19/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
23-06-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de juny de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència ferma, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm 197/14, interposat contra Resolució del secretari autonòmic d'Infraestructures Territori i Medi Ambient que va desestimar el recurs d'alçada interposat contra Resolució relativa a una orde de restauració de la legalitat urbanística.
  Expediente .- E-00501-2016-000160-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, dictada en el Recurs PO núm. 525/13, que revoca la Sentència d'instància i condemna l'Ajuntament a abonar a l'actora una quantitat per treballs realitzats del modificat del contracte de rehabilitació de l'Alqueria d'Albors.
  Expediente .- E-00501-2014-000097-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 252/16, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000190-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria parcial del Recurs PA núm. 249/16, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2017-000191-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, que declara la satisfacció extraprocessal de l'objecte d'este i acabat el Recurs PA núm. 19/16, interposat contra la desestimació presumpta d'una reclamació de reconeixement de dret i quantitat.
  Expediente .- E-00501-2017-000211-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs de reposició relatiu a reconeixement de nivell de complement de destinació.
  Expediente .- E-01101-2016-001046-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa accedir al reingrés al servici actiu a plaça d'economista.
  Expediente .- E-01101-2017-000799-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 1469, en el Servici d'Inspecció de Tributs i Rendes.
  Expediente .- E-01101-2017-000818-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs de reposició interposat en relació amb les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball d'inspector d'obres i servicis per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
  Expediente .- E-01101-2017-000877-00 - Aprovat
 • 0011.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa la qualificació i adjudicació de l'execució de les obres 'Rehabilitació per a una nova agència de lectura al barri de la Trinitat'.
  Expediente .- E-04101-2015-000129-00 - Aprovat
 • 0012.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de 'Jardí ermita de Sant Jeroni' al carrer de l'Arquitecte Rodríguez, entre els carrers del Duc de Mandas i de l'Historiador Chavret, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000132-00 - Aprovat
 • 0013.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa estimar el recurs potestatiu de reposició interposat en relació amb el procediment obert per a contractar la prestació del servici per a la redacció del projecte d'execució del Centre Esportiu de Sant Isidre.
  Expediente .- E-04101-2016-000058-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals en relació amb el contracte per a la prestació del servici d'assistència veterinària i suport integral als centres municipals d'acollida d'animals.
  Expediente .- E-04101-2016-000088-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal Natural-Adabas i les seues infraestructures SOA/J2EE de suport, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-04101-2017-000035-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa posar a disposició de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports la parcel·la necessària per a completar la parcel·la educatiu cultural on s'ubica el CEIP 'Max Aub'.
  Expediente .- E-05301-1996-000636-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa posar a disposició de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports la parcel·la on s'ubica l'escola infantil del barri de Massarrojos.
  Expediente .- E-05307-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S2.05.055, 1.S2.05.733 i 1.S3.05.420, parcel·les sobrants i xarxa viària ubicades entre els carrers d'Almassora i de Jaca.
  Expediente .- E-05303-2017-000088-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana (Fundació InnDea), exercici 2017.
  Expediente .- E-00202-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació el subministrament de dos unitats d'accessos remots o balancejadors de comunicacions i els seus corresponents complements.
  Expediente .- E-00801-2017-000059-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa alliberar part de la reserva de crèdit del contracte del servici de telefonia fixa.
  Expediente .- E-01201-2014-000055-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 d'abril de 2017, pel qual es va aprovar la continuïtat del contracte de prestació de servicis postals.
  Expediente .- E-01201-2017-000269-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar les factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic, dependències i col·legis municipals i per prestació de servicis postals, corresponents al proppassat mes de maig.
  Expediente .- E-01201-2017-000393-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar el protocol d'actuació entre el Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil i la Policia Local, sobre la determinació de demarcacions per a les accions de vigilància i disciplina del trànsit i instrucció de diligències en matèria de seguretat vial a les zones confrontants de determinades vies urbanes i interurbanes del terme municipal de València.
  Expediente .- E-01404-2017-000081-00 - Aprovat
 • 0025.-BANDA MUNICIPAL. Proposa aprovar pagaments a justificar del Certamen Internacional de Bandes de Música 'Ciutat de València' 2017.
  Expediente .- E-01601-2017-000027-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa abonar la quota de 2017 per a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta.
  Expediente .- E-01801-2017-001645-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Fundació Universitat-Empresa València, en virtut del conveni de col·laboració firmat amb l'esmentada entitat l'any 2016.
  Expediente .- E-01902-2016-000163-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per ELSA-Associació Europea d'Estudiants de Dret-València, en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de gener de 2017.
  Expediente .- E-01902-2017-000099-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar l'ingrés efectuat per la Universitat Politècnica de València, en concepte de reintegrament parcial de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2016.
  Expediente .- E-01902-2017-000100-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió, informació i animació en els centres municipals de Joventut durant els proppassats mesos d'abril i maig.
  Expediente .- E-01902-2017-000101-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club d'Hoquei Xaloc per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000210-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de la resta de la subvenció concedida al Club Esportiu Orriols-Marni per al desenvolupament de projectes esportius de la temporada 2015-2016.
  Expediente .- E-01903-2016-000255-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a treballs realitzats en el refugi de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02001-2016-000757-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de treballs d'adequació del passadís d'accés al pati de l'Ajuntament.
  Expediente .- E-02001-2016-000801-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto corresponent a la factura del proppassat mes d'abril del servici de monitors de menjador escolar en els col·legis municipals.
  Expediente .- E-02101-2016-000548-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil per a calefacció en els centres docents de València.
  Expediente .- E-02101-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del proppassat mes de maig del contracte per a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
  Expediente .- E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de març del contracte de prestació del servici d'urgències socials a la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-001391-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de maig del servici d'informació, mediació i assessorament en matèria de vivenda.
  Expediente .- E-02201-2013-003299-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la continuïtat del contracte del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària de la ciutat de València.
  Expediente .- E-02201-2013-006462-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de subvencions a entitats pertanyents a les meses de solidaritat corresponents a l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000122-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació d'un proyecte de la convocatòria de subvencions per al foment de la igualtat de gènere i del col·lectiu LGTBI de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000305-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions sol·licitades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
  Expediente .- E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar els reconeixements d'obligació i pagament per a satisfer les factures presentades corresponents a la prestació de servicis per COTS, COEESCV, ICAV i coordinador en el Punt Trobada Familiar durant els mesos de gener a abril de 2017.
  Expediente .- E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes d'abril del contracte de servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
  Expediente .- E-02201-2017-000185-00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de maig del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2017-000202-00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de maig del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E-02201-2017-000210-00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació del projecte de cooperació internacional per al desenvolupament de la convocatòria 2016, sol·licitada per Psicòlegs sense Fronteres.
  Expediente .- E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal d'Exposició per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigida al foment de l'associacionisme al municipi de València.
  Expediente .- E-02301-2016-000334-00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la justificació i l'abonament de la subvenció derivada del conveni marc de col·laboració firmat amb la Fundació de l'Il·lustre Col·legi de Metges de la Província de València corresponent a l'any 2016.
  Expediente .- E-02401-2016-002277-00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament corresponent al servici d'arreplegada i incineració d'una tortuga varada a la platja.
  Expediente .- E-02410-2017-000055-00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5120, de 21 de juliol de 2016, per la qual es va resoldre extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària.
  Expediente .- E-02901-2015-000886-00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-8018, de 27 de desembre de 2016, per la qual es va resoldre declarar automàticament extingida una llicència d'ocupació de diverses parades del Mercat Central.
  Expediente .- E-02901-2016-001396-00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 31 de març de 2017, d'aprovació dels criteris per a autoritzar l'activitat de venda no sedentària al passeig Marítim de la Malva-rosa durant la temporada estival 2017.
  Expediente .- E-02901-2016-001821-00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar, reconéixer i liquidar una obligació de pagament a favor de la Universitat de València.
  Expediente .- E-02902-2016-000242-00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar el programa T'Avalem 'Esport i Salut' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-001013-00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar el programa T'Avalem 'Atenció a la ciutadania' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-001016-00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida pel Servef per a finançar el programa T'Avalem 'Dinamitzant la ciutat' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2016-001014-00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials 'VLC Emprén Jove 2015'.
  Expediente .- E-02902-2017-000082-00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar l'aportació municipal a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-02902-2017-000086-00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa aprovar la resolució d'informe ambiental i territorial estratègic de la 'Modificació puntual detallada de les normes urbanístiques del PGOU de València relativa a la regularització de l'ús terciari Tho.1 en plantes no residencials'.
  Expediente .- E-03001-2017-000082-00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2016 i aprovar el projecte per a les obres de remodelació de la plaça del Greco a Benifaraig.
  Expediente .- E-04001-2016-000629-00 - Aprovat
 • 0065.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa ampliar el Pla de Mitjans de la campanya de publicitat amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBI.
  Expediente .- E-04103-2017-000047-00 - Aprovat
 • 0066.-UNIVERSITAT POPULAR. Proposa aprovar l'adhesió del personal funcionari de l'OAM Universitat Popular a l'Acord laboral per al personal funcionari al servici de l'Ajuntament de València 2016-2019.
  Expediente .- E-70008-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0067.-MOCIÓ de la regidora delegada de Formació i Ocupació. Proposa la declaració d'excepcionalitat per a la contractació temporal de personal laboral en diverses categories i sectors.
  Expediente .- E-02902-2017-000739-00 - Aprovat
 • 0067.-PRECS I PREGUNTES
 • 0068(E).-SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la realització i el gasto del programa d'activitats 'Estiu Jove Sostenible' 2017 per a xiquets, xiquetes i jóvens de la ciutat.
  Expediente .- E-01902-2017-000032-00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per a la realització del programa 'Orriols es mobilitza' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02201-2016-000413-00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria de subvencions per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament 2017.
  Expediente .- E-02250-2017-000006-00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització d'activitats culturals.
  Expediente .- E-02310-2017-000166-00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE SANITAT. Proposa iniciar actuacions per a l'adquisició de terreny per a l'ampliació del centre d'acollida d'animals domèstics de Benimàmet.
  Expediente .- E-02401-2017-001608-00 - Aprovat
 • 0073(E).-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa requerir la tercera oferta econòmicament mes alta per a contractar l'alienació per subhasta de dos vehicles (lot 2).
  Expediente .- E-04101-2017-000033-00 - Aprovat
 • 0074(E).-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu de la Gran Fira de València 2017.
  Expediente .- E-04103-2017-000048-00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet existent en els punts Primer i Segon de l'acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juny de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000622-00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de cap de secció (TD), referència núm. 5916, en el Servici Servicis Centrals Tècnics.
  Expediente .- E-01101-2017-000936-00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar el subfactor específic 'Dedicació especial en Policia (DE3)' corresponent a les Falles de 2017.
  Expediente .- E-01101-2017-000844-00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'adscripció de diverses vivendes municipals a la Delegació d'Inserció Sociolaboral.
  Expediente .- E-05302-2017-000336-00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa posar a disposició de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports la parcel·la on s'ubica l'escola infantil 'Mestalla'.
  Expediente .- E-05307-2017-000012-00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa encarregar a Plan Cabanyal-Canyamelar, SA, la tramitació dels expedients de reversió respecte als immobles afectats pel projecte d'expropiació de les UE 5.01 i 5.02 del PEPRI Cabanyal-Canyamelar.
  Expediente .- E-05305-2017-000036-00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar el projecte de la quinta modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000024-00 - Aprovat
 • 0082(E).-ÒRGAN DE GESTIÓ OIL-EDUSI. Proposa aprovar la modificació del Manual de Procediments de l'Estratègia DUSI.
  Expediente .- E-00630-2017-000001-00 - Aprovat
 • 0083(E).-ÒRGAN DE GESTIÓ OIL-EDUSI. Dóna compte de la Circular núm. 1 sobre l'inici de l'execució dels projectes i la convocatòria de selecció d'expressions d'interés (EDUSI).
  Expediente .- E-00630-2017-000002-00 - Quedar assabentat
 • 0084(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa sol·licitar a la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació d'Espanya la concessió d'una ajuda per a l'execució de projectes singulars orientats a la modernització comercial en zones de gran afluència turística o municipis amb règim de llibertat d'obertura.
  Expediente .- E-03301-2017-000197-00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament d'auditor/a cap (TD) pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2016-001720-00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar l'ampliació del termini de formulació del plec de càrrecs del procediment disciplinari incoat a un funcionari.
  Expediente .- E-01101-2017-000850-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI