Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
09-06-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 9 DE JUNIO DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 de juny de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 286/16, sobre recuperació d'ofici d'una propietat municipal.
  Expediente .- E-00501-2017-000181-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara l'arxivament del Recurs PO núm. 406/16, interposat contra l'acta de cessament d'una activitat i la paralització de les obres.
  Expediente .- E-00501-2017-000180-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 369/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000173-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto i declarar la disponibilitat de crèdit per integració del lloc de treball referència núm. 8629 en el programa 16100, codi orgànic F U 29 01 00.
  Expediente .- E-01101-2017-000381-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'atribució temporal de funcions del lloc de treball de lletrat major.
  Expediente .- E-01101-2017-000728-00 - Retirat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu a plaça de bomber.
  Expediente .- E-01101-2017-000732-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació amb el contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili (SAD), en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2015-000064-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'acta de recepció de les obres d'aparcament en concessió de subsòl públic situat als carrers del Comte de Montornés, del Pouet de Sant Vicent i de la Garrofa.
  Expediente .- E-05302-2004-001021-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la ratificació de la cessió de vials reconeixent el domini públic municipal d'unes parcel·les situades a la plaça de l'Actor Enrique Rambal.
  Expediente .- E-05303-2015-000081-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'escola infantil 'Mestalla', situada al carrer del Periodista Ros Belda, donar de baixa el codi 1.S1.O6.316 i regularitzar la xarxa viària adjacent amb codi 1.S3.06.432.
  Expediente .- E-05303-2017-000051-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació del proppassat mes d'abril del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
  Expediente .- E-05304-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció percebuda en concepte d'ajuda 'SEED VLCemprén 2014'.
  Expediente .- E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Premis 'Rei Jaume I' relativa a l'aportació de l'exercici 2016.
  Expediente .- E-00202-2016-000004-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis de manteniment d'equips i dispositius informàtics municipals.
  Expediente .- E-00801-2015-000020-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa anul·lar part de la reserva de crèdit del contracte acord marc per al subministrament d'impresos i formularis.
  Expediente .- E-01201-2014-000078-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la pròrroga del contracte basat en l'acord marc per al subministrament de gas natural de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
  Expediente .- E-01201-2016-000175-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals de novembre de 2016 a març de 2017.
  Expediente .- E-01201-2017-000361-00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència recaiguda en el Rotllo d'Apel·lació núm. 158/15 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2009-000359-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de dos factures de 2016.
  Expediente .- E-01401-2017-001924-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. VZ-5300, d'1 d'agost de 2016, en la qual s'actualitza la fiança i es fixa el cànon de l'exercici 2016 de l'aparcament en subsòl públic situat al carrer de Sant Vicent Màrtir, plaça de Sant Agustí i avinguda del Baró de Càrcer.
  Expediente .- E-01801-2015-003192-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per l'Associació Sordos 2000 Valencia, en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000095-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar la modificació d'horaris d'obertura i tancament del poliesportiu municipal Juan Antonio Samaranch.
  Expediente .- E-01903-2017-000183-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria de la XVII edició dels Premis al Mèrit Esportiu de la Ciutat de València.
  Expediente .- E-01903-2017-000284-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Gran Fira de València 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000483-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'un programa de televisió sobre la festivitat de les Falles.
  Expediente .- E-01904-2017-000435-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el nomenament de la Comissió Avaluadora per a la valoració i concessió de les subvencions a programacions i projectes culturals 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de coordinació de seguretat i salut de les obres d'obertura i adequació d'accés al pati de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02001-2016-000803-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de tres factures de gastos corrents.
  Expediente .- E-02001-2017-000522-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del proppassat mes d'abril del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa d'ajudes de servicis socials per a alimentació i estança de menors en centres educatius o entitats en període estival.
  Expediente .- E-02201-2017-000155-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la concessió directa d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar per protecció.
  Expediente .- E-02201-2017-000157-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'abril del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2017-000164-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Cultural i Social Iberoamericana de València.
  Expediente .- E-02301-2016-000332-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Trànsits per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2016-000338-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria i el gasto del Concurs de Redacció de la Junta Municipal de Patraix per al 2017.
  Expediente .- E-02301-2017-000326-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació de l'aportació municipal corresponent a l'exercici 2016 derivada del conveni de col·laboració en el marc del V Pacte per l'Ocupació i iniciar el procediment de reintegrament de les quantitats percebudes i no justificades.
  Expediente .- E-02902-2016-000183-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000080-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el programa de formació 'València Activa Jove. Formació en anglés B2' i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02902-2017-000553-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuada la devolució voluntària de l'import d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Emprén' 2016.
  Expediente .- E-02902-2017-000710-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la 'Modificació del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, d'Álvaro de Bazán i d'Alemanya (Col·legi Alemany)'.
  Expediente .- E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la rehabilitació i/o millora del patrimoni rural protegit.
  Expediente .- E-03001-2017-000107-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el full d'estimació de l'Administració en relació amb una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
  Expediente .- E-03103-2015-000061-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE VIVENDA. Dóna compte de l'addenda de 2016 per a la modificació de l'acord de la Comissió Bilateral de 28 d'octubre de 2015, relatiu a l'àrea de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-el Canyamelar i modificar les bases reguladores de la concessió de subvencions.
  Expediente .- E-03910-2016-000012-00 - Quedar assabentat
 • 0046.- GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de publicitat de la campanya 'València Activa'.
  Expediente .- E-04103-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0047.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI.
  Expediente .- E-04103-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0047.-PRECS I PREGUNTES
 • 0048(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana per a l'elaboració de projectes que fomenten l'ús del valencià.
  Expediente .- E-00201-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un inspector de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000077-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-tres beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0051(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la Fira Activa't.
  Expediente .- E-04103-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0052(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació sobre la gestió dels menjadors escolars dels centres educatius municipals durant el curs 2017-2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000325-00 - Aprovat
 • 0053(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Cooperació al Desenvolupament i Migració sobre el reconeixement oficial del Genocidi Armeni.
  Expediente .- E-02250-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa iniciar les actuacions judicials tendents a la recuperació de la possessió de l'immoble municipal situat als carrers de la Reina, d'Empar Guillem i de la Barraca.
  Expediente .- E-02201-2016-000459-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir immediatament a la neteja i desobstrucció del Col·lector Nord, tram II, i zona d'influència.
  Expediente .- E-02701-2017-000166-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 26 de maig de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000282-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases generals que han de regir en els procediments de concurs i lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2017-000908-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la Instrucció per a la tramitació dels expedients de contractació.
  Expediente .- E-04101-2017-000075-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL. Proposa aprovar el text refós del conveni singular de col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i l'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), per al condicionament i gestió del 'Jardí d'escultures' de l'IVAM.
  Expediente .- E-00400-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0060(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda. Proposa aprovar el nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment del conveni de col·laboració firmat amb la Generalitat Valenciana en matèria de recaptació en executiva de multes de trànsit i ORA.
  Expediente .- E-04901-2017-000084-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el cessament en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7725, en el Servici de Joventut.
  Expediente .- E-01101-2017-000914-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar finançament a l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia per a la renovació de les instal·lacions de l'enllumenat exterior municipal (2ª convocatòria).
  Expediente .- E-01201-2017-000327-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI