Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
08-06-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de maig de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència ferma, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en recurs d'apel·lació, que revoca l'emanada del Jutjat núm. 10, de manera que queda desestimada la petició de compatibilitat formulada en el Recurs contenciós administratiu PA núm. 754/08.
  Expediente .- E 00501 2009 000087 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 631/07, sobre denegació de llicència d'obres i d'activitat.
  Expediente .- E 00501 2007 000235 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara caducat el Recurs PO núm. 814/10, interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local desestimatori de les al·legacions relatives a major superfície en un projecte de reparcel·lació.
  Expediente .- E 00501 2011 000027 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte de caducitat, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, pel qual declara finalitzat el recurs PO núm. 826/11, interposat contra l'adjudicació del contracte per a la prestació del servici d'arreplegada de cadàvers.
  Expediente .- E 00501 2012 000088 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria del Recurs PO núm. 515/08, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2008 000563 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Mercantil núm. 2 en el procediment de Mesures Cautelars (Concursal) núm. 545/10, que acorda la suspensió de la vigència del contracte de concessió de la gestió del poliesportiu de la Rambleta.
  Expediente .- E 00501 2012 000205 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 124-P, de 23 de febrer.
  Expediente .- E 01101 2012 000131 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 145-P, de 2 de març.
  Expediente .- E 01001 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 190-P, de 13 de març.
  Expediente .- E 01001 2012 000033 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar parcialment un recurs de reposició.
  Expediente .- E 01101 2012 000193 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 895-P, de 30 de desembre de 2011.
  Expediente .- E 01101 2012 000666 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions següents: Resolució núm. 221-P, de 15 de març de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 000815 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu al lloc de treball referència número 7768.
  Expediente .- E 01101 2012 000669 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa regularitzar i modificar els subfactors específics N i F (nocturnitat i festivitat) assignats a diversos funcionaris de la Policia Local.
  Expediente .- E 01101 2012 000802 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3537.
  Expediente .- E 01101 2010 002491 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4226.
  Expediente .- E 01101 2012 000952 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció als llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 51.
  Expediente .- E 01101 2012 000953 00 - Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació de la contractació administrativa per a la gestió del servici públic municipal de dos escoles infantils de primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal.
  Expediente .- E 04101 2011 000004 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a contractar les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: Millora del consum hídric al jardí de la Gran Via de Ramón y Cajal.
  Expediente .- E 04101 2011 000148 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a contractar les obres que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: Reconstrucció estructural i habilitació del Pati Envidrat de la casa consistorial.
  Expediente .- E 04101 2012 000038 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de 'Millora de la xarxa de transport de bicicletes en l'antic llit del riu Túria', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2012 000039 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Sectorizació de la xarxa de distribució d'aigua potable a la ciutat de València, exercici 2012'.
  Expediente .- E 04101 2012 000052 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els projectes que s'indiquen a continuació i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa): 'Instal·lació de vàlvules reguladores en la xarxa arterial d'aigua potable de València'.
  Expediente .- E 04101 2012 000056 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E 04101 2011 000156 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'estació de bombeig reguladora de la gola de Pujol.
  Expediente .- E 05303 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa ratificar l'acceptació de la cessió de terrenys efectuada amb motiu de l'atorgament de llicència d'obres a favor d'Inmobiliaria Promociones Juan Valero Yagüe, SA.
  Expediente .- E 05307 2007 000037 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de València.
  Expediente .- E 00202 2012 000014 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures de manteniment dels col·legis públics i recanvis del Parc Mòbil.
  Expediente .- E 01201 2012 000086 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 120601.
  Expediente .- E 01305 2009 000515 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 141697.
  Expediente .- E 01305 2010 000506 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2011 213.
  Expediente .- E 01305 2011 000022 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 056519.
  Expediente .- E 01305 2011 000239 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 531-W, de 26 de gener de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 006999 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 147-W, de 16 de gener de 2012, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 006004 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2641-W, de 15 de novembre de 2011, en matèria d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 005536 00 - Aprovat
 • 0037.-BANDA MUNICIPAL.- Proposa autoritzar i disposar part del gasto destinat a la realització del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València'.
  Expediente .- E 01601 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de gestió del trànsit de la ciutat firmat amb Electronic Trafic, SA.
  Expediente .- E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases i convocatòria dels premis literaris 'Ciutat de València', XXX edició, així com el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01905 2012 000070 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local d'11 de novembre del 2011, relatiu al xec Univex 2011/2012.
  Expediente .- E 02101 2012 001036 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reajustar provisionalment el gasto plurianual del contracte del servici de monitors per a menjadors escolars dels col·legis municipals.
  Expediente .- E 04101 2011 000019 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Ases Valencia, SL.
  Expediente .- E 02201 2012 004401 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Cáritas Diocesana per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2012 001930 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona i última pròrroga del contracte de servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E 02201 2008 001839 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar en part les al·legacions presentades en relació amb el contracte de gestió integral del centre de dia 'L'Amistat' i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 02201 2009 000450 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament parcial d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000091 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud d'expropiació de dos parcel·les situades en l'àmbit dels carrers dels Gremis i de Campos Crespo.
  Expediente .- E 03103 1999 000206 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'uns immobles situats al carrer d'Olba, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 52/09.
  Expediente .- E 03103 2009 000052 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa consentir les resolucions del Jurat Provincial d'Expropiacions i portar a efecte l'expropiació d'uns immobles situats al carrer d'Olba, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 53/09.
  Expediente .- E 03103 2009 000053 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E 03303 2012 000107 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud d'una subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
  Expediente .- E 03910 2011 000147 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local, en relació amb els següents: Expedient núm. 157/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000157 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar els expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local, en relació amb els següents: Expedient núm. 261/11.
  Expediente .- E 01401 2011 000261 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2011 000164 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa paralitzar la tramitació d'un procediment disciplinari.
  Expediente .- E 01401 2012 000087 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar la revisió de preus del contracte de prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01401 2011 000072 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Inserai Servicios, SL.
  Expediente .- E 01902 2012 000123 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'ONG Jarit Associació Civil, per a l'atenció dels jóvens immigrants en la ciutat.
  Expediente .- E 01902 2012 000114 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa contractar la concessió demanial del bar-cafeteria de l'edifici de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2012 000044 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i aprovar la instal·lació i funcionament de la Fira d'Atraccions de Juliol 2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000192 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels següents proveïdors: Iluminaciones Ximénez, SA.
  Expediente .- E 01904 2012 000385 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels següents proveïdors: Iluminaciones Just, SL.
  Expediente .- E 01904 2012 000443 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les següents bases i convocatòries: I Certamen fotogràfic 'Passió per llegir'.
  Expediente .- E 01905 2012 000091 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les següents bases i convocatòries: I Concurs de marcapàgines.
  Expediente .- E 01905 2012 000092 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP).
  Expediente .- E 01905 2012 000071 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar la modificació del coeficient de revisió definitiva de preus de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 1 de la ciutat.
  Expediente .- E 02801 2008 000655 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar l'addenda de modificació del IV Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València 2011-2013.
  Expediente .- E 02902 2011 000071 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar un gasto a justificar corresponent a les beques a abonar a les persones beneficiàries dels Plans Municipals de Formació i Ocupació Local VLC 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000064 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa modificar el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució núm. 1 del sector de sòl urbà programat núm. 6 'Malilla Nord'.
  Expediente .- E 03102 2006 000004 00 - Aprovat
 • 0070(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels següents proveïdors: Uniprex, SA.
  Expediente .- E 04103 2012 000019 00 - Aprovat
 • 0071(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor dels següents proveïdors: Trasgos, SL.
  Expediente .- E 04103 2012 000024 00 - Aprovat
 • 0072(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Televisió Digital Municipal València, SA, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 3/11.
  Expediente .- E 04103 2011 000003 00 - Aprovat
 • 0073(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Televisió Digital Municipal València, SA, pels conceptes relacionats en els expedients següents: Expedient núm. 50/11.
  Expediente .- E 04103 2011 000050 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar una modificació de crèdits interna entre aplicacions pressupostàries del Capítol I.
  Expediente .- E 01101 2012 000858 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del regidor delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
  Expediente .- E 01101 2012 000946 00 - Aprovat
 • 0076(E).-MOCIÓ conjunta dels regidors delegats de Contractació i d'Esports.- Donen compte de les actuacions dutes a terme en relació amb el poliesportiu de la Rambleta.
  Expediente .- E 04101 2012 000051 01 - Quedar assabentat
 • 0077(E).-ALCALDIA.- Proposta 'in voce' relativa a la valoració de la viabilitat jurídica per a exercir el dret de rectificació que contempla la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, en relació a la publicació d'un reportatge.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI