Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
14-10-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 16 de setembre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que va declarar la inadmissibilitat del recurs PO núm. 75/10, interposat contra acord de la Junta de Govern Local que va rebutjar la iniciativa de programa d'actuació aïllada per a l'edificació d'unes parcel·les situades en el carrer de Sant Ramon i va acordar optar per la gestió directa a través d'Aumsa.
  Expediente .- E 00501 2010 000210 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PA núm. 695/10, interposat contra denegació de sol·licitud de legalització de l'ampliació d'una vivenda situada en el carrer del Doctor Manuel Candela.
  Expediente .- E 00501 2010 000674 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal pertanyent als programes següents: Programa VLC 2011 'Regeneració i conservació de la Devesa-Albufera'.
  Expediente .- E 01101 2011 000569 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal pertanyent als programes següents: Programa 'Eurodyssée 2011'.
  Expediente .- E 01101 2011 000882 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa contractar el personal que integra el programa Emcorp 2011 VLC III: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
  Expediente .- E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar procediment obert per a contractar la concessió administrativa, dividida en dos lots, per a la gestió del servici públic municipal de dos escoles de primer cicle d'educació infantil.
  Expediente .- E 04101 2011 000004 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de 'Millora en les infraestructures del Palau de la Música', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04101 2011 000060 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat en el carrer de l'Arquebisbe Majoral, amb destinació a seu del Jurat Tributari.
  Expediente .- E 05302 2011 000481 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada en el camí dels Montanyars.
  Expediente .- E 05305 2009 000050 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S1.13.183-parcel·la de servici públic situada en el carrer de Iecla, per construir-se sobre esta el centre municipal de servicis socials L'Amistat, i la seua xarxa viària confrontant, raó per la qual causa alta en les Relacions E3-Edificis i locals públics i S3-Sòl via pública.
  Expediente .- E 05303 2009 000209 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns, a l'Epígraf I-Béns immobles, en les Relacions S1-Sòl edificable, S3-Sòl via pública i S5-Sòl espais lliures, els immobles adjudicats i cedits en la reparcel·lació voluntària de la unitat d'execució del sector residencial 'NPR-9 Massarrojos Nord'.
  Expediente .- E 05303 2010 000274 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa abonar factures del 2011 a diversos proveïdors.
  Expediente .- E 01201 2011 000144 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE TECNOLOGIA DE LA INNOVACIÓ.- Proposa aprovar un major gasto destinat a finançar l'increment de l'IVA a aplicar en el contracte de prestació del servici de manteniment del software corresponent a l'entorn Adabas-Natural instal·lat en l'ordinador central de la corporació.
  Expediente .- E 00801 2007 000055 00 - Aprovat
 • 0015.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2007 158744.
  Expediente .- E 01305 2007 000625 00 - Aprovat
 • 0016.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2008 05558.
  Expediente .- E 01305 2008 000347 00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00102 2009 5299.
  Expediente .- E 01305 2009 000361 00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 115529.
  Expediente .- E 01305 2009 000422 00 - Aprovat
 • 0019.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa abonar la resta de la indemnització derivada de la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2007 51388-01.
  Expediente .- E 01305 2007 000272 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 1377-W, de 30 de març de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2010 005275 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 245-W, de 25 de gener.
  Expediente .- E 01306 2009 006078 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1529-W, de 16 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2010 000953 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 113-W, de 17 de gener.
  Expediente .- E 01306 2010 005955 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 964-W, de 8 de març.
  Expediente .- E 01306 2011 000408 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1264-W, de 24 de març.
  Expediente .- E 01306 2011 000359 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions dels anys 2010 i 2011 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2680-W, de 9 de juny.
  Expediente .- E 01306 2011 001491 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2010 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3831-W, de 16 de setembre.
  Expediente .- E 01306 2010 003862 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2010 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 5416-W, de 15 de desembre.
  Expediente .- E 01306 2010 005337 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar la primera revisió de preus del contracte de prestació del servici d'educació ambiental en el Casal d'Esplai del Saler, en el Casal d'Esplai de Rocafort i en l'Aula d'Interpretació Ambiental de l'Alqueria de Fèlix.
  Expediente .- E 01902 2009 000022 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa alliberar part del crèdit autoritzat per a la concessió de subvencions destinades a clubs esportius d'alt nivell.
  Expediente .- E 01903 2010 000427 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa desestimar la sol·licitud de devolució de fiança presentada per l'adjudicatària del contracte d'execució de les obres de construcció del camp de futbol i sales esportives en Dr. Lluch i fer efectiva la penalitat imposada per incompliment greu del criteri d'adjudicació relatiu al volum de mà d'obra.
  Expediente .- E 01903 2010 000249 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat per l'adjudicatària de les obres de construcció del camp de futbol i vestidors en el parc de la Vida i fer efectiva la penalitat imposada per incompliment contractual.
  Expediente .- E 01903 2010 000303 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor d'Hertocar, SL.
  Expediente .- E 02101 2011 001232 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE PEDANIES.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació derivada d'un gasto per la realització de la festa de Sant Joan i Corpus Christi en les pedanies del Perellonet, Castellar-l'Oliverar i Benimàmet-Beniferri.
  Expediente .- E 02310 2011 000070 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar subvencions sol·licitades a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits, per l'adquisició de vivendes situades en el carrer de l'Arquebisbe Company, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 52/11.
  Expediente .- E 03910 2011 000052 00 - Aprovat
 • 0036.-Expedient núm. 79/11.
  Expediente .- E 03910 2011 000079 00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 790/10.
  Expediente .- E 01101 2010 000790 00 - Aprovat
 • 0038(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 951/10.
  Expediente .- E 01101 2010 000951 00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1624/10.
  Expediente .- E 01101 2010 001624 00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1628/10.
  Expediente .- E 01101 2010 001628 00 - Aprovat
 • 0041(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1630/10.
  Expediente .- E 01101 2010 001630 00 - Aprovat
 • 0042(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1632/10.
  Expediente .- E 01101 2010 001632 00 - Aprovat
 • 0043(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 1633/10.
  Expediente .- E 01101 2010 001633 00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2145/10.
  Expediente .- E 01101 2010 002145 00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2147/10.
  Expediente .- E 01101 2010 002147 00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2148/10.
  Expediente .- E 01101 2010 002148 00 - Aprovat
 • 0047(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2149/10.
  Expediente .- E 01101 2010 002149 00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2150/10.
  Expediente .- E 01101 2010 002150 00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer una obligació de pagament al personal que figura en els expedients següents: Expedient núm. 2151/10.
  Expediente .- E 01101 2010 002151 00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'execució d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 01101 2011 001341 00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa prorrogar el contracte d'arrendament del terrat d'un edifici situat en l'avinguda de la Gola del Pujol i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01501 2006 000229 00 - Aprovat
 • 0052(E).-NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa aprovar el gasto destinat a atendre les activitats culturals i recreatives a realitzar en el mercat de Colón durant el pròxim període nadalenc.
  Expediente .- E 01601 2011 000033 00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors, corresponent a servicis i subministraments realitzats per al funcionament normal de les exposicions i biblioteques municipals.
  Expediente .- E 01905 2011 000150 00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa acceptar les ajudes concedides per la Conselleria de Cultura i Esport, per a finançar l'adquisició de fons bibliogràfics.
  Expediente .- E 01905 2011 000117 00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual del contracte de prestació del servici de tractaments de desinfecció, desinsectació, contra rates, panderoles i altres plagues en el terme municipal de València.
  Expediente .- E 02401 2010 000026 00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar la segona i tercera revisió de preus del contracte de prestació del servici de seguiment i control de l'avifauna urbana i de la prevenció de la grip aviària.
  Expediente .- E 02401 2011 002217 00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa modificar a la baixa l'import acordat en conveni i autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de les Comunitats de Regants.
  Expediente .- E 02701 2010 000218 00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa interposar reclamació economicoadministrativa davant del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana, contra la resolució dictada per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en relació amb una liquidació del cànon de control d'abocaments de l'any 2010.
  Expediente .- E 02701 2011 000216 00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en concepte de cànon de regulació Alarcón-Tous 2010.
  Expediente .- E 02701 2009 001076 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa acceptar un ingrés efectuat en concepte de reintegrament parcial de subvenció concedida per Ajuda municipal a la Contractació, 'València Emprén 2010'.
  Expediente .- E 02902 2011 000270 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa prorrogar el contracte d'obres de 'Millora de la xarxa de transport per a bicicletes i el seu entorn en l'antic llit del jardí del riu Túria', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 04001 2010 000359 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb la Fundació Mapfre, per a la realització de la campanya 'No malgastes l'energia. Estalvia, ara', que es durà a terme durant el curs escolar 2011/2012.
  Expediente .- E 08001 2011 000014 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la proposta d'adhesió al conveni marc Imserso-Fundació ONCE, per a l'execució del projecte d'accessibilitat en l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 02201 2011 003695 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Mapfre Quavitae, SA, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches', corresponents a les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
  Expediente .- E 02201 2011 007556 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Mapfre Quavitae, SA, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches', corresponents a les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juny.
  Expediente .- E 02201 2011 007652 00 - Aprovat
 • 0066(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Mapfre Quavitae, SA, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches', corresponents a les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Juliol.
  Expediente .- E 02201 2011 007657 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Mapfre Quavitae, SA, adjudicatària del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches', corresponents a les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Agost.
  Expediente .- E 02201 2011 007664 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Povinet, SCV, adjudicatària del lot 3 del contracte del servici d'ajuda a domicili, corresponents a les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Maig.
  Expediente .- E 02201 2011 007605 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Povinet, SCV, adjudicatària del lot 3 del contracte del servici d'ajuda a domicili, corresponents a les factures dels mesos de 2011 que s'indiquen a continuació: Agost.
  Expediente .- E 02201 2011 007612 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria 2011 per a la realització de Projectes de Cooperació al Desenvolupament.
  Expediente .- E 02201 2011 000444 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa acceptar la renúncia a la continuïtat del contracte de servici de realització i execució de les activitats previstes en el programa d'animació sociocultural, festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2006 006267 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reajustament del gasto dels contractes de servici per a la gestió integral de 35 places en centres de dia per a persones majors dependents en la ciutat.
  Expediente .- E 02201 2010 005449 00 - Aprovat
 • 0073(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar l'establiment dels preus públics per la prestació del servici municipal d'ajuda a domicili.
  Expediente .- E H4969 2011 500020 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Servicis comunitaris per a la joventut.
  Expediente .- E H4969 2011 500032 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Servicis del centre ocupacional municipal de discapacitats.
  Expediente .- E H4969 2011 500033 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Servicis dels centres gerontològics comunitaris municipals.
  Expediente .- E H4969 2011 500034 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Centre de dia per a discapacitats psíquics de la Font de Sant Lluís.
  Expediente .- E H4969 2011 500035 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Assistència a cursos de prevenció, tècniques d'extinció d'incendis i evacuació de persones.
  Expediente .- E H4969 2011 500036 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI DE TRIBUTS, IMPOSTS I ACTIVITATS ECONÒMIQUES.- Proposa aprovar la modificació dels preus públics relatius als conceptes que s'indiquen a continuació, per a l'exercici 2012: Servici d'educació infantil escoles de Pinedo.
  Expediente .- E H4969 2011 500037 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI