Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
26-10-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió extraordinària de 20 de setembre de 2017 i de les sessions ordinària i extraordinària de 28 de setembre de 2017.
  Aprovat
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 de setembre de 2017, i 6 i 13 d'octubre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura, respecte a l'horari d'inici de la comissió.
  Expediente .- E-00401-2017-000082-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa respondre les al·legacions presentades al document de Revisió Simplificada del Pla General de València.
  Expediente .- E-03001-2004-000342-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la delimitada pels carrers de Jaume Roig, d'Álvaro de Bazán i d'Alemanya.
  Expediente .- E-03001-2017-000079-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Periodista Gil Sumbiela.
  Expediente .- E-03003-2017-000016-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució núm. 1 del PEPRI de Carpesa.
  Expediente .- E-03003-2017-000018-00 - Aprovat
 • 0009.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el procediment nou de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-1 del Sector NPR-7 Quatre Carreres.
  Expediente .- E-03003-2017-000011-00 - Aprovat
 • 0010.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el procediment nou de resolució i pèrdua de la condició d'agent urbanitzador del PAI UE-2 del Sector NPR-7 Quatre Carreres.
  Expediente .- E-03003-2017-000008-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 3r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
  Expediente .- E-04906-2017-000013-00 - Quedar assabentat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i gastos creats amb crèdit zero durant el 3r trimestre de 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000027-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
  Expediente .- E-05501-2017-000037-00 - Aprovat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla estratègic d'ocupació i emprenedoria 2017-2020.
  Expediente .- E-02902-2017-001364-00 - Aprovat
 • 0015.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa ratificar l'acord de la Junta de Govern Local del dia 6 d'octubre de 2017 pel qual es concedix la Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure en la Categoria d'Or de la Policia Local de l'Ajuntament de València, a títol pòstum, al Sr. Blas Gálvez Ortíz, subinspector del Cos Nacional de Policia.
  Expediente .- E-01404-2017-000128-00 - Aprovat
 • 0016.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
  Expediente .- E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
 • 0017.-SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS, OBSERVATORI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte del canvi de vocal representant del Grup Municipal València en Comú i nomenament de la Vicepresidència.
  Expediente .- O-05656-2017-000001-00 - Quedar assabentat
 • MOCIONS
 • 0018.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre commemoració del VI Centenari de la mort de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000084-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0019.-Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les dependències de Policia Local en el barri del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000084-00 - Rebutjat
 • 0020.-Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre implantació de l'administració electrònica en el sector públic empresarial, organismes autònoms i fundacions de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000084-00 - Rebutjat
 • 0021.-Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre mesures de reforç de l'Alta Inspecció Educativa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000084-00 - Rebutjat
 • 0022.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre promoció del text constitucional en els centres docents.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000216-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0023.-Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre estratègia integral urgent en Velluters.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000216-00 - Rebutjat
 • 0024.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre mesures davant l'embós del trànsit en València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000217-00 - Rebutjat
 • 0025.-Moció subscrita pel Sr. Sarrià, delegat del Cicle Integral de l'Aigua, sobre l'ús inadequat de tovalletes higièniques.
  Expediente .- E-C1509-2017-000005-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0026.-Moció subscrita per l'equip de govern, sobre paralització del tràmit de licitació del projecte d'ampliació del tram Carraixet-València de l'autovia V-21.
  Expediente .- O-C1508-2017-000354-00 - Aprovat
 • 0027.-Moció subscrita per l'equip de govern per una convivència lliure de violència a la ciutat de València.
  Expediente .- O-C1513-2017-000156-00 - Aprovat amb esmenes
 • PREGUNTES
 • 0028.-Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de setembre per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la lluita contra la pobresa energètica.
  Expediente .- O-00606-2017-000008-00 - Contestada
 • 0029.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre inspeccions realitzades en piscines.
  Expediente .- O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
 • 0030.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa 50/50 d'eficiència energètica.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0031.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre eliminació de copagament en centres de dia municipals per a persones majors dependents.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0032.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un centre municipal de servicis socials nou.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0033.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la creació d'una oficina d'orientació i informació a famílies en situació de vulnerabilitat.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0034.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el pressupost del Centre Municipal d'Informació i Orientació a la Dona.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0035.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa d'inserció laboral.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0036.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre queixes relacionades amb l'abonament "amb tu".
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes proposats per a la tercera consulta ciutadana 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tercera consulta ciutadana de pressupostos participatius per a l'exercici 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre adjudicació del contracte menor per a l'actualització del Registre d'Entitats.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre redacció del projecte bàsic i execució del centre cívic de la plaça d'Alfons el Magnànim.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre redacció del projecte bàsic i execució del centre cívic del carrer de Josep Zaragozà.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre redacció del projecte bàsic i execució del centre cívic del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties i brutícies causades pel botellot.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre conversió de Ciutat Vella en zona de vianants.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre rutes escolars segures.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda d'arbratge en el jardí de la plaça de Carola Reig Salvà.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda d'arbratge en el jardí del carrer del Poeta Andrés Cabrelles.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre separació dels elements de gimnàstica dels jocs infantils en el parc de la Mare de Déu de Vilxes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda d'arbratge en el jardí del carrer del Pintor Josep Mongrell.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda de palmeres en el carrer de l'Explorador Andrés.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reposició de la vegetació i retall de tanques en l'avinguda de Blasco Ibáñez.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre pipicans en el barri de l'Illa Perduda.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre campanya d'adopció d'escocells.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000214-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre horari del jardí del Camí de Montcada.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000214-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre retolació de carrers.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ruta turística de refugis.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Cultura Festiva en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació d'Infraestructures del Transport Públic en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Gestió d'Obres d'Infraestructura en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació d'Emprenedoria, Formació, Ocupació i Turisme en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Patrimoni Municipal i Educació en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les iniciatives de la Delegació de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals en la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions amb les persones sense llar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre acord amb la Fundació RAIS.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió Municipal Estratègica de la Ciutat de l'Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre reedició del llibre "Els carrers de València i pedanies. El significat dels seus noms".
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Associació Valenciana Trastorns de la Personalitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre projecte de rehabilitació i ampliació de l'edifici de l'Escorxador per a Arxiu Històric.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre danys en la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria del Moro.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000213-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Fundació de la Policia Local.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de llocs ocupats per funcionaris interins que tenen reserva a un altre funcionari de carrera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plantilla de Benestar Social i Integració.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre personal que presta servici en les biblioteques municipals.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plantilla de mestres en col·legis municipals del curs 2017/2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre primes per a la jubilació anticipada del personal funcionari.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de places vacants de la plantilla orgànica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre direccions ocupades en la plantilla municipal a data 15 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament en 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre queixes de veïns del Carme contra la conversió en zona de vianants.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre fluïdesa del trànsit en València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ús de la bicicleta i plans ciclistes en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futures reunions del regidor delegat de Mobilitat amb col·lectius d'hostaleria i oci.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés participatiu de la nova ordenança de circulació.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament present i futur en la ciutat de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el doble sentit de l'avinguda del Baró de Càrcer.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futures zones de conversió de vianants als ponts a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de la Setmana de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'exempció dels hostalers de la Marina de l'Ordenança de soroll.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'actualitat de la Ceramo.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord amb la Fundació RAIS.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres de l'hospital La Fe de Campanar.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les principals places de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al patrimoni rural.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possibilitat de tancar el parc d'Orriols nou.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el barri de Fontsanta.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el mobiliari urbà nou en la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències d'obres, d'activitat i declaracions responsables.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de la Ciutat de Bruges.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000212-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja dels solars de Montolivet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de plataformes de contenidors al barri de Montolivet.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre despeses derivades del nomenament de València com a Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grupo Popular, sobre contenidors de matèria orgànica instal·lats als barris de Campanar i de Sant Pau.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre canvi de fanals per a reduir la contaminació lumínica.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reforç en la inspecció de la xarxa de col·lectors i clavegueram.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb Acció Ecologista Agró i SEO/Bird Life.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'octava edició de la València Disseny Week.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les manifestacions independentistes a València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre visites guiades a l'Albufera i a la Devesa.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors formalitzats per l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de despeses per districtes en el pressupost municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la xarxa de conducció en el sistema d'extinció d'incendis de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Ordenança d'usos i activitats de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre balanç de l'equip de canons d'aigua en la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la difusió d'una nova població de tortugues mediterrànies al Parc Natural de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre personal que es trobava a la Sala 092 el 9 d'octubre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la saturació de telefonades en la Sala 092 el dia 9 d'octubre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre nombre de jupetins comprats per a la Policia Local de València.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre nombre de jupetins adquirits adaptats a la fisonomia femenina.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el temps estimat de recepció dels jupetins.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els criteris d'entrega dels jupetins als policies locals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre altres equips adquirits per a la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre temps d'entrega dels equips de la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre hores acumulades dels intendents generals en les diferents unitats.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar per a pal·liar la situació d'acumulació d'hores.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals públiques Gent Menuda, El Solc i Na Rovella.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic de les hores acumulades dels intendents generals.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el Pla nou del Consell de construcció i rehabilitació de col·legis.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la situació dels projectes de les Naus de Ribes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la situació de l'escola infantil municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la contractació del servici d'assistència tècnica en el seguiment i avaluació del Pla Jove.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'intendents generals en les unitats de districte.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la contractació del servici de gestió i seguiment d'estratègia de màrqueting digital de la web de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els avisos que van entrar a la Sala 092 per botellot des del dia 8 al 14 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la contractació del servici de gestió i assistència de la web de la Regidoria de Joventut.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies per botelló posades des del dia 8 al 14 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els talls de trànsit al carrer de Colón el dia 11 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies de desnonaments en els anys 2016 i 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies de desnonaments en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els llocs de menjar en la Fira Medieval Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la comunicació de la instal·lació de llocs de menjar en la Fira Medieval Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la visita de la Delegació de Sanitat a les instal·lacions de venda de menjar en el Mercat Medieval Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les inspeccions de sanitat en els llocs instal·lats en el Mercat Medieval.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació en què es troben els llocs de menjar en el Mercat Medieval Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar en el Mercat Medieval Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les patrulles de Policia Local en la Fira Medieval.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les inspeccions sanitàries en el Mercat Medieval Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les consideracions sobre els llocs de menjar instal·lats en el Mercat Medieval Jaume I.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els servicis extraordinaris realitzats per la Policia Local en el 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'agents que de forma extraordinària van participar en l'operatiu del 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost econòmic del dispositiu del 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost Municipal de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat que varen intervenir el 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions del pla de coordinació entre les distintes Forces i Cossos de Seguretat i la Policia Local.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les patrulles disponibles en els districtes de València durant la celebració del 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els agents que varen patrullar el districte del Marítim el 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en el barri de Russafa del 8 al 14 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la pirotècnia que es va disparar el dia 9 d'octubre de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries en els mercats medievals instal·lats per les comissions falleres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions sanitàries en el mercat medieval del pont dels Serrans.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de mosquits.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les protestes de residents i comerciants del carrer de Jorge Juan per les obres del carril bici al carrer de Colón.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la circulació en la pedania de Massarrojos.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre millores en el Nucli Zoològic Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre soroll en el camp de futbol de Benicalap.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre soroll del tramvia en Marxalenes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'obertura i tancament dels parcs.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la Fira Animalista en el jardí del Túria.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mesures en la ZAS del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les ajudes València Activa, del Servici d'Ocupació.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació en el portal de transparència de les resolucions d'accés a la informació pública.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic TIC 2018-2021.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el registre d'estudis i informes (Delegació de Tranparència).
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació automatitzada dels contractes menors en el portal de transparència. (Delegació de Tranparència).
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la tramitació d'expedients en el Consell Agrari Municipal.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes per a la rehabilitació del patrimoni rural protegit.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la campanya informativa ciutadana sobre el projecte del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre control trimestral de contractes menors previst en el Pla de Control Financer.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la celebració del 10é aniversari de la Copa Amèrica de Vela.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Excursionista de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre inspeccions sanitàries en restaurants, bars i cafeteries.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la redacció de quatre avantprojectes de construcció d'habitatges en el carrer de Sant Pere (el Cabanyal).
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la seu de la Copa del Món de Vela.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya d'adopció d'escocells.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la dotació de places d'aparcament alternatiu per a veïns del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estudi d'Usos per a la utilització parcial provisional del futur Parc de Desembocadura en Natzaret.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre expropiacions de sòl per a ús escolar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre expropiacions de sòl per a zones verdes.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre immobles de titularitat municipal en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obtenció del sòl pendent per a la primera fase del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'establiment d'un possible pàrquing d'autocaravanes en València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el planejament vigent en el carrer del Riu Minho.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre protecció de l'antic Cine Metropol com a BRL.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de reurbanització del carrer del Cronista Carreres.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de l'Alqueria del Moro.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del xalet del carrer d'Aben al-Abbar.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els treballs preparatoris del Consorci València 2007 per a l'edifici d'altura en la Marina Real.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el turisme MICE.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre modalitats turístiques de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre telefonades al 092.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre agents de Policia Local en horari nocturn.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre intervencions en districtes durant el 9 d'octubre.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000210-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les reunions amb operadors d'apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la taxa turística.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els processos sancionadors dels apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la regulació dels apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de Capital Mundial del Disseny.
  Expediente .- O-89CIU-2017-000204-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre projecte educatiu de mobilitat sostenible en bici-AT.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions territorialitzades del Pressupost de 2017.
  Expediente .- O-89POP-2017-000083-00 - Contestada
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0212.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament subterrani del tanatori municipal.
  Contestada
 • 0213.-Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la Policia Local en Coordcom.
  A contestar en pròxima sessió
 • 0214.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la presència del Sr. Grezzi en una concentració davant la Delegació del Govern.
  Contestada
 • 0215.-Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre de Salut de Malilla.
  Contestada
 • DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
 • 0216.-Declaració institucional per les llibertats democràtiques i una convivència lliure de violència a la ciutat de València.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI