Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
24-02-2012
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 3 de febrer de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar les vies públiques que conformen el grup urbanístic ubicat a la zona del camí del Canal. (20-2-2012).
  Expediente .- E 01905 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0003.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa denominar el jardí ubicat vora el Cementeri General amb la llegenda següent: 'Jardí de Wangari Maatahi' (Premi Nobel de la Pau). (20-2-2012).
  Expediente .- E 01905 2012 000017 00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 156/11, interposat contra resolució per la qual se sanciona amb una multa per la comissió d'una infracció greu tipificada en la Llei del soroll, en relació amb l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2011 000510 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 199/11, interposat contra desestimació de la reposició presentada contra denegació de la sol·licitud presentada pel demandant de ser inclòs en la condició de beneficiari de València Emprén 2010, per insuficiència de crèdit.
  Expediente .- E 00501 2011 000343 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la caducitat del recurs PO núm. 626/10, interposat contra actuació d'urgència en un recinte industrial situat a la carretera de la Font d'en Corts, per risc d'afonament.
  Expediente .- E 00501 2010 000733 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que va estimar parcialment el Recurs PA núm. 163/09, sobre jubilació parcial, i que ha esdevingut ferm per sentència de la Sala de València, que desestima l'apel·lació presentada per la corporació municipal.
  Expediente .- E 00501 2009 000275 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 38/11, interposat contra la qualificació d'una infracció comesa, que consistix en la instal·lació de taules i cadires en una zona de domini públic sense l'autorització requerida.
  Expediente .- E 00501 2011 000552 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 184/11, interposat contra denegació de la renovació de llicència i orde de retirada d'instal·lació de telefonia mòbil a l'avinguda del Cid.
  Expediente .- E 00501 2011 000227 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que retaxa la finca núm. 21 del projecte d'expropiació per a la ubicació del Parc de Capçalera, a l'haver-se desestimat el recurs contenciós administratiu núm. 234/10 interposat per l'Ajuntament, per mitjà de sentència de la Sala de València.
  Expediente .- E 00501 2010 000395 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa deixar sense efecte el nomenament en el lloc de treball referència núm. 8172.
  Expediente .- E 01101 2012 000307 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar un acord de l'extinta Comissió de Govern de 15 de novembre de 2002.
  Expediente .- E 01101 2002 002085 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 1549.
  Expediente .- E 01101 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7645.
  Expediente .- E 01101 2012 000197 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6950.
  Expediente .- E 01101 2012 000230 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 432.
  Expediente .- E 01101 2012 000020 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7684.
  Expediente .- E 01101 2012 000114 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 889.
  Expediente .- E 01101 2012 000305 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció temporal dels llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referències núms. 1053 y 4208.
  Expediente .- E 01101 2012 000303 00 - Aprovat
 • 0020.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet'.
  Expediente .- E 04101 2011 000075 00 - Aprovat
 • 0021.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació dels contractes que s'indiquen a continuació, finançats amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Connexió de l'avinguda de Portugal i carrers adjacents a la ciutat de València'.
  Expediente .- E 04101 2011 000110 00 - Aprovat
 • 0022.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de bar-cafeteria al Cementeri General.
  Expediente .- E 04101 2011 000160 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte l'adscripció a la Delegació d'Ocupació i Projectes Emprenedors, Comerç i Abastiments d'un immoble municipal situat a la plaça de Covadonga.
  Expediente .- E 05302 2011 000191 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa rectificar un error material o de fet contingut en un acord de la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2012.
  Expediente .- E 05302 2011 000663 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir temporalment a precari a l'Associació de Veïns, Cultural, Consumidors i Comerciants-Nou Moles l'ús d'un local municipal situat al carrer de l'Alcalde Albors.
  Expediente .- E 05304 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 8826.
  Expediente .- E 01305 2008 000065 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 205659.
  Expediente .- E 01305 2008 000708 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 214817.
  Expediente .- E 01305 2009 000003 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 93955.
  Expediente .- E 01305 2010 000336 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00106 2010 3083.
  Expediente .- E 01305 2010 000403 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 121588.
  Expediente .- E 01305 2010 000427 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2961-W, de 30 de novembre de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 005422 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 1435-W, de 19 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2011 003995 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2303-W, de 26 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 004011 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2312-W, de 26 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2011 004014 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 262-W, de 17 de gener.
  Expediente .- E 01306 2011 006065 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3288-W, de 14 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2011 005737 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3458-W, de 20 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2011 004855 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar per a l'any 2012 el gasto destinat al pagament dels servicis prestats per personal de l'Empresa Municipal de Transports a les dependències municipals.
  Expediente .- E 01801 2012 000395 00 - Aprovat
 • 0040.-OFICINA DE TURISME.- Proposa abonar a la Fundació Turisme València Convention Bureau una aportació econòmica destinada a la promoció congressual i turística de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01909 2012 000007 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocar el xec escolar per al curs 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 000247 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa no admetre diversos recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de maig de 2011, relatiu al xec escolar curs 2011/2012.
  Expediente .- E 02101 2012 000248 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases de l'XI Certamen de narrativa breu 'La participació de les dones en la vida pública', any 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 000645 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les bases i convocatòria de les subvencions a entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat, any 2012.
  Expediente .- E 02201 2011 009026 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar la suspensió temporal de determinades ocupacions de la via pública amb motiu de les festes de Falles 2012.
  Expediente .- E 02302 2012 000090 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de la quinta edició del projecte 'Itinerari emprenedor'.
  Expediente .- E 02902 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació al lloc de treball referència núm. 1101.
  Expediente .- E 01101 2011 001426 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa mantindre la suspensió d'un expedient disciplinari.
  Expediente .- E 01101 2012 000274 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa no prorrogar el contracte de 'Gestió del trànsit de la ciutat de València', firmat amb Electronic Trafic, SA, i iniciar els tràmits per a la definició i proposta dels nous plecs de condicions que han de servir de base en el corresponent procés de licitació.
  Expediente .- E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud de retaxació formulada en relació amb els béns assenyalats com a finca núm. 86 del projecte d'expropiació dels terrenys necessaris per a l'execució del Parc de Capçalera.
  Expediente .- E 03103 2005 000086 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, corresponent a la indemnització reconeguda a una recurrent en el projecte de reparcel·lació 'Sòl urbà de Benicalap Nord'.
  Expediente .- E 03102 2011 000021 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la integració dels mitjans materials i personals de la contracta de poda.
  Expediente .- E 04001 2012 000129 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa resoldre els recursos de reposició presentats contra les penalitats imposades per incompliment de determinades condicions dels contractes de construcció dels centres que s'indiquen a continuació: Centre de majors de Benicalap (Jubiocio).
  Expediente .- E 02201 2011 003976 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa resoldre els recursos de reposició presentats contra les penalitats imposades per incompliment de determinades condicions dels contractes de construcció dels centres que s'indiquen a continuació: Centre social de Nou Moles.
  Expediente .- E 02201 2011 003978 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa resoldre els recursos de reposició presentats contra les penalitats imposades per incompliment de determinades condicions dels contractes de construcció dels centres que s'indiquen a continuació: Centre social de Patraix.
  Expediente .- E 02201 2011 003979 00 - Aprovat
 • 0057(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la campanya de Falles en distints mitjans de comunicació.
  Expediente .- E 04103 2012 000020 00 - Aprovat
 • 0058(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa participar en el Programa d'Aprenentatge Permanent de la Unió Europea, per acollir una persona amb beca Leonardo da Vinci.
  Expediente .- E 02902 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa constituir la Comissió Tècnica que ha d'elaborar el cens de les empreses municipals i concessionàries susceptibles d'adherir-se al sistema arbitral de consum.
  Expediente .- E 02402 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE SANITAT (OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR).- Proposa aprovar la reorganització de la Secció de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor.
  Expediente .- E 02402 2012 000004 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI