21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
01-07-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 24 de juny de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública l'estudi de detall de la parcel·la DIN.6 a la zona TER-3B del pla parcial 'Beniferri', a l'illa de cases delimitada per l'avinguda de les Corts Valencianes i els carrers del Camp de Túria, de Còrdova i dels Xiprers (27-6-2016).
  Expediente .- E-03001-2015-000221-00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima l'apel·lació seguida i confirma la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que va desestimar el Recurs PO núm. 864/10, interposat contra acord relatiu a la reparació de l'emissari de Vera.
  Expediente .- E-00501-2011-000220-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que desestima l'apel·lació seguida i confirma la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que va desestimar el Recurs PA núm. 879/10, interposat contra una resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació contra liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2009.
  Expediente .- E-00501-2011-000026-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual es declara acabat el Recurs PA núm. 77/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000161-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 d'abril de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000507-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000783-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la gestió del servici públic amb execució d'obres de rehabilitació de la zona esportiva de Piscina València.
  Expediente .- E-04101-2014-000087-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra els plecs de les obres de renovació i obra nova dels col·lectors per a millorar el funcionament hidràulic de la xarxa de sanejament actual del barri del Cabanyal-el Canyamelar, finançades a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2016-000105-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Micalet.
  Expediente .- E-05302-2016-000271-00 - Aprovat
 • 0011.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2014 17400.
  Expediente .- E-01305-2014-000079-00 - Aprovat
 • 0012.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Ordinari núm. 332/13 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2010-000233-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la revisió de preus per al 2016 del contracte de control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal de trànsit en les vies i camins del terme municipal de València.
  Expediente .- E-01801-2009-003107-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'adhesió a l'associació 'Xarxa de ciutats que caminen'.
  Expediente .- E-01801-2016-001676-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Fundació Universitat-Empresa València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-01902-2015-000229-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb la Universitat de València.
  Expediente .- E-01902-2016-000129-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar els convenis de col·laboració que s'ha de subscriure amb la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
  Expediente .- E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar el conveni de col·laboració que s'ha de subscriure amb la Universitat de València i la Fundació Universitat-Empresa València.
  Expediente .- E-01902-2016-000163-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una segona subvenció a Futplaya Eventos, SL.
  Expediente .- E-01903-2016-000130-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de carrosses per a la Batalla de Flors de 2015.
  Expediente .- E-01904-2015-000564-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de l'Expojove 2015-2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000331-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la Cavalcada de Reis 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000350-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar el nomenament del vicesecretari general de l'Ajuntament de València per a exercir la funció de secretari del Patronat de la Fundació Turisme València Convention Bureau de la Comunitat Valenciana i de la seua Comissió Executiva.
  Expediente .- E-01909-2016-000017-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de diverses factures del proppassat mes de maig en concepte de seguretat en els museus i monuments.
  Expediente .- E-02001-2016-000728-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa alliberar una quantitat de la proposta de gasto 2016/1326, per a ser incorporada a l'aplicació pressupostària ME280 32600 20200.
  Expediente .- E-02101-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de maig del contracte de prestació del servici d'urgències socials en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de maig del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per dos entitats beneficiàries d'ajudes aprovades en la convocatòria de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per Compromiso Sáhara de la subvenció concedida en la convocatòria d'ajudes a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social en el municipi de València per a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de RSM Producciones Audiovisuales y Eventos, SL, corresponent a la commemoració del Dia d'Àfrica.
  Expediente .- E-02228-2016-000019-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures de Megafonía Torres, SL, i Estudios Genéticos para la Biodiversidad, SL, relatives als actes de commemoració del 8 de març, 'Dia internacional de la dona', i del 17 de maig, 'Dia internacional contra la LGTBfòbia'.
  Expediente .- E-02201-2016-000240-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Rama Tritton, SL, en concepte de subministrament de joguets.
  Expediente .- E-02304-2015-001551-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Grúas Virosque, SL, corresponent al trasllat d'una posta sanitària modular.
  Expediente .- E-02410-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Obremo, SL, en concepte de trasllat d'una dutxa i instal·lació de passarel·la i rentapeus per a la platja de Pinedo.
  Expediente .- O-02410-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i convocatòria de les ajudes València Activa Ocupa 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000117-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
  Expediente .- E-03103-2014-000001-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
  Expediente .- E-03103-2014-000005-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de Louis Braille.
  Expediente .- E-03103-2014-000006-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de SA Agricultores de la Vega de Valencia de les factures corresponents a la certificació del proppassat mes de maig del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera.
  Expediente .- E-03602-2016-000122-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar la modificació dels preus públics de la Universitat Popular.
  Expediente .- E-H4969-2016-000016-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI PALAU DE LA MÚSICA I CONGRESSOS. Proposa aprovar el nomenament de director de l'organisme autònom municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
  Expediente .- E-8RE02-2016-000007-00 - Aprovat
 • 0042.-MOCIÓ conjunta de l'alcalde, de la regidora de Benestar Social, Agricultura, Horta i Pobles de València, del regidor de Cultura Festiva i del regidor de Comerç relativa al suport i ús dels productes agrícoles valencians i de proximitat en els actes protocol·laris de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-C1504-2016-000005-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0043.-MOCIÓ del regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana per a l'adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- E-00702-2016-000022-00 - Aprovat
 • 0043.-PRECS I PREGUNTES
 • 0044(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa adjudicar el contracte basat en l'acord marc per al subministrament de gas natural de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
  Expediente .- E-01201-2016-000175-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a dos agents de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000161-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2016-000142-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa sol·licitar les ajudes econòmiques destinades a entitats locals de la Comunitat Valenciana per al finançament dels gastos corrents de les agències AMICS 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000270-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02501-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'acta de la Comissió Qualificadora de les beques de formació 'La Dipu et beca' 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000134-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el projecte d'expropiació per a l'obertura del carrer de l'Hort d'en Cendra, a la confluència del carrer de la Beneficència.
  Expediente .- E-03103-2016-000014-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar una modificació de crèdits generats per l'ingrés finalista de l'agent urbanitzador del PAI 'Patraix'.
  Expediente .- E-03301-2015-000305-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa encarregar l'execució dels projectes municipals de pavimentació i enllumenat públic per a la finalització de les obres en Quatre Carreres UE 1 i UE 2.
  Expediente .- E-03301-2016-000083-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja Espanyola per a impulsar la conservació i recuperació dels espais naturals del municipi de València.
  Expediente .- E-03602-2016-000121-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP, corresponent a l'execució de mesures precautòries en un immoble situat a la plaça de Tetuan.
  Expediente .- E-03801-2016-000236-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de maig de 2016, pel qual es va aprovar l'adjudicació dels servicis de control de plagues per l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-04101-2015-000025-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament i instal·lació de lluminàries i làmpares en l'enllumenat públic de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2016-000121-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-AE. Proposa aprovar la modificació dels preus públics d'aplicació en les instal·lacions esportives municipals i per prestació de servicis de la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-H4969-2016-000018-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració en activitats de la Gran Fira de València 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000494-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral temporal de personal amb destinació al programa Eurodisea 2016.
  Expediente .- E-01101-2016-000388-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament de la Comissió de Valoració per a la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars administratius/ives per a futurs nomenaments per millora d'ocupació.
  Expediente .- E-01101-2016-000633-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 385, en el Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
  Expediente .- E-01101-2016-000984-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'una auxiliar administrativa, referència núm. 8630, en el Servici de Joventut.
  Expediente .- E-01101-2015-001033-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar de cementeris, referència núm. 3590, en el Servici Devesa-Albufera.
  Expediente .- E-01101-2016-000997-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva de diversos llocs de treball (TD) per procediment de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2016-000588-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI