Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
07-06-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 17 de maig de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 820/11, sobre denegació de llicència per a la legalització d'una estació de telefonia mòbil.
  Expediente .- E 00501 2012 000005 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra reclamacions economicoadministratives relatives a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2011: Recurs PA núm. 327/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000287 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, interposats contra reclamacions economicoadministratives relatives a liquidacions de l'impost sobre activitats econòmiques, exercici 2011: Recurs PA núm. 348/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000275 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el Recurs PA núm. 329/12, sobre liquidació de l'impost sobre béns immobles, exercici 2011.
  Expediente .- E 00501 2012 000430 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs contenciós administratiu núm. 4/298/11, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre preu just d'una parcel·la situada en l'avinguda dels Tarongers.
  Expediente .- E 00501 2011 000423 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 300/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000376 00 - Aprovat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PO núm. 730/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000626 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició.
  Expediente .- E 01101 2012 001971 00 - Aprovat
 • 0010.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de teleassistència domiciliària.
  Expediente .- E 04101 2012 000114 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Portal de Valldigna.
  Expediente .- E 05302 2013 000255 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa la interposició de terceria de domini en procediment executiu de l'Agència Tributària (embargament núm. 460923316700P).
  Expediente .- E 05303 2011 000007 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns la parcel·la per a ús educativocultural ubicada al carrer del Pintor Ricard Verde.
  Expediente .- E 05303 2013 000018 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'aparcament públic situat en el subsòl de la plaça de Melchor Hoyos Pérez.
  Expediente .- E 05303 2012 000108 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.08.029 i donar d'alta la xarxa viària situada al carrer de les Tres Forques i adjacents, i la servitud d'ús públic en l'illa poligonal dels mateixos carrers.
  Expediente .- E 05301 1988 000052 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent als servicis de formació prestats durant els mesos de febrer i març en les aules del Valencia.Ya.
  Expediente .- E 00202 2013 000016 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, el subministrament de diverses llicències de software ofimàtic.
  Expediente .- E 00801 2013 000051 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient 01201/2013/94, de diverses factures de 2013.
  Expediente .- E 01201 2013 000094 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la segona revisió de preus continguda en l'expedient de subministrament de sobres impresos.
  Expediente .- E 01201 2010 000178 00 - Aprovat
 • 0020.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 100908.
  Expediente .- E 01305 2010 000353 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1264-W, de 3 d'abril de 2009, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2009 000182 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 69-W, de 10 de gener.
  Expediente .- E 01306 2012 008021 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1395-W, de 6 de març.
  Expediente .- E 01306 2012 008723 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1694-W, de 22 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 000992 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1805-W, de 27 de març.
  Expediente .- E 01306 2013 000431 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2075-W, de 12 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2013 000808 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3585-W, de 27 de desembre de 2011, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 006418 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Agencia Española Certificada en Termografía Infrarroja, SL.
  Expediente .- E 01501 2013 000149 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa adjudicar mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Patrimoni de l'Estat, la contractació del subministrament de dos furgons per a transport de personal i mercaderies.
  Expediente .- E 01501 2013 000157 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa prorrogar el contracte de gestió del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01801 2004 002791 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació de les aportacions municipals relatives als mesos de novembre i desembre de 2012 a favor de la Federació de Jocs i Esports Tradicionals.
  Expediente .- E 01903 2013 000140 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'aportació econòmica en virtut de l'addenda 2013 al conveni firmat amb el Capítol Metropolità de València.
  Expediente .- E 01904 2013 000228 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació corresponent al tercer mes de treball de la beca de catalogació de la Biblioteca Municipal Central.
  Expediente .- E 01905 2013 000077 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 01905 2013 000079 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. y Seguridad, SA.
  Expediente .- E 02001 2013 000124 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa modificar el plec de condicions de la concessió demanial sobre el bar-cafeteria del Conservatori Municipal de Música 'José Iturbi'.
  Expediente .- E 02101 2012 001026 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Dóna compte de la Resolució núm. 96-E, de 28 de maig del 2013, per a la seua ratificació.
  Expediente .- E 02101 2012 000978 00 - Quedar assabentat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de les factures corresponents a les activitats realitzades per a la celebració del Dia Internacional de la Dona l'any 2013.
  Expediente .- E 02201 2013 003692 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació i abonar a la Fundació Secretariat Gitano la resta de l'aportació municipal de 2012 del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
  Expediente .- E 02201 2012 000416 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del servici de gestió del centre de dia per a jóvens 'Malva-rosa' fins a la formalització del nou contracte.
  Expediente .- E 02201 2008 001867 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de servici de transport en els centres ocupacionals Juan de Garay i Isabel de Villena.
  Expediente .- E 02201 2011 002277 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació, per a la realització de diversos proyectes: Associació per a la Cooperació amb Equador (ACOEC).
  Expediente .- E 02201 2013 003698 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació, per a la realització de diversos proyectes: Farmacèutics Mundi.
  Expediente .- E 02201 2013 003874 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació, per a la realització de diversos proyectes: Fundació Vicente Ferrer.
  Expediente .- E 02201 2013 003875 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les entitats que s'indiquen a continuació, per a la realització de diversos proyectes: Comité Espanyol d'ACNUR.
  Expediente .- E 02201 2013 003881 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar el tipus d'IVA aplicable als contractes que s'indiquen a continuació i alliberar el corresponent excés de crèdit autoritzat i disposat: Gestió integral de la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E 02201 2009 002192 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar el tipus d'IVA aplicable als contractes que s'indiquen a continuació i alliberar el corresponent excés de crèdit autoritzat i disposat: Servici d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E 02201 2010 003879 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar el tipus d'IVA aplicable als contractes que s'indiquen a continuació i alliberar el corresponent excés de crèdit autoritzat i disposat: Gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors 'Alqueria de la Puríssima'.
  Expediente .- E 02201 2010 004125 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar el tipus d'IVA aplicable als contractes que s'indiquen a continuació i alliberar el corresponent excés de crèdit autoritzat i disposat: Gestió de places en centres gerontològics d'iniciativa privada.
  Expediente .- E 02201 2010 005449 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar el tipus d'IVA aplicable als contractes que s'indiquen a continuació i alliberar el corresponent excés de crèdit autoritzat i disposat: Gestió integral del centre de dia municipal per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E 02201 2011 004933 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació i abonar a Sant Joan de Déu-Serveis Socials València l'import corresponent a part de l'aportació municipal al conveni de col·laboració per al desenvolupament del programa d'atenció a persones sense sostre i no domiciliats.
  Expediente .- E 02201 2012 003557 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Lokímica, SA.
  Expediente .- E 02401 2013 001340 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Masuno Servicios Socioambientales, SL.
  Expediente .- E 02410 2013 000031 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 241-X, de 20 de març de 2013, per la qual es va desestimar una sol·licitud per a instal·lar una taverna gastronòmica en el mercat de Russafa.
  Expediente .- E 02901 2013 000059 00 - Aprovat
 • 0055.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la realització de la Fira de Juliol 2013.
  Expediente .- E 04103 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0056.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses per insercions de publicitat, subscripcions i subministrament de premsa.
  Expediente .- E 04103 2013 000033 00 - Aprovat
 • 0057.-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Uniprex, SAU.
  Expediente .- E 04103 2012 000007 00 - Aprovat
 • 0058.-MOCIÓ del regidor delegat de Contractació.- Proposa designar els suplents del titular de l'Assessoria Jurídica Municipal i els suplents de l'interventor general en la Mesa de Contractació.
  Expediente .- E 04101 2008 000115 00 - Aprovat
 • 0059.-MOCIÓ del vicealcalde.- Proposa delegar en el regidor delegat de Contractació l'aprovació dels informes emesos pels servicis municipals competents, en relació amb la interposició dels recursos especials en matèria de contractació.
  Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb Microsoft Ibérica.
  Expediente .- E 00202 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 916.
  Expediente .- E 01101 2013 000871 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000127 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Fila Cero Producciones, SL.
  Expediente .- E 01401 2013 000087 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar, disposar i reconéixer l'obligació d'una factura corresponent a un servici de disseny per a la campanya 'Futbol amb respecte'.
  Expediente .- E 01903 2013 000139 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE PUBLICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Artes Gráficas Juan Sáez, SL.
  Expediente .- E 02000 2013 000024 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport una subvenció per al manteniment del Conservatori Municipal 'José Iturbi' durant l'exercici 2013.
  Expediente .- E 02101 2013 000631 01 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar i disposar el gasto per a l'increment per revisió de preus del servici de 'Menjar a casa' en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 2007 005759 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2013, pels interessats que s'indiquen a continuació: Santodomingo Salsa, SL.
  Expediente .- E 02610 2008 000273 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2013, pels interessats que s'indiquen a continuació: Federació Empresarial d'Hoteleria de València.
  Expediente .- E 02610 2008 000273 01 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener de 2013, pels interessats que s'indiquen a continuació: Bolsería Beers Valencia, SL.
  Expediente .- E 02610 2008 000273 02 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte de 'Renovació i millora en la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2012'.
  Expediente .- E 02701 2012 000089 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa alliberar el crèdit autoritzat i disposat a favor d'Emivasa i declarar-lo disponible.
  Expediente .- E 02701 2013 000220 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor de Saneamiento de Valencia, UTE.
  Expediente .- E 02701 2013 000252 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió definitiva de preus per a l'any 2011 de la contracta del servici de neteja de la via pública i arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 3 de la ciutat.
  Expediente .- E 02801 2013 000361 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el corresponent procediment de reintegrament de quantitats percebudes pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2011, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 63/13.
  Expediente .- E 02902 2013 000063 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el corresponent procediment de reintegrament de quantitats percebudes pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 2011, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 106/13.
  Expediente .- E 02902 2013 000106 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la quantitat corresponent a l'addenda al conveni marc de col·laboració per a la creació d'ocupació i foment de la iniciativa empresarial.
  Expediente .- E 02902 2012 000406 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1925-H, de 5 de març de 2013, per la qual es va aprovar la liquidació relativa al pagament del cànon del mobiliari urbà instal·lat i il·luminat en l'exercici 2009.
  Expediente .- E 03201 2010 000018 00 - Aprovat
 • 0079(E).-MOCIÓ de l'Alcaldia-Presidència.- Proposa iniciar els tràmits tendents a la declaració del Sant Calze, que hi ha a la ciutat de València, com a Patrimoni de la Humanitat.
  Expediente .- O 00615 2013 000008 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI