17/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-09-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 22 de juliol de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 490/09, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000474 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 636/10, interposat contra acord del Jurat Tributari, que va desestimar una sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts pel concepte d'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d'un immoble situat en el carrer del Bon Orde, corresponent a l'extinció de proindivís.
  Expediente .- E 00501 2011 000083 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 696/10, interposat contra la resolució del Jurat Tributari, que va desestimar una reclamació feta contra liquidació de l'Impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2010 000727 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, desestimatòria de la demanda en actes núm. 1203/10, sobre acomiadament, confirmada per la Sala de la Jurisdicció Social que al seu torn va desestimar el recurs de suplicació formulat.
  Expediente .- E 00501 2010 000605 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, pel qual, en virtut del desistiment, es declara acabat el procediment del recurs PA núm. 799/10, interposat contra acord de la Junta de Govern Local de cessament en una plaça d'educadora infantil.
  Expediente .- E 00501 2011 000377 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la incompetència de la jurisdicció contenciosa administrativa per a conéixer del recurs PO núm. 884/10, promogut contra desestimació de la sol·licitud d'expropiació d'una parcel·la situada en la plaça del Canonge Roger Chillida i el carrer de Sant Pius X.
  Expediente .- E 00501 2011 000072 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del recurs contenciós administratiu PA núm. 702/10 i acumulats núms. 783/10 i 806/10, interposats contra resolució estimatòria parcial del recurs de reposició interposat contra imposició de multa coercitiva.
  Expediente .- E 00501 2010 000716 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar un acord de l'extinta Comissió de Govern, de 16 de maig de 2003.
  Expediente .- E 01101 2003 001058 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar una permuta en plaça de bomber.
  Expediente .- E 01101 2011 000530 00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment i classificació per a l'adjudicació dels contractes indicats a continuació: Monitors per a menjadors escolars dels col·legis municipals.
  Expediente .- E 04101 2011 000019 00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment i classificació per a l'adjudicació dels contractes indicats a continuació: Manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 04101 2009 000235 00 - Aprovat
 • 0013.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment i classificació per a l'adjudicació del projecte bàsic i d'execució de les obres de construcció de la 5a Unitat de Districte de Policia Local, finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000040 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa estimar la sol·licitud de suspensió del procediment obert per a l'adjudicació dels servicis d'assistència en la gestió i execució dels contractes d'assegurances que concerte la corporació.
  Expediente .- E 04101 2011 000008 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar preus del contracte d'alta tensió.
  Expediente .- E 01201 2008 000320 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar preus del contracte de baixa tensió.
  Expediente .- E 01201 2009 000019 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa prorrogar el contracte de servicis postals.
  Expediente .- E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 121491.
  Expediente .- E 01305 2008 000447 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 058800.
  Expediente .- E 01305 2009 000229 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2010 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 4702-W, de 4 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2010 004311 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2010 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 4996-W, de 22 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2010 004996 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporanis, els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2010 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 5125-W, de 29 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2010 005028 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen tot seguit, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 4836-W, de 16 de novembre de 2010.
  Expediente .- E 01306 2010 004273 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions que s'indiquen tot seguit, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 76-W, de 29 de juny de 2011.
  Expediente .- E 01306 2011 001773 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar l'índex de revisió de preus de la contracta de gestió del trànsit.
  Expediente .- E 01801 2006 005795 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposar tindre per desistida a Empark Aparcamientos y Servicios, SA, concessionària dels aparcaments públics subterranis de General Urrutia i mercat de Russafa, de la seua petició relacionada amb el contracte de garantia subscrit amb el Banco Espirito Santo de Investimento, SA.
  Expediente .- E 01801 2010 004507 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE JOVENTUT.- Dóna compte dels veredictes dels jurats del V certamen 'València Idea 2011'.
  Expediente .- E 01902 2011 000069 00 - Quedar assabentat
 • 0028.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, el reajustament d'anualitats del projecte de 'Rehabilitació i habilitació de la nau ubicada en el carrer de Joan Verdeguer, núm. 24, amb destinació a Auditori', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01902 2010 000089 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E 01903 2011 000281 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir ajudes econòmiques destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2010-2011, a favor dels següents clubs esportius: Associació Esportiva Benimàmet CF.
  Expediente .- E 01903 2011 000106 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir ajudes econòmiques destinades a sufragar els gastos derivats de la temporada 2010-2011, a favor dels següents clubs esportius: Club Patí Yovima València.
  Expediente .- E 01903 2011 000118 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar els convenis amb la Generalitat Valenciana, per canvi de titularitat dels centres d'educació infantil Pardalets i Solc.
  Expediente .- E 02101 2011 000870 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud de subvenció corresponent a la XIII Campanya municipal per rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en Àrees de Rehabilitació, presentada pels propietaris d'un edifici situat en el carrer de Calatrava.
  Expediente .- E 03910 2010 000030 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 8 de juliol de 2011, sobre reintegrament de subvenció.
  Expediente .- E 03910 2010 000037 00 - Aprovat
 • 0035.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar la participació del Servici d'Ocupació i Projectes Emprenedors en l'activitat 'Visites d'Estudi 2011-2012' del Programa Europeu d'Aprenentatge Permanent (PAP).
  Expediente .- E 02902 2011 000523 00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Realització d'actuacions singulars de regulació del trànsit.
  Expediente .- E H4969 2011 500005 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos.
  Expediente .- E H4969 2011 500006 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis d'extinció d'incendis, prevenció de ruïnes, socors, salvament i altres d'anàlegs.
  Expediente .- E H4969 2011 500007 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal.
  Expediente .- E H4969 2011 500008 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació de servicis de sanitat.
  Expediente .- E H4969 2011 500009 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis administratius en proves i expedients de selecció de personal.
  Expediente .- E H4969 2011 500010 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Depòsit de mobles i altres objectes en els magatzems municipals.
  Expediente .- E H4969 2011 500011 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici d'estadística municipal.
  Expediente .- E H4969 2011 500012 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ensenyances oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E H4969 2011 500013 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Servicis motivats per espectacles pirotècnics.
  Expediente .- E H4969 2011 500014 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de celebració de bodes civils.
  Expediente .- E H4969 2011 500015 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
  Expediente .- E H4969 2011 500016 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de mercats.
  Expediente .- E H4969 2011 500017 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
  Expediente .- E H4969 2011 500018 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Reproducció de documents i llibres de biblioteques, arxius històrics i hemeroteques.
  Expediente .- E H4969 2011 500019 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
  Expediente .- E H4969 2011 500023 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
  Expediente .- E H4969 2011 500024 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Instal·lació de quioscos en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2011 500025 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en la ciutat de València.
  Expediente .- E H4969 2011 500026 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe.
  Expediente .- E H4969 2011 500027 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Obertura de sondatges i rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoció de paviment o voreres en la via pública.
  Expediente .- E H4969 2011 500028 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, vol i subsòl de terrenys d'ús públic municipal.
  Expediente .- E H4969 2011 500029 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions i edificis municipals.
  Expediente .- E H4969 2011 500030 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar els projectes de modificació de les ordenances reguladores de les taxes corresponents als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
  Expediente .- E H4969 2011 500031 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la supressió de l'Ordenança reguladora de les taxes pel servici municipal d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E H4969 2011 500021 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal amb destinació al programa Emcorp 2011 VCL I: 'Servicis d'utilitat col·lectiva'.
  Expediente .- E 01101 2011 001564 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del tinent d'alcalde, delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
  Expediente .- E 01101 2011 001626 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització de la Guia d'activitats per a jóvens i xiquets durant l'últim trimestre de 2011, així com el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2011 000210 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la realització i les bases del concurs del cartell anunciador del 'XX Fòrum Universitari Joan Lluís Vives'.
  Expediente .- E 01902 2011 000227 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els preus públics del curs de monitor de temps lliure infantil i juvenil i d'animador juvenil a realitzar en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E 01902 2011 000222 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Dóna compte del veredicte del jurat qualificador del certamen internacional de bandes de música 'Ciutat de València' 2011 i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 01904 2011 000486 00 - Quedar assabentat
 • 0067(E).-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa contractar per mitjà de concessió de domini públic la prestació del servici de bar cafeteria existent en el Cementeri General.
  Expediente .- E 02802 2011 000117 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI GESTIÓ DE CENTRE HISTÒRIC.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2357-U, de 17 de desembre de 2010, per la qual es va denegar la llicència d'obres atorgada per a la rehabilitació d'un edifici situat en el carrer dels Serrans.
  Expediente .- E 03502 2010 000083 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor del Consell Agrari Municipal, en concepte d'aportació anual 2011.
  Expediente .- E 03602 2011 000120 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a les jornades i cursos a realitzar en execució del projecte 'Parlant la gent s'entén: xarxa d'ensenyança d'idiomes per a persones estrangeres'.
  Expediente .- E 02201 2011 006955 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte de servici de gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors dependents 'Alqueria la Puríssima'.
  Expediente .- E 02201 2010 004125 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat en la prestació dels servicis següents: Servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E 02201 2007 000887 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat en la prestació dels servicis següents: Servici de transport per als centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E 02201 2007 000709 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar i disposar la despesa per al pagament de les beques a estudiants en pràctiques del programa 'La Dipu et beca 2011'.
  Expediente .- E 02902 2011 000522 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte del tercer expedient de modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2011.
  Expediente .- E 05501 2011 000058 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el conveni amb l'Associació Moviment i Desenvolupament per la Protecció Animal (Modepran Associació), per a la gestió del Nucli Zoològic Municipal.
  Expediente .- E 02401 2011 001816 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto del contracte del servici d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E 02201 2010 003879 01 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI