Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-01-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 9 de gener de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el Recurs de Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 17 dictada en Actes núm. 1242/12 i condemna a abonar a la recurrent determinada quantitat per la declaració d'incapacitat permanent parcial per a la professió de policia local.
  Expediente .- E-00501-2012-000509-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara l'arxiu del Recurs PO núm. 377/13, interposat contra orde de cessament d'activitat exercida sense llicència.
  Expediente .- E-00501-2015-000004-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de Primera Instància núm. 20, que declara acabat el Procediment Monitori núm. 623/14 interposat en reclamació de quantitat corresponent als gastos d'una vivenda.
  Expediente .- E-00501-2014-000201-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta diversos immobles en l'Inventari Municipal de Béns.
  Expediente .- E-05303-2013-000237-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de juny de 2010 i acceptar el reconeixement de domini formalitzat en l'escriptura pública amb número de protocol 967.
  Expediente .- E-05305-2007-000002-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa estimar l'escrit d'al·legacions presentat i deixar sense efecte les actuacions del reintegrament total d'una quantitat percebuda en concepte d'ajudes a les iniciatives empresarials 2013, tram fix.
  Expediente .- E-00202-2013-000148-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en la realització de la cavalcada commemorativa de l'Any Nou Xinés.
  Expediente .- E-00203-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar les bases i convocatòria dels premis literaris ‘Ciutat de València', XXXIII edició, i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01905-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE TURISME.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Imprenta Romeu, SL.
  Expediente .- E-01909-2014-000114-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar una transferència a favor de l'organisme autònom de la Universitat Popular, corresponent a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-02101-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de desembre de 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar la petició de subvenció a la Conselleria de Benestar Social per al desenvolupament del programa d’ajuda al bany del discapacitat en les platges de València, any 2015.
  Expediente .- E-02410-2015-000001-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus per a l'any 2012 en el contracte de prestació del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus urbans, zona 3.
  Expediente .- E-02801-2014-000036-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar la Campanya de promoció dels mercats municipals: “Els Mercats Municipals de València es visten de festa” i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02901-2014-001869-00 - Aprovat
 • 0015.-PRECS I PREGUNTES
 • 0016(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2014-000062-00 - Aprovat
 • 0017(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01401-2014-000175-00 - Aprovat
 • 0018(E).-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa prorrogar el contracte de gestió de l'enllumenat públic.
  Expediente .- E-03303-2008-000158-01 - Aprovat
 • 0019(E).-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Proposa aprovar i publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de desembre de 2014.
  Expediente .- E-04302-2015-000003-00 - Aprovat
 • 0020(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la primera modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0021(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E01002/2014/667.
  Expediente .- E-01002-2014-000667-00 - Aprovat
 • 0022(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la productivitat mensual 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-000010-00 - Aprovat
 • 0023(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Fallera Quart Extramurs-Velázquez, per a sufragar els gastos del cinquanta aniversari de la comissió.
  Expediente .- E-01904-2014-000678-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI