Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
26-04-2013
Hora:
10:00
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 5 d'abril de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-CULTURA I EDUCACIÓ.- Proposa acceptar la donació dels objectes que conformen el 'Cursus honorum' del professor Grisolia. (22-4-2013).
  Expediente .- E 02001 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 17/09, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000058 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 159/11, interposat contra desestimació de la pretensió de deixar sense efecte les condicions de restricció horària de cafeteries i restaurants en la zona ZAS de Woody.
  Expediente .- E 00501 2011 000179 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 642/11, sobre sanció disciplinària.
  Expediente .- E 00501 2012 000065 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 671/11, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre liquidació de l'impost sobre béns immobles dels exercicis 2008 i 2009.
  Expediente .- E 00501 2011 000619 00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, per la qual es declara acabat el Recurs PA núm. 402/12, sobre denegació de llicència d'obres.
  Expediente .- E 00501 2012 000455 00 - Quedar assabentat
 • 0008.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara caducat el Recurs PO núm. 447/12, interposat contra desestimació de les pretensions formulades en condició d'adjudicatari del contracte per a l'execució de l'obra de construcció del centre social de Patraix.
  Expediente .- E 00501 2012 000415 00 - Quedar assabentat
 • 0009.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació interposada i revoca parcialment la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 recaiguda en el Recurs PO núm. 1321/07, sobre aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa de la unitat d'execució del sector de sòl urbanitzable PRR-9 'Patraix'.
  Expediente .- E 00501 2008 000081 00 - Aprovat
 • 0010.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, estimatòria del Recurs PO núm. 279/12, interposat contra la imposició de dos penalitats per incompliments en l'execució del contracte d'obres del centre social de Patraix.
  Expediente .- E 00501 2012 000238 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la modificació de l'adscripció orgànica del lloc de treball referència núm. 428.
  Expediente .- E 01101 2013 000140 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. 56/13.
  Expediente .- E 01002 2013 000056 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar permuta en el lloc de treball referència núm. 6138.
  Expediente .- E 01101 2012 000034 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa accedir al reingrés al servici actiu amb adscripció al lloc de treball referència núm. 120.
  Expediente .- E 01101 2013 000145 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la contractació laboral d'un treballador amb destinació al pla de qualificació professional VCL 2013 'Tens fusta'.
  Expediente .- E 01101 2013 000455 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa la modificació de la dedicació horària del lloc de treball referència núm. 7846.
  Expediente .- E 01101 2013 000530 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar els tràmits administratius en execució dels articles 85.5.c) i 80.5.c) dels respectius Acord laboral i Conveni col·lectiu vigents.
  Expediente .- E 01101 2013 000511 00 - Aprovat
 • 0018.-MOCIÓ conjunta relativa al compliment de determinades normes de la Llei de Pressupostos.
  Aprovat
 • 0019.-MESA DE CONTRACTACIÓ.- Proposa declarar desert el procediment referit al lot 1 i aprovar el requeriment previ a l'adjudicació del lot 2 del subministrament de gasolina i gasoil A i C per a parc mòbil i calefacció d'oficines municipals.
  Expediente .- E 04101 2012 000116 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar els preus contradictoris continguts en el projecte 'Instal·lació de vàlvules xarxa arterial III', aprovar el projecte i encarregar-ne l'execució a l'Empresa Mixta Valenciana de l'Aigua (Emivasa).
  Expediente .- E 04101 2013 000052 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa alçar la suspensió del procediment acordada per la Junta de Govern Local i resoldre el contracte per a l'execució de les obres de construcció del poliesportiu Quatre Carreres (Ciutat del Rugbi).
  Expediente .- E 04101 2012 000102 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els següents servicis: Monitors per a menjadors escolars dels col·legis municipals.
  Expediente .- E 04101 2013 000035 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa convocar els corresponents procediments oberts per a adjudicar els següents servicis: Vigilància i seguretat de les instal·lacions i contingut, inclosos els fons museístics, dels museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 04101 2012 000112 00 - Sobre la mesa
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa renovar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Dramaturg Faust Hernández Casajuana.
  Expediente .- E 05302 2013 000130 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa deixar sense efecte la resolució i l'acord d'adscripció d'un local situat al carrer de Francisco Martínez i aprovar-ne l'adscripció a la Delegació d'Educació i Universitat Popular.
  Expediente .- E 05304 2011 000173 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa adscriure a la Delegació d'Esports el local situat davall les grades de l'amfiteatre que es troba en l'interior del parc de Benicalap, per a ser gestionat per la Fundació Esportiva Municipal.
  Expediente .- E 05304 2013 000024 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa segregar una parcel·la amb la finalitat de conformar la parcel·la objecte de concessió demanial destinada a aparcament en el subsòl públic annex a edificació privada a la plaça de les Bandes de Música de la Comunitat Valenciana, a l'efecte de la seua regularització en el Registre de la Propietat.
  Expediente .- E 05301 2000 000413 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a l'aparcament subterrani situat en el subsòl públic de la plaça de la Mercé-carrer d'Itàlica.
  Expediente .- E 05304 2012 000019 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió obligatòria i gratuïta d'una parcel·la efectuada en benefici de la llicència d'obres atorgada a Pascual y Cuñat, SA.
  Expediente .- E 05301 1993 000070 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 298/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000298 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa alienar, per raó de contigüitat, unes parcel·les municipals situades al passeig de Neptú, en relació amb els expedients següents: Expedient núm. 304/93.
  Expediente .- E 05301 1993 000304 00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els immobles situats als carrers de Crisòstom Martínez, de la Senda del Secanet, de l'Enginyer Aubán i de Frederic Jordan i Calvo.
  Expediente .- E 05303 2005 000007 00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE RELACIONS INTERNACIONALS.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb l'Institut Francés de València per a la celebració del dia de 'La festa de la música 2013' i aprovar les bases del concurs del cartell anunciador d'eixe esdeveniment i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 00203 2013 000009 00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar el reconeixement de l'obligació continguda en l'expedient núm. 01201/2012/81.
  Expediente .- E 01201 2012 000081 00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte contingut en l'expedient núm. 01201/2010/178.
  Expediente .- E 01201 2010 000178 00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar la quarta revisió de preus de l'expedient núm. 01201/2008/53.
  Expediente .- E 01201 2008 000053 00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00106 2009 1295.
  Expediente .- E 01305 2009 000127 00 - Aprovat
 • 0038.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 53424.
  Expediente .- E 01305 2010 000197 00 - Aprovat
 • 0039.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2010 8241.
  Expediente .- E 01305 2010 000213 00 - Aprovat
 • 0040.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 110279.
  Expediente .- E 01305 2010 000393 00 - Aprovat
 • 0041.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 187607.
  Expediente .- E 01305 2010 000712 00 - Aprovat
 • 0042.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 12753.
  Expediente .- E 01305 2011 000090 00 - Aprovat
 • 0043.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2011 3140.
  Expediente .- E 01305 2011 000276 00 - Aprovat
 • 0044.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00103 2011 6797.
  Expediente .- E 01305 2011 000574 00 - Aprovat
 • 0045.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 127859.
  Expediente .- E 01305 2011 000579 00 - Aprovat
 • 0046.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 39997.
  Expediente .- E 01305 2012 000163 00 - Aprovat
 • 0047.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2012 125979.
  Expediente .- E 01305 2012 000460 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 953-W, de 14 de febrer de 2013, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2013 000364 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 735-W, de 4 d'febrer.
  Expediente .- E 01306 2012 007947 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1172-W, de 26 d'febrer.
  Expediente .- E 01306 2012 008267 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2013 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1396-W, de 6 de març.
  Expediente .- E 01306 2012 008733 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 883-W, de 15 de febrer de 2012, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 004130 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures de gener, febrer i març del 2013 corresponents a l'arrendament d'un local situat a l'avinguda de l'Equador per a vestidors de la Quinta Unitat de Districte.
  Expediente .- E 01401 2013 000070 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar les modificacions introduïdes en els criteris bàsics que regulen la utilització de les sales d'exposicions dels centres municipals de Joventut i de la sala d'exposicions de l'edifici de la Regidoria de Joventut, per a la promoció de jóvens creadors.
  Expediente .- E 01902 2013 000101 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Power Electronics España, SL.
  Expediente .- E 01902 2013 000097 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE JOVENTUT.- Proposa aprovar els convenis de col·laboració a subscriure amb les entitats següents: Gas Natural Cegas, SA i Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació Urbana.
  Expediente .- E 01902 2013 000099 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2013 al conveni de col·laboració firmat amb la Junta Major de la Setmana Santa Marinera de València, per al desenvolupament de la Setmana Santa Marinera i altres gastos i activitats.
  Expediente .- E 01904 2013 000227 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa aprovar l'exclusió de candidats del procés selectiu de la beca de catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca Municipal Central XII edició.
  Expediente .- E 01905 2013 000020 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa formalitzar l'alçament del depòsit de quaranta-quatre peces d'ornament litúrgic cedides al Real Monestir i Santuari de Santa Maria del Puig.
  Expediente .- E 02001 2013 000068 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa declarar nous beneficiaris del xec escolar, curs 2012/2013.
  Expediente .- E 02101 2012 000247 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa concedir una subvenció a l'Associació l'Esperança (Al-Amal), per a la realització de l'activitat 'Vacacions en pau 2013'.
  Expediente .- E 02101 2013 000706 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Conselleria de Benestar Social per al manteniment del Punt de Trobada Familiar de València.
  Expediente .- E 02201 2013 003465 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares dels següents centres ocupacionals municipals: Juan de Garay.
  Expediente .- E 02201 2013 002927 00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares dels següents centres ocupacionals municipals: Isabel de Villena.
  Expediente .- E 02201 2013 002939 00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa concedir subvencions a les associacions de mares i pares dels següents centres ocupacionals municipals: Gravador Planes.
  Expediente .- E 02201 2013 002942 00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de març de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Inhumació i exhumació.
  Expediente .- E 02802 2013 000191 00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponents a les certificacions de març de 2013 per la prestació al Cementeri General dels servicis que s'indiquen a continuació: Manteniment i neteja.
  Expediente .- E 02802 2013 000192 00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de març de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Inhumació, exhumació i vigilància.
  Expediente .- E 02802 2013 000193 00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE CEMENTERIS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de la UTE-FCC/Secopsa, corresponents a les certificacions de març de 2013 per la prestació dels següents servicis als cementeris perifèrics: Manteniment i conservació.
  Expediente .- E 02802 2013 000194 00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE COORDINACIÓ D'OBRES EN LA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES.- Proposa prorrogar el contracte de les obres de reparació, renovació i manteniment dels paviments dels carrers i camins de la ciutat, adjudicat a Pavasal Empresa Constructora, SA.
  Expediente .- E 03401 2013 000067 00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa efectuar requeriment de pagament de quotes d'urbanització del projecte de reparcel·lació forçosa 'Patraix-9'.
  Expediente .- E 03107 2010 000013 00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE TRESORERIA.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL.
  Expediente .- E 04901 2013 000003 00 - Aprovat
 • 0073(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa concedir als grups polítics municipals l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2013.
  Expediente .- E 00201 2013 000001 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar les bases que han de regir la convocatòria de 2012 de les ajudes municipals a les iniciatives empresarials en el marc de 'València Emprén 2013'.
  Expediente .- E 00202 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2013 000085 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000217 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000122 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb l'Ens Gestor de la Xarxa de Transport i de Ports de la Generalitat Valenciana (GTP), per a la integració d'un aparcament subterrani en l'estació del Mercat Central.
  Expediente .- E 01801 2006 006874 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa sotmetre a informació pública l'estudi de viabilitat per a la construcció i explotació d'un centre esportiu de tenis en la parcel·la municipal situada al carrer de la Reina Violant.
  Expediente .- E 01903 2012 000327 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de diversos proveïdors.
  Expediente .- E 01905 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar el conveni de col·laboració a subscriure amb la Universitat de València-Estudi General, per a l'any 2013.
  Expediente .- E 02501 2013 000012 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIA.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte per a la prestació del servici de monitors del programa 'A l'eixida de classe'.
  Expediente .- E 02501 2013 000013 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa aprovar la proposta continguda en l'expedient 75/13, en relació amb el contracte de 'Neteja, reg, conservació i subministrament dels espais enjardinats i de l'arbratge urbà de la ciutat de València'.
  Expediente .- E 04001 2013 000075 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar el nomenament com a intendent general de la Policia Local, plaça en propietat.
  Expediente .- E 01101 1998 001045 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar un recurs de reposició.
  Expediente .- E 01101 2013 000632 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI ECONÒMICOPRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 3r de l'estat de gastos.
  Expediente .- E 05501 2013 000027 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 21 de desembre de 2012, sobre desestimació d'una sol·licitud d'ajuda municipal a la contractació 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000331 00 - Aprovat
 • 0088(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al programa de pràctiques formatives de la Diputació Provincial de València 'La Dipu et Beca'.
  Expediente .- E 02902 2013 000074 00 - Aprovat
 • 0089(E).-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar la col·laboració de l'Ajuntament de València en el projecte Interprof.
  Expediente .- E 02902 2013 000079 00 - Aprovat
 • 0090(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en un contracte de pòlissa de crèdit amb el Banc de Santander.
  Expediente .- E 05201 2013 000011 00 - Aprovat
 • 0091(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressupostos i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar l'atorgament d'un aval municipal a l'EMT en un contracte de pòlissa de crèdit amb el Banc Espanyol de Crèdit (Banesto).
  Expediente .- E 05201 2013 000012 00 - Aprovat
 • 0092(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el projecte de conveni de cessió a subscriure amb l'Autoritat Portuària de València.
  Expediente .- E 05305 2013 000021 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar el conveni interadministratiu per a la posada a disposició de determinats béns integrants de la denominada Marina Reial Joan Carles I, a favor del Consorci València 2007.
  Expediente .- E 05305 2013 000022 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa determinar la improcedència de l'aclariment/esmena de l'error comés en una proposició econòmica oferida i no admetre la sol·licitud d'adopció de mesures cautelars del contracte de prestació del servici de teleassistència domiciliària.
  Expediente .- E 04101 2012 000114 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI