Servicios de la web

Hall

Junta de Govern Local

Data:
08-02-2013
Hora:
10:30
Òrgan:
Junta de Govern Local
Caràcter:
Ordinària
Observacions:

Ordre del dia

 • 0001.-Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 18 de gener de 2013.
  Aprovat
 • 0002.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PO núm. 862/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari recaiguda en reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre béns immobles corresponent al període impositiu 2010.
  Expediente .- E 00501 2011 000057 00 - Quedar assabentat
 • 0003.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Dóna compte de les sentències dictades pels corresponents jutjats de la jurisdicció contenciosa administrativa, desestimatòries dels recursos que s'indiquen a continuació: Recurs PA núm. 604/11, sobre resolució del Jurat Tributari desestimatòria d'una reclamació contra denegació de la devolució de taxa per retirada de vehicle de la via pública.
  Expediente .- E 00501 2011 000586 00 - Quedar assabentat
 • 0004.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs Contenciós Administratiu PO núm. 4/495/10, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa sobre expropiació per a execució d'una zona verda situada entre els carrers de Vinatea i de l'Actor Rivelles.
  Expediente .- E 00501 2011 000134 00 - Aprovat
 • 0005.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima el recurs d'apel·lació i deixa sense efecte la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que va desestimar el Recurs PA núm. 846/10, interposat contra resolució del Jurat Tributari sobre una liquidació de l'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2009.
  Expediente .- E 00501 2011 000150 00 - Aprovat
 • 0006.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10, estimatòria del Recurs PA núm. 404/09, sobre jubilació parcial.
  Expediente .- E 00501 2009 000176 00 - Aprovat
 • 0007.-ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL.- Proposa consentir i complir la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 164/12, sobre reclamació de responsabilitat patrimonial.
  Expediente .- E 00501 2012 000175 00 - Aprovat
 • 0008.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa desestimar les al·legacions presentades per Ezentis Infraestructuras, SAU i acordar la suspensió del procediment.
  Expediente .- E 04101 2012 000102 00 - Aprovat
 • 0009.-SERVICI DE CONTRACTACIÓ.- Proposa aprovar la resolució de contracte per incompliment imputable al contractista i confiscar la garantia definitiva.
  Expediente .- E 04101 2012 000109 00 - Aprovat
 • 0010.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa reconéixer el dret a la reversió d'un immoble situat al carrer d'en Gil.
  Expediente .- E 05305 2005 000033 00 - Aprovat
 • 0011.-SERVICI DE PATRIMONI.- Proposa donar de baixa en l'Inventari Municipal de Béns el codi 1.S2.11.473, per la construcció del centre municipal d'activitats per a persones majors i biblioteca municipal 'el Grau-Port', que causa alta en la Relació E3.
  Expediente .- E 05303 2011 000097 00 - Aprovat
 • 0012.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2010 36612.
  Expediente .- E 01305 2010 000136 00 - Aprovat
 • 0013.-OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2011 99417.
  Expediente .- E 01305 2011 000447 00 - Aprovat
 • 0014.-SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 5996-W, de 25 d'octubre de 2012, sobre imposició de sanció.
  Expediente .- E 01306 2012 006409 00 - Aprovat
 • 0015.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa aprovar definitivament els índexs de revisió de preus aplicables al contracte de senyalització vertical i horitzontal.
  Expediente .- E 01801 2008 001525 00 - Aprovat
 • 0016.-SERVICI DE CIRCULACIÓ, TRANSPORTS I INFRAESTRUCTURES.- Proposa desestimar al·legacions i imposar penalitat en relació amb el contracte del servici de retirada de vehicles de la via pública.
  Expediente .- E 01801 2012 003250 00 - Aprovat
 • 0017.-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa autoritzar i disposar el gasto i reconéixer l'obligació a favor de la Junta Central Fallera, en concepte d'aportació municipal anual.
  Expediente .- E 01904 2013 000139 00 - Aprovat
 • 0018.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa substituir i tornar la garantia definitiva per a respondre de les obligacions derivades dels contractes següents: Prestació del servici de gestió integral del centre de dia municipal 'Tres Forques'.
  Expediente .- E 02201 2011 004933 01 - Aprovat
 • 0019.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa substituir i tornar la garantia definitiva per a respondre de les obligacions derivades dels contractes següents: Execució de les obres d'infraestructura 'centre municipal d'activitats per a persones majors de Campanar'.
  Expediente .- E 02201 2010 003300 00 - Aprovat
 • 0020.-SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ.- Proposa reajustar el gasto plurianual del contracte del servici de visites culturals per a persones majors de València.
  Expediente .- E 02201 2011 003616 00 - Aprovat
 • 0021.-SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA (JUNTA MUNICIPAL DE CIUTAT VELLA).- Proposa aprovar la suspensió temporal de determinades ocupacions de la via pública amb motiu de les festes de Falles 2013.
  Expediente .- E 02302 2013 000057 00 - Aprovat
 • 0022.-SERVICI DE SANITAT.- Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del Servici.
  Expediente .- E 02401 2013 000124 00 - Aprovat
 • 0023.-SERVICI OBRES D'INFRAESTRUCTURA.- Proposa aprovar el projecte d'obres denominat 'Reurbanització del carrer de Sant Vicent'.
  Expediente .- E 03301 2012 000079 00 - Aprovat
 • 0024.-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1286-I, de 27 de novembre del 2012, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida per a la rehabilitació d'un edifici protegit situat a la plaça de Tetuan.
  Expediente .- E 03502 2007 000303 00 - Aprovat
 • 0025.-SERVICI DE JARDINERIA.- Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer una obligació a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, en concepte d'aportació municipal anual.
  Expediente .- E 04001 2013 000004 00 - Aprovat
 • 0026(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'unes subvencions concedides, en relació amb els següents expedients: Expedient núm. 358/12.
  Expediente .- E 02902 2012 000358 00 - Aprovat
 • 0027(E).-SERVICI D'OCUPACIÓ.- Proposa iniciar el procediment de reintegrament total d'unes subvencions concedides, en relació amb els següents expedients: Expedient núm. 12/13.
  Expediente .- E 02902 2013 000012 00 - Aprovat
 • 0028(E).-SERVICI DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES D'OBRES D'EDIFICACIÓ.- Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. 1171-I, de 30 d'octubre de 2012, per la qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida per a la construcció d'un edifici de nova planta al carrer de Pere Patrici Mey.
  Expediente .- E 03501 2007 000042 00 - Aprovat
 • 0029(E).-SERVICI DE POLICIA LOCAL.- Proposa sancionar un agent de la Policia Local.
  Expediente .- E 01401 2012 000127 00 - Aprovat
 • 0030(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra un acord de la Junta de Govern Local de 7 de desembre de 2012.
  Expediente .- E 01101 2012 001869 00 - Aprovat
 • 0031(E).-SERVICI DE PERSONAL.- Proposa autoritzar i disposar el gasto derivat de la reincorporació al lloc de treball referència núm. 971.
  Expediente .- E 01101 2012 000352 00 - Aprovat
 • 0032(E).-SERVICI DE FESTES I CULTURA POPULAR.- Proposa aprovar les bases de la XV edició del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals 2013 i el gasto corresponent.
  Expediente .- E 01904 2013 000065 00 - Aprovat
 • 0033(E).-SERVICI D'EDUCACIÓ.- Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació d'un gasto en concepte de transferència a l'organisme autònom de la Universitat Popular.
  Expediente .- E 02101 2013 000169 00 - Aprovat
 • 0034(E).-MOCIÓ del tinent d'alcalde delegat coordinador de l'Àrea d'Administració Electrònica, Personal, Descentralització i Participació.- Proposa modificar l'Organigrama Municipal i incloure el Servici de Gestió Tributària de Valoració Fiscal.
  Expediente .- O 00615 2013 000002 00 - Aprovat
 • 0035(E).-MOCIÓ de l'Alcaldia-Presidència.- Proposa aprovar el compromís de l'Ajuntament de València que la gestió de la Marina Reial Joan Carles I i les seues zones adjacents es realitze per mitjà del Consorci València 2007.
  Aprovat


Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI