Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
05-10-2012
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 de setembre de 2012.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de l'Acte, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que no admet el Recurs núm. 73/12, sobre integració en el IV Pacte per l'Ocupació.
  Expediente .- E 00501 2012 000124 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que considera desistit el Recurs PA núm. 303/11, interposat contra liquidacions corresponents a sancions tributàries relatives a la taxa per instal·lació d'anuncis que ocupen terrenys d'ús públic local.
  Expediente .- E 00501 2011 000471 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del recurs d'apel·lació seguit contra sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 i estimatòria parcial del Recurs PO núm. 572/08, sobre desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2009 000024 00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte d'un tècnic mitjà amb destinació al projecte 'Life plus seducció ambiental'.
  Expediente .- E 01101 2009 000050 00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa declarar no admissible el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 15 de juny de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 000359 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Aprenent Artista Faller'.
  Expediente .- E 01101 2011 000363 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Pamer 2011'.
  Expediente .- E 01101 2011 001320 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Opeas 2011'.
  Expediente .- E 01101 2011 001343 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Salari jove 2011'.
  Expediente .- E 01101 2011 001563 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: Emcorp 2011 'Servicis d'utilitat col·lectiva'.
  Expediente .- E 01101 2011 001564 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: Emcorp 2011 'Servicis personalitzats'.
  Expediente .- E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Ocupació Jove 2011'.
  Expediente .- E 01101 2011 002028 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu als següents programes d'ocupació: 'Jove potencial'.
  Expediente .- E 01101 2011 002121 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el cost laboral de l'exercici 2012 relatiu a dos professors de qualificació professional inicial.
  Expediente .- E 01101 2011 001638 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa renunciar a la formalització del contracte de lloguer de vehicles amb opció de compra per a ús de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000045 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa adjudicar el contracte per a la prestació del servici de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Tres Forques'.
  Expediente .- E 04101 2012 000054 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servici de neteja de col·legis públics de la ciutat de València.
  Expediente .- E 04101 2012 000074 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer i abonar l'increment de renda corresponent als mesos de novembre a desembre del 2011, a favor dels propietaris dels locals arrendats situats en els emplaçaments següents: Carrer de Juan Ramón Jiménez.
  Expediente .- E 05302 2011 000343 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer i abonar l'increment de renda corresponent als mesos de novembre a desembre del 2011, a favor dels propietaris dels locals arrendats situats en els emplaçaments següents: Carrer d'Ador.
  Expediente .- E 05302 2011 000471 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer i abonar l'increment de renda corresponent als mesos de novembre a desembre del 2011, a favor dels propietaris dels locals arrendats situats en els emplaçaments següents: Carrer de la Torreta de Miramar.
  Expediente .- E 05302 2011 000567 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir temporalment a precari a l'Associació Cultural Falla Barraca-Columbretes l'ús d'un local municipal situat als carrers de la Reina i de la Barraca.
  Expediente .- E 05304 2011 000167 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els aparcaments situats al subsòl dels emplaçaments següents: Carrer d'Osca.
  Expediente .- E 05303 2009 000259 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns els aparcaments situats al subsòl dels emplaçaments següents: Carrer de Sant Tomàs, plaça de l'Arbre i carrer de Baix.
  Expediente .- E 05303 2010 000105 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'emissari submarí del Saler.
  Expediente .- E 05303 2012 000021 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar d'alta en l'Inventari Municipal de Béns l'estació de bombament reguladora de la gola del Perellonet.
  Expediente .- E 05303 2012 000025 00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Capgemini España, SL.
  Expediente .- E 00801 2012 000084 00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: T-Systems ITC Iberia, SAU.
  Expediente .- E 00801 2012 000085 00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Entitat pública empresarial Red.es.
  Expediente .- E 00801 2012 000086 00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Informàtica El Corte Inglés, SA.
  Expediente .- E 00801 2012 000088 00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa aprovar i abonar factures del subministrament de gas natural.
  Expediente .- E 01201 2012 000170 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 211439.
  Expediente .- E 01305 2009 000866 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 56543.
  Expediente .- E 01305 2010 000209 00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 76975.
  Expediente .- E 01305 2010 000269 00 - Aprovat
 • 0035.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 73382.
  Expediente .- E 01305 2010 000291 00 - Aprovat
 • 0036.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2010 184093.
  Expediente .- E 01305 2010 000686 00 - Aprovat
 • 0037.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2010 10346.
  Expediente .- E 01305 2010 000550 00 - Aprovat
 • 0038.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2011 98612.
  Expediente .- E 01305 2011 000440 00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs extraordinari de revisió interposat contra la Resolució núm. 936-W, de 15 de febrer de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 006561 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3494-W, de 12 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 002897 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3696-W, de 21 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 003589 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 3785-W, de 25 de juny.
  Expediente .- E 01306 2012 003594 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1033-W, de 21 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2011 006181 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 1202-W, d'1 de març.
  Expediente .- E 01306 2011 006001 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2260-W, de 23 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2012 000975 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 2314-W, de 25 d'abril.
  Expediente .- E 01306 2012 000971 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2012 que s'indiquen a continuació, en matèria d'imposició de sancions: Resolució núm. 3072-W, de 25 de maig.
  Expediente .- E 01306 2012 002588 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 3700-W, de 21 de juny de 2012, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 003671 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1237-W, de 24 de març de 2011, d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2010 006784 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 652-W, d'1 de febrer.
  Expediente .- E 01306 2011 006987 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra les resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, sobre imposició de sancions: Resolució núm. 2448-W, de 3 de novembre.
  Expediente .- E 01306 2011 003571 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa aprovar l'augment de la diferència d'IVA i autoritzar i disposar el gasto corresponent a favor de Santatecla Arquitectos, SLP.
  Expediente .- E 01501 2010 000385 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 4896-H, de 3 de juliol de 2012, en la qual es fixa el cànon de l'exercici 2012 i l'actualització de la fiança per la concessió de l'aparcament en subsòl públic a la plaça de l'Escultor Alfonso Gabino.
  Expediente .- E 01801 2011 004879 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir a determinats clubs esportius una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2011-2012.
  Expediente .- E 01903 2012 000333 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible una reserva de crèdit per a atendre altres fins d'interés públic de la Delegació de Festes i Cultura Popular.
  Expediente .- E 01904 2012 000164 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar la concessió d'ajudes a les comissions falleres per la il·luminació extraordinària dels carrers de la seua demarcació en l'exercici faller 2011-2012.
  Expediente .- E 01904 2012 000484 00 - Aprovat
 • 0057.-OFICINA DE TURISME.- Proposa rectificar els números de proposta i ítem de gasto relatius a la factura de treballs d'edició de recorregut turístic en la ciutat de València.
  Expediente .- E 01909 2012 000022 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el tercer lot de preus contradictoris a incloure en el 'Projecte de conservació i restauració del pont històric de la Trinitat'.
  Expediente .- E 02001 2006 000549 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa desestimar parcialment la sol·licitud de devolució de fiança corresponent al contracte de vigilància i seguretat en museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura i executar part d'esta.
  Expediente .- E 02001 2010 000018 00 - Aprovat
 • 0060.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa estimar els recursos de reposició interposats contra l'acord de la Junta de Govern Local, de 22 de juny de 2012, relatiu al xec escolar.
  Expediente .- E 02101 2012 001435 00 - Aprovat
 • 0061.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa estimar la sol·licitud d'exempció de deutes de lloguer i gastos de comunitat relatives a una vivenda situada al carrer de Montitxelvo.
  Expediente .- E 02201 2012 005666 00 - Aprovat
 • 0062.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Casa Residencial Esclaves de Maria Immaculada.
  Expediente .- E 02201 2012 006994 00 - Aprovat
 • 0063.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Orde Hospitalària Sant Joan de Déu.
  Expediente .- E 02201 2012 006995 00 - Aprovat
 • 0064.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Associació d'Ames de Casa Tyrius.
  Expediente .- E 02201 2012 006996 00 - Aprovat
 • 0065.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de les entitats que s'indiquen a continuació: Quavitae Servicios Asistenciales, SAU.
  Expediente .- E 02201 2012 007112 00 - Aprovat
 • 0066.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar les adjudicacions i revisions dels contractes d'arrendament de vivendes municipals destinades al Pla d'accés a la vivenda municipal.
  Expediente .- E 02201 2012 007147 00 - Aprovat
 • 0067.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la segona revisió de preus del contracte de gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La nostra casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E 02201 2009 002192 00 - Aprovat
 • 0068.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la nova xarxa de centres d'activitats per a persones majors en la ciutat de València.
  Expediente .- E 02201 1999 001777 00 - Aprovat
 • 0069.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la revisió de preus i el major gasto per increment d'IVA del contracte de prestació del servici d'activitats dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E 02201 2010 006606 00 - Aprovat
 • 0070.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el major gasto per increment d'IVA del contracte de transport dels centres ocupacionals municipals.
  Expediente .- E 02201 2011 002277 00 - Aprovat
 • 0071.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor d'Efusión Ambient Group, SL.
  Expediente .- E 02901 2012 000760 00 - Aprovat
 • 0072.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa denegar la sol·licitud d'una subvenció corresponent a la XIV Campanya municipal del pla de rehabilitació de façana, coberta i unificació d'antenes en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació.
  Expediente .- E 03910 2011 000137 00 - Aprovat
 • 0073.-MOCIÓ de la regidora delegada d'Ocupació.- Proposa aprovar l'ampliació de la dotació pressupostària assignada a les ajudes municipals a la contractació 2012.
  Expediente .- E 02902 2012 000026 00 - Aprovat
 • 0074(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el patrocini del premi 'Dia de la persona emprenedora 2012', categoria 'Empresa de dones emprenedores", convocat per l'Institut de la Mitjana i Xicoteta Indústria Valenciana (IMPIVA).
  Expediente .- E 00202 2012 000235 00 - Aprovat
 • 0075(E).-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte d'ajudes municipals a les iniciatives empresarials, 'València Emprén 2012'.
  Expediente .- E 00202 2012 000016 00 - Aprovat
 • 0076(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa complir la Sentència núm. 199/12 del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5 i modificar la sanció imposada a una funcionària.
  Expediente .- E 01101 2010 000886 00 - Aprovat
 • 0077(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar l'adscripció en comissió de servicis en el lloc de treball referència núm. 8061.
  Expediente .- E 01101 2011 001612 00 - Aprovat
 • 0078(E).-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa adequar el gasto del contracte de prestació de servicis postals.
  Expediente .- E 01201 2009 000137 00 - Aprovat
 • 0079(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa acceptar la subvenció concedida pel Consell Valencià de l'Esport per a inversions en el centre de tecnificació esportiva de la Petxina, exercici 2012, i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E 01903 2012 000113 00 - Aprovat
 • 0080(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar el conveni a subscriure amb Fira Mostrari Internacional de València per a l'organització del certamen 'Expojove'.
  Expediente .- E 01904 2012 000577 00 - Aprovat
 • 0081(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una subvenció concedida a l'Ateneu Marítim de València en l'exercici 2011.
  Expediente .- E 01905 2012 000152 00 - Aprovat
 • 0082(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació d'un gasto a favor de diverses empreses per monitors de menjadors escolars en col·legis municipals.
  Expediente .- E 02101 2012 001342 00 - Aprovat
 • 0083(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa sol·licitar al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social la concessió d'una subvenció destinada al desenvolupament del projecte 'Xarxa puja el to contra el racisme'.
  Expediente .- E 02201 2012 007408 00 - Aprovat
 • 0084(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA.- Proposa autoritzar i disposar un major gasto a favor Ecyser Mediterràneo, SLU, adjudicatària del servici de neteja, dragatge i conservació de séquies i de l'entorn de l'estany de l'Albufera.
  Expediente .- E 02701 2012 000449 00 - Aprovat
 • 0085(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar el nou pla físic del Mercat Central amb la incorporació dels magatzems i les tarifes proposades per a estos.
  Expediente .- E 02901 2012 000691 00 - Aprovat
 • 0086(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes que s'indiquen a continuació: Promoció del comerç en Nadal.
  Expediente .- E 02901 2012 001091 00 - Aprovat
 • 0087(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes que s'indiquen a continuació: Promoció obertura en festius dels mercats municipals en Nadal.
  Expediente .- E 02901 2012 001097 00 - Aprovat
 • 0088(E).-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa reconéixer les obligacions de pagament a favor de diversos proveïdors pels conceptes que s'indiquen a continuació: Instal·lació de gràfiques al mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- E 02901 2012 001098 00 - Aprovat
 • 0089(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les matrícules del 'Màster universitari en gestió i promoció del desenvolupament local', destinades a la formació d'agents d'ocupació i desenvolupament local per al 2011.
  Expediente .- E 02902 2011 000432 00 - Aprovat
 • 0090(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació per factures corresponents als trasllats de la maquinària del taller de fusteria i de la maquinària del taller de sabateria a les dependències municipals de l'avinguda d'Emilio Baró-avinguda d'Alfauir.
  Expediente .- E 02902 2011 000621 00 - Aprovat
 • 0091(E).-SERVICI DE PROJECTES URBANS.- Proposa aprovar els honoraris per a la redacció del projecte d'Obres d'emergència per a la consolidació de la Torre del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta' presentat per Aumsa i la resta de punts continguts en la proposta.
  Expediente .- E 03201 2012 000029 00 - Aprovat
 • 0092(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada d'insercions de publicitat, subscripcions de premsa i subministraments en diversos mitjans publicitaris.
  Expediente .- E 04103 2012 000049 00 - Aprovat
 • 0093(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Prosegur Cía. Seguridad, SA.
  Expediente .- E 02001 2012 000243 00 - Aprovat
 • 0094(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament del quart pagament bimestral de la beca de restauració de fons arqueològics municipals.
  Expediente .- E 02001 2012 000247 00 - Aprovat
 • 0095(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar un conveni a subscriure amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a la digitalització de premsa històrica.
  Expediente .- E 02001 2012 000254 00 - Aprovat
 • 0096(E).-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa autoritzar la proposta de gestió anticipada per al contracte de prestació del servici de vigilància i seguretat en museus i monuments dependents de la Delegació de Cultura.
  Expediente .- E 02001 2012 000208 00 - Aprovat
 • 0097(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa rectificar un error material contingut en el plec de clàusules administratives particulars del contracte de gestió del servici públic d'explotació del poliesportiu municipal de Malilla i del complex esportiu de Torrefiel.
  Expediente .- E 04101 2012 000049 00 - Aprovat
 • 0098(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits del Pressupost 2012 relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 64/12.
  Expediente .- E 05501 2012 000064 00 - Aprovat
 • 0099(E).-SERVICI ECONÒMIC PRESSUPOSTARI.- Proposa aprovar les modificacions per transferència de crèdits del Pressupost 2012 relacionades en els expedients següents: Expedient núm. 66/12.
  Expediente .- E 05501 2012 000066 00 - Aprovat
 • 0100(E).-DIRECCIÓ GENERAL DE COORDINACIÓ JURÍDICA D'ORDENANCES, LLICÈNCIES I INSPECCIÓ.- Dóna compte de l'informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i proposa aprovar el 'Manual d'aplicació de l'informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat, de data 23 de juliol de 2012'.
  Expediente .- E 00206 2012 000002 00 - Quedar assabentat
 • 0101(E).-ALCALDIA.- Dóna compte dels seus decrets de designació dels portadors de la Reial Senyera i dels quatre cordons, per a la celebració de la festivitat del Dia Nou d'Octubre.
  Expediente .- E 00400 2012 000011 00 - Quedar assabentat
 • 0102(E).-MOCIÓ 'in voce' d'Alcaldia-Presidència sobre ampliació del règim de substitucions dels membres de la Junta de Govern Local.
  Aprovat
 • 0103(E).-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa ratificar l'autorització per a l'inici de les actuacions judicials que procedisquen contra la Resolució del director general de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual s'aprova la liquidació definitiva de la participació del municipi de València en els tributs de l'Estat, corresponent a l'exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2012 000104 00 - Aprovat
 • 0104(E).-SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar la pròrroga del contracte d'obres de 'Connexió de l'avinguda de Portugal i carrers adjacents', finançades amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E 03301 2012 000035 00 - Aprovat
 • 0105(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.- Proposa no celebrar la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 12 d'octubre de 2012, per coincidir amb festiu.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI