17/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
24-07-2015
Hora:
09:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de juliol de 2015.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Proposa la designació de representant en la Comissió Delegada del Consorci València 2007.
  Expediente .- E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
 • 0003.-SECRETARIA GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.- Proposa aprovar la substitució i el nomenament de vocal suplent en el Consell Rector de la Junta Central Fallera, en representació del Grup Municipal Socialista.
  Expediente .- E-00400-2015-000018-00 - Aprovat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE.- Proposa aprovar el nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
  Expediente .- E-00401-2015-000031-00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació interposat i revoca la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estima el Recurs PO núm. 535/08 i declara l'obligació de l'Ajuntament de declarar la caducitat d'una llicència d'activitat de discoteca.
  Expediente .- E-00501-2008-000548-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 198/14, interposat contra resolució del Jurat Tributari que no va admetre la reclamació economicoadministrativa seguida i va traslladar les al·legacions presentades al Servici Central del Procediment Sancionador.
  Expediente .- E-00501-2014-000218-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 329/14, interposat contra requeriment de pagament en concepte d'indemnització per avaria de la refrigeradora del Mercat Central.
  Expediente .- E-00501-2015-000076-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 379/14, interposat contra desestimació d’una reclamació de pagament d'interessos de demora pel retard en el pagament de factures del contracte del servici d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E-00501-2015-000075-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 429/13, sobre desestimació de petició de disfrutar d'una hora de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
  Expediente .- E-00501-2013-000352-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 430/13, sobre desestimació de petició de disfrutar d'una hora de reducció de jornada sense deducció de retribucions.
  Expediente .- E-00501-2013-000340-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència del Jutjat de Primera Instància núm. 5, dictada en el Juí Verbal núm. 710/15, estimatòria de la demanda presentada per l'Ajuntament per danys a béns municipals.
  Expediente .- E-00501-2015-000074-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2015.
  Expediente .- E-04302-2015-000023-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la disolució del sindicat COFAV i la seua integració en el sindicat SEP-CV.
  Expediente .- E-01001-2015-000315-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra les bases de cap de secció (psicòleg/psicòloga).
  Expediente .- E-01101-2015-000819-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de maig de 2015.
  Expediente .- E-01101-2014-001126-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal administratiu, referència núm. 7689, per a prestar servicis en ‘No inclosos en unitats orgàniques', Delegació d'Hisenda.
  Expediente .- E-01101-2015-000823-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern, referència núm. 858, a ‘No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Govern Interior.
  Expediente .- E-01101-2015-000835-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball de cap de secció adjunta a cap de servici (TD), referència núm. 1063, en el Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2015-000788-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció provisional en el lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 6956, en el Servici de Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-01101-2015-000841-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 104, en el Servici d'Activitats.
  Expediente .- E-01101-2015-000842-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 138, en el Servici de Comerç i Abastiments.
  Expediente .- E-01101-2015-000843-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7395, en el Servici de Vivenda.
  Expediente .- E-01101-2015-000832-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal de personal subaltern en Educació, a ‘No inclosos en unitats orgàniques', Delegació de Bombers, Policia Local i Protecció Ciutadana, referència núm. 687.
  Expediente .- E-01101-2015-000821-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar d'oficis a ‘No inclosos en unitats orgàniques', Àrea de Mobilitat.
  Expediente .- E-01101-2015-000872-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l’adscripció en el lloc de treball referència núm. 453.
  Expediente .- E-01101-2015-000765-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball d'auxiliar administrativa secretària delegació, grup polític o habilitat en el Grup Municipal Popular.
  Expediente .- E-01101-2015-000772-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000748-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000749-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000750-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000751-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000845-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000846-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000847-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació d'un nomenament interí.
  Expediente .- E-01101-2015-000848-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la contractació laboral temporal del personal amb destinació al pla d'ocupació ‘Treball ciutat de València 2015’.
  Expediente .- E-01101-2015-000564-00 - Aprovat
 • 0036.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar vàlid el procediment obert realitzat per a contractar el subministrament de gas natural de l'Ajuntament i de la Fundació Esportiva Municipal, mitjançant un acord marc, i renunciar a la realització del contracte per raons d'interés públic.
  Expediente .- E-04101-2014-000079-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la cessió del contracte d'explotació de l'aparcament subterrani situat als carrers de Pelai, de l'Ermita i de Vives Liern.
  Expediente .- E-04101-2014-000086-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió integral del centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E-04101-2014-000028-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar, mitjançant un acord marc, la prestació del servici de telecomunicacions de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular.
  Expediente .- E-04101-2014-000070-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar la prestació del servici de neteja de centres i edificis municipals, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000020-00 - Retirat
 • 0041.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa contractar l'execució de les obres d'habilitació del Palau d'Aiora, com a nova seu de la Universitat Popular en el barri d'Algirós, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2015-000043-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte ‘Renovació i millora de la xarxa de distribució d'aigua potable i baixa pressió. Exercici 2015’ i encarregar-ne l’execució a l'Empresa Mixta Valenciana d’Aigües (Emivasa).
  Expediente .- E-04101-2015-000095-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l’Inventari Municipal de Béns el codi 1.S5.04.167, regularitzar el codi 1.A1.00.001 i donar d'alta el Parc de Capçalera situat a l'avinguda de Pío Baroja (escriptor).
  Expediente .- E-05303-2013-000046-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI D’INNOVACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació Comunitat Valenciana Business Angels Networks (CVBAN), en el marc del conveni de col·laboració de l'exercici 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000721-00 - Aprovat
 • 0045.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2013 52761.
  Expediente .- E-01305-2013-000185-00 - Aprovat
 • 0046.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 d’abril de 2015, estimatori parcial d’una reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-01305-2013-000332-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor d’Adesal Telecom, SL.
  Expediente .- E-01401-2015-004340-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa sol·licitar a l’Institut Valencià de la Joventut l’acreditació de dos cursos bàsics de formació en matèria d’animació juvenil.
  Expediente .- E-01902-2015-000191-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana per a l'organització de diversos campionats.
  Expediente .- E-01903-2015-000106-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar el balanç final del projecte europeu ‘Diamond' i reconéixer el dret a l'ingrés de l'última aportació.
  Expediente .- E-02001-2012-000293-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar l'acceptació de l'oferiment realitzat a l'Ajuntament de cessió en comodat de l'estàtua dedicada a Empar Barrón Cambra.
  Expediente .- E-02001-2015-000058-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Imagine Service 2013, SLU.
  Expediente .- E-02001-2015-000471-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació de pagament de diverses factures derivades d'exposicions i un acte del dia dels museus.
  Expediente .- E-02001-2015-000481-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa acceptar la donació d'un bust del Sr. Federico Trénor i Trénor (Baró d'Alaquàs) i del corresponent pedestal.
  Expediente .- E-02001-2015-000526-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Imesapi, SA.
  Expediente .- E-02001-2015-000527-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per al manteniment del Gabinet Psicopedagògic durant l’exercici 2015.
  Expediente .- E-02101-2015-000151-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de gasto denominat ‘Conservatori Municipal José Iturbi’.
  Expediente .- E-02101-2015-000332-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte per a la prestació del servici del centre de dia municipal per a jóvens ‘Malva-rosa’.
  Expediente .- E-02201-2013-002131-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de juliol de 2015, sobre devolució parcial a la Conselleria de la subvenció concedida per a la gestió de prestacions econòmiques per acolliment familiar del 2014.
  Expediente .- E-02201-2014-000366-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa denegar la sol·licitud d'ampliació del termini d'execució del projecte de Cooperació Internacional 2014, sol·licitada per Musol.
  Expediente .- E-02201-2014-003873-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació presentada per ACNUR de la subvenció concedida per al projecte ‘Emergència a Síria’.
  Expediente .- E-02201-2014-004262-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció rebuda per Jarit, Associació Civil, per al desenvolupament del projecte ‘Carpeta educativa: Tots a una per la diversitat’ curs 2014-2015.
  Expediente .- E-02201-2014-006813-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final dels treballs d'adequació d'una vivenda situada al carrer del Doctor Nicasi Benlloch.
  Expediente .- E-02201-2014-007950-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final dels treballs d'adequació d'una vivenda situada a la plaça de Covadonga.
  Expediente .- E-02201-2014-007954-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria de Benestar Social per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E-02201-2015-000019-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el pagament de les factures de desembre de 2014 corresponents al contracte de places en centres gerontològics de dia.
  Expediente .- E-02201-2015-000110-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar una subvenció per als centres municipals d'activitats per a persones majors. Any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000243-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de l’Associació Sercoval.
  Expediente .- E-02201-2015-000318-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte ‘Renovació de canonada arterial FD/500 per FD/600 al carrer de Guillem de Castro’.
  Expediente .- E-02701-2014-000002-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa la resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 24 d'abril de 2015.
  Expediente .- E-02802-2014-000131-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Salari jove I 2015 Ajuntament de València’.
  Expediente .- E-02902-2015-000209-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Emcorp I 2015 Ajuntament de València’.
  Expediente .- E-02902-2015-000212-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Emcorp II 2015 Ajuntament de València’.
  Expediente .- E-02902-2015-000213-00 - Aprovat
 • 0074.-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Emcorp III 2015 Ajuntament de València’.
  Expediente .- E-02902-2015-000215-00 - Aprovat
 • 0075.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1423-I, de 18 de desembre de 2014, per la qual es va concedir una modificació de llicència d’obres.
  Expediente .- E-03501-2011-000682-00 - Aprovat
 • 0076.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 313-I, de 13 de març de 2014, per la qual es va denegar la legalització d'unes obres.
  Expediente .- E-03501-2013-000608-00 - Aprovat
 • 0077.-SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D’EDIFICACIÓ.- Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor d'Arquitectura y Urbanismo Singularq, SLP.
  Expediente .- E-03501-2015-000321-00 - Aprovat
 • 0078.-SERVICI DEVESA-ALBUFERA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de SA Agricultors de la Vega de València corresponent a factures de la certificació de maig de 2015 del servici de protecció del medi natural de la Devesa de l'Albufera de València.
  Expediente .- E-03602-2015-000094-00 - Aprovat
 • 0079.-SERVICI DE GABINET DE COMUNICACIONS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d’Editorial Digital 2014, SL.
  Expediente .- E-04103-2015-000055-00 - Aprovat
 • 0080.-SERVICI DE VICETRESORERIA.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto generat pels servicis prestats per Gestión Tributaria Territorial, SAU, relatius a la prestació del servici d'Oficina de Coordinació Tributària en el proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-04908-2015-000008-00 - Aprovat
 • 0081.-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTOS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar el projecte d'Ordenança reguladora de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis.
  Expediente .- E-H4969-2015-500002-00 - Aprovat
 • 0082.-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les normes i terminis d'elaboració del Pressupost de 2016.
  Expediente .- E-05501-2015-000036-00 - Aprovat
 • 0082.-PRECS I PREGUNTES
 • 0083(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar i declarar renúncies i adjudicar vivendes situades al barri de Sant Pau.
  Expediente .- E-05302-2005-000483-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI D’OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA.- Proposa acceptar la subvenció concedida en relació amb el projecte presentat i aprovat pel Servef: ‘Salari jove II 2015 Ajuntament de València’.
  Expediente .- E-02902-2015-000210-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa la suspensió temporal total de l'execució de les obres del projecte de ‘Consolidació i rehabilitació estructural de l’antiga Farinera per a infraestructura sociocultural’.
  Expediente .- E-03202-2012-000014-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament de la Comissió de Valoració de la convocatòria per a proveir les direccions de centres educatius públics.
  Expediente .- E-01101-2015-000146-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball de cap de servici (TD), referència núm. 7399, en el Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2015-000834-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar la disponibilitat de crèdits derivats de les economies d'abril de 2015.
  Expediente .- E-01101-2015-000860-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució de la Resolució núm. 24, de 26 de juny de 2015 (Servici d'Enllumenat).
  Expediente .- E-01101-2015-000844-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2015-000775-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2015.
  Expediente .- E-05501-2015-000037-00 - Aprovat
 • 0092(E).-FUNDACIÓ ESPORTIVA MUNICIPAL.- Proposa el nomenament del titular del màxim òrgan de direcció de l'OAM Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E-70012-2015-000007-00 - Aprovat
 • 0093(E).-UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa el cessament en la Direcció de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-00415-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0094(E).-UNIVERSITAT POPULAR.- Proposa el nomenament en la Direcció de la Universitat Popular.
  Expediente .- O-00415-2015-000006-00 - Aprovat
 • 0095(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Educació.- Proposa renunciar a la concessió administrativa per a la gestió indirecta del servici públic d'escola infantil a la plaça del Periodista Vicente Ros Belda i a la pedania de Massarrojos.
  Expediente .- O-02101-2015-000086-00 - Aprovat
 • 0096(E).-MOCIÓ conjunta de la regidora delegada d'Educació i de la presidència de la Universitat Popular.- Proposen renunciar a l'execució de les obres per a la nova seu de la Universitat Popular al carrer de Torres.
  Expediente .- O-02101-2015-000087-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL.- Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
  Expediente .- E-03530-2015-002229-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI