15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-12-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de desembre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de l'estudi de detall de la parcel·la núm. 6 del 'Nou Campus de la Universitat de València'.
  Expediente .- E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
 • 0003.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el projecte de reparcel·lació forçosa del sector PRR-9 'Patraix' en desplegament i execució de l'ordenació urbanística continguda en el pla de reforma interior modificatiu de l'esmentat sector.
  Expediente .- E-03107-2016-000008-00 - Aprovat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa rebutjar la proposta de programa d'actuació aïllada als carrers d'Ercilla, de l'Om i de Generoso Hernández.
  Expediente .- E-03502-2016-000010-00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 458/15, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000308-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PA núm. 327/16, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2016-000312-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de novembre de 2016.
  Expediente .- E-04302-2016-000044-00 - Aprovat
 • 0008.- SERVICI DE PERSONAL. Proposa esmenar un error contingut en l'operació de gasto núm. 478/2016.
  Expediente .- E-01101-2016-001049-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament de personal eventual.
  Expediente .- E-01101-2016-001950-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una arquitecta tècnica.
  Expediente .- E-01101-2016-001925-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament per millora d'ocupació d'una psicòloga per al Servici d'Educació.
  Expediente .- E-01101-2016-001939-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció provisional a lloc de cap de secció (TD), referència núm. 8725, en el Servici d'Educació, Secció Escolarització i Xec Escolar.
  Expediente .- E-01101-2016-001450-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de cap de secció (TD), referència núm. 4345, en el Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
  Expediente .- E-01101-2016-001892-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball de cap secció mitjana (TD), referència núm. 7699, en el Servici de Joventut.
  Expediente .- E-01101-2016-001964-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar el personal amb destinació al programa 'Salari jove AJ VLC: col·laboració desenvolupament local València 2016'.
  Expediente .- E-01101-2016-001230-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar el personal amb destinació al programa 'EMCORP 2016 AJ VLC: recolzament al desenvolupament local i dinamització econòmica València'.
  Expediente .- E-01101-2016-001231-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al projecte 'Orienta 2016 Ajuntament de València'.
  Expediente .- E-01101-2016-001926-00 - Aprovat
 • 0018.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d'ajuda a domicili (SAD), en la seua modalitat d'atenció de caràcter personal, activitats domèstiques i de tasques especialitzades i educacionals en el terme municipal de València (dividit en 3 lots), classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2015-000064-00 - Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa entendre retirada l'oferta formulada per Seniors Asistencia, SL, i requerir la segona oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte de prestació del servici de gestió i execució de tallers i cursos en els centres municipals d'activitats per a persones majors.
  Expediente .- E-04101-2015-000169-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
  Expediente .- E-05302-2016-000454-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Isidre.
  Expediente .- E-05302-2016-000458-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Tomàs de Villarroya.
  Expediente .- E-05302-2016-000464-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Sant Joan Bosco.
  Expediente .- E-05302-2016-000469-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Serpis.
  Expediente .- E-05302-2016-000472-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Patrimoni Cultural l'edifici conegut com l'Escorxador, situat al carrer de Sant Pere.
  Expediente .- E-05304-2016-000159-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa reconéixer l'obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, de la quantitat corresponent a les certificacions dels proppassats mesos d'octubre i novembre derivades del contracte per a l'explotació i manteniment de les instal·lacions del recinte on s'ubica la figura de Gulliver i el servici de bar-cafeteria, denominat genèricament 'Un riu de xiquets'.
  Expediente .- E-05304-2016-000001-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2016.
  Expediente .- E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació d'una factura emesa per Copivalencia, SL.
  Expediente .- E-00801-2016-000206-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Club Ecuestre Valencia, SLU, en concepte de manutenció i estabulació de cavalls de la Policia Local durant el proppassat mes de novembre.
  Expediente .- E-01401-2016-008153-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de CPS Ingenieros, Obra Civil y Medio Ambiente, SL, per la certificació del proppassat mes d'octubre del contracte de 'Control de l'execució i la coordinació de seguretat i salut del projecte de senyalització vertical i horitzontal a les vies i camins del terme municipal de València'.
  Expediente .- E-01801-2016-004913-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Reial Federació Espanyola de Voleibol per a la realització de l'esdeveniment Madison Beach Volley Tour 2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000064-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors de Patraix.
  Expediente .- E-01904-2015-000634-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'Associació Cultural de Veïnes i Veïns de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- E-01904-2015-000635-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la il·luminació decorativa dels carrers de la seua demarcació amb motiu de les Falles 2016 (comissions 116-243).
  Expediente .- E-01904-2016-000369-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a favor de l'associació Valencia Excellence Shopping 2016.
  Expediente .- E-01904-2016-000599-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de gastos del Teatre El Musical i de biblioteques municipals.
  Expediente .- E-01905-2016-000216-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de CulturArts Generalitat per a la realització del XXXI Festival Cinema Jove, edició 2016.
  Expediente .- E-02000-2016-000061-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra la concessió d'ajudes per a material escolar, curs 2015/2016.
  Expediente .- E-02101-2015-000522-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Cepsa corresponent a factures de subministrament de gasoil.
  Expediente .- E-02101-2016-000524-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Tokapp Online, SL.
  Expediente .- E-02101-2016-000541-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació a favor de Povinet, SCV, de la factura del proppassat mes de novembre del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de novembre del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per diverses entitats de projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015 en el municipi de València.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció atorgada a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació.
  Expediente .- E-02201-2015-000450-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Uniprex, SAU, corresponent a l'emissió d'una falca radiofònica per a donar a conéixer els centres municipals de servicis socials.
  Expediente .- E-02201-2016-000437-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer de material destinat a la realització de les activitats programades en commemoració del Dia Internacional de la Infància.
  Expediente .- E-02201-2016-000458-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'entrega de gorres commemoratives del Dia Internacional de la Infància.
  Expediente .- E-02201-2016-000470-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Secopsa Gesmed Ballestera, UTE, de la factura del proppassat mes de novembre del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000521-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2016-000524-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis de publicitat per al 25 de novembre, Dia Internacional per a combatre la Violència contra les Dones.
  Expediente .- E-02201-2016-000525-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, corresponent a diversos treballs realitzats en el centre municipal d'activitats per a persones majors 'La Llum'.
  Expediente .- E-02201-2015-000261-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000246-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de novembre del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
  Expediente .- E-02224-2016-000248-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Viajes Transvía Tours, SL, corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del servici de visites culturals per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000251-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats ciutadanes per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme.
  Expediente .- E-02301-2016-000337-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la realització d'activitats culturals en les Juntes Municipals d'Exposició i de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-02301-2016-000354-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als gastos ocasionats per l'ampliació del servici d'assistència en el procés participatiu sobre el projecte urbà de la plaça de la Reina.
  Expediente .- E-02301-2016-000410-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament corresponent a la realització d'activitats culturals en la Junta Municipal de Ciutat Vella.
  Expediente .- E-02301-2016-000417-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat Convivència Veïnal organitzada per la Junta Municipal de Russafa.
  Expediente .- E-02303-2016-003143-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat Col·legis organitzada per la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02304-2016-002255-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per l'organització de l'Acte Institucional de la Junta Municipal d'Abastos.
  Expediente .- E-02304-2016-002259-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'unes factures emeses per Megafonía Torres, SL, i per Eventos Petxina, SA, per la prestació de diversos servicis.
  Expediente .- E-02401-2016-003012-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de l'aportació corresponent al conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2015-000029-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida i el reconeixement de l'obligació corresponent al conveni de col·laboració firmat amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
  Expediente .- E-02501-2015-000030-00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2017 del conveni de col·laboració firmat amb la Universitat de València (Estudi General).
  Expediente .- E-02501-2016-000027-00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2017 del conveni de col·laboració firmat amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
  Expediente .- E-02501-2016-000028-00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la sexta revisió de preus corresponent als servicis de neteja i dragatge de séquies.
  Expediente .- E-02701-2009-000464-00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de la tretzena revisió de preus corresponent a les obres d'execució de la xarxa arterial i obres d'execució de la xarxa de distribució de canalitzacions per a abastiment d'aigua.
  Expediente .- E-02701-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció de l'any 2015 i autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte de subvenció anual per ocupació de parades del Mercat Central corresponent a l'exercici 2016.
  Expediente .- E-02901-2016-000137-00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs fotogràfic de promoció dels mercats municipals de València.
  Expediente .- E-02901-2016-001140-00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a l'increment de l'aportació municipal de 2016 a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02902-2016-000094-00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Ocupa 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000117-00 - Aprovat
 • 0073.-SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental del programa d'actuació aïllada amb modificació del PEPRI del barri del Mercat per a deixar sense efecte la unitat d'execució núm. 8.
  Expediente .- E-03502-2016-000030-00 - Aprovat
 • 0073.-PRECS I PREGUNTES
 • 0074(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Intramurs.
  Expediente .- E-00201-2016-000024-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa designar vocals de l'Administració local en la Junta Local de Seguretat de València.
  Expediente .- E-00401-2016-000044-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Sagres, SL, corresponent a una factura de subministrament d'uniformitat de bombers.
  Expediente .- E-01201-2016-000720-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000180-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000257-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el règim jurídic aplicable a la subvenció que s'ha de concedir a l'Associació de Criadors de Cavalls de Pura Raça Espanyola de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-01903-2016-000340-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa concedir una subvenció a favor de la Junta Major de la Setmana Santa Marinera destinada a sufragar els gastos de reparació d'imatges de la Casa-Museu 'Salvador Caurín'.
  Expediente .- E-01904-2016-000459-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2016-000252-00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del primer trimestre de 2017 del Centre Cultural La Rambleta.
  Expediente .- E-01905-2016-000255-00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la UTE VM13 Vareser-Monrabal corresponent a la factura del proppassat mes de novembre del contracte de servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2011-000424-00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de les factures dels proppassats mesos d'octubre i novembre del contracte de prestació del servici d'urgències socials en la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Alanna i per la Fundació APIP-ACAM, en relació amb el conveni de col·laboració firmat per a dur a terme el programa 'València Inserix 2015-2016'.
  Expediente .- E-02201-2014-000754-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Fundació ONCE.
  Expediente .- E-02201-2015-000446-00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar una clàusula del conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per al cofinançament del programa de beques 'València Coopera'.
  Expediente .- E-02201-2016-000446-00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-02201-2016-000535-00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la primera pròrroga i l'addenda al conveni regulador firmat amb la Fundació Aigües de València i Emivasa per al pagament del servici de subministrament d'aigua potable a persones en situació o risc d'exclusió social.
  Expediente .- E-02701-2015-000710-00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat dels gastos ocasionats per la realització de l'activitat 'Russafa baixa la Veu'.
  Expediente .- E-02301-2016-000164-00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions a l'Associació Cotlas.
  Expediente .- E-02301-2016-000335-00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de premis i subvencions a favor de diverses entitats ciutadanes de la Junta Municipal d'Exposició.
  Expediente .- E-02301-2016-000377-00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'any 2013 de la contracta del servici de neteja viària, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 3 de la ciutat.
  Expediente .- E-02801-2015-001111-00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa resoldre la concessió de les ajudes municipals València Activa Impuls Econòmic 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000119-00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte d'obres 'Urbanització dels carrers de la República de Romania i de Manuel Colome Marco' i encarregar-ne l'execució a Pavasal, SA.
  Expediente .- E-03301-2016-000199-00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'execució de la sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 recaiguda en el Procediment Abreviat núm. 80/16.
  Expediente .- E-01001-2016-000967-00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
  Expediente .- E-01101-2016-000906-00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
  Expediente .- E-01101-2016-000907-00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
  Expediente .- E-01101-2016-000908-00 - Aprovat
 • 0100(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
  Expediente .- E-01101-2016-000909-00 - Aprovat
 • 0101(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
  Expediente .- E-01101-2016-001816-00 - Aprovat
 • 0102(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
  Expediente .- E-01101-2016-001817-00 - Aprovat
 • 0103(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'indemnització en aplicació del principi d'indemnitat.
  Expediente .- E-01101-2016-001819-00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una oficiala de servicis, dos subalterns i un auxiliar de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-001912-00 - Aprovat
 • 0105(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar diversos gastos per a regularitzar incidències en nòmina.
  Expediente .- E-01101-2016-001915-00 - Aprovat
 • 0106(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes tècnics/ques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2016-002010-00 - Aprovat
 • 0107(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2016-002012-00 - Aprovat
 • 0108(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyers/es industrials per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2016-002013-00 - Aprovat
 • 0109(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'informàtics/ques per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2016-002014-00 - Aprovat
 • 0110(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar l'ampliació del termini en l'execució de les obres del 'Projecte modificat núm. 2 de consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural'.
  Expediente .- E-03202-2012-000014-00 - Aprovat
 • 0111(E).-MOCIÓ impulsora de la tinenta d'alcalde delegada de Cultura. Proposa reprendre relacions amb el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-02001-2016-001467-00 - Aprovat
 • 0112(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa acceptar l'ajuda europea destinada al projecte Green Growth.
  Expediente .- E-00202-2016-000022-00 - Aprovat
 • 0113(E).-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Cultural Fallera Na Jordana per a sufragar els gastos de la XVI edició del Tirant de Lletra.
  Expediente .- E-01904-2016-000509-00 - Aprovat
 • 0114(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió d'una subvenció l'AVV Jerusalem.
  Expediente .- E-02301-2016-000094-00 - Aprovat
 • 0115(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor de Moviment per la Pau.
  Expediente .- E-02227-2016-000101-00 - Aprovat
 • 0116(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor de Farmacèutics Mundi.
  Expediente .- E-02227-2016-000102-00 - Aprovat
 • 0117(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió directa per raons d'interés humanitari d'una subvenció, amb caràcter d'ajuda humanitària d'emergència, a favor d'Associació Espanya amb Acnur.
  Expediente .- E-02227-2016-000124-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI