20/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-07-2013
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
sesión ordinaria 26 julio 2013

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de juny de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les resolucions núm. 22 al 23, 482-X al 571X, 3435-W al 4104-W, 33-V al 34-V, 431-U al 487-U, 352-T al 469-T, 270-S al 317-S, 121-R al 161-R, 287-Q al 312-Q, 688-P al 812-P, 277-O al 366-O, 149-N al 195-N, 31-M al 38-M, 603-L al 711-L, 71-K al 77-K, 174-J al 194-J, 783-I al 951-I, 5224-H al 6115-H, 880-G al 1007-G, 14-F al 15-F, 119-E al 127-E, 73-D al 83-D, 540-C al 614-C, 97-B al 115-B, 92-A al 107-A y 2093-Ñ al 2534-Ñ, corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 7, 14, 21 i 28 de juny de 2013, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa estimar la sol·licitud de l'agent urbanitzador Lova Tres, SL, de reducció de l'import de la garantia definitiva al 10% de les càrregues d'urbanització del PAI de la UE 4 de Velluters, i no admetre la garantia real oferida. (22/07/2013)
  Expediente .- E 03502 2005 000091 00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.- Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció de l'entorn BIC-02 Campanar. (22/07/2013)
  Expediente .- E 03001 2010 000063 00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'art. 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E 00407 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de l'informe corresponent al segon trimestre de 2013 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals, previst en els arts. 4 i 5 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. (23/07/2013)
  Expediente .- E 04906 2013 000011 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de tresoreria i d'execució pressupostària a 30 de juny de 2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E 04301 2013 000023 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte de la relació de factures pendents de pagament incloses en el certificat tramés al Ministeri, en aplicació del RDL 8/2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E 04302 2013 000004 00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar provisionalment l'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel Servici d'Extinció d'Incendis per a l'exercici 2013. (23/07/2013)
  Expediente .- E H4969 2013 500003 00 - Aprovat
 • 0011.-ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL, DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ.- Proposa aprova la Memòria de la Gestió Municipal del 2012. (18/07/2013)
  Expediente .- E 00401 2013 000015 00 - Aprovat
 • 0012.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa prorrogar per un any més el mandat dels membres integrants del Consell Escolar Municipal de València. (22/07/2013)
  Expediente .- E 02101 2010 000145 00 - Aprovat
 • 0013.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2014, que seran el dia 22 de gener, Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València, i el dia 28 d'abril, Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana. (22/07/2013)
  Expediente .- E 01904 2013 000472 00 - Aprovat
 • 0014.-PROGRÉS HUMÁ I SEGURETAT CIUDADANA.- Proposa aprovar definitivament l'Ordenança sobre l'exercici de la prostitució en la via pública. (23/07/2013)
  Expediente .- E 01401 2013 000042 00 - Aprovat
 • 0015.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre Fira València.
  Rebutjat
 • 0016.-MOCIONS.- Moció subscrita pels portaveus dels grups municipals Socialista, Compromís i EUPV sobre el avantprojecte de Llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l' Administració local.
  Retirat
 • 0017.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Pla Especial de la Punta.
  Rebutjat
 • 0018.-MOCIONS.- Moció subscrita per la regidora del Grup Socialista, Sra. Dolz, sobre execució de les obres de drenatge Vera-Palmaret.
  Rebutjat
 • 0019.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Sarrià, Ribó i Sanchis, dels Grups Socialista, Compromís i EUPV, respectivament, sobre foment de l'ús de la bicicleta.
  Rebutjat
 • 0020.-MOCIONS.- Moció subscrita conjuntament pels Srs. Calabuig i Broseta, del Grup Socialista, sobre beques municipals a estudiants universitaris en situació d'exclusió.
  Rebutjat
 • 0021.-MOCIONS.- Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre el Pla de Conca del Xúquer
  Rebutjat
 • 0022.-MOCIONS.- Moció subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre contaminació acústica per avions als barris de València.
  Rebutjat
 • 0023.-INTERPEL·LACIONS.- Interpel·lació formulada pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Conveni urbanístic i de permuta subscrit amb el València, CF.
  Contestada
 • 0024.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre vehicles oficials.
  Contestada
 • 0025.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Declaració de Dublin.
  Contestada
 • 0026.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Superior de Música.
  Contestada
 • 0027.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sarrià i la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre ecoparcs.
  Contestada
 • 0028.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre despeses taurines.
  Contestada
 • 0029.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Contestada
 • 0030.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre noves línies de l'EMT al port de la ciutat.
  Contestada
 • 0031.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre caiguda de palmera al jardí de Vivers.
  Contestada
 • 0032.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre nous usos a la platja de la Malva-rosa.
  Contestada
 • 0033.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
  Contestada
 • 0034.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació en què es troba la piscina de la Font de Sant Lluís.
  Contestada
 • 0035.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre estudi encarregat per la Fundació Esportiva Municipal.
  Contestada
 • 0036.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació en què es troba l'antic balneari Mar Blau al barri de Natzaret.
  Contestada
 • 0037.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el tancament del poliesportiu del Saler.
  Contestada
 • 0038.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre neteja, seguretat i tancament edificis al barri del Cabanyal- el Canyamelar.
  Contestada
 • 0039.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre el Palau de Congressos.
  Contestada
 • 0040.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre situació de les llicències de funcionament de l'Hospital Universitari la Fe.
  Contestada
 • 0041.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre sancions per contaminació acústica.
  Contestada
 • 0042.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre voreres del poliesportiu de Malilla.
  Contestada
 • 0043.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre aprovació del coeficient de revisió de preus K durant els anys 2010, 2011 i 2012.
  Contestada
 • 0044.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre el centre d'activitats per a persones majors 'Jubioci'.
  Contestada
 • 0045.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre mobilitat exterior a Europa.
  Contestada
 • 0046.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre el Teatre el Musical (TEM).
  Contestada
 • 0047.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre Cristal Forest.
  Contestada
 • 0048.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre ajudes per a la digitalització dels arxius municipals..
  Contestada
 • 0049.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre situació de l'edifici municipal ubicat al Parterre.
  Contestada
 • 0050.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre VLC Boat Show.
  Contestada
 • 0051.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre campanyes de promoció turística.
  Contestada
 • 0052.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents de cobrament de la Generalitat, anys 2004 a 2007.
  Contestada
 • 0053.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos pendents de cobrament de fons europeus.
  Contestada
 • 0054.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la piscina de la Font de Sant Lluís.
  Contestada
 • 0055.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, sobre la Ciutat del Bàsquet.
  Contestada
 • 0056.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre incompliments del servei de grua.
  Contestada
 • 0057.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre cablejat aeri al barri de Mestalla.
  Contestada
 • 0058.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre acceptació de donatius per a Policia Local i Bombers.
  Contestada
 • 0059.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre els coberts del port.
  Contestada
 • 0060.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup EUPV, Sr. Sanchis, sobre Pla + Cabanyal.
  Contestada
 • 0061.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre gorretes.
  Contestada
 • 0062.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre cessió de material a la Policia Local.
  Contestada
 • 0063.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre conservació de fonts ornamentals.
  Contestada
 • 0064.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per el portaveu y per la concejal del Grup Compromís, Sr. Ribó y Sra. Soriano, sobre abocadors il·legals a l'entorn de l'Ermita de Sant Jeroni, al barri dels Orriols.
  Contestada
 • 0065.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu y per la concejal del Grup Compromís, Sr. Ribó y Sra. Soriano, sobre abocadors il·legals a l'entorn de l'alqueria d´Alborch, al barri dels Orriols.
  Contestada
 • 0066.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre incompliments de la concessionària de la grua municipal.
  Contestada
 • 0067.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre la paralització de la construcció del centre de majors de Montolivet.
  Contestada
 • 0068.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el túnel del circuit de Fórmula 1.
  Contestada
 • 0069.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el tendal del Palau de la Música.
  Contestada
 • 0070.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
  Contestada
 • 0071.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre mesures de control de velocitat.
  Contestada
 • 0072.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre mesures de prevenció d´incendis al Saler.
  Contestada
 • 0073.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre discapacitat i inserció laboral.
  Contestada
 • 0074.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre II Pla Municipal de Joventut.
  Contestada
 • 0075.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Ribó, sobre plaça d´aparcament al barri de Montolivet.
  Contestada
 • 0076.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre cursos d´idiomes per a joves entre 18 i 35 anys.
  Contestada
 • 0077.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la Policia Local.
  Contestada
 • 0078.-PREGUNTES.- Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre jardí del bulevard Sud.
  Contestada
 • 0079.-PRECS I PREGUNTES.- Prec formulat pel Sr. Estrela, del Grup Socialista, asobre la convocatòria del Consell Social de la Ciutat.
  Quedar assabentat
 • 0080.-MOCIONS URGENTS.- Moció subscrita conjuntament per l'alcaldessa i els portaveus dels grups polítics municipals de condol pel tràgic accident ocorregut dimecres 24 de juliol en Santiago de Compostel·la.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI