Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
01-02-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 11 de gener de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 575/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000565 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 640/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000670 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 135/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000149 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 94/12, interposat contra denegació d'una sol·licitud d'ajuda a la contractació 'València Emprén 2011'.
  Expediente .- E 00501 2012 000156 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 1, que estima la demanda formulada per l'Ajuntament en el Juí Ordinari núm. 129/10 i declara resolt el contracte de compravenda d'un immoble situat al carrer d'Almudaina.
  Expediente .- E 00501 2010 000039 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu núm. 3/1267/05, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va taxar una parcel·la destinada al parc de Capçalera.
  Expediente .- E 00501 2005 000499 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre expropiació de determinades parcel·les: Recurs núm. 4/62/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000208 00 - Aprovat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra acords del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre expropiació de determinades parcel·les: Recurs núm. 4/63/11.
  Expediente .- E 00501 2011 000209 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 814-P, de 27 de juliol de 2012.
  Expediente .- E 01001 2012 000136 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servicis per a la formació dels ciutadans en l'ús de les noves tecnologies en el marc del projecte 'València Ya'.
  Expediente .- E 04101 2012 000027 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de Malilla i del complex esportiu de Torrefiel.
  Expediente .- E 04101 2012 000049 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar els contractes següents: Gestió i explotació del 'Teatre el Musical'.
  Expediente .- E 04101 2012 000064 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error detectat en el plec de clàusules administratives particulars del procediment obert per a contractar el servici de teleassistència domiciliària.
  Expediente .- E 04101 2012 000114 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de 'Renovació de l'estació remota de telecomandament del pou de l'edifici de l'Ajuntament de l'avinguda d'Aragó' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar una renúncia a vivenda adjudicada, deixar sense efecte l'adjudicació d'esta i adjudicar vivenda en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns el depòsit subterrani de tempestes del Cabanyal situat al passeig de Neptú.
  Expediente .- E 05303 2012 000111 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de la Felicitat.
  Expediente .- E 05305 2012 000049 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al conveni marc per a la implantació d'una Xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà, en l'àmbit territorial de València.
  Expediente .- E 00202 2012 000298 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar la renúncia presentada a una ajuda a les iniciatives empresarials 'València Emprén' 2012.
  Expediente .- E 00202 2012 000130 00 - Aprovat
 • 0021.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 204988.
  Expediente .- E 01305 2009 000877 00 - Aprovat
 • 0022.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 190322.
  Expediente .- E 01305 2011 000002 00 - Aprovat
 • 0023.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 126851.
  Expediente .- E 01305 2011 000556 00 - Aprovat
 • 0024.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 1361.
  Expediente .- E 01305 2012 000020 00 - Aprovat
 • 0025.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa acceptar el desistiment d'una reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2011 77537.
  Expediente .- E 01305 2011 000397 00 - Aprovat
 • 0026.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2010 32849.
  Expediente .- E 01305 2010 000155 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5806-W, de 17 d'octubre de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 005757 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 5989-W, de 25 d'octubre.
  Expediente .- E 01306 2012 005269 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6280-W, de 12 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 006188 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6381-W, de 13 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 005349 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 6783-W, de 27 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2012 007032 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb el Centre Servef de Formació València Nord.
  Expediente .- E 01902 2013 000006 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa estimar la petició d'una pròrroga per a l'execució del contracte de les obres d'infraestructura esportiva camp de futbol de Pinedo, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01903 2013 000026 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa declarar incomplides les obligacions exigibles a l'empresa adjudicatària del contracte d'obres d'eliminació de barreres arquitectòniques en el Museu de la Ciutat i executar la fiança definitiva constituïda en el dit contracte.
  Expediente .- E 02001 2008 000881 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir una pròrroga del termini d'execució de les obres de 'Construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors Montolivet', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 02201 2011 001753 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les subvencions destinades a les finalitats que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Programes d'atenció a menors en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció.
  Expediente .- E 02201 2013 000513 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les subvencions destinades a les finalitats que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Ajudes econòmiques destinades a entitats locals de la Comunitat Valenciana per al finançament dels gastos corrents de les agències AMICS.
  Expediente .- E 02201 2013 000568 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar de la Conselleria de Benestar Social les subvencions destinades a les finalitats que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2013: Ajudes en matèria de servicis socials.
  Expediente .- E 02201 2013 000621 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Benestar Social per a l'adquisició de material destinat al desenvolupament del programa d'ajuda al bany del discapacitat per a l'any 2013.
  Expediente .- E 02410 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix Cadis del barri de Russafa'.
  Expediente .- E 03301 2009 000078 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix Dénia i adjacents del barri de Russafa'.
  Expediente .- E 03301 2009 000079 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix Literat Azorín i adjacents del barri de Russafa'.
  Expediente .- E 03301 2009 000080 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització al carrer del Mestre Aguilar del barri de Russafa'.
  Expediente .- E 03301 2009 000081 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Infraestructures d'urbanització a l'eix de Pere III El Gran del barri de Russafa'.
  Expediente .- E 03301 2009 000082 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 1a fase d'execució del centre dotacional UE 10 del PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
  Expediente .- E 03301 2009 000084 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Economia, Industria i Ocupació el reajustament d'anualitats corresponents als projectes que s'indiquen a continuació, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana: 'Urbanització de l'espai interior de la UE 8 del PEPRI entorn de la muralla musulmana del barri del Carme'.
  Expediente .- E 03301 2009 000085 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 422-I, de 12 d'abril, relativa a llicència d'obres sobre eliminació de barreres arquitectòniques al carrer del Brasil.
  Expediente .- E 03501 2008 001226 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació: Resolució núm. 887-I, de 12 de juliol, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida per a la construcció d'un edifici de nova planta al carrer de Buenos Aires.
  Expediente .- E 03501 2002 000884 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de rehabilitació i habilitació d'una nau situada al carrer de Joan Verdeguer, núm. 24, amb destinació a auditori, finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 00202 2013 000007 00 - Aprovat
 • 0050(E).-BANDA MUNICIPAL.- Proposa aprovar l'autorització del gasto destinat a finançar les obligacions derivades del pagament dels premis del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2013.
  Expediente .- E 01601 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Associació de la Setmana de la Moda de València.
  Expediente .- E 01902 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01903 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Bulevar del Arte y la Cultura, SA.
  Expediente .- E 01905 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa declarar la tramitació d'emergència i procedir a reparar el col·lector situat als carrers de Just Vilar i del Rosari.
  Expediente .- E 02701 2013 000024 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2012.
  Expediente .- E 02701 2012 000503 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar el pla de qualificació professional VLC 2013 'Tens fusta'.
  Expediente .- E 02902 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar la sol·licitud formulada per Hogares Urbanos, SL, sobre el termini de meritació d'interessos en l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers de Peníscola i de Portaceli.
  Expediente .- E 03103 2009 000073 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa iniciar expedient d'expropiació d'unes parcel·les situades al carrer de Murillo.
  Expediente .- E 03103 2010 000053 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa rebutjar l'advertència formulada d'iniciar expedient de preu just per ministeri de la llei d'una parcel·la situada en vara del carrer de Morvedre.
  Expediente .- E 03103 2012 000025 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar l'actualització de l'IVA del contracte per a l'execució de les obres de 'Millora del consum hídric en el jardí de la Gran Via de Ramón y Cajal', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04001 2011 000671 01 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa que l'Assessoria Jurídica Municipal inicie accions judicials contra Mapfre Seguros y i una altra, amb vista a la reclamació de danys causats al patrimoni municipal.
  Expediente .- E 04001 2012 000414 00 - Aprovat
 • 0062(E).-OFICINA DE TURISME.- Proposa abonar a la Fundació Turisme València Convention Bureau un bestreta de l'aportació econòmica destinada a la promoció congressual i turística de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01909 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte de subministrament de material fungible d'informàtica.
  Expediente .- E 01201 2010 000029 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI