Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-09-2014
Hora:
10:45
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de juliol de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA.- Dóna compte de les Resolucions núm. 24 al 930, 669-X al 750-X, 3521-W al 4444-W, 578-U al 664-U, 461-T al 568-T, 270-S al 281-S, 210-R al 256-R, 814-Q al 853-Q, 795-P al 977-P, 452-O al 532-O, 195-N al 227-N, 54-M al 61-M, 925-L al 1142-L, 53-K al 64-K, 215-J al 271-J, 845-I al 964-I, 6035-H al 8255-H, 938-G al 1203-G, 27-F al 29-F, 106-E al 114-E, 87-D al 102-D, 654-C al 789-C, 117-B al 133-B, 139-A al 174-A, 2626-Ñ al 3073-Ñ i 38-V al 42-V, corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA.- Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'11, 18 i 25 de juliol, i 5 de setembre de 2014, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
  Quedar assabentat
 • 0004.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.-Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra l'acord plenari de 27 de juny de 2014 pel qual es declara la caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet i alçar la suspensió de l'eficàcia de l'acord adoptat.(22/09/2014)
  Expediente .- E-03A01-2013-000017-00 - Aprovat
 • 0005.-URBANISME, QUALITAT URBANA I VIVENDA.-Proposa rectificar l'error material contingut en l'acord plenari de 27 de juny de 2014 pel qual es declara la caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet i declarar la conservació i rafiticació d'actes realitzats.(22/09/2014)
  Expediente .- E-03A01-2013-000017-00 - Aprovat
 • 0006.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels informes d'Auditoria de l'Ajuntament de València, gastos i ingressos, corresponents a l'exercici 2013. (23/09/2014) (núm. exp. E 00407 2013 000006)
  Quedar assabentat
 • 0007.-SERVICI DE COMPTABILITAT.- Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2013.(23/09/2014)
  Expediente .- E-04301-2014-000016-00 - Aprovat
 • 0008.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Dóna compte dels estats de situació de Tresoreria i execució pressupostària a 30 de juny de 2014. (23/09/2014) (núm. exp. E 004302 2014 00006)
  Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal General per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500008-00 - Aprovat
 • 0010.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500009-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500010-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500011-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Retirada de Vehicles de la Via Pública i subsegüent custòdia dels dits vehicles per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500012-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA Y OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per les Ensenyances Oficials impartides en el Conservatori Municipal de Música José Iturbi per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500013-00 - Aprovat
 • 0015.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Mercats per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500014-00 - Aprovat
 • 0016.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis en Centre Residencial Municipal per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500015-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per l'Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500017-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per la Utilització Privativa o Aprofitaments Especials constituïts en el Sòl, Vol i Subsòl de Terrenys d'Ús Públic Municipal per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500018-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals per a l'exercici 2015. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500019-00 - Aprovat
 • 0020.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar provisionalment la supressió de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Utilització Privativa o Aprofitament Especial del Domini Públic Local per Empreses que presten el Servici de Telefonia Mòbil. (23/09/2014)
  Expediente .- E-H4969-2014-500020-00 - Aprovat
 • 0021.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa aprovar la 6a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost 2014.(23/09/2014) (núm. exp. E 05501 2014 00029).
  Aprovat
 • 0022.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.-Proposa aprovar la 6a Relació d'Expedients de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits i Obligacions 2014. (23/09/2014)
  Expediente .- E-05501-2014-000031-00 - Aprovat
 • 0023.-HISENDA, DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ.- Proposa ratificar la modificació dels Estatuts de l'Associació Xarxa INNPULS.
  Expediente .- E-00202-2014-000035-00 - Aprovat
 • 0024.-CULTURA I EDUCACIÓ.-Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport el reconeixement de la Casa Museu Blasco Ibáñez com a museu i col·lecció museogràfica permanent de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l'Orde de 6 de febrer de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. (22/09/2014)
  Expediente .- E-02001-2014-000133-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Calabuig, portaveu del Grup Socialista, sobre iniciatives en suport a la família davant l'inici del curs escolar.
  Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pels Srs. Calabuig i Broseta, portaveu i regidor respectivament del Grup Socialista, sobre propostes per a la protecció i el desenvolupament del turisme a València.
  Rebutjat
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre un pla d'actuació per a previndre la corrupció.
  Rebutjat
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre l'Actuació Territorial Estratègica 'València Dinamitza'.
  Rebutjat
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Ribó, portaveu del Grup Compromís, sobre ordenació urbanística de l'entorn portuari i la prolongació del Jardí del Túria.
  Rebutjat
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Sanchis, portaveu del Grup EUPV, sobre l'inici del curs escolar.
  Aprovada proposta alternativa
 • 0031.-Moció subscrita per la Sra. Castillo, regidora del Grup Compromís, sobre apartaments turístics il·legals a la ciutat.
  Aprovada proposta alternativa
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0032.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Sarrià, del Grup Socialista, sobre el Conveni d'Ordenació de l'Àrea Sud del Port.
  Contestada
 • PREGUNTES
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre compliment de l'Ordenança Reguladora del Domini Públic.
  Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre la redacció d'una ordenança per a la implantació de l'energia geotèrmica en edificis de nova planta.
  Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre un solar abandonat en l'avinguda de les Balears.
  Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre estudis de viabilitat de l'energia geotèrmica.
  Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre estat d'execució del conveni del solar dels Jesuïtes.
  Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, en relació amb l'informe sobre l'acció popular en els procediments penals per maltractaments.
  Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, en relació amb l'informe sobre la situació d'accessibilitat a la comunicació als serveis municipals.
  Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre la incorporació de clàusules socials en els contractes de les diferents delegacions.
  Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre repercussió de les zones d'interés turístic.
  Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre instal·lacions dels centres on s'impartien els Programas de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
  Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre la contracta de manteniment de l'enllumenat públic.
  Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre el transport públic i el complex administratiu 9 d'Octubre.
  Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Sánchez, del Grup Socialista, sobre ingressos corrents per diversos conceptes.
  Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre la falta de neteja al barri del Cabanyal.
  Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre els cursos de formació i implementació de la PIAE en els serveis municipals.
  Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la Batalla de Flors.
  Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre adhesions al Pla Jove.
  Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre impagament de les taxes dels mercats municipals.
  Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre substitució dels contenidors d'arreplegada de fem.
  Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre reparació de la tanca del Jardí de Vivers.
  Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre contaminació lumínica al barri de Benimaclet.
  Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre voreres en mal estat al barri de Malilla.
  Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre el tancament d'una unitat al Col·legi Municipal de Benimaclet.
  Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Dolz, del Grup Socialista, sobre situació del Mercat Municipal de Sant Pere Nolasc.
  Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre l'App VLC València.
  Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre la venda d'entrades al Teatre el Musical.
  Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre sondejos de Turisme València.
  Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre inundació en dependències municipals.
  Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Broseta, del Grup Socialista, sobre versió web VLC València.
  Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre acessibilitat del pas subterrani per a vianants a les grans vies.
  Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la campanya de platges del 2014.
  Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre accident ocorregut en un centre comercial.
  Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la dona en l'estament de Bombers.
  Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la dona en la Policia Local.
  Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Calabuig, del Grup Socialista, sobre la neteja del Mercat de Vell.
  Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre control de plagues.
  Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Albert, del Grup EUPV, sobre energia renovable en edificis públics.
  Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'Agència Municipal de la Bici.
  Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita pel Sr.Sanchis, del Grup EUPV, sobre carril bici projectat per la ronda interior.
  Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre informes tècnics pel que fa a tèrmits.
  Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr.Sanchis, del Grup EUPV, sobre sentència en relació amb Valenbisi.
  Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre l'antiga fàbrica de Cerveses Túria.
  Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Sanchis, del Grup EUPV, sobre el tancament d'un aula de tres anys al Col·legi Municipal de Benimaclet.
  Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre estadístiques de caigudes de branques i arbres a la ciutat de València.
  Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Castillo, del Grup Compromís, sobre la situació del Teatre el Musical.
  Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre situació dels arbres d'alineació a València com a conseqüència de la falta de pluges.
  Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Ribó, del Grup Compromís, sobre manca d'il·luminació al barri de la Fonteta.
  Contestada
 • 0080.-Pregunta que presenta la Sra. Soriano, del Grup Compromís, sobre tractament de la palla d'arròs.
  Expediente .- O-89COM-2014-000006-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Socialista, Sr. Calabuig, sobre Fira València.
  Contestada
 • 0082.-Prec formulat in voce per la Sra. Menguzzato, del Grup Socialista, sobre l'antic Hospital la Fe.
  Quedar assabentat
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0083.-Declaració Institucional 'València, ciutat solidària amb els malalts d'Alzheimer'.
  Aprovat
 • 0084.-PRECS Y PREGUNTES


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI