Servicios de la web

Hall

Plens

Data:
27-09-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
Ple
Caràcter:
Ordinària
Observacions:
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA SETEMBRE 2018

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 26 de juliol de 2018.
  Aprovat
 • PART RESOLUTIVA
 • 0002.-ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0003.-ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 de juliol i 7 i 14 de setembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
  Quedar assabentat
 • 0004.-SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2018.
  Expediente .- E-00401-2018-000053-00 - Aprovat
 • 0005.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
  Expediente .- E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
 • 0006.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del PAI Unitat d'Execució D del PEPRI de Benimàmet.
  Expediente .- E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
 • 0007.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Barri del Mercat.
  Expediente .- E-03502-2012-000027-00 - Aprovat
 • 0008.-DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat per la mercantil "Expo Grupo, S.A." contra l'acord plenari de data 26 de juliol de 2018.
  Expediente .- E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
 • 0009.-COMISSIÓ D'ESTUDI PER A LA REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA DE MUNICIPALITZACIÓ DE L'EMT. Proposa prendre en consideració la Memòria de Municipalització per a la modificació de l'objecte social de l'EMT redactada per la Comissió d'Estudi i exposar-la al públic a afectes d'al·legacions (ratificar la seua inclusió, art. 58 ROP).
  Expediente .- E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2017.
  Expediente .- E-04301-2018-000094-00 - Aprovat
 • 0011.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar el recurs de reposició presentat pel portaveu del Grup Municipal Popular contra l'acord plenari adoptat en sessió de 26 de juliol de 2018 autoritzant la participació a distància d'un membre de la corporació.
  Expediente .- E-00401-2018-000052-00 - Aprovat
 • 0012.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Interlocutòria del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara caducat i acorda l'arxiu del recurs PO 494/2017 interposat contra acords plenaris que van denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Benimàmet i van desestimar la reposició.
  Expediente .- E-00501-2018-000301-00 - Quedar assabentat
 • 0013.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del segon informe de la Intervenció General del compliment, en l'exercici 2017, del Pla de Reducció de Deute 2015-2019.
  Expediente .- E-00407-2018-000011-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2017 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques.
  Expediente .- E-00407-2018-000017-00 - Quedar assabentat
 • 0015.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes anuals de la Intervenció General, de l'exercici 2017, de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories.
  Expediente .- E-00407-2018-000016-00 - Quedar assabentat
 • 0016.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000030-00 - Aprovat
 • 0017.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2018.
  Expediente .- E-05501-2018-000029-00 - Aprovat
 • 0018.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
  Expediente .- E-H4969-2018-000015-00 - Aprovat
 • 0019.-HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Turisme de l'Ajuntament de València.
  Expediente .- E-01909-2017-000055-00 - Aprovat
 • 0020.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament 2019-2022.
  Expediente .- E-02250-2018-000264-00 - Aprovat
 • 0021.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'Estratègia per a la Ciutadania Global en l'Àmbit no formal en la Ciutat de València 2019-2022.
  Expediente .- E-02250-2018-000265-00 - Aprovat
 • 0022.-DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la delegació de competències de la segona fase del Pla Edificant.
  Expediente .- E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
 • 0023.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2017.
  Expediente .- E-00401-2018-000001-00 - Aprovat
 • 0024.-GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la modificació de la Plantilla 2018.
  Expediente .- E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
 • 0025.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla Marc d'Igualtat entre Dones i Homes.
  Expediente .- E-02230-2018-000046-00 - Aprovat amb esmenes
 • 0026.-PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa concedir la Medalla al Sacrifici en el Compliment del Deure, en la Categoria d'Argent, de la Policia Local de València.
  Expediente .- E-01404-2018-000143-00 - Aprovat
 • PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
 • MOCIONS
 • 0027.-Moció subscrita per l'equip de govern sobre la modificació de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.
  Expediente .- O-00201-2018-000018-00 - Aprovat
 • 0028.-Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre mobilitat en la ciutat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Rebutjat
 • 0029.-Moció subscrita pel Sr. Monzó i la Sra. Simón, del Grupo Popular, per impulsar la Declaració de la Paella Valenciana com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Retirat
 • 0030.-Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació laboral en Mercavalència.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000224-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0031.-Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre reprovació i cessament de la regidora de Benestar Animal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000223-00 - Rebutjat
 • 0032.-Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, perquè hi haja una dotació de personal suficient en la Unitat de Bussejadors del Cos de Bombers.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000225-00 - Aprovada proposta alternativa
 • 0033.-Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre solucions davant actuacions del regidor delegat de Mobilitat que generen perillositat.
  Expediente .- E-89CIU-2018-000007-00 - Rebutjat
 • 0034.-Moció subscrita per l'equip de govern, sobre la prolongació del soterrament de la línia fèrria de l'avinguda de la Serradora.
  Expediente .- O-00201-2018-000019-00 - Retirat
 • INTERPEL·LACIONS
 • 0035.-Interpel·lació subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei nocturn i la possibilitat de servei 24 hores de l'EMT.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000217-00 - Contestada
 • PREGUNTES
 • 0036.-Preguna subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Acolliment d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000194-00 - Contestada
 • 0037.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convenis, subvencions i contractes signats per esta corporació amb entitats i empreses determinades.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000196-00 - Contestada
 • 0038.-Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el planejament del sector del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000194-00 - Contestada
 • 0039.-Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament del Pla Confiança, EDUSI i ARRU.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000194-00 - Contestada
 • 0040.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment dels fanals i el mobiliari urbà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
 • 0041.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels transformadors i caixetins de la via pública.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
 • 0042.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la campanya #josócA.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
 • 0043.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia dels fanals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
 • 0044.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament d'onze caps de servei.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000205-00 - Contestada
 • 0045.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforç de la Policia Local en el Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0046.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el servici de la grúa municipal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0047.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la problemàtica en Velluters.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0048.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el barri del Carme.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0049.-Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Unitat Canina de la Policia Local UCOP.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0050.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el trànsit en l'av. de l'Oest.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0051.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les rutes escolars segures.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0052.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0053.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de regidors i assessors que han demanat roaming.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0054.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres dels Servicis Centrals Tècnics, de maig a agost de 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0055.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el manteniment d'edificis.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0056.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament, segon trimestre 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0057.-Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0058.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les dades del Bonic/a Fest.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0059.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya promocional de mercats municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0060.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida IB520-43120-6320101 relativa a la climatització del mercat del Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0061.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la campanya de promoció dels mercats del primer trimestre de 2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0062.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució de la partida IB520-17100-60900 relativa a la remodelació del mercat de vell.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0063.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'aparcament subterrani al mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0064.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del mercat del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0065.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la inspecció de Treball en Mercavalència.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0066.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les obres al mercat de Russafa.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0067.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'informe de l'Assessoria Jurídica en relació amb la implantació de la PIAE en el sector públic local.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0068.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el servei de vigilància i seguretat del Teatre el Musical i l'Auditori la Mutant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0069.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el projecte de reforma del mercat de Rojas Clemente.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0070.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre finançament local.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0071.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasco.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0072.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prohibició del bany en la platja de Rafalell i Vistabella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0073.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte alternatiu a la canalització per l'horta de Campanar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0074.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment de l'aportació d'aigua del Xúquer per a l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0075.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els problemes de clavegueram al barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0076.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la falta de neteja als carrers del barri de l'Esperança-Mare de Déu dels Desemparats.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0077.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pacificació del mirador de la Gola de Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0078.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida i crema de la palla de l'arròs, campanya 2018.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0079.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el condicionament dels carrers de la Devesa del Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0080.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'exigència del Síndic de Greuges per a evitar vertits fecals nous per l'EPSAR.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0081.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el fet que la Policia Local acompanye els servicis de neteja al Cabanyal.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0082.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desbrossament del carril-bici Pinedo-el Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0083.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot en l'IVAM.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0084.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les fugues d'aigua en el carrer de Colón.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0085.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació de la Venta de Bous, al Saler.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0086.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre residus sense retirar en l'av. de la Gola de Pujol.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0087.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desembassament d'aigua de l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0088.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les dades de l'aigualeig en l'estiu.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0089.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre uns actes vandàlics a la plaça Benimaclet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0090.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la font barca del passeig Marítim.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0091.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el col·lapse del col·lector nord.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0092.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els punts d'informació mediambiental a la Devesa i l'Albufera.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0093.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja viària.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0094.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els recursos de reposició de Mobilitat Sostenible pendents de tramitar per l'Alcaldía.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0095.-Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència contínua de mobles i efectes als carrers d'Emili Baró i Dolores Marqués.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0096.-Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les subvencions atorgades per les juntes municipals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0097.-Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre vivendes d'ús turístic.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0098.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa de Museus de Falles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0099.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0100.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Coordinació dels Actes Commemoratius del VI Centenari de la Mort de Sant Vicent Ferrer.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0101.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre exposicions.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0102.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la integració de València en la Xarxa de Jueries d'Espanya.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0103.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Corpus Christi.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0104.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la prohibició d'un acte religiós en Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0105.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a famílies d'acolliment.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0106.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pintades en l'església de Benimaclet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0107.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pintades en el patrimoni històric.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0108.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de la Generalitat Valenciana a la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0109.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els usos de l'edifici previst en la plaça del Pilar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0110.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accés al Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0111.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ascensor del Centre Arqueològic de l'Almoina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0112.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els museus accessibles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0113.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'extinció de cessió de local a l'ONG Telecomunicaciones Solidarias (TESO)
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0114.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per excés de velocitat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0115.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la totalitat de denúncies de trànsit.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0116.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre denúncies per excés de velocitat procedents dels radars fixos i mòbils.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0117.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la declaració com a festa d'interés turístic i BRL de la Batalla de Flors.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0118.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Batalla de Flors 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0119.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els radars fixos de control de velocitat instal·lats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0120.-Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre visites als museus municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000214-00 - Contestada
 • 0121.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre infraccions detectades pels radars fixos de control de velocitat instal·lats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0122.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els radars mòbils de control de velocitat instal·lats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0123.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les infraccions detectades per radars mòbils de control de velocitat instal·lats.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0124.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels radars.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0125.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el xec escolar 2018/2019.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0126.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels radars mòbils.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0127.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Rodríguez Fornós.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0128.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els accidents produïts enguany en els passos inferiors de la ciutat.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0129.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Cervantes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0130.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Vicente Gaos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0131.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les hores que acumulen alguns conmandaments de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0132.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi El Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0133.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el pagament o gaudi de les hores que acumulen els comandaments de la PLV treballades en excés.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0134.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Pare Català.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0135.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Miquel Adlert i Noguerol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0136.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar per part de la Delegació de Seguretat respecte de les hores acumulades per part dels comandaments de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0137.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ausiàs March.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0138.-Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el temps que manca per a la la jubilació d'alguns comandaments de la PLV.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000206-00 - Contestada
 • 0139.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ciutat Artista Faller.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0140.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Eliseo Vidal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0141.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Santàngel.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0142.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Castellar-l'Oliverar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0143.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Professor Bartolomé Cossio.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0144.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Teodor Llorente.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0145.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Raquel Payà.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0146.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Salvador Tuset.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0147.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Lluís Vives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0148.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0149.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Carles Salvador.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0150.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Fernando de los Ríos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0151.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Sant Àngel de la Guarda.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0152.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'IES de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0153.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMCUJU 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0154.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMPUJU 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0155.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMCUJU 2017.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0156.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les baixes del programa EMPUJU 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0157.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació de beneficiaris del programa EMPUJU.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0158.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la rendibilitat del turisme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0159.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els empadronats en el Cabanyal
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0160.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el terme 'preferent' del Reglament d'Ús i Normalització del Valencià.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0161.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi Ciutat de Bolonya.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0162.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació dels beneficiaris del programa EMPUJU.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0163.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el servici de menjador i monitors en l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0164.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el nomenament de director-gerent de la Fundació Esportiva Municipal nou.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0165.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació de l'aire condicionat en el Complex Esportiu la Petxina.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0166.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació d'Esports.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0167.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els resultats de la matrícula en la Universitat Popular.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0168.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació d'Educació.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0169.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació del sostre del CEIP Sant Josep de Calassanç.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0170.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0171.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els comerços de Mercat de Colón.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0172.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0173.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0174.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els avanços de la modificació estructural del PGOU.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0175.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'edifici del Metropol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0176.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la conversió per a vianants definitiva de l'entorn de la Llotja.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0177.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes de transformació de la plaça de la Reina i de l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0178.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la tramitació del Pla Edificant.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0179.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre balanç anual de llicències.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0180.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en matèria d'accessibilitat universal (compliment del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre).
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0181.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0182.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Bioparc.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0183.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ZAL.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0184.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre rutes escolars segures.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0185.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el solar del camp de futbol de Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0186.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les obres d'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0187.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre avaluacions de transparència i estat d'implantació de mocions de transparència.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0188.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària en els pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0189.-Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les Escoles Esportives Municipals, curs 2018/2019.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0190.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en alqueries i pobles de València.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0191.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els concerts il·legals en l'alqueria de la Serra.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0192.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de multes de trànsit i circulació.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0193.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Excursionista.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0194.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió de solars a Mobilitat Sostenible i posada en marxa d'aparcaments públics.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0195.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estacionament de caravanes els mesos d'estiu.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0196.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Col·legi Alemany.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0197.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la casa dels Bous
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0198.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Farinera.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0199.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les senyals de trànsit en valencià.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0200.-Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el cost de la Setmana Europea de la Mobilitat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0201.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió Municipal de Patrimoni.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0202.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Acord de l'Ajuntament amb Obres Públiques per a la construcció d'una rotonda en la intersecció de la CV-500 amb la carretera del Saler.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0203.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en l'avinguda del Cid en 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0204.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la implantació d'empreses de sharing a València noves.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0205.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de la Setmana Europea de la Mobilitat 2018.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000215-00 - Contestada
 • 0206.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0207.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Igualtat i Polítiques Inclusives.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0208.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de d'Inserció Socio-Laboral.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0209.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Persones Majors.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0210.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions del Pressupost 2018 per la Delegació de Servicis Socials.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0211.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la gestió del Punt de Trobada Familiar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0212.-Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Atenció Social en el Bloc de Portuaris.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0213.-Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la condonació del deute de la Marina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000213-00 - Contestada
 • 0214.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment dels escocells.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000212-00 - Contestada
 • 0215.-Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de la nova contracta de jardineria.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000212-00 - Contestada
 • 0216.-Pregunta suscrita por el Sr. Bravo, del Grupo Ciudadanos, sobre el projecte per a l'execució de les obres "Una València més verda, reposició d'arbrat urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat València.'
  Expediente .- O-89CIU-2018-000212-00 - Contestada
 • 0217.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Beneixida.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0218.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Cotes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0219.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Santa Cruz de Tenerife.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0220.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Miguel Paredes.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0221.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de José Maestre.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0222.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer dels Jurats.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0223.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de Molina del Segura.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0224.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Alcántara del Júcar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0225.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Enrique López.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0226.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer de José Barberá Falcó.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0227.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Antella.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0228.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el projecte d'un segon refugi d'animals.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0229.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les plaques fotovoltaiques en el jardí del carrer de Sagunt.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0230.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la caiguda d'arbres per pluges.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0231.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les zones enjardinades i escocells en el carrer del Pintor López.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0232.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la jardineria en l'av. del Regne de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0233.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el retall de tanques al carrer de l'Enginyer Joaquín Benlloch.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0234.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbratge al camí de Montcada.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0235.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbratge al carrer de Calixte III.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0236.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la deterioració de la gespa de les instal·lacions esportives.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0237.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de DESA en les instal·lacions esportives municipals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0238.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el viatge a la Xina de l'Orquestra Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0239.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la utilització patrimonial del Centre Esportiu la Creu del Grau.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0240.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mal ús de les instal·lacions esportives elementals.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0241.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió de la instal·lació esportiva Piscina d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0242.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina del Palmar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0243.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de la Federació de Natació de la CV per a gestionar el poliesportiu de Benimàmet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
 • 0244.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la subhasta d'immobles de Pla Cabanyal i la seua permuta amb l'Ajuntament.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0245.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de l'Sporting Club de Tennis per a la gestió del poliesportiu Astúries.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0246.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Tennis de la CV per a gestionar el poliesportiu de Montolivet.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0247.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la situació patrimonial de la Casa dels Bous.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0248.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0249.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu Marni.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0250.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu de Malilla.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0251.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb Prodemon per a gestionar el Rocòdrom.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0252.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del Complex Esportiu Torrefiel.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0253.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió de la piscina de Castellar-l'Oliverar Enrique Velarte.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0254.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del Complex de Piscines Parc de l'Oest.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0255.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la instància al Ministeri de Foment pel soterrament de les vies de la Serradora.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0256.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió de la piscina de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0257.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de gestió del poliesportiu de l'Hípica.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0258.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la intervenció arqueològica en Sant Vicent de la Roqueta.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0259.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de la gestió de la piscina d'Aiora.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0260.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el minvament en la plantilla de la Banda Municipal.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0261.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions municipals en l'Àgora per al CaixaForum.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0262.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Futbol Unió Esportiva Benicalap per a la gestió del poliesportiu de Benicalap.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
 • 0263.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Marxalenes.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0264.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Complex Esportiu Cultural d'Abastos.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0265.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la licitació de la redacció del projecte de remodelació de les avingudes de Giorgeta i Pérez Galdós.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0266.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Complex Esportiu Cultural de Patraix.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0267.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Complex Esportiu d'Orriols.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0268.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la residència de la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0269.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, publicitat i difusió campanyes pressupostos participatius, primera edició (2015-2016).
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0270.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club Poliesportiu les Abelles per a la gestió del poliesportiu de Quatre Carreres.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000219-00 - Contestada
 • 0271.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de CAU Rugbi València per a la gestió del camp de rugbi, tram V.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0272.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, dinamització, creativitat, publicitat i difusió campanya pressupostos participatius, segona edició (2016-2017).
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0273.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, dinamització, creativitat, publicitat i difusió campanya pressupostos participatius, tercera edició (2017).
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0274.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Conveni Marc de Refugi d'Animals amb Torrent.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0275.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els gastos d'assessorament, dinamització, creativitat, publicitat i difusió campanya pressupostos participatius, quarta edició (2018-2019).
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0276.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió, tercera consulta ciutadana.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0277.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte per a la remodelació de la plaça de l'Església, del barri de Sant Marcel·lí.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0278.-Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes de la 4a edició dels pressupostos participatius.
  Expediente .- O-89POP-2018-000075-00 - Contestada
 • 0279.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la posició de la delegada de Patrimoni i Vivenda respecte al PAI del Grau.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0280.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la nova previsió de finalització de les obres del Parc Central.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0281.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost 2018 en matèria de vivenda.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0282.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'equipament per a persones sense sostre en la plaça del Pilar - Guillem de Castro.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0283.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les covetes de l'església de Sant Joan del Mercat.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0284.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la consulta a la Conselleria sobre del Pla Especial de directrius per a la millora de la qualitat urbana dels barris de la ciutat de València.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0285.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les aportacions dels sectors al soterrament de les vies de la Serradora.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0286.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adequació de l'aparcament públic en Crisóstomo Martínez i senda de Secanet, de Benimàmet.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0287.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Beisbol Astres per a la gestió del camp de beisbol i softbol.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
 • 0288.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Natació CV per a la gestió del Complex Esportiu Cultural la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0289.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de la Federació de Tir Olímpic per a gestionar galeria de tir olímpic.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
 • 0290.-Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la situació de l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
  Expediente .- O-89POP-2018-000074-00 - Contestada
 • 0291.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació d'Hoquei de la CV per a gestionar el poliesportiu Beteró Mare de Déu del Carme.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • 0292.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Natació Dofí per a la gestió de la piscina del Centre Social Trafalgar.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000219-00 - Contestada
 • 0293.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual del poliesportiu de Nou Moles.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
 • 0294.-Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels comptes de les piscines de Benimàmet i la Petxina.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000218-00 - Contestada
 • 0295.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Pilota Borbotó per a la gestió del Centre Municipal de Pilota Valenciana.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000219-00 - Contestada
 • 0296.-Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Vela de la CV per a gestionar l'Escola Municipal de Vela.
  Expediente .- O-89CIU-2018-000216-00 - Contestada
 • DECLARACIONS INSTITUCIONALS
 • 0297.-Declaració Institucional per a impulsar i promoure el reconeixement de la Paella com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO.
  Aprovat
 • 0298.-Declaració institucional sobre la prolongació del soterrament de la línia fèrria de l'avinguda de la Serradora.
  Expediente .- O-00201-2018-000020-00 - Aprovat
 • 0299.-Declaracíó Institucional en defensa de l'ecosistema d'arrossars del Parc Natural de l'Albufera.
  Aprovat
 • PRECS I PREGUNTES
 • 0300.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la petició d'un informe sobre els accidents en l'av. del Cid.
  Quedar assabentat
 • 0301.-Prec formulat in voce per la Sra. Tello, del Grup Compromís, sobre la professionalitat dels regidors i les regidores del Grup Ciutadans.
  Quedar assabentat
 • 0302.-Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el funcionament d'una llanxa de Bombers.
  Quedar assabentat
(Informació publicada: 10/02/2018 11:46:50 AM)


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI