13/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-09-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 de setembre de 2019.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Jubilats i Pensionistes de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-00201-2019-000013-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 322/14, interposat contra la concessió d'una llicència d'obres.
  Expediente .- E-00501-2019-000277-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 445/18, interposat contra la imposició de dos sancions per infraccions greus tipificades en la Llei de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats.
  Expediente .- E-00501-2019-000278-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 508/18, interposat contra la imposició d'una sanció per consum de begudes alcohòliques a la via pública.
  Expediente .- E-00501-2019-000267-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la no admissibilitat del Recurs PO núm. 320/18, interposat contra la desestimació d'una sol·licitud de subrogació com a conseqüència de la finalització de contracte de gestió d'escola infantil.
  Expediente .- E-00501-2019-000279-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de juliol a desembre de 2017.
  Expediente .- E-04404-2019-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de l'exercici 2018.
  Expediente .- E-04404-2019-000014-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament com a bomber/a, plaça en propietat.
  Expediente .- E-01101-2018-000022-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-002805-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de setembre 2019.
  Expediente .- E-01101-2019-003861-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Reurbanització del carrer dels Àngels (fins a plaça Vallivana). El Cabanyal-el Canyameral'.
  Expediente .- E-04101-2018-000183-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de demolició i construcció d'un centre cívic al carrer de Josep de Saragossa.
  Expediente .- E-04101-2019-000078-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió d'una subvenció a favor de la Universitat de València.
  Expediente .- E-00202-2019-000064-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE SALUT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subministrament de material de farmàcia i parafarmàcia.
  Expediente .- E-01102-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0016.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el Recurs d'Apel·lació núm. 309/17, interposat contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 en el Procediment Ordinari núm. 108/17.
  Expediente .- E-01305-2014-000381-00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2016 119272.
  Expediente .- E-01305-2016-000612-00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00118 2017 31390.
  Expediente .- E-01305-2017-000672-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'addenda al Protocol General d'Actuació de la Xarxa Valenciana de Museus Fallers.
  Expediente .- E-01904-2018-000785-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la celebració de la festivitat del 9 d'Octubre de 2018.
  Expediente .- E-01904-2018-001420-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 de maig de 2019.
  Expediente .- E-01904-2018-001467-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades de la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-01905-2019-000374-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2019 a favor de la Fundación Chirivella Soriano.
  Expediente .- E-02000-2019-000068-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el nomenament del jurat del Premi Senyera d'Arts Visuals 2019.
  Expediente .- E-02001-2019-000248-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de juliol del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
  Expediente .- E-02001-2019-001118-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes d'agost del contracte de manteniment de la font de l'Almoina.
  Expediente .- E-02001-2019-001175-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar la donació d'un quadro i tres medalles.
  Expediente .- E-02001-2019-001126-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular en els col·legis municipals per al curs 2019-2020.
  Expediente .- E-02101-2019-000221-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per AVAPREM del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració amb l'associació Brúfol per al desenvolupament d'un programa d'atenció social i formació de la població en situació d'exclusió social especialment provinent dels poblats marítims.
  Expediente .- E-02201-2017-000309-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ENVELLIMENT ACTIU. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció concedida a la Universitat de València en el marc del conveni de col·laboració per a la creació de la Càtedra d'Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu.
  Expediente .- E-02224-2017-000002-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'impartició del Taller Exprés de Videocreació 2018.
  Expediente .- E-02250-2018-000322-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
  Expediente .- E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'associació PROTED.
  Expediente .- E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació de Veïns i Cultural Patraix.
  Expediente .- E-02301-2019-000241-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació de Comerciants del Centre Històric de València.
  Expediente .- E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a l'Associació de Veïns de Torrefiel.
  Expediente .- E-02301-2019-000249-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal d'Exposició.
  Expediente .- E-02301-2019-000243-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal de Marítim.
  Expediente .- E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici de gestió del centre d'acollida d'animals de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2019-000299-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al servici d'impressió de mupis per a la campanya 'No l'abandones'.
  Expediente .- E-02401-2019-002069-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de disseny de la campanya 'No l'abandones'.
  Expediente .- E-02401-2019-002127-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Rehabilitació i adequació dels depòsits de regulació associats a les plantes potabilitzadores de la Presa i el Realó'.
  Expediente .- E-02701-2017-000418-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el projecte 'Renovació de les canonades del Pont de Campanar per a reforç del subministrament a la zona Nord de València' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-02701-2019-000286-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE CEMENTERIS I SERVICIS FUNERARIS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l'Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE), en concepte de quota anual de 2019.
  Expediente .- E-02802-2019-000295-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de juliol de 2019.
  Expediente .- E-02901-2019-000973-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ. Proposa retornar a LABORA Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades (Avalem Joves) en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2018-2019).
  Expediente .- E-02902-2018-002325-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer d'Olba.
  Expediente .- E-03103-2009-000054-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit i ordenar el pagament en concepte d'interessos de demora en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la plaça de Segòvia.
  Expediente .- E-03103-2012-000027-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer l'obligació de crèdit corresponent al preu just fixat per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
  Expediente .- E-03103-2014-000032-00 - Aprovat
 • 0054.-PRECS I PREGUNTES
 • 0055(E).-TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'agost de 2019.
  Expediente .- E-04906-2019-000030-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a concedir subvencions a favor de diverses entitats en el marc de la convocatòria de la 4a edició dels premis a la innovació social i urbana de la ciutat de València.
  Expediente .- E-00202-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les certificacions del passat mes de juny del contracte de gestió de l'enllumenat públic.
  Expediente .- E-01201-2019-000554-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2019-000118-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-566, de 13 de març de 2019.
  Expediente .- E-01904-2019-000541-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i celebració d'esdeveniments i festivitats de l'any 2020 i part de l'any 2021.
  Expediente .- E-01904-2019-000870-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la fonamentació per a una escultura al mercat d'Abastos.
  Expediente .- E-02001-2019-000812-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa declarar disponible part del crèdit disposat per al Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2019.
  Expediente .- E-02201-2019-000009-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació Domus Pacis-Casal de la Pau.
  Expediente .- E-02201-2019-000026-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor d'ASIEM.
  Expediente .- E-02201-2019-000122-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de l'associació '10 Sentidos'.
  Expediente .- E-02201-2019-000145-00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià.
  Expediente .- E-02230-2018-000070-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Alanna.
  Expediente .- E-02230-2018-000075-00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Cruz Roja Española.
  Expediente .- E-02230-2018-000082-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'entitat Servicio Jesuita a Migrantes.
  Expediente .- E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E-02301-2019-000240-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció a favor de l'associació provincial d'ames de casa Tyrius.
  Expediente .- E-02301-2019-000242-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvencions a favor del Consell de la Joventut de la ciutat de València i de l'associació Alanna.
  Expediente .- E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per al desenvolupament de projectes per al foment de l'associacionisme i la participació ciutadana 2019 a favor de diverses entitats ciutadanes inscrites en la Junta Municipal de Marítim.
  Expediente .- E-02301-2019-000245-00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de Veïns Dehesa D.26-Castellar-l'Oliveral i a l'associació Sostre Arquitectura y Cooperación per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2019-000246-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE SALUT I CONSUM RESPONSABLE. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança per al control de mosquits amb rellevància per a la salut pública al municipi de València.
  Expediente .- E-02401-2018-001352-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Millora de la regulació de la xarxa d'aigua potable a la zona Nord-est de València'.
  Expediente .- E-02701-2018-000271-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa alliberar crèdit i aprovar el reajustament del gasto plurianual del 'Contracte de servici per a la redacció del projecte bàsic i d'execució, estudi geotècnic, direcció d'obra i les seues instal·lacions i coordinació de seguretat i salut per a la construcció d'un centre sociocultural i urbanització a la parcel·la M-14.2 del barri de Malilla'.
  Expediente .- O-03201-2019-000006-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES. Proposa ampliar el termini per a l'execució de les obres 'Reurbanització del jardí Llorenç de la Flor'.
  Expediente .- E-03401-2018-000296-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE JARDINERIA SOSTENIBLE. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'exercici 2018 aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Nord de la ciutat.
  Expediente .- E-04001-2019-000768-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte del subministrament i instal·lació per a la 'Millora de l'enllumenat públic en diverses zones de la ciutat de València (dividit en 6 lots), procés de participació ciutadana 2018'.
  Expediente .- E-04101-2018-000175-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis informàtics per al suport a l'explotació, manteniment correctiu i evolutiu dels aplicatius Plataforma Integrada d'Administració Electrònica (PIAE), Seu Electrònica (Seu) i el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2019-000075-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics per la utilització del Palau de la Música i Congressos.
  Expediente .- E-H4969-2019-000019-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'inspecció obres i servicis, referència núm. 3202, en el Servici de Jardineria Sostenible.
  Expediente .- E-01101-2019-002996-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 8904, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
  Expediente .- E-01101-2019-003950-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 439, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
  Expediente .- E-01101-2019-003996-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 3444, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
  Expediente .- E-01101-2019-003997-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 585, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
  Expediente .- E-01101-2019-004004-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva atenció al públic, referència núm. 7490, en 'No inclosos en unitats orgàniques'.
  Expediente .- E-01101-2019-003998-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació d'un nomenament interí en lloc de treball d'inspecció obres i servicis.
  Expediente .- E-01101-2019-003172-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una tècnica de gestió d'administració general, referència núm. 2818, per al Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2019-003924-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar administrativa, referència núm. 6227, per al Servici de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- E-01101-2019-003907-00 - Aprovat
 • 0092(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Dóna compte de la programació de l'Auditori 'la Mutant' per als mesos de setembre a desembre de 2019.
  Expediente .- E-01905-2018-000556-00 - Quedar assabentat
 • 0093(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa nomenar els membres del Comité Antifrau en l'EDUSI 3C.
  Expediente .- E-00630-2019-000003-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la finalització de l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
  Expediente .- E-01101-2018-000072-00 - Aprovat
 • 0095(E).-ALCALDIA. Proposa designar representant en la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana de la FEMP.
  Expediente .- E-00601-2019-000054-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit corresponent al pagament anticipat per obres d'urbanització d'una parcel·la adjudicada a l'Ajuntament en virtut de Sentència.
  Expediente .- E-03102-2012-000010-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
  Expediente .- E-01904-2019-000504-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a tècnica superior d'administració general.
  Expediente .- E-01101-2019-003234-00 - Aprovat
(Informació publicada: 09/20/2019 01:00:28 PM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI