19/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
04-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 4 DE DICIEMBRE DE 2015

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 20 de novembre de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Suprem que declara que és pertinent el recurs de cassació interposat i anul·la la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestimatòria del Recurs núm. 4/281/11, seguit contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
  Expediente .- E-00501-2011-000371-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 118/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2015-000131-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 71/14, interposat contra acord relatiu a la reparcel·lació forçosa del sector de sòl urbanitzable PRR-9 “Patraix-9”.
  Expediente .- E-00501-2013-000322-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que decreta la pèrdua d'objecte del Recurs PO núm. 4/174/14, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis.
  Expediente .- E-00501-2014-000162-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs PO núm. 4/175/14, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici de cementeris municipals, conducció de cadàvers i altres servicis.
  Expediente .- E-00501-2014-000124-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada per la Sala de la Jurisdicció Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del Recurs de Suplicació interposat contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, recaiguda en Interlocutòries núm. 240/13 relatives a una sol·licitud de qualificació de defunció com a accident de treball.
  Expediente .- E-00501-2013-000144-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal amb destinació al pla d'ocupació “Treball ciutat de València 2015”.
  Expediente .- E-01101-2015-000564-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar una permuta en un lloc de treball de bomber (DEB-PH-NFB), referència núm. 2821.
  Expediente .- E-01101-2015-000822-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament interí referència núm. 6503.
  Expediente .- E-01101-2015-001178-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de mestre/a d'educació infantil.
  Expediente .- E-01101-2015-001349-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins de mestre/a d'educació física.
  Expediente .- E-01101-2015-001350-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de coordinador general tècnic d'Innovació Organitzativa i Gestió de Personal.
  Expediente .- E-01101-2015-001352-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia en el lloc de treball referència núm. 382.
  Expediente .- E-01101-2015-001357-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de control de plagues per l'Ajuntament de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000025-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, de la quantitat corresponent a la certificació d'octubre de 2015 derivada del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament “Un riu de xiquets”.
  Expediente .- E-05304-2015-000004-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa no exercitar el dret de retracte sobre una vivenda situada al carrer de Sant Vicent de Paül.
  Expediente .- E-05302-2015-000620-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la modificació de les bases reguladores dels “Premis innovació social 2015”.
  Expediente .- E-00202-2015-000427-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Connectis Consulting Services, SA.
  Expediente .- E-00801-2015-000152-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la tercera revisió de preus del contracte de servici de manteniment i conservació dels edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reajustar el gasto del contracte de servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2013-000166-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Ferrovial Agromán, SA.
  Expediente .- E-01201-2013-000193-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Ricoh España, SLU.
  Expediente .- E-01201-2015-000252-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de gas i assegurances.
  Expediente .- E-01201-2015-000266-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per Mapfre Seguros de Empresas, Cía. de Seguros y Reaseguros, SA.
  Expediente .- E-01201-2015-000306-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Canon España, SA.
  Expediente .- E-01201-2015-000340-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per Cableuropa, SAU.
  Expediente .- E-01201-2015-000372-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures emeses per Servicio Técnico Carlet, SL, i Miblex, SL.
  Expediente .- E-01201-2015-000374-00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 39383.
  Expediente .- E-01305-2013-000488-00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 135515.
  Expediente .- E-01305-2013-000494-00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 1956.
  Expediente .- E-01305-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar la donació d'una impressora.
  Expediente .- O-01401-2015-002877-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-007826-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA.
  Expediente .- E-01401-2015-007995-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Certificados Psicomédicos Frau, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-008041-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'adquisició d'un cavall de pura raça espanyol.
  Expediente .- E-01401-2015-008115-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banc de Santander, SA.
  Expediente .- E-01401-2015-008190-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Galea Electric, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-008298-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Armería Gabilondo, SA.
  Expediente .- E-01401-2015-008768-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa aprovar i disposar el gasto destinat al pagament dels servicis prestats per personal de l'Empresa Municipal de Transports a l'Ajuntament.
  Expediente .- E-01801-2015-001545-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Eurest Colectividades, SL.
  Expediente .- E-01902-2015-000310-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa anul·lar el compromís d'ingrés pendent de realitzar derivat de la subvenció concedida per la Diputació Provincial per al finançament dels gastos derivats de la celebració de l'esdeveniment esportiu denominat “Marató València 2014”.
  Expediente .- E-01903-2014-000086-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club d'Escacs Ciutat Vella.
  Expediente .- E-01903-2015-000056-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació d'una transferència corrent a favor de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-01903-2015-000379-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa declarar disponible la reserva de crèdit de l'exercici pressupostari de 2015 de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- E-01904-2015-000518-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de dos alfabeguers per al nomenament de la Fallera Major i de la Fallera Major Infantil de València 2016.
  Expediente .- E-01904-2015-000621-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar l'organització i realització d'una festa amb motiu del cap d'any 2015 i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-01904-2015-000626-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Sonoidea, SA.
  Expediente .- E-01905-2015-000132-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Villaróscar, SL.
  Expediente .- E-01905-2015-000138-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la sol·licitud de renovació de l'adhesió de l'Ajuntament al Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA).
  Expediente .- E-01905-2015-000154-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació de 2015 a favor de la Fundació Chirivella Soriano de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02000-2015-000049-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures emeses per diverses empreses.
  Expediente .- E-02000-2015-000057-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa acceptar l'ajuda concedida per CultuArts Generalitat per al projecte singular “Concert de música antiga i barroca”.
  Expediente .- E-02001-2015-000311-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Iluminaciones Just, SL, i Art i Clar, SLL.
  Expediente .- E-02001-2015-000866-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de juliol de 2015 que va aprovar el conveni a subscriure amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal.
  Expediente .- E-02101-2015-000243-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions als projectes d'entitats pertanyents a les Meses de Solidaritat 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació final de les obres d'adequació d'una vivenda situada al carrer de Molina de Segura.
  Expediente .- E-02201-2015-000208-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar l'aportació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a l'allotjament i manutenció de persones immigrants per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000311-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures del proppassat mes d'octubre del contracte de prestació del servici d'ajuda a domicili, lots 1, 2 i 3.
  Expediente .- E-02201-2015-000508-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Associació Alanna de la factura del proppassat mes d'octubre del contracte del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
  Expediente .- E-02201-2015-000509-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL D'EXPOSICIÓ). Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Juanjo Pérez, SL.
  Expediente .- E-02307-2015-000866-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE PATRAIX). Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Falla Jacint Labaila-Manuel Simó.
  Expediente .- E-02308-2015-000319-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Iluminaciones Just, SL.
  Expediente .- E-02310-2015-000190-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Borbotó.
  Expediente .- E-02310-2015-000191-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la realització de les festes patronals de la pedania de Benifaraig.
  Expediente .- E-02310-2015-000193-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE PEDANIES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA.
  Expediente .- E-02310-2015-000221-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa acceptar el finançament addicional aprovada per l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02701-2015-000267-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2015 aplicable a “Neteja, instal·lacions i equips OVCOT i SIRA” del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2015-000674-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2014 aplicable a “Conservació” del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2015-000675-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus per a l'any 2015 aplicable a la “Conservació” del contracte de gestió del servici de neteja i conservació del sistema municipal de sanejament.
  Expediente .- E-02701-2015-000676-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la minoració en la subvenció concedida per la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Suport a la Competitivitat del Comerç Detallista d'Espanya 2014 per al projecte denominat “Nova ubicació refrigeradora i adequacions per a la climatització del Mercat Central de València”.
  Expediente .- E-02901-2014-000696-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la revisió de tarifes per ocupació de parades del Mercat Central per a l'any 2016.
  Expediente .- E-02901-2015-001532-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de setembre de 2015, sobre reconeixement de drets i minoració del compromís d'ingrés en el Pressupost d'ingressos: subvenció programa Europa Jove 2013 Leonardo Da Vinci “Mobilitat”.
  Expediente .- E-02902-2014-000051-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'un immoble situat al carrer de Beniflà.
  Expediente .- E-03103-2010-000039-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació de les finques registrals núm. 47619 i 26097.
  Expediente .- E-03103-2010-000068-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'un immoble situat a la partida del Pla de San Bernat.
  Expediente .- E-03103-2011-000041-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al carrer del Campament.
  Expediente .- E-03103-2011-000057-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació d'un immoble situat al carrer de Cocentaina.
  Expediente .- E-03103-2011-000063-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Organista Plasència.
  Expediente .- E-03103-2013-000010-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a la partida de les Carolines.
  Expediente .- E-03103-2013-000044-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Marxalenes.
  Expediente .- E-03103-2013-000047-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa consentir la resolució del Jurat Provincial d'Expropiació i reconéixer una obligació de crèdit en relació amb l'expropiació de la planta baixa d'un immoble situat al carrer del Doctor Olóriz.
  Expediente .- E-03103-2014-000027-00 - Aprovat
 • 0083.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'un immoble situat al camí de Montcada.
  Expediente .- E-03103-2014-000046-00 - Aprovat
 • 0084.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, i Vareser, 96, SL.
  Expediente .- E-03103-2012-000018-00 - Aprovat
 • 0085.-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest València, SA, corresponent al tercer trimestre de l'any 2015.
  Expediente .- E-03201-2014-000003-00 - Aprovat
 • 0086.-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar nous preus del contracte d'obres de reurbanització del carrer de Sant Vicent.
  Expediente .- E-03301-2014-000165-00 - Aprovat
 • 0087.-SERVICI D'ACTIVITATS. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 2941-W, de 10 de juny de 2014, per la qual es va resoldre no entendre concedida per silenci administratiu la llicència per a la instal·lació d'una activitat.
  Expediente .- E-03901-2013-002548-00 - Aprovat
 • 0088.-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa deixar sense efecte la Resolució núm. SM-164, de 5 d'octubre de 2015, i tindre per vàlida la declaració responsable de renovació de llicència d'ocupació d'una vivenda.
  Expediente .- E-03803-2015-000391-00 - Aprovat
 • 0089.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el gasto per al manteniment del preu del contracte de servicis de manteniment de jardins de les zones nord i sud de la ciutat de València per als mesos de juliol i agost i els dies 1 a 6 de setembre de 2019.
  Expediente .- E-04001-2015-000703-00 - Aprovat
 • 0090.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-04901-2015-000329-00 - Aprovat
 • 0091.-MOCIÓ impulsora del regidor delegat de Comerç. Proposa portar a efecte els tràmits oportuns per a revisar les zones de gran afluència turística municipal i instar-ne la modificació.
  Expediente .- E-02901-2015-001627-00 - Aprovat
 • 0091.-PRECS I PREGUNTES
 • 0092(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E-00201-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0093(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits.
  Expediente .- E-00201-2015-000046-00 - Aprovat
 • 0094(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir als grups polítics municipals la primera i segona entrega a compte de l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2015.
  Expediente .- E-00201-2015-000045-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un major gasto del contracte de manteniment i conservació dels edificis municipals.
  Expediente .- E-01201-2011-000175-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 16 d'octubre de 2015.
  Expediente .- E-00801-2015-000097-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa designar la becària seleccionada en execució del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat Politècnica i autoritzar i disposar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01501-2014-000326-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors per la realització de festivitats i esdeveniments de 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000642-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a les comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la construcció de monuments fallers 2014-2015, 2a part.
  Expediente .- E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una ajuda econòmica a la Institució per al Foment de les Arts, les Ciències i la Cultura per a la realització dels Premis Octubre 2015.
  Expediente .- E-02000-2015-000048-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2015 al conveni de col·laboració firmat amb l'Ateneu Mercantil de València.
  Expediente .- E-01905-2015-000057-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 2 d'octubre de 2015, relatiu al xec escolar 2015-2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç i artesania, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02901-2015-000284-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar les campanyes de promoció del xicotet i mitjà comerç de la ciutat de València i de promoció dels mercats municipals en Nadal 2015.
  Expediente .- E-02901-2015-001399-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reintegrar al Servef la resta de subvenció transferida i no executada corresponent al taller d'ocupació “Adaptació de peces de roba tradicionals de la cultura popular valenciana”.
  Expediente .- E-02902-2014-000402-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal 2015 a favor de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de València, derivada del conveni per a la implantació de la Finestreta Única Empresarial.
  Expediente .- E-00202-2015-000016-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 2015 “Operacions bàsiques de restaurant i bar”.
  Expediente .- E-01101-2015-001278-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació 2015 “Operacions bàsiques de cuina”.
  Expediente .- E-01101-2015-001279-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2015-001336-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa constituir una borsa de treball de tècnic/a auxiliar de servicis socials.
  Expediente .- E-01101-2015-001374-00 - Aprovat
 • 0111(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a nomenaments interins (Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació).
  Expediente .- E-01101-2015-001379-00 - Aprovat
 • 0112(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la modificació del nomenament interí referència núm. 46.
  Expediente .- E-01101-2015-001383-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia al nomenament interí en el lloc de treball referència núm. 7605.
  Expediente .- E-01101-2015-001394-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa modificar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació del servici d'ajuda a domicili, en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals al terme municipal de València.
  Expediente .- E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
 • 0115(E).-MOCIÓ impulsora de l'octau tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre urbanització integral del barri de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- E-C1509-2015-000014-00 - Aprovat
 • 0116(E).-MOCIÓ impulsora de l'octau tinent d'alcalde delegat de Planificació i Gestió Urbana sobre revisió detallada del Pla General d'Ordenació Urbana.
  Expediente .- E-C1509-2015-000015-00 - Aprovat
 • 0117(E).-MOCIÓ de la tinent d'alcalde delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar l'excepcionalitat del tancament pressupostari per a la tramitació d'expedients del Servici d'Acció Cultural.
  Expediente .- E-01905-2015-000157-00 - Aprovat
 • 0118(E).-Coordinador general de l'Àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica. Dóna compte de l'acord del Patronat de la Fundació Inndea d'1 de desembre de 2015.
  Quedar assabentat
 • 0119(E).-ALCALDIA. Dóna compte de la seua Resolució núm. 174, de 24 de novembre de 2015, sobre reincorporació del primer tinent d'alcalde.
  Quedar assabentat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI