12/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
11-11-2011
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 14 d´octubre de 2011.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E 00201 2011 000032 00 - Aprovat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del recurs PO núm. 706/10, interposat contra resolució desestimatòria de sol·licitud de compensació econòmica en concepte de desequilibri econòmic pel contracte per a la gestió integral de la residència i centre de dia municipal per a discapacitats intel·lectuals 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
  Expediente .- E 00501 2010 000661 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 593/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000643 00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències, dictades pels corresponents jutjats de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació, en matèria de responsabilitat patrimonial: Recurs PA núm. 635/10.
  Expediente .- E 00501 2010 000644 00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria parcial del recurs PA núm. 756/10, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2010 000740 00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa modificar un acord de l'extinta Comissió de Govern de 15 de novembre de 2002.
  Expediente .- E 01101 2002 002018 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la baixa en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 3476.
  Expediente .- E 01101 2011 001993 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la baixa en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6670.
  Expediente .- E 01101 2011 001994 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 4105.
  Expediente .- E 01101 2011 001886 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5828.
  Expediente .- E 01101 2011 001887 00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la rectificació d'un error material.
  Expediente .- E 01101 2011 001405 00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa finalitzar l'adscripció de comissió de servicis del lloc de treball referència número 8719.
  Expediente .- E 01101 2011 000479 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa prorrogar l'adscripció al lloc de treball referència número 7144.
  Expediente .- E 01101 2011 001853 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa abonar la indemnització corresponent per finalització de contracte al personal amb destinació al pla de formació i ocupació local VLC 2011 'Indumentària tradicional'.
  Expediente .- E 01101 2011 001303 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la desestimació d'una reclamació prèvia a la via laboral.
  Expediente .- E 01101 2011 001433 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la renúncia a la firma del contracte per a la prestació del servici públic d'inhumació, exhumació, vigilància i manteniment del Cementeri General i dels cementeris municipals del Cabanyal, Campanar, el Grau, Benimàmet, Massarrojos i el Palmar.
  Expediente .- E 04101 2010 000264 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa autoritzar la cessió del contracte d'alienació de paper i cartó del qual és titular FCC Medio Ambiente, SA, a favor de Manipulación y Recuperación Marepa, SA.
  Expediente .- E 04101 2011 000092 00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies i adjudicar vivendes vacants a integrants de les llistes que s'indiquen a continuació, en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan: Llista d'espera general.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa declarar i acceptar renúncies i adjudicar vivendes vacants a integrants de les llistes que s'indiquen a continuació, en el procediment d'adjudicació de vivendes municipals de nova construcció de protecció pública situades al carrer del Marqués de Sant Joan: Llista d'espera per reserva de minusvalidesa.
  Expediente .- E 05302 2005 000483 02 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa prorrogar l'usdefruit constituït a favor de la Generalitat Valenciana sobre els locals situats als carrers de les Illes Canàries i del Doctor Waskman.
  Expediente .- E 05301 1994 000336 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa cedir gratuïtament a la Generalitat Valenciana una parcel·la situada al carrer del Pare Simó, després de l'afecció prèvia al servici públic educatiu.
  Expediente .- E 05307 2003 000014 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa acceptar la cessió gratuïta de diverses parcel·les, efectuada per Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, amb destinació a vials.
  Expediente .- E 05307 2011 000032 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'INNOVACIÓ I FORMACIÓ PER A LA INNOVACIÓ.- Proposa prorrogar el text de l'addenda al conveni de col·laboració subscrit amb Telefónica de España, SA i Telefónica Telecomunicaciones Públicas, SAU, sobre l'explotació publicitària dels suports dels terminals d'ús públic instal·lats en el domini públic.
  Expediente .- E 00202 2011 000015 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa ajustar crèdits del contracte de subministrament d'impresos.
  Expediente .- E 01201 2009 000199 00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICIS CENTRALS TÈCNICS.- Proposa reajustar despeses del contracte de subministrament de sobres impresos.
  Expediente .- E 01201 2010 000178 00 - Aprovat
 • 0027.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2007 199134.
  Expediente .- E 01305 2007 000823 00 - Aprovat
 • 0028.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 007929.
  Expediente .- E 01305 2008 000048 00 - Aprovat
 • 0029.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 046627.
  Expediente .- E 01305 2008 000198 00 - Aprovat
 • 0030.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2009 68189.
  Expediente .- E 01305 2009 000264 00 - Aprovat
 • 0031.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00113 2009 004949.
  Expediente .- E 01305 2009 000297 00 - Aprovat
 • 0032.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00111 2009 17352.
  Expediente .- E 01305 2009 000491 00 - Aprovat
 • 0033.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00107 2011 37.
  Expediente .- E 01305 2011 000012 00 - Aprovat
 • 0034.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 030070.
  Expediente .- E 01305 2008 000130 00 - Aprovat
 • 0035.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment les reclamacions de responsabilitat patrimonial registrades d'entrada amb els números següents: Registre núm. 00110 2008 076094.
  Expediente .- E 01305 2008 000315 00 - Aprovat
 • 0036.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00102 2007 7301.
  Expediente .- E 01305 2007 000529 00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 544-W, de 14 de juliol de 2011, en matèria d'imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2011 003153 00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor dels socis participants en el projecte europeu 'HERA', en concepte de primer pagament de la corresponent subvenció.
  Expediente .- E 01401 2011 000229 00 - Aprovat
 • 0039.-NEGOCIAT DE MÚSICA I BANDA.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la Delegació d'Orquestra i Banda Municipals.
  Expediente .- E 01601 2011 000035 00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Agrupación Mediterránea de Ingeniería, SA, per la certificació del passat mes d'agost del contracte d'assistència tècnica per al control de l'execució de la contracta de gestió del trànsit de la ciutat de València.
  Expediente .- E 01801 2011 003788 00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València, per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes, per a l'any 2012.
  Expediente .- E 01801 2011 004433 00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit destinat a servicis i subministraments de la Batalla de Flors.
  Expediente .- E 01904 2011 000431 00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa resoldre la convocatòria del xec Univex per al curs 2011/2012.
  Expediente .- E 02101 2011 000888 00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la continuïtat del contracte de prestació del servici de realització d'itineraris de visites culturals per la ciutat per a les persones majors de València.
  Expediente .- E 02201 2007 002861 00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de la Societat Valenciana Protectora d'Animals i Plantes, corresponent a les mensualitats de maig i juliol de 2011 pels treballs de gestió integral del Nucli Zoològic Municipal.
  Expediente .- E 02401 2011 002482 00 - Aprovat
 • 0046.-SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENTS.- Proposa aprovar el reajustament d'anualitats de la despesa relativa al conveni de col·laboració amb el Ministeri de Vivenda, per a la realització i finançament de les obres de renovació integral de la secció de peixateria del mercat Central, conseqüència de l'encàrrec de gestió subscrita entre el Ministeri de Foment i l'empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA).
  Expediente .- E 02901 2008 000895 00 - Aprovat
 • 0047.-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits que té com a objecte el finançament dels costos de personal per al projecte 'Jove Potencial VLC 2011'.
  Expediente .- E 02902 2011 000583 00 - Aprovat
 • 0048.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les Resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, relatives a la denegació de llicència i orde de retirada d'estacions base de telefonia mòbil situades en distints emplaçaments: Resolució núm. 5-U, de 12 de gener.
  Expediente .- E 03501 2006 001413 00 - Aprovat
 • 0049.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa estimar parcialment els recursos de reposició interposats contra les Resolucions de l'any 2011 que s'indiquen a continuació, relatives a la denegació de llicència i orde de retirada d'estacions base de telefonia mòbil situades en distints emplaçaments: Resolució núm. 106-I, de 15 de juliol.
  Expediente .- E 03501 2011 000132 00 - Aprovat
 • 0050.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer dels Serrans.
  Expediente .- E 03910 2011 000035 00 - Aprovat
 • 0051.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Garcilaso.
  Expediente .- E 03910 2011 000071 00 - Aprovat
 • 0052.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de la Mar.
  Expediente .- E 03910 2011 000074 00 - Aprovat
 • 0053.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Sant Tomàs.
  Expediente .- E 03910 2011 000077 00 - Aprovat
 • 0054.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer dels Patis de Frígola.
  Expediente .- E 03910 2011 000105 00 - Aprovat
 • 0055.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Santa Elena.
  Expediente .- E 03910 2011 000107 00 - Aprovat
 • 0056.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de la Puríssima.
  Expediente .- E 03910 2011 000114 00 - Aprovat
 • 0057.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer d'Utiel.
  Expediente .- E 03910 2011 000115 00 - Aprovat
 • 0058.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer dels Tomasos.
  Expediente .- E 03910 2011 000116 00 - Aprovat
 • 0059.-SERVICI DE VIVENDES.- Proposa concedir subvencions a càrrec de la XII Campanya municipal del pla de vivenda jove en conjunts històrics protegits i àrees de rehabilitació, per l'adquisició de vivenda en els emplaçaments següents: Carrer de Donoso Cortés.
  Expediente .- E 03910 2011 000117 00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de diferents proveïdors.
  Expediente .- E 01905 2011 000156 00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de FM Shows, SL, de l'import de la factura de setembre de 2011 del contracte d'activitats del programa d'animació sociocultural, festes i commemoracions per a persones majors.
  Expediente .- E 02201 2011 008104 00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni 'València inserix'.
  Expediente .- E 02201 2010 007912 00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa disposar i reconéixer l'obligació, en concepte d'Ajuda municipal a la Contractació, València Emprén 2011, corresponent al segon procediment.
  Expediente .- E 02902 2011 000592 00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar, reconéixer l'obligació de pagament i abonar la factura emesa per la Fundació CV FESORD per a la integració i supressió de barreres de comunicació.
  Expediente .- E 02902 2011 000598 00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ I PROMOCIÓ DE PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'ajust de memòria per a la pròrroga de la contractació aprovada per la Junta de Govern Local de 25 de març de 2011 i acceptar la subvenció concedida pel Servef.
  Expediente .- E 02902 2011 000033 00 - Aprovat
 • 0066(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2011, pel qual es va aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E 04103 2011 000041 00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa acceptar la renúncia d'una treballadora i contractar una auxiliar administrativa en el seu lloc, tot això relatiu al programa Emcorp 2011 VLC III: 'Servicis personalitzats de caràcter quotidià'.
  Expediente .- E 01101 2011 001565 00 - Aprovat
 • 0068(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 7620.
  Expediente .- E 01101 2011 002033 00 - Aprovat
 • 0069(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 6426.
  Expediente .- E 01101 2011 002064 00 - Aprovat
 • 0070(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 5783.
  Expediente .- E 01101 2011 002036 00 - Aprovat
 • 0071(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8758.
  Expediente .- E 01101 2011 002032 00 - Aprovat
 • 0072(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar l'adscripció en els llocs de treball amb els números de referència que s'indiquen a continuació: Referència núm. 8532.
  Expediente .- E 01101 2011 002031 00 - Aprovat
 • 0073(E).-MOCIÓ impulsora de la tinent d'alcalde delegada de Cultura.- Proposa aprovar la celebració de l'exposició de l'escultura 'Cap pensant' de l'artista Miquel Navarro a la plaça del Patriarca.
  Expediente .- E 01905 2011 000173 00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI