 Drassanes-Grau, amb imposició de costes en ambdós instàncies a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-00501-2012-000134-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000025-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Turisme 2020.
  Expediente .- E-01909-2017-000026-00 - Aprovat
 • 0013.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada en la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2017-000131-00 - Aprovat
 • 0014.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professor associat al Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2017-000772-00 - Aprovat
 • 0015.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2016-001635-00 - Aprovat
 • 0016.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial a la Universitat de València.
  Expediente .- E-01101-2016-001631-00 - Aprovat
 • 0017.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa accedir a la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora a temps parcial en l'Ajuntament de Montserrat.
  Expediente .- E-01101-2017-000875-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar les festes locals per al 2018.
  Expediente .- E-01904-2017-000498-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Cesáreo Fernández.
  Expediente .- E-02000-2017-000085-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
  Expediente .- E-02000-2017-000086-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la ciutat de València a favor de la Sra. Trinidad Simó Terol.
  Expediente .- E-02000-2017-000087-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la ciutat de València a favor del Sr. Vicente Berenguer Llopis.
  Expediente .- E-02000-2017-000088-00 - Aprovat
 • 0023.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de la Tira de Comptar.
  Expediente .- E-02000-2017-000089-00 - Aprovat
 • 0024.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana d'ONGD.
  Expediente .- E-02000-2017-000090-00 - Aprovat
 • 0025.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
  Expediente .- E-02000-2017-000091-00 - Aprovat
 • 0026.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la ciutat de València a favor de València Basket Club.
  Expediente .- E-02000-2017-000092-00 - Aprovat
 • 0027.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Dóna compte de la Memòria d'Activitats i Gestió de la Fundació Esportiva Municipal de 2016.
  Expediente .- E-70002-2017-000155-00 - Quedar assabentat
 • 0028.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el canvi de part de les persones representants que integren el Grup V del Consell Social de la Ciutat.
  Expediente .- E-02301-2016-000113-00 - Aprovat
 • 0029.-MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar la tala de quatre palmeres monumentals en diverses localitzacions de la ciutat.
  Expediente .- E-04001-2017-000455-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'enquesta realitzada al col·lectiu faller.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Rebutjat
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del regidor delegat de l'àrea de Cultura Festiva.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000137-00 - Rebutjat
 • 0032.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la defensa del patrimoni arquitectònic valencià contemporani.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000138-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0033.-Moció subscrita conjuntament pels Srs. Estellés i Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió de la xarxa automàtica de control de la contaminació atmosfèrica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000140-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0034.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre intervencions de prevenció en la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0035.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre mesures d'impuls a la transparència administrativa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Rebutjat
 • 0036.-Moció subscrita pel delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sr. Jaramillo, de suport a les persones refugiades.
  Expediente .- E-C1517-2017-000001-00 - Retirat
 • 0037.-Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el compliment dels compromisos electorals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000139-00 - Rebutjat
 • 0038.-Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives i els portaveus dels Grups Compromís, Socialista i València en Comú, pel dret d'asil a l'Estat espanyol per motiu d'orientació sexual i identitat de gènere.
  Expediente .- O-C1515-2017-000036-00 - Aprovat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0039.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, dirigida a l'alcalde de València, Sr. Joan Ribó Canut, sobre la situació del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000134-00 -
 • PREGUNTES
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de concessió de subvencions per a la promoció del turisme de compres dirigides als comerços de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre cessió de les escoles municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Cultura Jove.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa Escola de Naturalesa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els deutes de la Generalitat amb les persones majors.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els casals d'esplai.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els tallers Apunta't.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'idiomes Guiriguai.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el saló d'actes de l'edifici de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions que atorga la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadanos, sobre les subvencions directes de l'Alcaldia a Escola Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els danys en poliesportius a causa de les pluges.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació del poliesportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre llicències i acreditacions en centres municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Coordinació Pla de Govern.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de l'Escuraeta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del terreny de joc de l'Sporting de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cap del Servici de Joventut.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Reglament Orgànic del Ple.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el projecte "Parla amb Ribó".
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Rocòdrom.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Montolivet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Col·legi Marni.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu la Rambleta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu la Hípica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Doctor Lluch.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Beteró Mare de Déu del Carme.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu d'Astúries.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex de piscines del parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina del Palmar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina del Centre Social Trafalgar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina de Castellar-l'Oliverar Enrique Velarte.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de la piscina d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de Sant Isidre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament Galeria de Tir Olímpic, Tram VIII Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de l'Escola Municipal de Vela.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural Abastos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu dels Orriols.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del complex esportiu cultural de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Centre Municipal de Pilota Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del centre esportiu la Creu del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'equipament del camp de rugbi tram V del Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament camp de beisbol i softbol.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu del Carme.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del poliesportiu de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló-piscina la Font Sant Lluís.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del Palau Velòdrom Lluís Puig.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de la Fontsanta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament del pavelló de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de l'equipament de l'estadi del Túria, tram III.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000114-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions al Pla Estratègic de Turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el turisme de qualitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'enquesta d'apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ruta aèria directa entre València i Xian.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el programa "Coordenades: aules obertes", de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la finalització del curs 2016/2017 de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una inversió de 7.000 euros en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Casino de l'Americà.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'enllumenat al barri de la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000128-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per contaminació acústica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per venda ambulant il·legal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança que regula la ubicació de taules i cadires en la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vehicles per excés de velocitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a vianants.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions a ciclistes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre reducció de la velocitat en l'autopista del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre canvis en les línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en línies de l'EMT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els senyals de trànsit.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la modificació de la circulació des del carrer de Suècia fins el Grau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'eixida del barri de Natzaret pel carrer del Castell de Pop.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre una infracció del regidor de Mobilitat Sostenible.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estacionament de motocicletes en el carrer de Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la cessió a la Generalitat d'escoles infantils municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les reparacions en el CEIP Rafael Mateu Cámara.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'auditoria dels centres educatius de la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accesibilitat del carrer de Moraira.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'enquesta al col·lectiu faller.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost municipal 2017 per districtes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el motiu de la reorganització de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la justificació de la reorganització.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de la plantilla de Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic dels uniformes de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre comunicació a la representació dels treballadors i de les treballadores de la reestructuració de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els efectius que seran remoguts dels seus llocs després de la reestructuració de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les instal·lacions de la nova oficina de la Policia Local en el Molí del Sol.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'organització de la nova Unitat de Districte Molí del Sol.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els uniformes de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els jupetins de seguretat per a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia realitzats en la ciutat de València durant el 2016 i el 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes d'alcoholèmia i drogues realitzades durant el 2016 i el 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia i drogues en discoteques.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls d'alcoholèmia i drogues a l'eixida i entrada de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de tres places d'oficials de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació d'una plaça d'oficial de Bombers per millora d'ocupació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000133-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els servicis realitzats per vehicles municipals a regidors i regidores.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Projecte 50/50.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de subvencions sanitàries.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els vehicles municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions del Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la millora de la comunicació al Museu Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre fullets de museus.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les jornades Encontres 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Mostra de Cinema del Mediterrani.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu del Transport.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les condicions dels museus.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre espais per a bebés en els museus.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Equip X-4 de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000119-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona nord de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de poda i jardineria de la zona sud de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 1.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 2.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el control de la gestió de residus sòlids i neteja de la zona 3.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del tram XII del Jardí del Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000132-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe de Transparència Internacional.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria de Sant Llorenç.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes participatius de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una marquesina de l'EMT a la plaça de Tetuan.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els problemes de l'EMT per a posar en servici tots els autobusos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una exposició de la Federació de Veïns amb més de 200 fotos en què es mostren les carències dels barris.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, en relació amb el debat sobre el servici de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els diners destinats i executats en accessibilitat universal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de motos al carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el límit de 30 km/h en els pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions urgents per al barri de Natzaret.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el derrocament de l'antiga cervesera Túria.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mesures de seguretat a l'eixida del Col·legi dels Dominics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recepció de les obres de la V-2.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el barri dels Orriols.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'avantprojecte de la ZAL.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adequació de l'espai urbà delimitat pels carrers de Gayano LLuch, de Domingo Gómez, de Marco Merenciano i l'avinguda de Joan XXIII.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres del Pla Confiança.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'obertura de comportes en les goles de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cens d'aus en el Centre d'Interpretació del Racó de l'Olla.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la intensificació de la poda en les urbanitzacions de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un abocament de combustible al mar en la platja del Perellonet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous equips de canons d'aigua en la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les oficines d'informació agràries.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les Casetes Rosa, en la Malva-rosa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els pressupostos dels actes del Dia de l'Horta, de Sant Isidre 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els decomissos per furts del Servici de Guarderia Rural.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors de RSU amb deficiències.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida matèria orgànica als supermercats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb AVAMET.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la regeneració de les places dures a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria de vivendes de titularitat municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en comerços.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla per a la conservació de comerços emblemàtics en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del botellot en la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració d'una auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000131-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia al Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les sancions imposades a l'empresa concessionària per manca de neteja al Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una campanya d'implantació de nius de ratpenats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres del Cicle Integral de l'Aigua durant l'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'ajuda per a l'aplicació de criteri de consum energètic quasi nul.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada de la subvenció a l'Associació de Veïns de Jerusalem.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la coordinació bàsica en comunicació en línia en els processos participatius de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la segona campanya de foment de l'associacionisme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Plataforma Barri Obert.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el programa Ciutadania Digital.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la segona edició dels pressupostos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les plagues en la zona Mare de Déu de l'Esperança-Tres Forques.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la retirada d'una en la plaça del Rector Nicolás Ferrer i Julve.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou procediment d'empadronament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre de día per a majors en les naus de Ribes, del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la recuperació de l'immoble destinat al nou CMSS del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre d'Emergències 24 hores per a dones víctimes de violència.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la paràlisi administrativa en el Servici de Transparència.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya València, ciutat orgullosa de l'orgull.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes per a la gestió de les xarxes socials de l'àrea de la Sra. Castillo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un projecte pilot per a la millora de l'espai urbà amb perspectiva de gènere en Las Naves.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el curs OKONOMIA en la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes per a la gestió de les xarxes socials de la delegació de la Sra. Girau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'incompliment de l'Informe de Transparència Internacional sobre la publicació de contractes i licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP).
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la participació de la primera tinenta d'alcalde en la Processó del Corpus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'abandó del perfil de Twitter @VITemprende.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la gestió del nucli zoològic municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Mapa del soroll.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'arreplegada de la taronja amarga dels arbres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0251.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aniversari de l'America's Cup 2007.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0252.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions urbanístiques en l'entorn de Sant Miquel dels Reis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0253.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes al lloguer social.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0254.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la desviació de la CV-308.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0255.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'EDUSI Va Cabanyal – Canyamelar – Cap França.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0256.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur del bloc de portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0257.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les mesures adoptades contra les ocupacions il·legals al Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0258.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI d'Eugènia Viñes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0259.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de la ZAL.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0260.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de la plaça del Dr. Collado, 2 i 3.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0261.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'hotel Sidi Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0262.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Registre Municipal de Solares i Edificis a Rehabilitar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0263.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació de l'ús dels apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0264.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reparcel·lació del Parc Central, Fase 1A U.E. A4-1.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0265.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el túnel enfront del Museu Sant Pius V.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0266.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos provisionals en solars.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0267.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la clàusula quinta del protocol de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0268.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Activa Ocupació 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0269.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Impuls Econòmic.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0270.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda València Emprén.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0271.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència d'Ocupació València Activa.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0272.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Programa Avalem Joves.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0273.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0274.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Gent Menuda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0275.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0276.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament dels escocells.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0277.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual del Col·legi 103.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0278.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Solc.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0279.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Periodista Ros Belda.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0280.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola Infantil Massarrojos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0281.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0282.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els ordinadors per a ús docent en els col·legis municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0283.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les plusvàlues.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0284.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les execucions hipotecàries.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0285.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els horaris comercials.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0286.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el full de ruta de Fira València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000111-00 - Contestada
 • 0287.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de carrils de natació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000123-00 - Contestada
 • 0288.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones enjardinades en Mare de Deú de l'Esperança.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • 0289.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la instal·lació de nous sonòmetres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • 0290.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes de prevenció de l'abandó d'animals de companyia i foment de les adopcions.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • 0291.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de gavines.
  Expediente .- O-89POP-2017-000051-00 - Contestada
 • 0292.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la marquesina de l'EMT a la pl. de Tetuán.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • 0293.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaça del Cedre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • 0294.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'onada de calor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • 0295.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la declaració BIC dels tocs manuals de campana a València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • 0296.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la plaga de mosquits.
  Expediente .- O-89POP-2017-000052-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0297.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'esdeveniment "A la lluna del mercat", organitzat per l'Associació de Venedors del Mercat Central.
  Contestada
 • 0298.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les postes sanitàries.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0299.-Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, a l'alcalde sobre la situació d'incertesa que es viu amb motiu de la implantació dels districtes escolares i l'eliminació d'aules concertades en l'ensenyament no obligatori.
  Quedar assabentat
 • 0300.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Unitat GOE de la Policia Local.
  Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0301.-Declaració institucional de suport a les persones refugiades.
  Aprovat
 • 0302.-Declaració institucional sobre la subestació elèctrica de Patraix.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI