22/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
16-05-2014
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-JURAT TRIBUTARI.- Dóna compte de l'informe de la Presidència del Jurat Tributari relatiu a les seues resolucions respecte de les reclamacions econòmicoadministratives adoptades en el primer trimestre de 2014.
  Expediente .- E 00408 2014 000403 00 - Quedar assabentat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 345/13, interposat contra cessament d'activitat d'oficines i retirada d'instal·lacions.
  Expediente .- E 00501 2013 000314 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara la inadmissibilitat del Recurs PO núm. 514/10, interposat contra informe sobre indemnització reclamada; i consentir i, una vegada siga ferma, complir la sentència que estima parcialment el recurs contra indemnització per aprofitament de reparcel·lació.
  Expediente .- E 00501 2011 000003 00 - Quedar assabentat
 • ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, estimatòries parcials dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial:
 • 0004.-Recurs PO núm. 492/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000612 00 - Aprovat
 • 0005.-Recurs PA núm. 541/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000526 00 - Aprovat
 • 0006.-Recurs PA núm. 562/12.
  Expediente .- E 00501 2012 000521 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, estimatòria del Recurs PA núm. 184/13, sobre sanció per abandó de vehicle en la via pública.
  Expediente .- E 00501 2013 000221 00 - Aprovat
 • 0008.-INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i d'execució pressupostària a 31 de març de 2014.
  Expediente .- E 04302 2014 000004 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició sobre abonament de diferències retributives per canvi de lloc de treball, subfactors N-F.
  Expediente .- E 01002 2013 000567 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa el reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 7624.
  Expediente .- E 01002 2014 000254 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la correcció d'un error material en l'acord de la Junta de Govern Local de 25 d'abril de 2014.
  Expediente .- E 01101 2014 000104 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adequació horària del lloc de treball referència núm. 638.
  Expediente .- E 01101 2014 000495 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el projecte de 'Renovació canonades arterials ronda Trànsits. Canonada interconnexió DN 400 a l'avinguda de Pérez Galdós-Carrer de Sant Josep de Calassanç' i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2014 000048 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.08.208 i donar d'alta dos parcel·les situades als carrers de l'Arxiduc Carles i de Fra Juníper Serra.
  Expediente .- E 05301 1998 000784 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa a l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S3.10.613 i donar d'alta els immobles de la reparcel·lació de la unitat d'execució núm. 1 del sector SUP PRR-6 'Malilla Nord'.
  Expediente .- E 05303 2014 000047 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 00202 2014 000031 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gas Natural, SA, Iberdrola CUR, Muprespa, SLU i Tissat.
  Expediente .- E 01201 2014 000054 00 - Aprovat
 • OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents:
 • 0018.-Registre núm. 00110 2010 53944.
  Expediente .- E 01305 2010 000203 00 - Aprovat
 • 0019.-Registre núm. 00110 2012 102552.
  Expediente .- E 01305 2012 000385 00 - Aprovat
 • 0020.-Registre núm. 00110 2013 60817.
  Expediente .- E 01305 2013 000210 00 - Aprovat
 • 0021.-Registre núm. 00110 2013 61061.
  Expediente .- E 01305 2013 000217 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 871-W, de 13 de febrer de 2014, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 005854 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5316-W, de 19 de setembre de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 005617 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat per la concessionària de l'aparcament públic de vehicles situat en el subsòl del carrer de l'Enginyer Rafael Janini contra la Resolució núm. 239-T, de 25 d'abril de 2013, sobre desequilibri econòmic.
  Expediente .- E 01801 2010 004136 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida dins del programa de suport a iniciatives d'associacions juvenils l'any 2013.
  Expediente .- E 01902 2013 000070 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2014 al conveni de col·laboració subscrit amb la Junta Central Vicentina, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 8 de juny de 2007.
  Expediente .- E 01904 2014 000301 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Zenith BR Media, SA, amb motiu de la publicació de la convocatòria i bases del Concurs d'Esbossos de Falles 2015.
  Expediente .- E 01904 2014 000343 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport les ajudes convocades per a l'increment i l'adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes.
  Expediente .- E 01905 2014 000075 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de la Beca 'Velázquez' per al curs acadèmic 2014-2015.
  Expediente .- E 02001 2014 000090 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la modificació definitiva de la distribució d'unitats aprovades per al centre públic de titularitat municipal 'General Urrutia'.
  Expediente .- E 02101 2014 001038 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa donar la conformitat per a tramitar l'aportació municipal a la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la Ciutat de València corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E 02902 2014 000052 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar diverses factures del mes de març relatives a l'execució del projecte denominat 'Activitats administratives en la relació amb el client'.
  Expediente .- E 02902 2014 000066 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa declarar la caducitat del procediment de revisió d'ofici per a declarar nul·la la llicència concedida per Resolució núm. 568-I, de 15 de novembre de 2011, per a construcció de magatzem per a ús agrícola.
  Expediente .- E 03501 2009 000222 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 68-O, de 28 de gener de 2014, sobre suports publicitaris.
  Expediente .- E 03701 2013 001649 00 - Aprovat
 • 0035(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E 00201 2014 000007 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar la caducitat dels expedients disciplinaris incoats a dos agents de la Policia Local i arxivar les actuacions, en relació amb els expedients següents:
 • 0036(E).-Expedient núm. 164/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000164 00 - Aprovat
 • 0037(E).-Expedient núm. 228/12.
  Expediente .- E 01401 2012 000228 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa declarar l'arxivament dels expedients disciplinaris incoats a diversos agents de la Policia Local, en relació amb els expedients següents:
 • 0038(E).-Expedient núm. 49/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000049 00 - Aprovat
 • 0039(E).-Expedient núm. 50/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000050 00 - Aprovat
 • 0040(E).-Expedient núm. 102/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000102 00 - Aprovat
 • 0041(E).-Expedient núm. 201/13.
  Expediente .- E 01401 2013 000201 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Transvía, SL.
  Expediente .- E 01902 2014 000104 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar definitivament la liquidació del contracte de gestió del Complex Esportiu Cultural de la Rambleta i la indemnització dels danys i perjuís causats a la corporació.
  Expediente .- E 01903 2014 000095 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar la composició de la comissió qualificadora de la beca de catalogació i informatització de la Biblioteca Municipal Central, XIII edició.
  Expediente .- E 01905 2014 000016 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació per a la restauració del patrimoni moble de la província de València.
  Expediente .- E 01905 2014 000076 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa acceptar la donació d'una balança d'orfebre datada en la dècada de 1740, per a la seua incorporació als fons del Museu d'Història de València.
  Expediente .- E 02001 2014 000088 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual derivat del conveni de col·laboració firmat amb l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer de València.
  Expediente .- E 02201 2013 008034 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE RUSSAFA).- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de diferents proveïdors, en relació amb els actes organitzats en la setmana de Falles.
  Expediente .- E 02303 2014 000300 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor de Ecyser Mediterráneo, SLU.
  Expediente .- E 02701 2014 000210 00 - Aprovat
 • (E)SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa concedir les corresponents pròrrogues en el termini d'execució dels projectes següents:
 • 0050(E).-'Equipament de l'obra de presa d'aigua bruta de la planta potabilitzadora de la Presa'.
  Expediente .- E 02701 2014 000198 00 - Aprovat
 • 0051(E).-'Millores depòsits regulació en plantes potabilitzadores. 1a fase. Planta el Realó. Depòsit Canyada Gran'.
  Expediente .- E 02701 2012 000648 00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS I NETEJA.- Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus definitiu per a l'any 2011 de la contracta del servici de neteja de la via pública, arreplegada i transport de residus sòlids de la zona 1 de la ciutat.
  Expediente .- E 02801 2012 000410 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa acceptar l'ingrés del reintegrament parcial d'una subvenció concedida en concepte d'ajudes municipals a la contractació 2013.
  Expediente .- E 02902 2014 000011 00 - Aprovat
 • 0054(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del Gabinet de Comunicacions.
  Expediente .- E 04103 2014 000054 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PLATGES.- Proposa aprovar el conveni específic de col·laboració a subscriure amb Creu Roja Espanyola per a seguretat, salvament i socorrisme en les platges en la temporada 2014.
  Expediente .- E 02410 2014 000027 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI