15/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
04-03-2016
Hora:
09:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària i ordinària que van tindre lloc els dies 25 i 26 de febrer de 2016, respectivament.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria dels Recursos PO núm. 636/08 i acumulat PO núm. 441/09, interposats contra la declaració de la zona Woody com a acústicament saturada.
  Expediente .- E-00501-2008-000058-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 370/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2013-000326-00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 445/14, interposat contra la imposició de multa per exercir la venda ambulant sense autorització.
  Expediente .- E-00501-2016-000048-00 - Quedar assabentat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 284/15, interposat contra la imposició de multa per exercir la venda ambulant sense autorització.
  Expediente .- E-00501-2016-000047-00 - Quedar assabentat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, que declara acabat el procediment del Recurs PO núm. 38/14, sobre indemnització derivada de l'expropiació d'un solar.
  Expediente .- E-00501-2014-000163-00 - Quedar assabentat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara acabat el procediment del Recurs PA núm. 25/15, interposat contra la resolució d'un contracte menor de publicitat.
  Expediente .- E-00501-2016-000041-00 - Quedar assabentat
 • 0008.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció (arquitectes).
  Expediente .- E-01101-2014-001311-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció (enginyer/a industrial-enginyer/a de camins).
  Expediente .- E-01101-2015-000148-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament de major productivitat a determinat personal.
  Expediente .- E-01101-2015-001215-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball cos oficial mecànic conductor (DE-PH-N2-F3-JP2), referència núm. 3452.
  Expediente .- E-01101-2015-001247-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar mitjançant un acord marc la prestació dels servicis de telecomunicacions de telefonia fixa i dades de l'Ajuntament, de la Fundació Esportiva Municipal i de la Universitat Popular.
  Expediente .- E-04101-2014-000070-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la fusió per absorció per part de l'empresa Acvil Aparcamientos, SL, de l'empresa Movilidad y Aparcamientos, SL.
  Expediente .- E-04101-2015-000109-00 - Quedar assabentat
 • 0014.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa donar d'alta articles nous en l'acord marc per al subministrament de material fungible d'informàtica i equips d'oficina.
  Expediente .- E-01201-2014-000069-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secopsa Servicios, SA, corresponent a la certificació del servici de neteja del proppassat mes de gener.
  Expediente .- E-01201-2016-000073-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses corresponent a les factures del proppassat mes de gener del subministrament de gas natural i electricitat.
  Expediente .- E-01201-2016-000098-00 - Aprovat
 • 0017.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 en el Procediment Abreviat núm. 335/14 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2013-000178-00 - Aprovat
 • 0018.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3 en el Procediment Abreujat núm. 138/15 i aprovar el gasto corresponent.
  Expediente .- E-01305-2014-000293-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de diversos proveïdors corresponent a certificacions de desembre de 2015.
  Expediente .- E-01801-2016-000160-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Federació d'Atletisme de la Comunitat Valenciana, en relació amb la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 24 de juliol de 2015.
  Expediente .- E-01903-2015-000106-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada pel Club de Basquetbol Grau València i abonar l'import de la subvenció.
  Expediente .- E-01903-2015-000207-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar la no existència de l'obligació de pagament respecte de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2015 a favor del Club Columbòfil Real Sociedad Paloma Mensajera.
  Expediente .- E-01903-2015-000223-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar la no existència de l'obligació de pagament respecte de la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local de 13 de novembre de 2015 a favor de diversos clubs esportius.
  Expediente .- E-01903-2016-000047-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS. Proposa declarar la inexistència de l'obligació de pagament per falta de justificació de les subvencions concedides a diversos clubs esportius.
  Expediente .- E-01903-2016-000054-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les ajudes econòmiques concedides a les comissions falleres per a la construcció de monuments fallers 2014-2015, 3a part.
  Expediente .- E-01904-2014-000652-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la concessió del xec escolar 2015-2016, fora de termini.
  Expediente .- E-02101-2015-000032-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar les bases de participació en la XXI Campanya: Per una ciutat en convivència.
  Expediente .- E-02101-2016-000071-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer una obligació de pagament a favor de Serunión, SA, corresponent al servici de “Menjar a casa” durant desembre de 2015.
  Expediente .- E-02201-2013-007460-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats i la reformulació d'un projecte corresponents a la convocatòria 2013-2014 d'ajudes per a la realització de projectes per a la intervenció en l'àmbit d'acció social.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les reformulacions sol·licitades per diverses entitats de la convocatòria 2013 d'ajudes per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social.
  Expediente .- E-02201-2013-009237-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal Juan de Garay.
  Expediente .- E-02201-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal Isabel de Villena.
  Expediente .- E-02201-2015-000082-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de l'Associació de mares i pares d'alumnes del centre ocupacional municipal Gravador Planes.
  Expediente .- E-02201-2015-000101-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni de l'any 2015 firmat amb l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar (AVAF), per a la difusió de l'acolliment familiar.
  Expediente .- E-02201-2015-000178-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la factura del proppassat mes de gener del servici de tallers d'autoestima i desenvolupament personal.
  Expediente .- E-02201-2016-000051-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el coeficient de revisió de preus corresponent a les obres d'execució de la xarxa arterial de canalitzacions per a l'abastiment d'aigua.
  Expediente .- E-02701-2016-000035-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el programa “Ampliació de la xarxa de distribució davant de noves sol·licituds de servici-Aportació per extensió de xarxa. Exercicis 2016-2017”.
  Expediente .- E-02701-2016-000085-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa prorrogar el contracte de prestació de la concessió demanial de l'explotació del bar cafeteria del Cementeri General.
  Expediente .- E-02802-2016-000033-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000465-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000467-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2015-000469-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les subvencions atorgades per la Direcció General d'Ocupació i Formació per a finançar el manteniment de huit agents d'ocupació i desenvolupament local i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
  Expediente .- E-02902-2015-000519-00 - Aprovat
 • 0043.-SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa iniciar el procediment de reintegrament parcial d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals a la contractació 2014.
  Expediente .- E-02902-2016-000029-00 - Aprovat
 • 0044.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda de la Constitució.
  Expediente .- E-03103-2014-000014-00 - Aprovat
 • 0045.-SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura de desembre de 2015.
  Expediente .- E-04901-2016-000040-00 - Aprovat
 • 0046.-MOCIÓ de la regidora delegada de Gestió de Patrimoni Municipal. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 18 de novembre de 2005 i procedir a la regularització de les parcel·les objecte de concessió en les platges de Llevant-la Malva-rosa.
  Expediente .- E-05307-2016-000006-00 - Aprovat
 • 0046.-PRECS I PREGUNTES
 • 0047(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar una agent de la Policia Local responsable en concepte d'autora d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
  Expediente .- E-01404-2015-000113-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E-01404-2016-000042-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de prestació del servici d'execució de mesures judicials al medi obert amb menors.
  Expediente .- E-04101-2015-000038-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de novembre de 2015.
  Expediente .- E-01101-2014-001321-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AE, referència núm. 1575, en el Servici de Formació, Avaluació i Carrera.
  Expediente .- E-01101-2016-000170-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'exercici temporal en comissió de servicis del lloc de cap de secció (TD) en el Servici Economicopressupostari.
  Expediente .- E-01101-2016-000284-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un nomenament interí com a auxiliar de servicis.
  Expediente .- E-01101-2016-000234-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 5810, en el Servici d'Avaluació de Servicis i Gestió de la Qualitat.
  Expediente .- E-01101-2016-000074-00 - Aprovat
 • 0055(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció mitjana (enginyer/a tècnic/a obres públiques).
  Expediente .- E-01101-2015-000149-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció adjunta a cap de servici (enginyer/a de camins).
  Expediente .- E-01101-2015-000150-00 - Aprovat
 • 0057(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció adjunta a cap de servici (arquitecte/a).
  Expediente .- E-01101-2015-000152-00 - Aprovat
 • 0058(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció mitjana (enginyer/a tècnic/a agrícola).
  Expediente .- E-01101-2015-000263-00 - Aprovat
 • 0059(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció (psicòleg/psicòloga).
  Expediente .- E-01101-2015-000264-00 - Aprovat
 • 0060(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció (enginyer/a industrial).
  Expediente .- E-01101-2015-000265-00 - Aprovat
 • 0061(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de servici (TD), referència núm. 95, en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
  Expediente .- E-01101-2016-000146-00 - Aprovat
 • 0062(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació d'administratiu/va en el lloc de treball referència núm. 232.
  Expediente .- E-01101-2016-000295-00 - Aprovat
 • 0063(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció definitiva en el concurs de cap de secció (pedagog/a).
  Expediente .- E-01101-2015-000154-00 - Aprovat
 • 0064(E).-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES. Proposa sol·licitar una subvenció a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a l'adquisició de deu bicicletes elèctriques.
  Expediente .- E-01801-2016-000698-00 - Aprovat
 • 0065(E).-SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la tercera modificació per transferència de crèdits del Pressupost 2016.
  Expediente .- E-05501-2016-000016-00 - Aprovat
 • 0066(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Innovació i Gestió del Coneixement. Proposa aprovar la participació de l'Ajuntament en el projecte Green Growth.
  Expediente .- E-00202-2016-000022-00 - Aprovat
 • 0067(E).-SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una modificació de crèdits del Capítol I.
  Expediente .- E-01101-2016-000228-00 - Aprovat
 • 0068(E).-GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
  Expediente .- E-00201-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0069(E).-ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la realització de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del dia 18 al dia 23 de març i no realitzar la sessió ordinària de 25 de març de 2016, per coincidir amb festius.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI