Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-12-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 21 de novembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14, 21 i 28 de noviembre, i 5 de desembre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa sotmetre a informació pública la nova documentació de la Revisió Simplificada del Pla General de València i documentació complementària. (18/11/2014)
  Expediente .- E-03001-2004-000342-00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa no admetre la sol·licitud de nulitat d'acords plenaris relatius a la parcel·la dotacional en Benicalap Sud. (18/11/2014)
  Expediente .- E-03001-2012-000162-00 - Aprovat
 • 0006.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU de València en l'àmbit del passatge del Doctor Serra, núms. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 i 27. (18/11/2014)
  Expediente .- E-03001-2014-000005-00 - Aprovat
 • 0007.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.-Proposa aprovar la liquidació del contracte corresponent al Programa d'Actuació Integrada PRR-9 Patraix. (18/11/2014)
  Expediente .- E-03001-2013-000184-00 - Aprovat
 • 0008.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar la liquidació del PAI PS3-10 Perellonet i tornar la garantia. (18/11/2014)
  Expediente .- E-03001-2013-000136-00 - Aprovat
 • 0009.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa deixar sense efecte els acords plenaris d'opció per la gestió directa a través d'AUMSA i aprovació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Mestalla. (18/11/2014)
  Expediente .- E-03001-2006-000616-00 - Aprovat
 • 0010.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment la normativa urbanística reguladora de la publicitat exterior i identitat corporativa aplicable als cinc PEPRI de Ciutat Vella, als Plans Especials de Protecció dels Entorns BIC 08-02-05 i als Plans Especials de Protecció del terme municipal de València. (18/11/2014)
  Expediente .- E-03502-2013-000029-00 - Aprovat
 • 0011.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVIENDA.- Proposa aprovar el desmantellament de la gasolinera de la plaça d'Alfons el Magnànim. (18/11/2014)
  Expediente .- E-01801-2014-003319-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte al Ple sobre l'Informe de Compliment del Principi d'Estabilitat Pressupostària en l'exercici 2013 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques. (18/11/2014)
  Expediente .- E-05201-2014-000044-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2014. (18/11/2014)
  Expediente .- E-05501-2014-000037-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la proposta de tarifes pròpies dels servicis de transport col·lectiu urbà de viatgers formulada per l'Empresa Municipal de Transports per a l'exercici 2015. (18/11/2014)
  Expediente .- E-01801-2014-003786-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa no admetre les reclamacions contra les ordenances fiscals i aprovar-ne definitivament la modificació. (18/11/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500024-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa l'aprovació definitiva del Pressupost General i Consolidat de la corporació per a l'any 2015, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal i la resta de punts continguts en la proposta. (18/11/2014)
  Expediente .- E-05501-2014-000035-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0017.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els criteris utilitzats per l'Ajuntament a l'aplicar la normativa reguladora del padró d'habitants.
  Expediente .- O-89COM-2014-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0018.-Moció subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre la gratuïtat en l'ús dels autobusos de l'EMT per a les persones usuàries dels Centres Municipals de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000096-00 - Rebutjat
 • 0019.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre retirada de la Llei Orgànica de protecció de la seguretat ciutadana.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000056-00 - Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Polítics Municipals Socialista, Compromís i EUPV sobre prevenció de la corrupció: mesures a adoptar en cas d'imputacions formals a membres de la corporació municipal.
  Expediente .- O-89COM-2014-000103-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre recuperació de l'audiovisual valencià.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000057-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0022.-Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre creació dels consells sectorials de la ciutat.
  Expediente .- O-89COM-2014-000104-00 - Rebutjat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0023.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, adreçada a la Sra. alcaldessa, en relació amb el Conveni subscrit amb la Diputació de València sobre el subministrament de peretes LED per a l'enllumenat públic.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000071-00 - Retirat
 • 0024.-Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, adreçada al Sr. vicealcalde, sobre la Fundació Turisme València Convention Bureau.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000053-00 - Retirat
 • PREGUNTES
 • 0025.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el desmantellament de les instal·lacions de la Marina Reial Joan Carles I.
  Expediente .- O-89COM-2014-000069-00 - Contestada
 • 0026.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'accessibilitat universal i l'eliminació de les barreres arquitectòniques.
  Expediente .- O-89COM-2014-000076-00 - Contestada
 • 0027.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre els menjadors escolars en els CEIP durant l'estiu de 2014.
  Expediente .- O-89COM-2014-000075-00 - Contestada
 • 0028.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la rehabilitació d'unes naus en el carrer de Juan Verdaguer.
  Expediente .- O-89COM-2014-000077-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la promoció dels emprenedors i de l'ecosistema emprenedor valencià en la Farinera.
  Expediente .- O-89COM-2014-000078-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre l'autonomia municipal i la protecció front als camps electromagnètics.
  Expediente .- O-89COM-2014-000079-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la retirada d'un cartell en relació amb la construcció d'un nou IES en Jesús-Patraix.
  Expediente .- O-89COM-2014-000082-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre les reunions de coordinació mantingudes per un exregidor d'este Ajuntament amb els intendents de la Policia Local.
  Expediente .- O-89COM-2014-000089-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la celebració de concerts de música en la Sala la Cambra, del Centre Cultural la Rambleta.
  Expediente .- O-89COM-2014-000090-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la festa de cap d'any en el Centre Cultural la Rambleta.
  Expediente .- O-89COM-2014-000091-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre possible abocament en la platja del Cabanyal.
  Expediente .- O-89COM-2014-000092-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre problemes al pati del CEIP Max Aub els dies de pluja.
  Expediente .- O-89COM-2014-000094-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre les parcel·les cedides pel València Club de Futbol a l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89COM-2014-000095-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre la manca de vorera en l'av. de Pius XII, en Campanar.
  Expediente .- O-89COM-2014-000065-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre l'estat dels arbres de la zona de l'avinguda de la Plata-General Urrutia.
  Expediente .- O-89COM-2014-000093-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre els permisos per a realitzar rodatges publicitaris a la via pública.
  Expediente .- O-89COM-2014-000096-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre celebració del 50é aniversari del Mercat Rojas Clemente.
  Expediente .- O-89COM-2014-000099-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre violació dels drets de les persones en el CIE de Sapadors.
  Expediente .- O-89COM-2014-000098-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre actuacions a realitzar contra la violència de gènere.
  Expediente .- O-89COM-2014-000097-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre deficient recollida de residus al barri de Montolivet.
  Expediente .- E-89COM-2014-000006-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el CMAPM de Montolivet.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000065-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre incendi de vehicles i contenidors.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000066-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la mitjana d'edat de la plantilla de Policia Local.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000067-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre campanyes d'educació viària.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000068-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre aparcaments i afeccions patrimonials a edificis als voltants de l'av. del Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000044-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre aprovació de la revisió simplificada del PGOU.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000045-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el Pla d'actuació municipal front al risc sísmic.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000046-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la subestació elèctrica de Patraix.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000047-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre tremolors en edificis situats en l'av. del Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000048-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre la repercussió de les obres en l'economia de Russafa.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000043-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre obres a les voreres de Russafa
  Expediente .- O-89EUV-2014-000042-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre obres al balneari l'Albereda.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000050-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre locals ubicats als soterranis del mercat de Castella.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000070-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre afecció de la Llei de Telecomunicacions a l'Ordenança Reguladora de la instal·lació, modificació i funcionament dels elements i equips de telecomunicació que utilitzen l'espai radioelèctric.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000072-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'edifici municipal situat al Parterre.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000074-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre beques de menjador en els col·legis municipals.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000052-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Museu Marítim i la web www.museosymonumentosvalencia.com.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000075-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'apartat de notícies de la web de la Fundació InnDEA.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000077-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Patronat del Museu Marítim.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000078-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la contracta del servei de senyalització vertical i horitzontal.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000079-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Pla d'ocupació conjunt de les administracions públiques valencianes.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000080-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Resolució de 2 setembre de 2014, del conseller d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es convoca concurs per a la concessió dels guardons als millors projectes europeus de la Comunitat Valenciana 2014.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000081-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre enquesta de satisfacció del Butlletí InnDEA.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000082-00 - Contestada
 • 0068.-Pergunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el que s'ha recaptat amb l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000083-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre enquesta de satisfacció de l'usuari de l'Oficina d'Estadística.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000084-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la web www.museosymonumentosvalencia.com i idiomes.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000085-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre avanç de la jubilació en la Policia Local.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000073-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la coordinació dels servicis d'emergències.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000086-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre el Parc de Bombers de Marítim.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000087-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la finalització de la gestió del Teatre el Musical.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000088-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre ajudes al comerç ubicat en baixos comercials de renda antiga.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000054-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre les tarifes del poliesportiu de la Rambleta.
  Expediente .- O-89EUV-2014-000055-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre modificació del Reglament d'espectacles per a esdeveniments en la nostra ciutat.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000094-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb les campanyes sobre la SIDA.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000090-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, en relació amb la Unitat Mòbil informativa sobre el botellot.
  Expediente .- O-89SOC-2014-000091-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre aplicació de la Llei de Dependència durant l'any 2014 .
  Expediente .- O-89SOC-2014-000092-00 - Contestada


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI