Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-03-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 2 de març de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 68/08, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2008 000467 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 265/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre la liquidació tributària practicada en concepte d'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per la transmissió d'un immoble situat en l'avinguda Tirso de Molina.
  Expediente .- E 00501 2011 000271 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1 per la que, estimant la demanda formulada per este Ajuntament, Actes de Juí Verbal de Desdonament per falta de pagament núm. 986/11, declara resolt el contracte d'arrendament d'una vivenda situada al carrer de Luis Oliag.
  Expediente .- E 00501 2011 000288 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 que va declarar la inadmissió del recurs PO núm. 293/09, interposat contra informe urbanístic, de 17 de novembre del 2008, confirmat per sentència dictada per la Sala de València desestimatòria del recurs d'apel·lació.
  Expediente .- E 00501 2009 000273 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 pel qual en virtut del desistiment de la part actora es declara acabat el recurs PA núm. 104/11, interposat contra la desestimació presumpta de la sol·licitud d'abonament d'interessos de demora de certificacions de les obres 'Construcció d'infraestructures ciclistes a Jesús-Patraix'.
  Expediente .- E 00501 2011 000522 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria parcial del recurs PO núm. 508/10, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000700 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 542/10, interposat contra l'acord del Jurat Tributari sobre liquidacions en concepte d'impost sobre béns immobles corresponent al període 2006 i 2007.
  Expediente .- E 00501 2010 000593 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 311/11, interposat contra l'acord pel qual desestima el recurs de reposició seguit contra resolució per la qual s'ordena la retirada de rètols publicitaris per no tindre llicència.
  Expediente .- E 00501 2011 000429 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents Jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 370/11, interposat contra imposició d'una primera multa coercitiva com a mesura d'execució forçosa d'orde d'execució.
  Expediente .- E 00501 2011 000342 00 - Aprovat
 • 0011.-INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL.- Dóna compte de la fiscalització plena posterior de les nòmines d'abril, maig i juny de 2011.
  Expediente .- O 04401 2012 000012 00 - Quedar assabentat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar un acord de l'extinta Comissió de Govern de 23 de maig de 2003.
  Expediente .- E 01101 2003 001106 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 718/11.
  Expediente .- E 01101 2011 000718 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1538/11.
  Expediente .- E 01101 2011 001583 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2040/11.
  Expediente .- E 01101 2011 002040 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 46/12.
  Expediente .- E 01101 2012 000046 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la rectificació d'un error material.
  Expediente .- E 01101 2012 000166 00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del procediment obert per a contractar les obres de rehabilitació integral del mercat del Grau, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000107 00 - Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del procediment obert per a contractar l'adquisició i subministrament d'aliments a entitats sense ànim de lucre.
  Expediente .- E 04101 2011 000143 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en el plec de prescripcions tècniques relatiu al servici de manteniment i conservació dels edificis municipals de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte de la transmissió de la branca d'activitat consistent en l'arrendament de vehicles-negoci per CaixaRenting, SAU, a favor d'Arval Service Lease, SA.
  Expediente .- E 04101 2011 000106 00 - Quedar assabentat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Dóna compte del canvi de denominació social de la mercantil Acciona Aparcamientos, SL que es passa a denominar Movilidad y Aparcamientos, SL.
  Expediente .- E 04101 2012 000006 00 - Quedar assabentat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar el servici de gestió, informació i animació juvenil en els centres municipals de Joventut.
  Expediente .- E 04101 2012 000008 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa atorgar les escriptures de venda de les vivendes situades als emplaçaments següents, a favor de les persones beneficiàries dels contractes d'accés diferit a la propietat: Avinguda de la Constitució.
  Expediente .- E 05302 2011 000053 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa atorgar les escriptures de venda de les vivendes situades als emplaçaments següents, a favor de les persones beneficiàries dels contractes d'accés diferit a la propietat: Carrer del Gravador Planes.
  Expediente .- E 05302 2011 000611 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa admetre a tràmit la petició formulada per Altamira Santander Real Estate, SA, pel que fa a la concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-ho a l'edifici a construir a la parcel·la M3 del PRIM de Pere Cabanes.
  Expediente .- E 05304 2011 000088 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.14.194, parcel·la de servici públic situada a l'avinguda de Catalunya, a fi d'ajustar-la a la fixació de línies efectuada.
  Expediente .- E 05301 2000 000491 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.CM.09.075, centre escolar municipal 'Ramiro Jover' situat al carrer de Pius IX, per haver-se comprovat la seua major superfície, i 1.S3.09.061, xarxa viària al carrer de Pius IX i plaça de Santo Domingo de Guzmán, per haver-se adquirit parcel·les contigües.
  Expediente .- E 05303 2012 000032 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.A2.09.009, 1.S5.09.651 i 1.S5.09.654, per integrar-se en la seua totalitat o parcialment al parc de La Rambleta i altres immobles, regularitzar el codi 1.S5.09.655, per ampliar la seua superfície, i donar d'alta a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions A1-Parc urbà de La Rambleta-1ª Fase, S3-Xarxa viària al carrer de Pius IX i E3-Antic Molí del Tell, al carrer de Tomás de Villarroya.
  Expediente .- E 05301 1998 000938 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió d'una parcel·la situada a la partida de Safranar, en benefici de la llicència d'obres sol·licitada per Edimar, SA per a la construcció d'un edifici al carrer de Jesús.
  Expediente .- E 05307 1990 000003 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 146928.
  Expediente .- E 01305 2008 000530 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 59242.
  Expediente .- E 01305 2009 000214 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 100730.
  Expediente .- E 01305 2009 000365 00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 27266.
  Expediente .- E 01305 2010 000012 00 - Aprovat
 • 0035.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 172368.
  Expediente .- E 01305 2010 000666 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3169-W, de 9 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2011 005310 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3263-W, de 13 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2011 005702 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 314-W, de 19 de gener.
  Expediente .- E 01306 2011 005278 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2011 i 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 940-W, de 15 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2011 005415 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar les modificacions de crèdits generades per ingressos procedents dels següents projectes europeus: Projecte 'Falprev'.
  Expediente .- E 01401 2011 000168 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar les modificacions de crèdits generades per ingressos procedents dels següents projectes europeus: Projecte 'Pol-Primett'.
  Expediente .- E 01401 2011 000207 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions juvenils l'any 2012 i autoritzar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01902 2012 000025 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret.
  Expediente .- E 01902 2012 000041 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Iluminaciones Just, SL.
  Expediente .- E 01904 2012 000194 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la finalització del contracte prorrogat d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer de San Juan de la Peña.
  Expediente .- E 02201 2011 010111 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a atendre el pagament del primer quadrimestre de l'any de les prestacions econòmiques individualitzades 2012.
  Expediente .- E 02201 2012 000953 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus del conveni de col·laboració firmat amb l'Il·lm. Col·legi d'Advocats de València, per a la prestació del servici d'orientació jurídica.
  Expediente .- E 02201 2008 003342 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la modificació de diversos projectes subvencionats en convocatòries de Cooperació al Desenvolupament Internacional, Exclusió Social i Meses de Solidaritat.
  Expediente .- E 02201 2012 000045 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa prorrogar durant l'any 2012 el conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València-Estudi General.
  Expediente .- E 02501 2012 000011 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de gener de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
  Expediente .- E 02802 2012 000070 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de gener de 2012 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
  Expediente .- E 02802 2012 000071 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de gener del 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
  Expediente .- E 02802 2012 000072 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de gener del 2012 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
  Expediente .- E 02802 2012 000073 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar la convocatòria i bases del '2n Concurs per l'Albufera' dins del projecte Life Seducció Ambiental 'Campanya de conscienciació sobre els valors naturals de la Xarxa Natura 2000 en el Parc Natural de l'Albufera', així com el gasto corresponent.
  Expediente .- E 03602 2012 000062 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud de subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, presentada per la propietària d'un edifici situat al carrer dels Ramells.
  Expediente .- E 03910 2011 000135 00 - Aprovat
 • 0056.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació i Projectes Emprenedors.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits per al desenvolupament dels plans del Fons Local per a Formació, Ocupació i Autocupació, València 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000031 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar el canvi de vocal en representació del grup municipal EUPV en l'organisme autònom Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- E 00400 2012 000005 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa ratificar la moció del tinent d'alcalde, delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.
  Expediente .- E 01101 2012 000404 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa encarregar a Saneamiento de Valencia, UTE, l'explotació, conservació i manteniment de les noves instal·lacions i equips.
  Expediente .- E 02701 2011 000497 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar el coeficient d'actualització per a les obres d'execució de la xarxa arterial de canalitzacions per a abastiment d'aigua i obres d'execució de xarxa de distribució, canalitzacions i abastiment d'aigua.
  Expediente .- E 02701 2011 000754 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar les renúncies a la percepció de les subvencions concedides en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2011', formulades per determinats interessats, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 307/11.
  Expediente .- E 02902 2011 000307 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar les renúncies a la percepció de les subvencions concedides en concepte d'Ajudes municipals a les Iniciatives Empresarials 'València Emprén 2011', formulades per determinats interessats, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 592/11.
  Expediente .- E 02902 2011 000592 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial i l'exigència de l'interés de demora pel concepte d'Ajuda municipal a la Contractació 'València Emprén 2011'.
  Expediente .- E 02902 2012 000058 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la participació municipal en el programa Eurodyssée 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000036 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2012 que s'indiquen a continuació: 'Reparació de xicotets electrodomèstics'.
  Expediente .- E 02902 2012 000037 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2012 que s'indiquen a continuació: 'Atenció sociosanitària a persones en el domicili'.
  Expediente .- E 02902 2012 000042 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2012 que s'indiquen a continuació: 'Tens fusta'.
  Expediente .- E 02902 2012 000043 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2012 que s'indiquen a continuació: 'Socorrisme en espais aquàtics naturals'.
  Expediente .- E 02902 2012 000044 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2012 que s'indiquen a continuació: 'Comunicació amb la persona consumidora i noves tecnologies'.
  Expediente .- E 02902 2012 000045 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2012 que s'indiquen a continuació: 'Socorrisme en instal·lacions aquàtiques'.
  Expediente .- E 02902 2012 000046 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar els plans de formació i ocupació local VLC 2012 que s'indiquen a continuació: 'Ocupació domèstica'.
  Expediente .- E 02902 2012 000047 00 - Aprovat
 • 0072(E).-'Cambrera/er de pis'.
  Expediente .- E 02902 2012 000050 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de desembre de 2011 i sol·licitar el canvi de participant en el projecte europeu denominat 'Visible Light Active Photocatalytic Concretes for Air Pollution Treatment (Light2CAT)'.
  Expediente .- E 03301 2011 000090 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'ACTIVITATS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2930-W, de 30 de novembre de 2011, per la que no es reconeixia al recurrent com a titular de l'activitat de restaurant situat a l'avinguda del Doctor Waksman.
  Expediente .- E 03901 2008 001697 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de diverses empreses per la realització de treballs i servicis a favor de l'entitat Lo Rat Penat, en qualitat de beneficiària de subvencions en espècie.
  Expediente .- E 01904 2012 000304 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció i 'plantà' dels seus monuments i la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les festes falleres.
  Expediente .- E 01904 2011 000603 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI