22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
15-09-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 8 de setembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 188/15, interposat contra desestimació de l'advertència d'iniciar expropiació per ministeri de la llei d'una nau industrial.
  Expediente .- E-00501-2017-000246-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, que declara desistida la demandant del juí especial en matèria de seguretat social per al reconeixement de la invalidesa permanent parcial en la seua professió habitual de policia local.
  Expediente .- E-00501-2017-000247-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0005.-JURAT TRIBUTARI. Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari en relació amb els acords resolutoris de reclamacions econòmicoadministratives adoptats en el segon trimestre de 2017.
  Expediente .- E-00408-2017-000525-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000852-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un arqueòleg per al Servici de Patrimoni Històric i Cultural.
  Expediente .- E-01101-2017-000996-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de gratificacions per servicis extraordinaris en l'operatiu especial de Nit de Cap d'Any 2016 a determinat personal de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2017-001071-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/va, referència núm. 7404, en el Servici de Coordinació Jurídica i Processos Electorals.
  Expediente .- E-01101-2017-001275-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de setembre 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-001303-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a l'atorgament de l'autorització administrativa d'ocupació de domini públic destinada al servici d'explotació de màquines de begudes fredes, calentes i productes sòlids en els edificis municipals de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2017-000050-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de 'Consolidació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2017-000074-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa l'adscripció d'un immoble municipal situat al carrer de Josep d'Orga, a la Delegació de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-05304-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
  Expediente .- E-05307-2017-000050-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del contracte de servicis informàtics de manteniment del programari bàsic ZSeries, instal·lat en l'ordinador central de la Corporació, i servici de suport tècnic dels productes Z/VOS.
  Expediente .- E-00801-2016-000067-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa acceptar una subvenció per al desenvolupament del projecte europeu denominat 'Eidas Node' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-00801-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2016 17839 01.
  Expediente .- E-01305-2016-000280-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura de publicitat.
  Expediente .- E-01903-2017-000336-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de juny del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000349-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la factura del proppassat mes de juliol del contracte de manteniment integral d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2017-000371-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de l'aportació de 2016 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02000-2016-000115-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Espai de no Ficció Nofic Docs València.
  Expediente .- E-02000-2017-000045-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles per a l'any 2017.
  Expediente .- E-02000-2017-000055-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de dos factures corresponents a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2017-000304-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el projecte de Reglament del Consell Municipal d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu.
  Expediente .- E-02224-2017-000271-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de diverses activitats en el Centre Municipal de la Dona.
  Expediente .- E-02230-2017-000029-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor de CESAL, per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència al Perú.
  Expediente .- E-02250-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la redacció de l'informe d'avaluació i del projecte bàsic per a la rehabilitació d'un edifici situat al carrer de la Barraca.
  Expediente .- E-02301-2016-000380-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació Valenciana d'Amistat amb Cuba José Martí.
  Expediente .- E-02301-2017-000329-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació Moviment Escorta València.
  Expediente .- E-02301-2017-000330-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
  Expediente .- E-02802-2017-000294-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa prorrogar el conveni d'autogestió amb el Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2017-001073-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa 2016' i cancel·lar la garantia establida.
  Expediente .- E-02902-2016-000340-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000085-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades d'accions formatives realitzades durant l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000826-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental de la modificació del PP Sector NPR-1. Benicalap Nord.
  Expediente .- E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del barri del Cabanyal-Canyamelar i per a la instrumentació de la subvenció corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles.
  Expediente .- E-H4969-2017-000010-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  Expediente .- E-H4969-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E-H4969-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis.
  Expediente .- E-H4969-2017-000007-00 - Aprovat
 • 0044.-PRECS I PREGUNTES
 • 0044(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un oficial de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
  Expediente .- E-02000-2017-000019-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del pla de subvencions 'Ciutat educadora' 2017-2018.
  Expediente .- E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de transport en els centres ocupacionals municipals Isabel de Villena i Juan de Garay.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
  Expediente .- E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació 'Grup Scout Fénix 215'.
  Expediente .- E-02301-2017-000333-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte modificat de 'Rehabilitació del pou radial de la Presa' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2014-000185-00 - Aprovat
 • 0051(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administratives particulars que regixen el procediment de contractació per a la prestació del servici de redacció del 'Projecte d'execució i direcció facultativa per a la rehabilitació del mercat del Grau de València'.
  Expediente .- E-04101-2017-000038-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent a la quarta aportació de l'anualitat de 2017.
  Expediente .- E-01801-2016-005379-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General.
  Expediente .- E-H4969-2017-000009-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E-H4969-2017-000003-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 'Orriols es mobilitza'.
  Expediente .- E-01101-2017-000399-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
  Expediente .- E-01101-2017-001351-00 - Aprovat
 • 0057(E).-MOCIÓ conjunta de les regidores delegades d'Agricultura, Horta i Pobles de València i de Gestió de Patrimoni Municipal i dels regidors delegats de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera i d'Hisenda per a l'adquisició del camí d'accés a l'embarcador del Palmar.
  Expediente .- E-02310-2017-000237-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació de servicis de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2016-002746-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adjudicació definitiva per concurs de mèrits de dos llocs de treball de caps de secció (TD) en el Servici de Cultura Festiva.
  Expediente .- E-01101-2017-001009-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir borsa de treball de tècnic/a d'administració general per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2016-001928-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa una baixa de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2017-001412-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa iniciar expedient de reintegrament de les subvencions concedides a favor de determinades comissions falleres en concepte d'ajuda per a la construcció de monuments fallers amb motiu de les Falles de 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2016.
  Expediente .- E-01904-2017-000512-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió i justificació de subvencions a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles de 2017.
  Expediente .- E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la borsa de treball de mestre/a d'educació primària.
  Expediente .- E-01101-2016-000852-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat.
  Expediente .- E-H4969-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte d'imposició d'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.
  Expediente .- E-H4969-2017-000016-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI