Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-04-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 24 i 31 de març i 7 d'abril de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comisió Territorial d'Urbanisme de 27 de març de 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior Alqueria la Ponsa-Fuster.
  Expediente .- E-03001-2013-000058-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Modificació Puntual del PGOU de València Centre de Salut en Carrera Malilla-Bernat Descoll.
  Expediente .- E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en el carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, núm. 4.
  Expediente .- E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
 • 0007.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2016.
  Expediente .- E-00407-2017-000010-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2017-000009-00 - Quedar assabentat
 • 0009.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març del 2017.
  Expediente .- E-04302-2017-000006-00 - Quedar assabentat
 • 0010.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2016.
  Expediente .- E-00408-2017-000114-00 - Quedar assabentat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives al Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000015-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000017-00 - Aprovat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Chengdu, capital de la província de Sichuan, República Popular de la Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya, per a l'agermanament entre ambdues ciutats.
  Expediente .- E-01909-2016-000034-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal d'Acció Social.
  Expediente .- E-02201-2016-000150-00 - Aprovat
 • 0017.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0018.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa mostrar el suport a la celebració del Congrés ICIAM 2019 a València.
  Expediente .- E-00400-2017-000013-00 - Aprovat
 • 0019.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Dóna compte de la publicació en el Boletín Oficial del Estado núm. 87, de 12 d'abril de 2017, del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi, Valencia, per la forma exclusiva en valencià, València.
  Expediente .- E-01304-2015-000001-00 - Quedar assabentat
 • 0020.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Reglament municipal sobre el registre d'enquestes i estudis d'opinió.
  Expediente .- E-00810-2016-000101-00 - Aprovat
 • 0021.-CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA. Proposa que l'Ajuntament impulse les accions necessàries per a cohesionar els valencians i les valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per a la Ciutat i que l'Ajuntament se sume a la trobada convocada per les Corts Valencianes en el marc de la commemoració del 25 d'Abril, Dia de les Corts Valencianes.
  Expediente .- O-00606-2017-000002-00 - Aprovat
 • MOCIONS
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionar de nit en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica i la pintura verda en zones de contenidors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre declaració responsable de lluita contra la morositat en les operacions comercials en els contractes municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000089-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la prohibició d'aparcament nocturn en el carril bus.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000090-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0026.-Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de treball públic especialitzada per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0027.-Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'execució dels acords adoptats en les Corts Valencianes i la totalitat del pressupost de la Generalitat Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0028.-Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs de gestió del nucli zoològic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Rebutjat
 • PREGUNTES
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia al costat de la platja de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació del clavegueram en Torrefiel.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de productes fitosanitaris.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la informació dels servicis de neteja en Falles en Twitter.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja als voltants dels punts de venda ambulant de menjar en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el nombre de falles sancionades per incompliment d'obligacions de neteja.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el reciclatge durant les Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la distribució de la xifra destinada a la neteja en Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació dels barquers del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la zona de Joan Llorenç.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en el barri de la Creu Coberta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en el barrio de Jerusalem, a les zones properes a la discoteca del carrer de Sant Vicent Màrtir.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la Gran Via de Ramón y Cajal – Plaça d'Espanya.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri de Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la zona de Ciutat Jardí.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça del Xúquer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça d'Hondures.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça del Cedre.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les zones d'ubicació de contenidors pintades de verd.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre increment de la partida anomenada Reformes col·legis municipals, del Pressupost Municipal 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pagament de taxes d'examen en cursos municipals d'idiomes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Punt d'Atenció al Jove Immigrant.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el nou Col·legi Municipal Fernando de los Ríos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reubicació provisional del CEIP Pare Manjón.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el futur dels col·legis municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la cessió d'un cotxe híbrid per a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energía elèctrica en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el reconeiximent d'obligació de pagament en el primer trimestre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació d'un expedient d'Alcaldia relatiu a un conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'autorització d'aparcament de vehicles oficials en la via pública.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de zones 30.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les declaracions del regidor de Mobilitat en xarxes socials.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000081-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les celebracions i commemoracions per a les persones majors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el conveni Jere-Jere.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reducció de pressupost per a la rehabilitació de la Fàbrica d'oli de Marxalenes per a Centre de Majors.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reducció de les subvencions destinades al manteniment del Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'agermanament amb el municipi de Menton, França.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la comissió creada per a la commemoració del 150 aniversari de Vicente Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els patrocinis per a la celebració d'actes fallers de la Junta Central Fallera.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre millores en la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre denúncia del conveni de col·laboració per al compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'estacionament en aparcaments públics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'increment del trànsit en València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'anul·lació dels abonaments de l'EMT Amb tú i Or.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estudi de millores preferencials al bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobreles subvencions concedides al 2016.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Comissió Municipal de Coordinació Turística.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja de la cúpula de cristall del Palau de la Música de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la climatització del Palau de la Música de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de les entrades a l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la senyalització de les terrasses.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre solucions urgents d'accessibilitat en la seu de la Junta Municipal de Districte de Ciutat Vella.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les senyals de circulació només en valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible major densitat de trànsit en la ronda interior des de la inauguració de l'anell ciclista.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el futur de l'alqueria de Serra.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del solar colindant a l'hospital Arnau de Vilanova.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nau Viuda d'Olmos.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plaça de Joaquín Dualde, de Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'antiga estació de tren del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les parades de l'EMT enfront de patrimoni protegit.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament en el carril bus en horari nocturn.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les noves motocicletes de la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús del radar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre problemes en servici dels agents de Policia durant les Falles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els concerts de la Falla Municipal 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els cartells de la Setmana Santa Marinera 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la placa danyada en la Llotja de la Seda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre tres places en la Policia Local de València que estan en situació administrativa d'interí.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000086-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició d'un immoble de la plaça del Doctor Llorenç de la Flor, 2.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els suports publicitaris de grans dimensions.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Bioparc.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'excavació arqueològica en el Monestir de San Vicente de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'expedient de rehabilitació de l'edifici de l'Escorxador.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla de rehabilitació d'edificis en els Orriols.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de vivendes municipals en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització als carrers de la Barraca, la Reina i el Dr. Lluch.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els terrenys del Campus de la Universitat Europea.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització de carrers paral·lels a la mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització de travessies a la mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les terrasses en domini públic.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la pasarel·la de la séquia de Vera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi dels equipaments públics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obres i equipaments públics.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat del mercat de vell.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, en relació amb l'acord entre Diputació i Ajuntament sobre transport metropolità.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la campanya sobre el Pla de Colònies Felines.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre acreditacions i guardons per a les platges.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de la platja de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reunions amb AENA.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre Naturia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament al carrer de la Vall de la Ballestera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'aplicació de mesures definitives de la ZAS del barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractació per a l'elaboració del Mapa del Soroll.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en l'av. de la Constitució.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer de Masquefa (Benimaclet).
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en el carrer de Guillem d'Anglesola.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya escolar Mutis, controla el teu soroll.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobrel' analítica d'aigües de bany.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana d'inversions en districtes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana de prohibició d'aparcar a les nits en el carril bus.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les noves juntes municipals als pobles de Valencia.
  Expediente .- O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 30 de març de 2017 per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el reallotjament dels clubs que utilitzaven les instal·lacions del poliesportiu del Saler.
  Expediente .- O-00606-2017-000003-00 - Contestada
 • MOCIÓ URGENT
 • 0143.-Moció subscrita pel delegat de Comerç, Sr. Galiana, sobre les accions de Mercasa en Mercavalencia, SA.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0144.-Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'anell ciclista.
  Quedar assabentat
 • 0145.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la campanya del mosquit tigre.
  Quedar assabentat
 • 0146.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la parada de l'EMT enfront del Convent de Sant Doménec.
  Contestada
 • 0147.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la decisió de la Conselleria d'Educació de retirar unitats concertades a alguns centres educatius de la ciutat.
  A contestar en pròxima sessió
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0148.-Declaració institucional en defensa del ròtul de bronze del Banc de València.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI