21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-09-2014
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de setembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del PO 614/09, interposat contra denegació de la reversió de part de parcel·la expropiada per la Demarcació de Carreteres de l'Estat per a l'execució de la Ronda Nord.
  Expediente .- E-00501-2010-000003-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del PA 524/12, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000503-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del PA núm. 272/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000301-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del PO núm. 519/13, sobre execució de mesures de seguretat en un edifici.
  Expediente .- E-00501-2014-000035-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del PA núm. 13/14, interposat contra avisos d'embargament per impagament de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2014-000080-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 5, que desestima la demanda en Actes núm. 227/13, en reclamació de contingència.
  Expediente .- E-00501-2013-000158-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 11, que desestima la demanda en Actes núm. 1090/13, en reclamació per acomiadament.
  Expediente .- E-00501-2013-000328-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l’Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara acabat el PA núm. 256/14, interposat contra denegació de prolongació de permanència en el servici actiu.
  Expediente .- E-00501-2014-000238-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, pel qual es decreta la nul·litat de la Sentència 17/13 i es disposa que passe novament per a dictar Sentència; i consentir i complir la Sentència estimatòria del PA 300/12, interposat contra sanció per multa de trànsit.
  Expediente .- E-00501-2012-000253-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del PA núm. 472/13, interposat contra una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  Expediente .- E-00501-2014-000039-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 7829.
  Expediente .- E-01002-2014-000600-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 6073.
  Expediente .- E-01002-2014-000604-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la regularització del lloc de treball referència núm. 2588.
  Expediente .- E-01101-2014-000904-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la transformació del lloc de treball referència núm. 873.
  Expediente .- E-01101-2014-000903-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3578-W, de 17 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002506-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 3190-W, de 23 de juny de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-002696-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar el projecte de modificació del Reglament de l'Agrupació de Voluntaris de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01501-2009-000316-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa acceptar la subvenció concedida per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), per al Pla de Mobilitat de la ciutat de València.
  Expediente .- E-01801-2013-002745-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir als clubs esportius d'alt nivell una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000303-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a determinats clubs esportius una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2013-2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000304-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Agrupació Comparses de Moros i Cristians del Marítim per acord de la Junta de Govern Local de 25 d’abril de 2014 i reconéixer l'obligació de pagament de l'ajuda.
  Expediente .- E-01904-2014-000305-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases i convocatòria del concurs de cartells anunciadors de les Falles de València 2015.
  Expediente .- E-01904-2014-000536-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la reformulació de projectes de convocatòries de cooperació al desenvolupament, pobresa i exclusió social, i meses de solidaritat.
  Expediente .- E-02201-2014-002310-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 534-X, de 13 de juny de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-000053-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 100-X, de 10 de febrer de 2014.
  Expediente .- E-02901-2013-001127-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 491-X, de 5 de juny de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-000636-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 505-X, de 12 de juny de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-000453-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 562-X, de 18 de juny de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-000635-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 673-X, de 16 de juliol de 2014.
  Expediente .- E-02901-2014-000915-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar una factura a favor de Martínez Aleixandre Ingenieros, SL, per la redacció de l'estudi bàsic de seguretat i salut del projecte d'instal·lació de climatització en l'edifici municipal situat al carrer d'Emili Baró.
  Expediente .- E-02902-2013-000089-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa deixar sense efecte i declarar la pèrdua del dret al cobrament de les ajudes concedides a diverses empreses i declarar disponible el crèdit reservat.
  Expediente .- E-02902-2014-000122-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar l'advertència d'iniciar expedient de fixació de preu just d'una parcel·la situada a la partida de Benicalap.
  Expediente .- E-03103-2014-000004-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa declarar ajustat a dret el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única en sòl urbà ‘Guillem d'Anglesola’.
  Expediente .- E-03107-2006-000005-00 - Aprovat
 • 0034.-PRECS I PREGUNTES
 • 0035(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la subvenció destinada al Pla de Formació 2014.
  Expediente .- E-01002-2014-000343-01 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa denegar la sol·licitud d'integració dels ATS bombers com a oficials de bomber.
  Expediente .- E-01101-2014-001071-00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Dóna compte del preavís d'eleccions sindicals i la designació dels membres de la mesa electoral coordinadora.
  Expediente .- E-01001-2014-000189-00 - Quedar assabentat
 • 0038(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Dóna compte del preavís d'eleccions sindicals i la designació dels membres de meses personal laboral.
  Expediente .- E-01001-2014-000190-00 - Quedar assabentat
 • 0039(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar preus contradictoris.
  Expediente .- E-01201-2009-000149-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 14 de març de 2014, pel qual es va aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució única en sòl urbà Palleter.
  Expediente .- E-03107-2004-000011-00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1480-I, de 18 de desembre de 2013, sobre denegació de legalització d'obres.
  Expediente .- E-03501-2008-000255-00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la reassignació dels imports dels conceptes finançables del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, en el projecte d'obres d’Accessibilitat i supressió de barreres en la ciutat de València’.
  Expediente .- E-03301-2014-000016-00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la reassignació dels imports dels conceptes finançables del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, en el projecte d'obres d’Urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i carrer de Flora, peatonalització del carrer Volta del Rossinyol i execució zona enjardinada en els Jardins del Real, a la ciutat de València’.
  Expediente .- E-03301-2014-000017-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la reassignació dels imports dels conceptes finançables del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, en el projecte d'obres de ‘Renovació d'infraestructures del carrer d’Hernán Cortés a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-03301-2014-000025-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la reassignació dels imports dels conceptes finançables del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, en el projecte d'obres de ‘Renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-03301-2014-000026-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública la reassignació dels imports dels conceptes finançables del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, en el projecte d'obres de ‘Renovació d'infraestructures del carrer de Pizarro a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-03301-2014-000028-00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el projecte d'obres denominat ‘Renovació d'infraestructures del carrer del Comte de Salvatierra a la ciutat de València'.
  Expediente .- E-03301-2014-000087-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització al camí del Cabanyal (IES Cabanyal)’.
  Expediente .- E-03301-2014-000101-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania de Poble Nou’.
  Expediente .- E-03301-2014-000114-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania del Perellonet’.
  Expediente .- E-03301-2014-000115-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania del Saler’.
  Expediente .- E-03301-2014-000116-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania de Mauella-Tauladella’.
  Expediente .- E-03301-2014-000117-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania de Castellar’.
  Expediente .- E-03301-2014-000118-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania de la Torre’.
  Expediente .- E-03301-2014-000119-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI D’OBRES D’INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar tècnicament el ‘Projecte tècnic municipal d’adequació de la urbanització a la pedania de Massarrojos’.
  Expediente .- E-03301-2014-000120-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa presentar-se a la convocatòria del programa Erasmus+ de la Unió Europea per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport.
  Expediente .- E-01902-2014-000283-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI