19/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
04-11-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 28 d'octubre de 2016.
  Aprovat
 • 0002.-GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Associacions de Veïns de València.
  Expediente .- E-00201-2016-000037-00 - Aprovat
 • 0003.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la indemnització per defunció per accident laboral en execució de sentència.
  Expediente .- E-01002-2016-000044-00 - Aprovat
 • 0004.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa prorrogar l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció mitjana (TD), referència núm. 6286, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2016-001438-00 - Aprovat
 • 0005.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar un recurs d'alçada.
  Expediente .- E-01101-2016-001566-00 - Aprovat
 • 0006.-MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici de bar-cafeteria del Teatre El Musical, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
  Expediente .- E-04101-2016-000162-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa deixar sense efecte l'acord de cessió d'ús de places d'aparcament a la fundació municipal Turisme València Convention Bureau per canvi de seu
  Expediente .- E-05301-1996-000755-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
  Expediente .- E-05302-2016-000405-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el contracte privat per a lloguer d'espais en la Ciutat de les Arts i les Ciències amb motiu de la celebració del XXXVI Marató València Trinidad Alfonso.
  Expediente .- E-01903-2016-000349-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Banc Solidari d'Aliments per a dispensació d'aliments a les borses de pobresa de la ciutat.
  Expediente .- E-02201-2014-002996-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la reformulació sol·licitada per la Fundación CEPAIM del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2015.
  Expediente .- E-02201-2015-000117-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació relativa a la subvenció concedida per a desenvolupar el programa d'atenció integral a dones víctimes de violència de gènere i les seues famílies.
  Expediente .- E-02201-2015-000443-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor de Povinet, SCV, corresponent a la factura del proppassat mes de setembre del servici de gestió i execució de tallers i cursos per a persones majors.
  Expediente .- E-02224-2016-000148-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de setembre del contracte de gestió integral de trenta places en centre de dia per a atenció a persones majors dependents a la ciutat de València (lots 1, 2 i 3).
  Expediente .- E-02224-2016-000153-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar les bases i la convocatòria dels Premis Culturals la Junta Municipal d'Exposició i el gasto corresponent.
  Expediente .- E-02301-2016-000377-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar la rectificació d'errors aritmètics i l'ajust d'anualitats del contracte de control de plagues a la ciutat.
  Expediente .- O-02401-2016-000069-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa formular requeriment previ a l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre), sobre revocació de resolució.
  Expediente .- E-02801-2016-001249-00 - Retirat
 • 0018.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000467-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies formulades en el programa de beques municipals 'La meua primera experiència laboral' 2016.
  Expediente .- E-02902-2016-000011-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar procediment de reintegrament d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2015.
  Expediente .- E-02902-2016-000413-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
  Expediente .- E-03103-2014-000039-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una reserva d'aprofitament corresponent a una parcel·la situada a la plaça de Benimarfull.
  Expediente .- E-03103-2014-000044-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte d'execució del jardí-horts urbans al parc de la Rambleta.
  Expediente .- E-04001-2016-000474-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres de remodelació de la mitjana al carrer del Músic Ginés, entre els carrers de Campoamor i de l'Alguer, per a crear una zona de socialització de gossos.
  Expediente .- E-04001-2016-000761-00 - Aprovat
 • 0025.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre participació ciutadana en els projectes d'inversió per als barris de la ciutat.
  Expediente .- E-04103-2016-000077-00 - Aprovat
 • 0026.-GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat amb motiu del Dia Internacional de Ciutats Educadores.
  Expediente .- E-04103-2016-000079-00 - Aprovat
 • 0026.-PRECS I PREGUNTES
 • 0027(E).-ALCALDIA. Proposa la reelecció de vocals a les Juntes d'Explotació del Sistema Alarcón-Contreras-Tous i del Sistema Túria (Confederació Hidrogràfica del Xúquer).
  Expediente .- E-00601-2015-000075-00 - Aprovat
 • 0028(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa l'arxivament de l'expedient disciplinari incoat a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000156-00 - Aprovat
 • 0029(E).-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada al carrer de l'Aurora.
  Expediente .- E-03103-2014-000037-00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de retribucions deixades de percebre, en compliment de Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8.
  Expediente .- E-01002-2015-000277-00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de gratificacions per servicis extraordinaris en Falles de 2016 a determinat personal de Policia Local.
  Expediente .- E-01101-2016-001252-00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'un auxiliar administratiu, referència núm. 7554, en la Coordinació General Tècnica d'Innovació Organitzativa i Gestió de Persones.
  Expediente .- E-01101-2016-001624-00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal a lloc de treball de personal administratiu, referència núm. 6271, en el Servici de Societat de la Informació.
  Expediente .- E-01101-2016-001626-00 - Aprovat
 • 0034(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 8431, en el Departament de Bombers, Prevenció i Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
  Expediente .- E-01101-2016-001633-00 - Aprovat
 • 0035(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la convocatòria per a la provisió d'un lloc de treball d'auditor/a cap (TD) pel sistema de lliure designació.
  Expediente .- E-01101-2016-001720-00 - Aprovat
 • 0036(E).-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
  Expediente .- E-01201-2016-000604-00 - Aprovat
 • 0037(E).-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries del servici.
  Expediente .- E-02301-2016-000324-00 - Aprovat
 • 0038(E).-MOCIÓ del regidor delegat de Comerç, Control Administratiu i Espai Públic relativa a la interpretació de la disposició addicional primera de l'Ordenança reguladora de l'Ocupació del Domini Públic Municipal.
  Expediente .- E-C1514-2016-000021-00 - Aprovat
 • 0039(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposta relativa a reclamació de reconeixement de dret i quantitat a lletrats de l'Assessoria Jurídica.
  Expediente .- E-01101-2015-001215-00 - Aprovat
 • 0040(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació Provincial de València per a la realització de la programació del Centre Teatral Escalante en el Teatre El Musical.
  Expediente .- E-01905-2016-000227-00 - Aprovat
 • 0041(E).-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la realització de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 11 de novembre al día 9 de novembre de 2016.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI