Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-07-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
sesión ordinaria 26 julio 2013

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de juny de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 22 al 23, 482-X al 571X, 3435-W al 4104-W, 33-V al 34-V, 431-U al 487-U, 352-T al 469-T, 270-S al 317-S, 121-R al 161-R, 287-Q al 312-Q, 688-P al 812-P, 277-O al 366-O, 149-N al 195-N, 31-M al 38-M, 603-L al 711-L, 71-K al 77-K, 174-J al 194-J, 783-I al 951-I, 5224-H al 6115-H, 880-G al 1007-G, 14-F al 15-F, 119-E al 127-E, 73-D al 83-D, 540-C al 614-C, 97-B al 115-B, 92-A al 107-A y 2093-Ñ al 2534-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14, 21 i 28 de juny de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa estimar la sol·licitud de l'agent urbanitzador Lova Tres, SL, de reducció de l'import de la garantia definitiva al 10% de les càrregues d'urbanització del PAI de la UE 4 de Velluters, i no admetre la garantia real oferida. (22/07/2013)
  Expediente .- E 03502 2005 000091 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de l'entorn BIC-02 Campanar. (22/07/2013)
  Expediente .- E 03001 2010 000063 00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2013 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els arts. 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/07/2013)
  Expediente .- E 04906 2013 000011 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E 04301 2013 000023 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la relació de factures pendents de pagament incloses en el certificat tramés al Ministeri, en aplicació del RDL 8/2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E 04302 2013 000004 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel Servici d'Extinció d'Incendis per a l'exercici 2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E H4969 2013 500003 00 - Aprovat
 • 0011.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprova la Memòria de la Gestió Municipal del 2012. (18/07/2013)
  Expediente .- E 00401 2013 000015 00 - Aprovat
 • 0012.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per un any més el mandat dels membres integrants del Consell Escolar Municipal de València. (22/07/2013)
  Expediente .- E 02101 2010 000145 00 - Aprovat
 • 0013.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2014, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i el dia 28 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (22/07/2013)
  Expediente .- E 01904 2013 000472 00 - Aprovat
 • 0014.-PROGRÉS HUMÁ I SEGURETAT CIUDADANA.- Proposa aprovar definitivament l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública. (23/07/2013)
  Expediente .- E 01401 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre Fira València.
  Rebutjat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels grups municipals Socialista, Compromís i EUPV sobre el avantprojecte de Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l' Administració local.
  Retirat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Pla Especial de la Punta.
  Rebutjat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita per la regidora del Grup Socialista, Sra. Dolz, sobre execució de les obres de drenatge Vera-Palmaret.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, respectivament, sobre foment de l'ús de la bicicleta.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre beques municipals a estudiants universitaris en situació d'exclusió.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el Pla de Conca del Xúquer
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre contaminació acústica per avions als barris de València.
  Rebutjat
 • 0023.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació formulada pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Conveni urbanístic i de permuta subscrit amb el València, CF.
  Contestada
 • 0024.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vehicles oficials.
  Contestada
 • 0025.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Declaració de Dublin.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Superior de Música.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre ecoparcs.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre despeses taurines.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre noves línies de l'EMT al port de la ciutat.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre caiguda de palmera al jardí de Vivers.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nous usos a la platja de la Malva-rosa.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació en què es troba la piscina de la Font de Sant Lluís.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre estudi encarregat per la Fundació Esportiva Municipal.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació en què es troba l'antic balneari Mar Blau al barri de Natzaret.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el tancament del poliesportiu del Saler.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre neteja, seguretat i tancament edificis al barri del Cabanyal- el Canyamelar.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Palau de Congressos.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències de funcionament de l'Hospital Universitari la Fe.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per contaminació acústica.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre voreres del poliesportiu de Malilla.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre aprovació del coeficient de revisió de preus K durant els anys 2010, 2011 i 2012.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el centre d'activitats per a persones majors 'Jubioci'.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre mobilitat exterior a Europa.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Teatre el Musical (TEM).
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Cristal Forest.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per a la digitalització dels arxius municipals..
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre situació de l'edifici municipal ubicat al Parterre.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre VLC Boat Show.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre campanyes de promoció turística.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents de cobrament de la Generalitat, anys 2004 a 2007.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents de cobrament de fons europeus.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la piscina de la Font de Sant Lluís.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la Ciutat del Bàsquet.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre incompliments del servei de grua.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre cablejat aeri al barri de Mestalla.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre acceptació de donatius per a Policia Local i Bombers.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre els coberts del port.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre Pla + Cabanyal.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre gorretes.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre cessió de material a la Policia Local.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per el portaveu y per la concejal del Grup Compromís, Sr. Ribó y Sra. Soriano, sobre abocadors il·legals a l'entorn de l'Ermita de Sant Jeroni, al barri dels Orriols.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu y per la concejal del Grup Compromís, Sr. Ribó y Sra. Soriano, sobre abocadors il·legals a l'entorn de l'alqueria d´Alborch, al barri dels Orriols.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre incompliments de la concessionària de la grua municipal.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la paralització de la construcció del centre de majors de Montolivet.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el túnel del circuit de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el tendal del Palau de la Música.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre mesures de control de velocitat.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre mesures de prevenció d´incendis al Saler.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre discapacitat i inserció laboral.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre II Pla Municipal de Joventut.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre plaça d´aparcament al barri de Montolivet.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cursos d´idiomes per a joves entre 18 i 35 anys.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Policia Local.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre jardí del bulevard Sud.
  Contestada
 • 0079.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, asobre la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
  Quedar assabentat
 • 0080.-MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita conjuntament per l'alcaldessa i els portaveus dels grups polítics municipals de condol pel tràgic accident ocorregut dimecres 24 de juliol en Santiago de Compostel·la.
  Aprovat
Hemicicle

Retransmisions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe del plenari i accés a plens anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe del plenari (versió html5)

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 28 de gener de 2020

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI