21/11/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
09-01-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 19 de desembre de 2014.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PO núm. 161/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000232-00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 730/10, sobre responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000016-00 - Aprovat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 896/10, de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2011-000165-00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 160/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E-00501-2012-000256-00 - Aprovat
 • 0006.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa l'adscripció temporal en el Servici de Festes i Cultura Popular.
  Expediente .- E-01101-2014-001524-00 - Aprovat
 • 0007.-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa aprovar la baixa en lloc de treball referència núm. 8144.
  Expediente .- E-01101-2014-001561-00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar el ‘Projecte modificat de les obres de consolidació i rehabilitació estructural de l'antiga Farinera per a infraestructura sociocultural’, finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
  Expediente .- E-04101-2014-000154-00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa aprovar la renovació de l'arrendament d'una vivenda propietat municipal.
  Expediente .- E-05302-2014-000635-00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració de la Finestreta Única Empresarial.
  Expediente .- E-00202-2014-000011-00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENDEDORS.- Proposa aprovar la modificació de l'acord de concessió de les ajudes 'SEED' VLCEmprén 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000249-00 - Aprovat
 • 0012.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració firmat amb el Col·legi d'Economistes de València (COEV) per a la posada en marxa del 'Xec emprenedor'.
  Expediente .- E-00202-2014-000418-00 - Aprovat
 • 0013.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el conveni de colaboració a subscriure amb l'Associació Comunitat Valenciana Business Angels (CVBAN).
  Expediente .- E-00202-2014-000721-00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa aprovar el reconeiximent d'obligació per abonar la factura relativa al Stand de l'Ajuntament de València en el Congrés EMTECH 2014.
  Expediente .- E-00202-2014-000755-00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI D'INNOVACIÓ I PROJECTES EMPRENEDORS.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació per a l'abonament de les factures corresponents a la preparació i organització de l'acte d'entrega dels Premis "VLC Emprén 2014".
  Expediente .- E-00202-2014-000757-00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement de l'obligació de factures per concepte d'adquisició de hardware divers.
  Expediente .- E-00801-2014-000158-00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució sancionadora núm. 4528-W, de 7 d’octubre de 2014.
  Expediente .- E-01306-2014-001313-00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Motorbike Valencia, SL.
  Expediente .- E-01401-2014-002599-00 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa aprovar un reconeixement d’obligació a favor de Dos Rodes Rent, SL.
  Expediente .- E-01401-2014-002614-00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l’obligació de pagament a favor de Grupo Bertolín, SAU.
  Expediente .- E-01501-2014-000398-00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Escacs de la Comunitat Valenciana per a realitzar labors de manteniment en les sales d'escacs.
  Expediente .- E-01903-2014-000385-00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Handbol de la Comunitat Valenciana per a l'adquisició de material esportiu.
  Expediente .- E-01903-2014-000389-00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a diferents clubs esportius.
  Expediente .- E-01903-2014-000394-00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Esgrima de la Comunitat Valenciana per a adquirir material esportiu.
  Expediente .- E-01903-2014-000395-00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana per a treballs de manteniment d'instal·lacions.
  Expediente .- E-01903-2014-000397-00 - Aprovat
 • 0026.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a diferents clubs esportius.
  Expediente .- E-01903-2014-000401-00 - Aprovat
 • 0027.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació de subvencions concedides a diferents clubs esportius.
  Expediente .- E-01903-2014-000405-00 - Aprovat
 • 0028.-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada per la Unió Esportiva Castellar-l'Oliveral corresponent a la quarta i última aportació del conveni firmat amb l'esmentada entitat i procedir-ne a l'abonament.
  Expediente .- E-01903-2010-000437-00 - Aprovat
 • 0029.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa ratificar el veredicte del jurat del Concurs de Cartells anunciadors de les Falles de València 2015 i concedir i reconéixer l'obligació de pagament dels corresponents premis.
  Expediente .- E-01904-2014-000536-00 - Aprovat
 • 0030.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa estimar un recurs de reposició relatiu a les ajudes al teatre, circ i dansa 2014.
  Expediente .- E-01905-2014-000049-00 - Aprovat
 • 0031.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de factures de diversos proveïdors.
  Expediente .- E-01905-2014-000132-00 - Aprovat
 • 0032.-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'una factura presentada per Imprenta Romeu, SL.
  Expediente .- E-01905-2014-000133-00 - Aprovat
 • 0033.-SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL.- Proposa aprovar el reconeiximent d'obligació de pagament d'una factura presentada per Servicios Hosteleros Reig, SLU.
  Expediente .- E-02001-2014-000447-00 - Aprovat
 • 0034.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar la pròrroga de la Beca de Foment i renúncia de la Beca d'Iniciació.
  Expediente .- E-02101-2013-001175-00 - Aprovat
 • 0035.-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diverses empreses.
  Expediente .- E-02101-2014-001718-00 - Aprovat
 • 0036.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat en matèria de cancel·lació de targeta d'estacionament de persones amb mobilitat reduïda.
  Expediente .- E-02201-2014-002863-00 - Aprovat
 • 0037.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeiximent de la obligació de la factura del passat mes d'octubre del servici d'interpretació en llengua de signes.
  Expediente .- E-02201-2014-008054-00 - Aprovat
 • 0038.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa aprovar el reconeiximent de l'obligació de la factura del propassat mes de novembre del servici d'orientació jurídica.
  Expediente .- E-02201-2014-008062-00 - Aprovat
 • 0039.-SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES.- Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a favor de la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD), destinada a sufragar els gastos derivats de les activitats de l'any 2014, i reconéixer l'obligació de pagament de la subvenció concedida segons la pròrroga del conveni firmat amb l'esmentada entitat.
  Expediente .- E-02501-2014-000009-00 - Aprovat
 • 0040.-SERVICI D’OCUPACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació a favor de la Fundació de la Comunitat Valenciana del Pacte per a l'Ocupació en la ciutat de València, en concepte d'increment de l'aportació municipal total corresponent a l'exercici 2014.
  Expediente .- E-02902-2014-000052-00 - Aprovat
 • 0041.-SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA.- Proposa desestimar les al·legacions i la sol·licitud de retaxació presentades en relació amb el projecte d'urbanització de la unitat d'actuació ‘X' del pla parcial 12.
  Expediente .- E-03102-1998-000004-00 - Aprovat
 • 0042.-SERVICI D'ENLLUMENAT I FONTS ORNAMENTALS.- Proposa aprovar el reajustament d'anualitats de la contracta de manteniment de les fonts ornamentals.
  Expediente .- E-03303-2014-000280-00 - Aprovat
 • 0042.-PRECS I PREGUNTES
 • 0043(E).-SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL.- Proposa sol·licitar la renovació de l'adhesió de l'Ajuntament al Programa Estatal de Circulació d'Espectacles d'Arts Escèniques en Espais de les Entitats Locals (PLATEA), edició 2015.
  Expediente .- E-01905-2015-000002-00 - Aprovat
 • 0044(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Esportiu Waterpolo Túria corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000182-00 - Aprovat
 • 0045(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Halterofília de la Comunitat Valenciana per a realitzar treballs de manteniment d'instal·lacions.
  Expediente .- E-01903-2014-000392-00 - Aprovat
 • 0046(E).-SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l’obligació de pagament a favor de Saneamiento de Valencia, UTE.
  Expediente .- E-02701-2014-000687-00 - Aprovat
 • 0047(E).-GABINET D'ALCALDIA.- Proposa donar la conformitat a la concessió directa d'una subvenció a l'Associació Valenciana de la Caritat.
  Expediente .- E-00201-2014-000015-00 - Aprovat
 • 0048(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació del gasto corresponent a l'ampliació de la primera anualitat de les Beques Carmen i Severo Ochoa 2014/2015.
  Expediente .- E-02101-2014-001646-00 - Aprovat
 • 0049(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E00901/2014/2022.
  Expediente .- E-00901-2014-002022-00 - Aprovat
 • 0050(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E01002/2014/369.
  Expediente .- E-01002-2014-000369-00 - Aprovat
 • 0051(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E01002/2014/663.
  Expediente .- E-01002-2014-000663-00 - Aprovat
 • 0052(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E01002/2014/665.
  Expediente .- E-01002-2014-000665-00 - Aprovat
 • 0053(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E01002/2014/666.
  Expediente .- E-01002-2014-000666-00 - Aprovat
 • 0054(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació de pagament al personal que figura en l'expedient núm. E01002/2014/667.
  Expediente .- E-01002-2014-000667-00 - Aprovat
 • 0055(E).-OFICINA DE PUBLICITAT I ANUNCIS OFICIALS.- Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de diverses empreses derivada del subministrament de premsa i emissions publicitàries.
  Expediente .- E-04103-2014-000110-00 - Aprovat
 • 0056(E).-SERVICI D'ESPORTS.- Proposa aprovar la justificació presentada pel Club Claret Benimaclet corresponent a la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern Local 26 de setembre de 2014.
  Expediente .- E-01903-2014-000220-00 - Aprovat
 • 0057(E).-MOCIÓ del regidor delegat d'Hisenda, Pressuposts i Política Tributària i Fiscal.- Proposa aprovar la continuació de tràmits per a l'aprovació de reconeixements d'obligació meritades en 2014 a càrrec de l'exercici comptable 2014.
  Expediente .- E-00407-2015-000001-00 - Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI