Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
20-07-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 29 de juny de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 830/08, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000083 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 13/10, sobre denegació de dies de lliure disposició.
  Expediente .- E 00501 2010 000260 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 358/11, interposat contra baixa de llicència d'autorització de gual.
  Expediente .- E 00501 2011 000622 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, pel qual es declara acabat el Recurs núm. 77/12, sobre sanció per contaminació acústica.
  Expediente .- E 00501 2012 000236 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que disposa no pertoca declarar la nul·litat d'actuacions en el Recurs PO núm. 197/07, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2007 000318 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Mercantil núm. 2, que declara la falta de competència de l'indicat Jutjat per a conéixer del Procediment Incident Concursal núm. 505/12, que pretenia que s'acordara l'extinció del contracte de concessió de l'explotació del poliesportiu municipal de la Rambleta.
  Expediente .- E 00501 2012 000205 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial dels Recursos PO núm. 2/1920/08 i acumulat núm. 2/2572/08, interposats contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa relatiu a l'expropiació de la finca núm. 1 del projecte per a la urbanització del carrer de Reus.
  Expediente .- E 00501 2008 000582 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que estima parcialment el Recurs PO núm. 739/06, interposat contra l'orde de cessament de l'activitat d'aparcament annex a sala de bingo.
  Expediente .- E 00501 2006 000465 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 162/09, interposat contra resolució dictada pel Jurat Tributari desestimatòria d'una reclamació econòmica administrativa relativa a liquidacions de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
  Expediente .- E 00501 2009 000174 00 - Aprovat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 304/09, sobre denegació de legalització d'unes obres executades a la plaça del Mercat.
  Expediente .- E 00501 2009 000348 00 - Aprovat
 • 0012.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2012.
  Expediente .- E 04301 2012 000024 00 - Quedar assabentat
 • 0013.-ÒRGAN DE GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE.- Proposa desestimar el recurs d'alçada interposat contra el rebuig de sol·licitud de certificació individualitzada.
  Expediente .- E 04302 2012 000003 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar una sol·licitud de trasllat.
  Expediente .- E 01101 2012 000470 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar les obres de construcció de la 5a Unitat de Districte de Policia Local, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000040 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i abonar una quantitat a favor de la Fundació Cotec per a la Innovació Tecnològica, en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2012.
  Expediente .- E 00202 2012 000004 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures per els conceptes següents: Subministrament energia elèctrica.
  Expediente .- E 01201 2008 000320 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures per els conceptes següents: Subministrament combustible.
  Expediente .- E 01201 2009 000012 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa acceptar el desistiment d'una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada el 23 de març de 2010.
  Expediente .- E 01305 2010 000177 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 186476.
  Expediente .- E 01305 2010 000701 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2011 15804.
  Expediente .- E 01305 2011 000318 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2011 5473.
  Expediente .- E 01305 2011 000370 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 487/11, així com aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01305 2008 000008 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1678-W, de 13 d'abril de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 001265 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2526-W, de 8 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002295 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2720-W, de 15 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002149 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2721-W, de 15 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002150 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE Servicleop, SL-Cleop, SA.
  Expediente .- E 01401 2012 000155 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE CIRCULACIÓ I TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el desequilibri econòmic del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció i posterior explotació de l'aparcament públic subterrani del carrer d'Alfons Verdeguer.
  Expediente .- E 01801 2011 001827 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació pressupostària per transferència de crèdits de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 01905 2012 000102 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació d'abonar el segon pagament de la beca 'Velázquez' 2011-2012.
  Expediente .- E 02001 2011 000361 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de determinats proveïdors per la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E 02001 2012 000160 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació a favor de les entitats següents: Prosegur Cía. i Seguridad, SA.
  Expediente .- E 02001 2012 000184 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar els reconeixements d'obligació a favor de les entitats següents: Gràfiques Maral Canals, SLU.
  Expediente .- E 02001 2012 000185 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa cedir a precari a Aspaym-Comunitat Valenciana l'ús d'un local municipal situat al carrer de les Fraules.
  Expediente .- E 02201 2012 005132 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Associació Iniciatives Solidàries.
  Expediente .- E 02201 2012 004444 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Conselleria de Justícia i Benestar Social.
  Expediente .- E 02201 2012 004581 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Parròquia de Sant Joan de la Ribera.
  Expediente .- E 02201 2012 005160 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats que s'indiquen a continuació: Sant Joan de Déu Serveis Socials València.
  Expediente .- E 02201 2012 003557 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra un acord de la Junta de Govern Local, de 18 de novembre de 2011, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 6295/07-01.
  Expediente .- E 02201 2007 006295 01 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra un acord de la Junta de Govern Local, de 18 de novembre de 2011, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 6295/07-05.
  Expediente .- E 02201 2007 006295 05 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2011.
  Expediente .- E 02201 2010 001346 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reintegrar al Ministeri de Treball una quantitat en concepte d'import no executat i interessos de demora en relació amb el projecte de gasto 2011/29 MTI 'Parlant la gent s'entén'.
  Expediente .- E 02201 2010 004899 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local, de 25 de maig del 2012, en relació amb el conveni amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer.
  Expediente .- E 02201 2010 001270 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona pròrroga del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació Valenciana de la Caritat, per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
  Expediente .- E 02201 2010 000240 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2012, de reconeixement d'obligació a favor de diferents proveïdors en relació amb els actes organitzats en la setmana de Falles.
  Expediente .- E 02303 2012 000683 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors derivat dels gastos ocasionats per la realització del projecte 'Generarte'.
  Expediente .- E 02303 2012 001043 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'obres denominat 'Obertura del carrer de l'Enginyer José Sirera, entre els carrers de Sòria i de Sant Vicent'.
  Expediente .- E 03301 2012 000029 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ENLLUMENAT.- Proposa aprovar els preus de diverses unitats i incorporar-los al quadre de preus del plec de condicions del contracte de gestió d'enllumenat públic vigent.
  Expediente .- E 03303 2012 000135 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre denegació de llicències per a instal·lació de tanques publicitàries: Resolució núm. 11-O, de 4 de gener.
  Expediente .- E 03701 2011 002230 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre denegació de llicències per a instal·lació de tanques publicitàries: Resolució núm. 13-O, de 4 de gener.
  Expediente .- E 03701 2011 002710 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre denegació de llicències per a instal·lació de tanques publicitàries: Resolució núm. 61-O, de 16 de febrer.
  Expediente .- E 03701 2011 002879 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local, d'11 de maig de 2012, de denegació de subvenció.
  Expediente .- E 03910 2012 000002 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000102 00 - Aprovat
 • 0055.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte 'My Generation at Work', dins del programa Urbact II.
  Expediente .- E 02902 2012 000216 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa imposar sanció a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0057(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de determinats proveïdors per la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E 01601 2012 000028 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa modificar un acord de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2012, pel que fa al tipus impositiu general d'IVA.
  Expediente .- E 04101 2012 000067 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE LABORATORI MUNICIPAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02601 2012 000019 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar a Emivasa la gestió de la ferralla procedent de les obres de 'Renovació i adequació al reglament vigent de la subestació elèctrica transformadora de 66 kv a la planta potabilitzadora de la Presa de Manises'.
  Expediente .- E 02701 2010 000567 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament total d'una subvenció concedida.
  Expediente .- E 02902 2012 000119 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'obres denominat 'Condicionament de les voreres de l'illa formada pels carrers de Joaquim Benlloch, de Juan Ramón Jiménez, de Benifairó de la Valldigna i de Bernat Descoll'.
  Expediente .- E 03301 2012 000031 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del Capítol 2n de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2012 000051 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC.- Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local, de 28 de maig de 2010, relatiu a la permuta de terrenys derivada del conveni de col·laboració firmat amb la Congregació de les Germanes Mantellate, Serves de Maria.
  Expediente .- E 03A01 2002 000048 00 - Aprovat
 • 0065(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'operació d'endeutament per al finançament del pagament als proveïdors, previstes en el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer.
  Expediente .- E 05201 2012 000015 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Palau de les Arts.
  Expediente .- E 01905 2012 000098 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent a factures del 2012.
  Expediente .- E 01903 2012 000223 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI